Marktkauf niet naar Vlissingen PZC PZC Zeesleper Gepard in de verkoop Vlissingse stichting steunt beginnende Goes meet met twee maten bedrijven Taganrog AOV/Unie 55+ wenst klaarheid over bad Kerkleden bakken in ploegendienst duizenden oliebollen Vendex KBB blaast plan af 15 Slachthuis mag uitbreiden Protest resulteert in aanhouding Dronken bromfietser aangehouden Kerstboomverbranding aan kust Vroeg afsteken vuurwerk bekeurd JOP voor jeugd St-Maartensdijk Suikerfeest voor jeugd in Vlissingen zaterdag 30 december 2000 De zeesleper Gepard in de haven van de Koninklijke Schelde Groep in de Vlissingse binnenstad. foto Ruben Oreel door Harmen van der Werf VLISSINGEN - Een inmid dels oude bekende in de Vlis singse binnenstad, de zeesle per Gepard, wordt eind janua ri verkocht voor de rechtbank in Middelburg. Het oranje ge kleurde schip ligt al tweeën half jaar aan de ketting in de haven van de Koninklijke Schelde Groep (KSG). De verkoop vindt plaats op last van Arnesco BV, een scheepsleverancier uit Spijke- nisse. Arnesco heeft een vorde ring van 400.000 gulden op de eigenaar van de Gepard, het Oekraïense bedrijf Satco, en de bevrachter, een firma uit Cyprus. Advocaat P. van der Velden van Arnesco verwacht dat de zeesleper enkele miljoe nen guldens zal opbrengen. De prijs kan echter behoorlijk worden gedrukt doordat de KSG ook beslag heeft laten leggen op de Gepard en het schip niet wil laten gaan. De sleper is in Vlissingen ver bouwd om dienst te doen in Midden-Amerika. De eige naar en de bevrachter konden de rekening niet betalen. De Schelde is, volgens advocaat Van der Velden, de grootste schuldeiser. Naar verluidt heeft de werf vier tot vijf mil joen gulden tegoed. Waarom de KSG zelf niet tot verkoop is overgegaan, is bij Van der Vel den niet bekend. „Het gaat voor die onderneming toch om een niet onaanzienlijk be drag." Ook na de gerechtelijke verko ping kan De Schelde het ver trek van de Gepard tegenhou den. Het is onduidelijk of het bedrijf gebruik zal maken van dat recht. Bij de KSG was vrij dag niemand bereikbaar voor commentaar. Van der Velden acht de kans aanwezig dat het schip na de verkoop mag gaan, omdat De Schelde waarschijnlijk als eerste mag delen in de op brengst. De Gepard heeft al eerder, na jaar 1999, op de rol gestaan voor een gerechtelijke verko ping. De Internationale Trans port Federatie (ITF) had die zaak aangespannen om de vijftienkoppige bemanning te helpen. Op het laatste moment is deze verkoop afgeblazen, omdat de eigenaar met een half miljoen gulden over de brug kwam om het salaris van de zeelui te betalen. De ruim 81 meter lange Ge pard is in 1985 gebouwd in het Poolse Gdansk. KRUININGEN - Burgemeester en wethouders van de ge meente Reimerswaal willen meewerken aan de uitbreiding van slachthuis Nieuwenhuijse in Kruiningen. Het is de bedoeling de slachterij aan het Kaasgat te voorzien van een tweede slachtlokaal en een aparte stallingsruimte voor slachtvee. Richtlijnen van de Europese Unie voor noodslach- tingen maken deze uitbreiding noodzakelijk. Alvorens een procedure wordt gestart, mag de raadscommis sie wonen en milieu zich over het plan buigen. De commissie vergadert donderdag 11 januari, om half acht in het gemeen tehuis in Kruiningen, TERHOLE - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 43-jarige Hontenissenaar aangehouden, omdat hij op rijksweg 60 in Terhole zichzelf en het andere wegver keer in gevaar bracht. De man was in donkere kleding midden op de weg gaan staan om te protesteren tegen de verkeersituatie ter plaatse. In Ter hole ijveren dorpelingen al jaren vergeefs voor een rondweg om het plaatsje heen. Toen de politieagenten de man maanden om weg te gaan, deed hij dat in eerste instantie. Maar even later bleek hij toch weer midden op de rijbaan te staan. Passerende auto's hadden moeite om de man te ontwijken. De agenten besloten vervol gens de man aan te houden. Tegen hem is proces-verbaal op gemaakt. YERSEKE - Een 17-jarige bromfietser uit Yerseke is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Noordweg in Kapelle aangehouden voorrijden onder invloed. Uit een blaastest was gebleken dat hij anderhalf maal te veel alcohol had gedronken. De jongen kreeg daarop een rijverbod van drie uur en een proces-verbaal. Een andere drankrijder liep tegen de lamp in Vlissingen: op de Coosje Buskenstraat is vrijdagochtend om vijf uur een 26-ja- rige automobilist uit Vlissingen aangehouden voor rijden on der invloed. Ook hij had anderhalve maal de toegestane hoe veelheid alcohol gedronken en kreeg een rijverbod van drie uur en een proces-verbaal. NIEUWVLIET - Inwoners en toeristen in Nieuwvliet en om streken kunnen maandag 1 januari op waardige wijze afscheid nemen van hun kerstbomen. Bij strandpaviljoen Saint Pierre, bij duinovergang 17, worden vanaf 17.00 uur de kerstbomen verbrand. Een paar dagen later, op vrijdag 5 januari, is de beurt aan de kerstbomen uit Cadzand-Bad en -Dorp. Bij strandpaviljoen Caricole gaan om 19.00 uur de kerstbomen in vlammen op. De dorpsraad en ondernemers van Cadzand delen oliebollen, chocolademelk en glühwein uit. VLISSINGEN - De Walcherse politie heeft vrijdag zeventien personen een proces-verbaal gegeven omdat zij al vuurwerk aan het afsteken waren of illegale strijkers bij zich hadden. Twaalf van hen worden doorgestuurd naar het bureau Halt, waar ze een alternatieve straf krijgen. De overige vijf kregen een boete van 110 gulden voor het te vroeg afsteken van het vuurwerk, of een boete van 170 gulden voor het bezit van de strijkers. De politie controleerde zowel in Middelburg en Vlissingen als in de Walcherse dorpen. Turkse winkels hadden voor suikerfeest open moeten zijn door Rob Paardekam Nariman El Khattabi: „Je wordt in Nederland doodgegooid met koopavonden en koopzondagen, maar als moslims dan voor één keer hun winkel een extra dag willen openen, kan dat niet." foto Willem Mieras door Richard Hoving VLISSINGEN - De doe-het- zelf-zaak Marktkauf komt niet naar Vlissingen. De Duitse bouwmarktketen wilde een ves tiging openen op het bunkerter rein aan de Bossenburghweg. Volgens wethouder II. de Haas (PvdA, economische zaken) zet de gemeente nu in op 'wonen en bedrijven met behoud van de bunkers, het groen en het wa ter'. De Nederlandse vestigingen van de Marktkauf zijn eind vo rig jaar overgenomen door Vendex KBB, eigenaar van con current Praxis. Vendex KBB ziet na uitbreiding van de Praxis aan de Gildeweg af van een Marktkauf op het bunker terrein. De plannen van Markt kauf kregen, direct na het uit lekken ervan eind 1997, veel kritiek. De markt voor doe-het- zelf-winkels zou te klein zijn voor nog zo'n grote winkel, voorspelden Walcherse concur renten. De gemeente heeft samen met projectontwikkelaar Craijen- THOLEN - B en W van Tholen willen 20 mille uittrekken voor een jongerenontmoetingsplaats (JOP) in Sint-Maartensdijk. De Stichting Jeugd- en Jonge renwerk Sint-Maartensdijk heeft de gemeente gevraagd om een JOP in Sint-Maartensdijk. De aanleiding daarvoor was een conflict dat afgelopen zomer plaatsvond in de speeltuin aan de Rozenstraat. De politie moest ingrijpen, toen jongeren de buurt onveilig maakten. door Ab van derSluis VLISSINGEN - De Stichting Medeburgers Taganrog, die vanuit Vlissingen een warme re latie onderhoudt met de Russi sche zusterstad Taganrog, heeft een werkgelegenheidsfonds op gericht. Startende ondernemers kunnen daaruit een krediet krij gen. De eerste bijdrage uit het fonds gaat naar het opzetten van een drukkerij voor school materiaal in Taganrog. De officiële werkloosheid in Ta ganrog is vijf procent. „Maar de verborgen werkloosheid is heel groot", weet voorzitter Tom Caljouw van SMT. „Een percen tage is moeilijk te schatten, maar ik denk dat het rond de vijftig procent is.' Fabrieken hebben mensen in dienst, maar werk voor hen is er niet. Mensen durven geen ontslag te nemen, omdat er weinig ander werk is." De werkgelegenheid in de Rus sische zusterstad is divers. Twee REDACTIE MIDDEN-ZEELAIMD Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt M.Koek E. Soesman te Vlissingen: A.A. van der Sluis (chef) N.F.C. Berkelder R.H. Hoving E.L. Ramakers M.J. van den Broek K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118)484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail. redactie@pzc.nl stein Planontwikkeling BV uit Vught een nieuw plan ontwik keld voor het terrein. Volgens wethouder De Haas is gekozen voor 'wonen en bedrijven'. Op het bunkerterrein komen drie gebouwen voor in totaal 78 ap partementen en vijf penthouses. Voor de perifere detailhandel (bouwmarkten, tuincentra, meubelzaken) is 7800 vierkante meter gereserveerd. Langs de Sloeweg staan drie kantoor gebouwen van elk 1800 vier kante meter ingetekend. De gemeente heeft nog geen kandi daten voor de kantoor- en be drijfsruimte De bunkers en het groen op het terrein gaan niet verloren, zegt de wethouder. „Langzamer hand is de mening gegroeid dat de hoofdstructuur van het ter rein in tact moet blijven. Met andere woorden: behoud de bunkers in een groene omgeving aan het water." Een paar jaar geleden was de gemeente nog voornemens vijf tig woningen op het terrein te bouwen. De Marktkauf was toen ook al als gegadigde in beeld. In dit plan zouden de bunkers uit de Tweede Wereld oorlog worden afgebroken. Het Actiecomité Bunkerterrein ver zette zich tegen de sloop van de historisch waardevolle bun kers. Omwonenden en gebrui kers van het bunkerterrein kwamen in het geweer tegen be bouwingsplannen, omdat daar door een speel- en groenvoor ziening zou verdwijnen. De plannen voor het terrein aan de Bossenburghweg worden de komende weken verder uitge werkt. In het eerste kwartaal van volgend jaar komt het ont- werp-bestemmingsplan in de inspraak. De wethouder ver wacht dat de ontwikkeling van het terrein eind 2001 kan begin nen. jaar geleden werd nog een grote autofabriek geopend, maar die is inmiddels weer ter ziele. Cal jouw wijt de schommelingen in werkgelegenheid aan het moei zame veranderingsproces. Wetgeving staat nog in de kin derschoenen, evenals de im- en export. „Taganrog moet eigen lijk nog beginnen aan de vrije markteconomie. Rusland had dit jaar voor het eerst een slui tende begroting. In plaats van dat de regering een forse aanzet gaf om de markteconomie te sti muleren, is dat aspect juist een beetje blijven stilstaan." Het idee van de SMT om een werkgelegenheidsfonds op te richten ontstond na één van de bezoeken aan Taganrog. De le den van de stichting overnacht ten bij gewone burgers. Cal jouw: „Zij hebben vaak kleine bedrijfjes aan huis. Ons eerste project is een schooldrukkerij, een éénmansbedrijfje. De eige naar heeft een contract met de afdeling onderwijs van de ge meente." De SMT wacht op een bedrijfsplan, waarna besloten wordt of de schooldrukkerij een krediet krijgt. Gehandicapt Het werkgelegenheidsfonds is met name bedoeld voor kleine ondernemers. Vooral die groep kan moeilijk met iets nieuws be ginnen vanwege het verouderde banksysteem en door de hoge rente. De SMT wil deze mensen onder voorwaarden helpen. Zij moeten proberen zoveel moge lijk gehandicapten in dienst ne men. Bedrijven, waarvan de helft van het personeel een han dicap heeft, hoeven geen ven nootschapsbelasting te betalen. Andere criteria is dat vrouwen betrokken moeten worden bij het initiatief én het verstrekte krediet moet terugbetaald wor den aan het werkgelegenheids fonds. De SMT is verder bezig met het opzetten van een Hol land Huis. Daarin zou onder meer plek zijn voor een Business Incubator, een bedrijvenge- bouw voor 20 tot 25 beginnende ondernemers. Het pand is in middels door het gemeentebe stuur van Taganrog ter beschik king gesteld, mits de SMT de garantie kan geven dat het wordt opgeknapt. In het fonds zit een bedrag van 67.500 gul den. Het grootste deel daarvan, vijftig mille, is bijeengebracht door een katholieke orde. De rest komt van particulieren. GOES - Het traditionele suiker feest, de viering van het einde van de ramadan, liep voor veel Goese moslims enigszins in het honderd. De twee Turkse super markten in de stad wilden op tweede kerstdag hun deuren openen, zodat mensen de beno digde spullen konden inslaan. De gemeente gooide echter roet in het eten door te weigeren een vergunning af te geven. „Als we allemaal uitzonderingen gaan maken, kunnen we net zo goed geen verordening vaststellen", liet burgemeester D. J. van der Zaag weten. Nariman El Khat tabi, die in Goes wordt gezien als de spreekbuis van de mos limgemeenschap, vindt dat de gemeente zich verkeerd heeft opgesteld. Hoe kijkt u tegen de situatie aan „In vind het belachelijk, om het maar eens plat te zeggen. Je wordt in Nederland doodge gooid met koopavonden en koopzondagen, maar als mos lims dan voor één keer hun win kel een extra dag willen openen, kan dat niet. In andere plaatsen was de gemeente flexibeler, want in Middelburg en Vlissin gen waren de winkels gewoon open. Volgens de gemeente kon er onmogelijk een uitzondering voor ons worden gemaakt, maar dat is natuurlijk flauwekul." Regels zijn toch regels? „Regels zijn er om uitzonderin gen op te maken. Wat dat betreft wordt er met twee maten geme ten. Er worden constant uitzon deringen gemaakt. Ze zijn hier in de buurt een kerkje aan het renoveren. De gemeente heeft daartoe van een bepaalde straat een éénrichtingsweg gemaakt. Toen konden ze dus wel flexibel zijn." VLISSINGEN - In het gebouw van de Marokkaanse gemeen schap in Vlissingen wordt van daag, zaterdag, het suikerfeest gevierd voor kinderen van zes tot zestien jaar. Het feest duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Het ge bouw is te vinden aan de Schuit- vaartstraat 15. Hoe heeft de moslimgemeen schap in Goes gereageerd „De meeste mensen die ik heb gesproken, waren boos en voor al verontwaardigd. Het is na tuurlijk ook een hele vreemde situatie. De mensen konden niet eens een vers brood kopen, ter wijl op hetzelfde tijdstip de meubelzaken in de stad gewoon open waren. Dat is voor veel mensen moeilijk te begrijpen." Zelfs de burgemeester vond hel terecht dat de winkels dicht moesten blijven. „Dat is logisch. De burgemees ter gaat zijn ambtenaar natuur lijk niet in het openbaar afval len. Maar als je hem diep in zijn hart kijkt, denkt hij er volgens mij anders over. Ik ken hem als een man die best schappelijk is in dit soort zaken." Is het suikerfeest nu in duigen gevallen? „Dat is overdreven. De mensen hebben wat meer moeten im proviseren. Ze zijn op zoek ge gaan naar andere dingen. Maar daar gaat het niet zozeer om. Het had gewoon niet gehoeven. Als de gemeente zich gewoon wat welwillender had opge steld, zouden de mensen ge woon hun spullen ingekocht kunnen hebben. Dat kon overal, waarom in Goes dan niet?" Er wordt dus nog niet echt veel rekening gehouden met mos lims? „Inderdaad, maar dat is niet al leen hier het geval hoor. Ook in Den Haag snappen ze het niet helemaal. Neem nu die ver plichte inburgeringscursus. Prima hoor, maar dat had twin tig jaar geleden moeten gebeu ren, Er zitten ook heel veel ha ken en ogen aan. Bijvoorbeeld de huiswerkbegeleiding. Dat is echt nodig. De deelnemers aan zo'n cursus kunnen op school wel ja en amen roepen, maar thuis lopen ze ongetwijfeld vast. Ik heb dat probleem aangekaart bij de gemeente. Daar zeiden ze dat ik maar eens moest inventa riseren hoeveel mensen huis werkbegeleiding nodig zouden hebben, maar daar begin ik niet aan. Zij worden er voor be taald." Is het contact met de gemeente erg slecht? „Dat valt best mee. Alhoewel, de gemeente speelde ook geen fraaie rol bij het oprichten van een vereniging voor moslims in Goes. Er is toen, min of meer door de gemeente opgelegd, een vereniging voor zowel Turkse als Marokkaanse moslims geko men, Ik denk dat het uit gemak zucht was. Maar het werkt niet. De twee culturen botsen con stant met elkaar. Het is niet zo dat we problemen met elkaar hebben, maar er zijn gewoon te veel verschillen. Bij het bidden bijvoorbeeld. Turkse moslims zijn daarin veel vooruitstreven der dan Marokkaanse, Bij de Turken bidden mannen en vrou wen samen, maar bij Marokka nen kan dat absoluut niet." Het beleid ten opzichte van mos lims kan dus beter? „Absoluut. Maar ook binnen de gemeenschap zelf kan het stuk ken beter. Er zou een coördina tor moeten komen die de kar blijvend trekt. Iemand uit de moslimgemeenschap bij wie mensen terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. Ik heb de kar lange tijd zelf getrokken, en wil wat meer afstand nemen. Maar op het moment dat je kar loslaat, staat hij ook stil en ge beurt er helemaal niets meer." door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De fractie van AOV/Unie 55+ in Vlissingen wil op korte termijn duidelijkheid over de voortgang van het stads gewestelijk zwembad. Het raadslid W. Hirdes heeft daar over schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemees ter en wethouders. De gemeenteraad van Vlissin gen was toegezegd dat het colle ge in november of december tekst en uitleg zou geven over de bouw van het stadsgewestelijk zwembad. Die gezamenlijke voorziening wordt neergezet vlakbij het industrieterrein Vrijburg tussen Vlissingen en Middelburg. De AOV/Unie 55+ vindt de in formatieverstrekking de laatste door Ali Pankow KERKWERVE - Rond zeven uur vrijdagavond spetterden in de loods bij de familie Hendrik- se aan de Zandweg in Kerkwer- ve de eerste oliebollen weer in het vet. Daarmee werd een ruim twintig jaar lange traditie in stand gehouden. Leden van de hervormde kerk in Kerkwerve bakken voorafgaand aan Oud en Nieuw elk jaar ruim achtdui zend oliebollen ten behoeve van het kerkgebouw in hun dorp. „Eerst deden we het om geld bij een te krijgen voor de restaura tie van het orgel en de laatste ze ven a acht jaar zijn we bezig voor de bouw van de nieuwe consistorie", vertelt Lenny Kooman. Zij is zelf intensief be trokken bij de oliebollenactie en noteert dagen vooraf al de tal rijke bestellingen van klanten over heel Schouwen-Duive- land. Die nieuwe consistorie in Kerk werve werd kort geleden offici eel in gebruik genomen. De to tale kosten bedroegen 450.000 gulden. Met giften en acties werd er ruim 2,7 ton bijeenge bracht, de rest van het bedrag moest worden geleend. Voorlo pig moeten er dus nog wel wat oliebollen worden verkocht om dat gat gedicht te krijgen. tijd nogal gebrekkig. De fractie had gedacht dat de grondaan-^ koop, die nodig is voor de bouw van het bad, al rond zou zijn. Ze wil van het college weten of de grondverwerving nu inderdaad een feit is. Duidelijkheid wil AOV/Unie 55+ ook over de Eu ropese aanbesteding, die bij grote bouwprojecten verplicht is. De fractie vraagt of dat bij het stadsgewestelijk zwembad ook is gebeurd. Mocht dat niet het geval zijn, dan lopen Vlis singen en Middelburg het risico later geconfronteerd te worden met schadeclaims. Tot slot wil Hirdes weten of er al is nage dacht over de beheer- en exploi tatiestructuur van het nieuwe bad. De fractie vraagt of het col lege kiest voor een gemeentelij ke exploitatie of voor een parti culiere. „Maar we doen het graag hoor. Elk jaar staan de vaste vrijwilli gers weer gereed voor het bak ken en het bezorgen van de olie bollen", zegt Kooman. Dat bakken gebeurt in drie ploegen van zes mensen. De eer ste groep bakte vrijdagavond van zeven tot elf uur, de tweede trad tussen elf en drie uur aan en de derde ploeg nam het midden^ in de nacht over om tot vanoch tend circa zeven uur door t.e bakken. Beslagmaker Joost van IJsseldijk was bijna de hele nacht in touw, maar daar kent hij dan ook als geen ander de juiste verhouding der ingredi ënten voor. De oliebollen worden vandaag in zakjes van vijf stuks bi] de ko pers thuis afgeleverd. „We heb ben achttien vrijwillige chauf feurs en die krijgen allemaal een eigen wijk toebedeeld Zo ko men we over het hele eiland. Eén zakje is geen enkel pro bleem. Onze bezorgers rijden toch en we hebben nou eenmaal veel oudere klanten die aan vijf oliebollen genoeg hebben", zegt Kooman. Zij weet uit ervaring dat rond elf uur vanochtend alle oliebollen op hun bestemming zijn afgeleverd. Als alle bezor gers terugzijn, kan het geld wor den geteld. De netto-opbrengst wordt geschat op vierduizend gulden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 15