Afscheid van groente- en fruitzaak Kwintet Bye Ya! zoekt de balans tussen jazz en latin PZC nieuwe MUZIEK Koffieconcerten in Vlissingse bioscoop 14 ModuSpec Serooskerke breidt activiteiten uit Echtpaar De Broekert sluit na 46 jaar winkel in Ellewoutsdijk ondernemend zeeland in detail Nieuwe eigenaar sanitairzaak in Zierikzee Europees kweekreeht op Zeeuwse ontdekking kunst cultuur SUPER WINTER SALE Vlissingse band krijgt platendeal zaterdag 30 december 2000 door Michelle Koek ELLEWOUTSDIJK - Het is voorbij. Rinus en Kaatje de Broekert uit Ellewoutsdijk hebben na 46 jaar hun groente en fruitwinkel aan huis geslo ten. Vrijdagmiddag ging de deur voorgoed dicht. Tot groot verdriet van de inwoners van Ellewoutsdijk. In het dorp is nu alleen nog een bakkertje geves- tigd. Vrijdagmorgen rinkelt de bel op de keukendeur geregeld. Kaatje loopt vanuit de keuken naar de winkel en komt met een bloemstuk terug. „Veel klanten komen op het laatste moment nog even langs", zegt ze. „Ze vinden het best erg dat we er na vandaag mee stoppen." Dat blijkt ook uit de talloze kaarten en cadeautjes die op de tafel in de voorkamer staan. 'Bedankt voor de vitamines', 'Geniet van je vrije tijd' en 'We zullen de sla heel erg missen', zijn enkele handgeschreven dankbetuigingen. „Ja, daar werden we wel even stil van", knikt Rinus. „Zoiets doet je wel wat." Bekend Rinus (72) en Kaatje (67) zijn beiden onderwerp van een be kend Ellewoutsdijks credo: Wil j e iets weten? Vraag het aan de groenteboer!' Het echtpaar weet namelijk alles. Zij kent hét dorp en haar inwoners van haver tot gort. „Mensen komen langs voor een krop sla en ver tellen je meteen de laatste nieuwtjes. Dat sociale gebeu ren ga ik straks heel erg mis sen", peinst Kaatje. Nooit meer op het laatste mo ment de vergeten aardappels De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Jeffrey Kutterink. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. halenNooit meer om zeven uur 's avonds de plots opkomende honger naar de echte De Broe- kertse aardbeien stillen. En nooit meer de speciaal geteelde witlof proeven. De inwoners van Ellewoutsdijk moeten het straks allemaal ontberen. „Het doet best zeer, maar op onze leeftijd stoppen, is een lo gische keuze", relativeert Ri nus. „Bovendien worden de wetten en regels waaraan we ons telkens weer moeten aan passen ons ook iets te gortig." „Kleine ondernemers krijgen het door al die regels steeds moeilijker", vult Kaatje aan. „Nu kunnen we nog op een leu ke manier stoppen en dat moe ten we dan ook doen." Naast groenteboer was het echtpaar ook tuinbouwer. Bloemkolen, doperwten, peul tjes, prei of uien, alles wat in de schappen van De Broekert lag, kwam van eigen land. Op een eigen lap grond verbouwden Rinus en Kaatje allerlei soorten groenten en in een boomgaard, aan de andere kant van het dorp, werden diverse soorten fruit geteeld. Zoals vrijwel elke tuinbouwer en groenteboer, kende ook De Broekert zijn specialiteiten. Vooral de aardbeien, bessen, frambozen en pruimen vonden gretig aftrek. Maar ook zijn peultjes, witlof en doperwten bezorgde De Broekert plaatse lijke roem. „Ik heb nooit echt reclame hoeven maken", ver telt Rinus trots. „Alles ging van mond tot mond. Sommige vaste klanten kwamen helemaal uit Middelburg of Vlissingen, maar ook uit omringende dor pen alsBorssele, Baarland, Ou- delande en ga zo maar door." Hobby De boomgaard en de grond zijn inmiddels verkocht. Alleen de tuin biedt straks nog een moge lijkheid tot het verbouwen van vitaminerijke gewassen. „Het verbouwen van groente en fruit begon als hobby en zo zal het ook eindigen", lacht Rinus. „De cirkel is rond. De komende ja ren zijn de achtertuin en de kas die ik nog heb mijn paradijs." Rinus en Kaatje gaan aanmer kelijk rustigere tijden tege moet. „We hebben altijd erg hard gewerkt want het was al lemaal handwerk", memoreert Rinus. „Zonder de hulp van mijn vrouw, kinderen en later ook mijn kleinkinderen was het nooit een succes geworden." „Iedereen deed wat hij het bes te kon", vertelt Kaatje. „Bra men plukken liet ik liever aan een ander over, maar in het plukken van bessen was ik de expert." „Ja, de bessenpluk kon je beter aan jou overlaten", geeft Rinus toe. „Witlof steken was meer mijn stiel. Jij was trouwens ook een kei in het snijden van bloemkool." „Kortom, we hebben het be drijf met heel erg veel plezier gerund", stelt Kaatje vast. „We hadden het anders nooit zolang volgehouden." SEROOSKERKE - ModuSpec Engineering BV in Serooskerke (Walcheren) neemt per 1 janua ri de internationale activiteiten over van de Amerikaanse ver zekeringsmaatschappij Liber ty Mutual. Daarmee krijgt het Zeeuwse bedrijf een soort ar beidsinspectie in handen. Mo duSpec neemt alle werknemers over, waardoor het personeels bestand van het bedrijf stijgt van 95 naar 120. De over te nemen activiteiten horen bij de Liberty Risk Servi ce groep, een dochteronderne ming van de Liberty Mutual verzekeringsmaatschappij. Li berty Risk Services heeft zich gespecialiseerd in een paar diensten die zijn gericht op risi co-analyse en risicobeheer. „Wat het bedrijf doet, is te ver gelijken met de werkzaamhe den van de arbeidsinspectie in Nederland", legt woordvoerder ZeelandNet houdt zaterdag 6 januari een open dag in de ves tiging in Kamperland. Tussen 13.00 en 17.00 uur kan worden geïnternet en worden vragen over de software beantwoord. De studio kan bekeken worden en er zijn activiteiten voor de kinderen. Aan de Roterij in Burgh- Haamstede heeft zich een nieu we keukenzaak gevestigdDe- cotrend. De winkel verkoopt zowel klassieke als moderne keukens, evenals de nodige (in- bouw)apparatuur. Met behulp van een computer kan het per soneel. de klant tonen hoe een keuken er in werkelijkheid uit komt te zien. Drukkerij Zoeteweij aan de Molendijkseweg in Yerseke neemt medio januari een nieu we vierkleurendrukpers in gebruik. Ook is een tweede snij machine gekocht om de capaci teit van de drukpersen te kunnen verwerken. Twee jaar geleden werd een vijf kleuren printer gekocht, die voor het vernissen en voor de goud- of zilverinkt wordt gebruikt. V. Nagtegaal uit. „Als klanten van ons of hun klanten contro les wensen van bepaalde pro cessen, kunnen we dat nu aan bieden." Liberty Mutual is al actief in de olie- en aardgasexplöratie en - winningsindustrie, de petro chemie, de farmaceutische in dustrie, transport, mijnbouw, automobiel- en machinebouw en de elektriciteitsopwekking en distributiesector. De diensten van Liberty wor den geïntegreerd in de activi teiten van ModuSpec, waar door twee bedrijfsprofielen ontstaan: ModuSpec Consul ting Engineers en ModuSpec Risk Management Services. Het aantal vestigingen wordt behoorlijk uitgebreid. Nu heeft de Zeeuwse onderneming nog vestigingen in Nederland (Se rooskerke), Schotland, Singa pore en de Verenigde Staten. Daar komen kantoren in Au stralië, Canada en Maleisië bij. ZIERIKZEE - Tegel- en Sani- tairspeciaalzaak Van Geesber- gen in Zierikzee is vorige week overgenomen door Bram en Jo- landa Kot. De zaak gaat verder onder de naam Ambiance Tegel-, Sanitair- en Accessoi- respeciaalzaak. De vorige eigenaar Van Gees- bergen heeft zijn bedrijf van de hand gedaan omdat hij zich meer wilde bezighouden met het uitvoeren van het werk en niet langer met het runnen van een eigen zaak. Kot werkte tot voor kort bij een soortgelijk be drijf in Goes en wilde graag een eigen bedrijf. Een half jaar geleden begonnen Van Geesbergen en Kot ge sprekken om tot samenwerking te komen. Uiteindelijk leidden die besprekingen tot overname van de zaak. Van Geesbergen blijft als zelfstandig tegelzetter het tegel- en sanitairwerk voor Ambiance uitvoeren. Bram en Jolanda Kot, die beiden in het bedrijf werken, hebben ook de twee personeelsleden van Van Geesbergen overgenomen. door Liesbet Mallekoote OUDELANDE - Op een zelf ontwikkelde salieplant uit de kwekerij van Eleonore de Koning in Oudelande is het Europees kwe kersrecht verleend. Het gaat om de Salvia Royal Crimson Distinction. Het is voor het eerst dat het Europees Communautair Bu reau voor Plantenrassen in Frankrijk een dergelijk recht verleent op een eigen krui sing van de kwekerij in Oudelande. De magentarode Salvia is door De Koning zelf geselecteerd en ontwikkeld, maar het kwekersrecht is niet door haarzelf aange vraagd. Voor een kleine kwekerij met een beperkte afzet is dat financieel niet op te brengen. Een kwekersrecht wordt name lijk voor 25 jaar verleend en kost duizen den guldens per jaar. Pas bij een afzet van dertig- tot vijftigduizend planten per jaar wordt er aan verdiend. Het meeste geld dat de Salvia gaat opbrengen, is dan ook voor een tussenpersoon, die het kwekersrecht op de ontdekking van De Koning heeft De Salvia Royal Crimson Distinction zal pas vanaf 2002 - acht jaar nadat de plant is gekruist - geld gaan opbrengen. Voor een tweede kruising van kweker Eleonore de Koning, een fluwelig donkerpaarse Melit- tis (een netelplant), wordt in februari het Amerikaans kwekersrecht verwacht. Voor de Nederlandse markt zijn beide planten overigens niet erg interessant. De Salvia doet het niet goed op zware klei grond. Bovendien is de Nederlandse markt volgens De Koning erg vooruitstrevend en vraagt die inmiddels om andere planten soorten met mooier blad en grotere bloe men. De Salvia en de Melittis zijn wel in trek in Japan en de Verenigde Staten. Kaatje en Rinus de Broekert: „Het verbouwen van groente en fruit begon als hobby en zo zal het ook eindigen. foto Willem Mieras Zoals elk jaar organiseert Nieuwe Muziek Zeeland op 1 januari een Nieuw jaarsconcert waarin uit eenlopende muziekstijlen aan bod komen. In een driedelige serie besteedt de PZC deze week aan dacht aan het program ma. Vandaag in de laatste aflevering Jens Kerkhoff van de latin-jazz formatie Bye Ya! domburg men's fashion VANDAAG LAATSTE DAG 50% KORTING 10% KASSAKORTING Ooststraat 2, tel. 0118-584303 Jens Kerkhoff van Bye Ya! doorErnst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Hoewel de mix vaak wordt uitgeprobeerd, kunnen de meeste jazzmuzikan ten geen latin spelen en heeft de doorsnee latinmuzikant de jazz niet in zijn vingers. Vindt per cussionist Jens Kerkhoff. Hij is oprichter van het kwintet Bye Ya! waarin muzikanten zijn verenigd die wel van beide markten thuis zijn. Maandag treedt Bye Ya! op in de Klove niersdoelen in Middelburg. Hij is een Duitser die in Den Haag woont. Kerkhoff is een van de meest gevraagde percus sionisten van Nederland. Vooral 2ijn spel op conga is befaamd. Nueva Manteca en The New Cool Collective zijn bekende formaties waaraan hij zijn steentje heeft bijgedragen. Twee jaar geleden besloot hij een kwintet op te richten dat een 'tot dusver ongekende combina tie van jazz en latin' (Afro-Cu- baanse muziek) wil spelen. „Op het gebied van latin-jazz bestaan veel bands die zeer ver doorgearrangeerde muziek ma ken", verklaart Kerkhoff. „In feite spelen ze arrangementen uit de salsa-hoek. Bepalend voor latin is het ritme. Hoe leuk dat ook is, het is ook beperkend. Latin is vaak een massaal ge beuren, een stramien dat door grote bands wordt uitgevoerd. Ik ben dan wel bandleider, maar ik wil dat iedere muzikant in de groep veel vrijheid heeft. Dat is in een kwintet gemakkelijker. Wat wij willen is met eenzelfde openheid spelen als jazzgroe- pen. We willen morrelen aan de regels van de latin. Om dat te doen, moetje die regels wel ken nen. Het probleem van veel jazzmuzikanten die latin gaan spelen is dat zij die regels niet kennen en er toch hun eigen ding van proberen te maken. Dat werkt niet. Wat in de jazz vaak ook vergeten wordt, is dat latin en jazz van origine dans muziek zijn. Wij willen onze jazz spelen met een groove waarop je kunt dansen. Ook dat is een invalshoek die je niet vaak meer ziet." Kerkhoff heeft voor Bye Yaen kele cracks uit de Nederlandse latin- en jazzscene bij elkaar ge bracht. Trompettist JarmoHoo- gendijk is de bekendste. „Ik vind hem voor deze stijl een van de besten ter wereld", zegt Kerkhoff. „Hij weet veel van be bop af en veel van latin. Rit misch is hij heel ver en hij speelt mooi. Als ik voor Bye Ya! uit alle trompettisten ter wereld had mogen kiezen, zou ik waar schijnlijk ook bij Jarmo zijn uit gekomen." De Cubaanse drum mer Liber Torriente Mirabal is volgens Kerkhoff een wonder kind. „Hij is een waanzinnige latin- drummer. Op zijn achttiende speelde hij in Cuba met alle gro te bands. Nu ontwikkelt hij zich in Nederland ook tot een uitste kende jazzdrummer. Hij be perkt zich tot geen enkele stijl. Laatst kwam hij zelfs aan met een cd van AC/DC." Pianist Randal Corsen schrijft en arrangeert veel muziek voor Bye YaHij is er maandag niet bij en wordt vervangen door Mark Bischoff. „Die heeft zelf een groep, genaamd La Banda Iré. Hij is dé latinpianist van Nederland." Bassiste is Mick Paauwe. Ze speelt baby-bass, elektrische contrabas. Kerk hoff: „Ik wilde een contrabas in de band, omdat het geluid daar van veel mooier met de andere instrumenten mengt dan dat van de basgitaar. Mick heeft een waanzinnige groove. Ze legt een muzikaal fundament waarop je een huis kunt bouwen." Over zichzelf durft Kerkhoff niet te oordelen. Hij houdt het bij de constatering dat hij veel latin heeft gespeeld en vanuit die achtergrond de jazz benadert. Balans Bye Ya! heeft zojuist de opna men afgerond voor een debuut album dat begin volgend jaar verschijnt. Net als tijdens optre dens is daarop geprobeerd een evenwicht te vinden tussen me lodie, swing en harmonie. „Ik hou van mooie liedjes", besluit Kerkhoff. „Vaak hoor je van jazzgroepen dat hun muziek waanzinnig is gearrangeerd en virtuoos wordt gespeeld, maar een mooie melodie is het niet. Ik vind dat heel belangrijk. Heb je alleen melodie, dan ga je in de richting van pop. In latin en Afrikaanse muziek heeft het rit me de overhand en jazz en im- provisatiemuziek draaien om harmonieën. Wij zoeken de ba lans tussen die drie." Concert Bye Ya! treedt maandag om J 9.00 uur op in de Kloveniersdoelen in Middelburg. VLISSINGEN - De Vlissingse band 2 Tones heeft deze week afspraken gemaakt om een cd uit te brengen voor het Rarity Records-platenlabel. In maart volgend jaar gaat de band de studio in, waar twintig nummers zullen worden opgeno men. Het is de bedoeling de cd in heel Europa uit te brengen. De 2 Tones bestaan ongeveer anderhalf jaar. Kort na de oprichting deed de band mee met de Vetkui- ven-competitie, een landelijke wedstrijd om de ti tel 'beste rock-'n-roll band van Nederland'. De 2 Tones behaalden de vierde plaats. Daarna volgde een aantal optredens op de grotere rock-'n-roll- festivals, onder meer in Finland en Denemarken. Inmiddels wordt muziek van de band ook ge draaid op enkele rock-'n-roll-zenders in Spanje en de Verenigde Staten. De 2 Tones spelen een mix van rockabilly, swing, jive en countryswing. De band bestaat Tonny 't Gilde (zang en gitaar), Jolanda Danielse (bass en achtergrondzang), Eric Knuist (slaggitaar en ach tergrondzang), Rik Lingier (drums en achter grondzang). doorErnst Jan Rozendaal VLISSINGEN - Het is dé ma nier om een breder publiek bij klassieke muziek te betrekken, denken burgemeester A. van Dok-van Weele van Vlissingen en directeur A. Weststrate van het bioscoopcomplex CineCity. Samen hebben zij het initiatief genomen voor een serie koffie concerten op de zondagochtend in het café van de bioscoop. Zondag 7 januari vindt het eer ste concert plaats. „De drempels zijn laag", zegt Weststrate. „Hier loopt iedereen binnen." Van Dok heeft in Santpoort vijf tien jaar lang meegemaakt hoe met behulp van enkele Neder landse conservatoria concerten werden georganiseerd, vaak van jonge veelbelovende musi ci. „Op een gegeven moment waren het negentig concerten per jaar. En het was geen zwaar gesubsidieerd initiatief. Het slaagde door de combinatie van de locatie en de samenwerkende partijen." Sinds ze in Vlissingen woont, mist ze haar 'zondagse loopje' naar een kamerconcert. Mede daardoor kwam ze op het idee in Zeeland iets vergelijkbaars op te zetten. Tijdens het laatste fes tival Film by the Sea wist ze Weststrate voor het plan te win nen. „Waarom, zouden we rond dit centrum in Zeeland niet iets doen met muziek?", legt Van Dok haar plan uit. „We willen bijzondere muziek programme ren die zich onderscheidt van wat in deze omstreken al op het programma staat. We hebben (Advertentie) De burgemeester ontkent dat het initiatief is opgezet om met cultuur als smeermiddel het za- j kendoen te bevorderen. „De muziek staat voorop .Alle ande re doelstellingen zijn bijko- mend. Natuurlijk is het ook aantrekkelijk voor Vlissingen. Mensen kunnen er een d agj e van maken, 's Ochtends naar een concert, 's middags naar de Bou levard en wie weet is het ook nog een koopzondag. Zo wordt het een compleet programma." Maar het blijft nadrukkeli j k een particulier initiatief. De ge meente subsidieert niet en Van Dok bemoeit zich als privé-per- soon met het project, dat op kor te termijn zichzelf moet bedrui pen. Violiste Suzanne Groot en haar vader, pianist Rinus Groot, ver zorgen het eerste concert op 7 januari. Zij spelen werken van Mozart, Liszt, Tsjaikovski, De bussy en Ravel. Twee weken la ter is de beurt aan klarinettist Yumiko Kawai en pianiste Ca therine Feist met twintigste- eeuwse Japanse muziek. Pro gramma's rond Grieg, Messiaen en de Renaissance zijn in voor bereiding. De programmering wordt verzorgd door een werk groep waarin naast Van Dok de Zeeuwse Muziekschool, het Conservatorium van Gent en Uit in Vlissingen zitting hebben. Droompje Bioscoopdirecteur Weststrate toont zich ingenomen met de concertserie. „Wat ik hier leuk aan vind is dat mijn droompje begint uit te komen. Ik heb al tijd gedacht dat het één het an der kan versterkenDe bioscoop is een gigantisch succes. Die is zo laagdrempelig, hier loopt ie dereen binnen. Dan is het ge weldig om hier concerten met klassieke muziek te program meren of exposities met beel dende kunst in te richten, zoals we onlangs ook hebben gedaan. Zo wordt de bioscoop een cultu reel centrum." Aanvang concerten: 11.30 uur. Violiste Suzanne Groot en haar vader, pianist Rinus Groot, verzor gen het eerste koffieconcert in CineCity. samenwerking gezocht met het Conservatorium van Gent waardoor we invulling geven aan het begrip grensoverschrij dende samenwerking. Verder willen we dat de zondagse mu- ziekochtend een ontmoetings plaats wordt. Daarom hebben we er ook zakelijke partners bij betrokken, zoals ABN-AMRO, die een concert kunnen kopen. Zij kunnen dan in een goede am biance gasten uitnodigen. En tenslotte leggen we een relatie tussen film en klassieke mu ziek." Tijdens de concerten draait Ci neCity tegen een gereduceerd tarief een kinderfilm. De bio scoop als kinderopvang, beves tigt Weststrate. „We zitten in een filmtheater, dan moet je ge bruik maken van de faciliteiten die tot je beschikking staan." Van Dok: „Uiteindelijk is het misschien wel zo dat de kinde ren hun ouders op zondagoch tend naar CineCity slepen." I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 14