Inter Scaldes zoekt uitbater PZC Kunstboekje zet kroon op jubileum Kortekaas Eten en dansen in Kiek in de Pot Nader onderzoek in incestzaak Middelburger Drie bedrijven delen Middelburgs pand Youp en zijn gevecht met onze windmolens Rechtbank kan werk vreemdelingenkamer voorlopig niet aan School Waarde krijgt prijs voor reuzenluis Echtpaar wil stoppen met Kruinings restaurant ondernemend zeeland 20 Computer uit auto gestolen Meditatie-avond Kerkdienst kunst cultuur Kerstzangavond in Nieuwe Kerk Prijs voor jonge amateurmusici Bluesfestival zoekt vervanger Rosa King donderdag 14 december 2000 door Jacques Cats KRUININGEN - Kees en Maartje Boudeling van Manoir Restaurant Inter Scaldes in Kruiningen denken eraan te gaan stoppen. De uitbaters zijn in de zestig, een leeftijd die hen heeft aan gezet om naar een opvolger uit te kijken. Wie de zaak overneemt, kan in de overgangsperiode rekenen op de begeleiding door het ho- reca-echtpaar. ,,Dus we zijn nog niet weg", meldt Kees Bou deling. Het echtpaar heeft geen nageslacht dat het bedrijf kan overnemen. „De zaak is ons kind", geeft Boudeling aan. Daarom wil het echtpaar bij de verkoop ook niet over één nacht ijs gaan. „Ons kind moet goed achterblijven. En ook die twee Michelinsterren dienen behouden te blijven." De Boudelings zitten met hun bedrijf al 33 jaar op dezelfde locatie. Daarvoor waren ze zes jaar uitbaters van de eveneens in Kruiningen gevestigde eet gelegenheid De Uitkijk, op de plek waar thans het horecabe drijf De Zeeuwse Parel is te vinden. Inter Scaldes is in de loop van de jaren uitgebreid met een tuinrestaurant. Ook werd er hotelaccommodatie aan het bedrijf toegevoegd. door Ellen De Vriend MIDDELBURG - Drie bedrij ven delen binnenkort een pand in de Lange Geere in Middel burg. Op de bovenverdieping houdt nu al adviesbureau Mu- desc BV kantoor. Binnenkort nemen ook kunsthandel Kore an Fine Art en reisbureau Mer- curius hun intrek in het pand. E. C. de Smit (63) is directeur van Mudesc BV. Zijn bedrijf heeft in september het pand betrokken. Het advies- en or ganisatiebureau biedt een bre de ondersteuning aan het be drijfsleven, verenigingen en particulieren. Reisbureau Mercurius gaat per De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Jeffrey Kutterink. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. Daarmee is de capaciteit drie tot vier keer verdubbeld. De naam Boudeling heeft al ruim honderd jaar een bekende klank in de horecawereld. Drie geslachten hebben in die bran che gewerkt. De grootvader van Kees is 1896 in Kruiningen begonnen in wat toen Het Wa pen van Zeeland heette. Daar na waren de Boudelings in di verse zaken in Goes actief. Het echtpaar vindt het langza merhand welletjes. „Je staat 's morgens om half acht klaar voor het ontbijt en om één uur 's nachts zijn we er nog", zegt Kees. Liefde voor het werk - heeft die zware dagtaak ver licht. „We hebben altijd veel plezier aan de gasten beleefd. Dat ze tevreden de deur uit zijn gegaan, is voor ons het mooiste applaus." 1 januari in hetzelfde pand be ginnen. Het bureau regelt on der meer reizen naar bijbelse bestemmingen. „Ik wil cul tuurhistorische reizen bieden. Reizen met wat meer diepgang dan alleen fun en sun", vertelt eigenaar J. van Veen. De theo loog en voormalig legerpredi- kant heeft al 25 jaar ervaring met bijbelse reisgezelschap pen. Van Veen schrijft de reis programma's zelf. Er zijn mo menteel al twee verschillende reizen naar Israël, een Jorda- nie-Syrië-reis en ook een bus reis naar Lissabon of Praag is mogelijk. De reizen zijn ge schikt voor groepen van alle leeftijden. Korean Fine Art wordt de der de zaak in het pand aan de Lan ge Geere. De kunsthandel is een onderdeel van Mudesc BV en importeert en exporteert kunstvoorwerpen. Eigenaresse van de zaak wordt De Smits vrouw Mee Jung Lee. Zij is Ko reaanse en kunsthistoricus van beroep. In de zaak worden ke ramische kunst, vazen, schil derijen en prenten verkocht. Het is de bedoeling dat de kunsthandel in januari haar deuren opent. Bezoekers van dagcentrum Brugzicht vermaken zich prima in het restaurant in Zierikzee. foto Marijke Folkertsma door Inge Heuff ZIERIKZEE - In Restaurant-Eet Uus Kiek in de Pot in Zierikzee klonk woensdag middag vrolijke muziek. Voor het derde jaar waren de bezoekers van dagcentrum Brugzicht uitgenodigd om er een uitge breide lunch te nuttigen en vervolgens de maaltijd er weer af te dansen. Een verjaar dagscadeautje van horeca-ondernemer René Berrevoets aan zijn vrouw Anneke. Het restaurant was goed gevuld. Maar liefst 65 deelnemers eri begeleiders hadden zich voor de lunch aangemeld. „Het uitje is echt een succes", vertelt Anneke Berre voets. „Ieder jaar komen er deelnemers bij." Het idee om de mensen een maaltijd aan te bieden, deed Anneke Berrevoets op door haar dochter. Die werkt als begeleid ster bij Huis Ten Berghe in Goes en zij had eerder stage gelopen bij Brugzicht. „Een collega-ondernemer in Goes biedt de be woners van het huis jaarlijks een maaltijd aan en dat leek me prachtig. Dus toen mijn man drie jaar geleden vroeg wat ik voor mijn verjaardag wilde, was dit mijn voor stel." René Berrevoets ging op zoek naar sponsors om het plan te realiseren. „Elke leverancier was enthousiast en wilde kos teloos meewerken, nu voor het derde jaar. Ook Cees Hoogesteger die de muziek ver zorgt werkt belangeloos mee." Wat Berre voets steekt, is dat de gemeente zich strak aan de regels houdt en 138 gulden in reke ning brengt voor de muziekvergunning. „Normaal heb ik geen levende muziek in de zaak dus alleen voor deze drie uurtjes moet ik de vergunning aanvragen. En om dat ik horeca-ondernemer ben, moet ik de volle mep betalen, ook al is het voor een goed doel. Dat vind ik een erg starre houding." Maar het echtpaar Berrevoets zal volgend jaar de maaltijd zeker weer aanbieden. „Het mag traditie worden, mensen vragen zo mers al wanneer ze weer mogen komen." De gasten lieten zich de soepsaté met friet en appelmoes en het ijsje goed smaken. Na afloop vertrokken ze naar Port Zélande waar hen een midweek is aangeboden. door A. J. Snel MIDDELBURG - De Middel burgse rechtbank wil een nader onderzoek in de incestzaak rond de 56-jarige Middelburger, die ervan wordt verdacht zijn nu 21-jarige dochter vanaf haar kleuterleeftijd tot haar twintig ste jaar seksueel te hebben mis bruikt. De rechtbank stelt dat in een tussenvonnis. Het tegenon derzoek moet worden gedaan om te bepalen of de verklarin gen van het slachtoffer be trouwbaar en geloofwaardig zijn. Het onderzoek zal worden ge daan door R. A. R. Bullens, des kundige, verbonden aan het Ambulant Bureau Jeugdwel- zijnszorg in Leiden. De recht bank honoreert daarmee een verzoek van de verdediging van de Middelburger, die ernstige kritiek heeft geleverd op rap portage van L. E. E. Ligthart, expert van de Forensisch Psy chiatrische Dienst in Breda. De meervoudige kamer oordeelt dat dat onderzoek niet volledig is geweest. Zolang het tegenon derzoek duurt, en dat zal maxi maal drie maanden zijn, blijft de verdachte in voorlopige hechtenis in de penitentiaire in richting De Schie in Rotterdam. De zaak tegen de Middelburger, oud-raadslid van de Staatkun dig Gereformeerde Partij, oud adjunct-directeur van een school voor voortgezet onder wijs in Goes en gewezen ouder ling van de Gereformeerde Ge meente, valt in delen uiteen. De verdachte heeft erkend in de pe riode van oktober 1998 tot begin maart 1999 ontuchtige hande lingen met zijn dochter te heb ben gepleegd. Hier gelden als wettelijke bewijsmiddelen, naar het oordeel van de recht bank, de bekentenis van de va der en de verklaringen van de dochter. Over de periode van 1 januari 1983 tot oktober 1998 geldt als centrale bron voor het bewijs het relaas en de eigen waarne mingen en ondervindingen van het slachtoffer. De verklaringen van andere getuigen komen in de kern neer op wat die getuigen van de dochter hebben gehoord. De verdachte ontkent alle be schuldigingen die vallen binnen die lange periode vóór zijn dochter meerderjarig was. De rechtbank meent dat de ver dachte man uit een oogpunt van eerlijke procesvoering de moge lijkheid moet krijgen een tegen onderzoek te laten verrichten. Aan de deskundige zal worden gevraagd te onderzoeken of de dochter een persoonlijkheids stoornis heeft en, zo ja, wanneer die is ontstaan. De rechtbank wil weten of de dochter in staat is samenhangend over haar ver leden te verklaren en of het eer dere onderzoek van Ligthart op een juiste manier is uitgevoerd. Tenslotte wil de rechtbank de vraag naar de geloofwaardig heid beantwoord zien. VLISSINGEN - Een laptop en een computertas zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gesto len uit een auto aan de H. Ro land Holstlaan in Vlissingen. De dief kwam de auto binnen door de deur te forceren. De waarde van de gestolen goederen be draagt enkele duizenden gul dens. VLISSINGEN - In centrum De Meyboom in Vlissingen wordt vrijdag 15 december een licht- meditatie gehouden. Deelne mers kunnen onder leiding van Angèle Nederhof licht visuali seren. Hier gaat een rustgeven de werking van uit. De bijeen komst is gratis en duurt van 20.30 uur tot 21.30 uur. GOES - De oud-katholieke ge meenschap in Zeeland houdt op zaterdag 16 december een kerk dienst in de kapel naast de r-k Maria Magdalena-kerk in Goes. De dienst begint om 10.30 uur. Pastoor K. J. Homan uit Den Haag gaat voor tijdens de eu charistieviering. door Jacques Cats MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg zal zich voorlo pig nog niet in eigen arrondisse ment bezig houden met de afhandeling van vreemdelin genzaken. Aanvankelijk was het de bedoe ling dat Middelburg op korte termijn een vreemdelingenka mer zou krijgen om ondersteu ning te geven aan de verwerking van de grote toevloed aan be roepszaken. De rechtbanken die zich daar nu mee bezig houden, kunnen de lawine aan zaken niet langer aan. Dat heeft tot ge volg dat het soms drie tot vier jaar kan duren voordat er een laatste beslissing valt in asiel procedures. Volgens landelijk persrechter vreemdelingenzaken A. Mondt heeft de rechtbank in Middel burg zelf aangegeven liever nog even te willen wachten met de inrichting van een vreemdelin genkamer omdat de consequen ties qua inzet van personeel en ruimtebeslag verstrekkend zijn. Tussenoplossing Er is nu gekozen voor een tus senoplossing door in de verwer king van vreemdelingenzaken een samenwerkingsverband aan te gaan met de rechtbank in Rotterdam. Dat biedt volgens rechtbank president M. M.Steenbeek het voordeel dat Middelburg tegen de tij d dat er een eigen vreemde lingenkamer komt, kan be schikken over rechters die vertrouwd zijn met het vreem delingenrecht. Voor een eigen vreemdelingenkamer zijn vijf rechters nodig en rond 25 secre tarissen en administratieve krachten. Ook zijn er maatrege len nodig om de nieuwe afdeling te kunnen huisvesten. Middelburg kampt momenteel nog met een tekort aan rechters. Een vliegende brigade van ambtsdragers elders uit het land draagt bij in het maken van vonnissen om met name de ach terstand in handelskamerzaken weg te werken. President Steen beek verwacht dat de zittende magistratuur binnen afzienba re termijn op sterkte zal zijn. Verhuizing De uitbreiding van het taken pakket brengt straks ook een in terne verhuizing met zich mee. De rechtbank zat al krap in de kantoorruimte. Bij de realise ring van het gerechtsgebouw vijf jaar geleden heeft de archi tect rekening gehouden met de mogelijkheid van een uitbouw door het optrekken van twee verdiepingen boven het eigen parkeerterrein. Dat is echter een dure oplossing, die ook moet kunnen passen in het bestem mingsplan. Er wordt nu geko zen voor een voorlopige oplos sing waarbij het archief van de rechtbank elders buiten het ge bouw wordt ondergebracht. MIDDELBURG, Stadsschouwburg 'De wereld draait door', try-out van het nieuwste avondvullende pro gramma van Youp van 't Hek door Willem Nijssen Elke keer weer een nieuwe show, en toch verrassend dezelfde blijven. Dat is niet elke cabaretier gegund. Bij Youp van 't Hek is dat al jaren het geval. Er zijn in die 'doordraaiende' we reld van ons kennelijk genoeg aanknopingspunten om steeds met frisse energie dezelfde hy pocrisie opnieuw te bevechten. Als een Don Quichot? Die vraag is wel een terugkerend thema in De wereld draait door, het nieuwste programma van Youp van 't Hek. Hij vraagt het zich af, of hij laat het een ander zich afvragen: ben jij nog wel zinvol bezig? De men sen klappen om hun eigen dom migheden, en Youp wrijft ze dat stevig in, maar ze blijven komen - geen spat veranderd - en ze blijven klappen. Maar elke keer heeft Van 't Hek weer een nieuwe list bedacht, een nieuwe schijnbeweging om zijn gretige publiek (de 'centrale verwarmingskneuzen') even op het verkeerde been te zetten. Eén zo'n schijnbeweging is ei genlijk genoeg om - nee, niet om de avond geslaagd te kunnen noemen, maar wel om het pro gramma op zijn boodschap te kunnen schatten. Youp heeft een heel mooie manier gevon den om u en mij de kans te geven onze 'eigenwaarde' vast te stel len. Die is krap 3 cent, een te- ZIERIKZEE - Het Christelijk Gemengd Eilandenkoor uit Zie rikzee en het Christelijk Kin derkoor Jedaja uit Nieuwerkerk verzorgen woensdag 20 decem ber een optreden tijdens de jaar lijkse kerstzangavond. Deze wordt gehouden in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Bei de koren worden muzikaal be geleid door een strijkers-en semble en door organist Pieter Heykoop. De meditatie wordt gedaan door ds. J. Joppe, predi kant van de Hervormde kerk van Sirjansland. De deuren van de Nieuwe Kerk gaan om 19.30 uur open. De kerstzangavond begint om 20.00 uur. genvallende score wellicht. De berekeningsmethode is verras send, dat zullen toekomstige be zoekers zelf gaan ervaren, en de vondst briljant, uitdagend en speels. Misschien zelfs wel ge woon 'verzonnen', maar daar om niet minder waar. Alles aan De wereld draait door is zo: 'verzonnen', maar daarom niet minder waar. Twee verzon nen personages vullen het pro gramma, met alleen hier en daar een kleine afdwaling naar wat (Zeeuwse) actualiteit en een vriendelijke grauw naar de eer ste rijen. Voor de pauze is dat 'de lifter', die met zijn onzinnige vragen relativiteit en waanzin op één hoop gooit en Youp al keuvelend naar een boeiende en bevrijdende uitspraak leidt: een leven kan nooit mislukken, sim pelweg omdat het ook nooit lók ken kan. Een drogreden? Wat doet het er toe. Na de pauze is dat hulp-perso nage 'mijn vriend', Willem. Een oudere man, met wie ooit na een voorstelling een café-vriend- schap is gegroeid, die steeds mooier werd. Bestonden er maar zulke vriendschappen, bestonden er maar zulke scherpzinnig-eerlij- ke mensen, die alle kouwe druk te kunnen en durven doorprik ken. Het eindigt tenslotte in een lied: 'Laten we ophouden met zeuren'. Youp van 't Hek is in De wereld draait door nogal vertellerig, druk aan het woord, drentelend. Zijn speelvlak is klein, dit keer, beslaat alleen de voorste meters van het toneel, leeg bovendien, zijn twee musici en zijn kleur- doeken-decor weggestopt ach ter gaasdoek. Minder 'beel dend', minder 'poëtisch' (Youps poëzie in natuurlijk sowieso nogal eigenzinnig poëtisch, maar is er altijd wel). Minder scherp ook, al is er ook deze keer een steeds terugkerend mikpunt dat met enige verbetenheid wordt 'neergesabeld': de post codeloterij. Aan spot en sabels nooit gebrek bij Youp. Maar dat beetje zelfspot, dat is altijd het mooist aan hem. Daar dan vervolgens weer achteloos aan voorbij gaan, ook dat is mooi. Want er zijn niet zoveel Don Quichots meer vandaag de dag, en dat vind ik nog altijd het meest fas cinerend aan Youp: zijn gevecht met de windmolens, met de we reld die maar doordraait 'De wereld draait door' is ook van daag (14/12) en morgen nog te zien in de Stadsschouwburg te Middel burg doorErnst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Het woord blad kan in verschillende bete kenissen worden gebruikt. Bloemen en bomen hebben bla deren, tafels hebben bladen en tijdschriften of brochures heten ook wel bladen. Met deze bete kenissen speelt de Middelburg se kunstenares Juul Kortekaas in Blad na blad vorm van leven een 'kunstblad' naar eigen zeg gen, maar eigenlijk doet die aanduiding onvoldoende recht aan de prachtige vormgeving. Het boekje is uitgegeven ter ge legenheid van Kortekaas' vijfde kroonjaar als kunstenaar. Ze exposeert op het ogenblik sa men met schilder Antoine Mes in Galerie T in Middelburg. Daar is het boekje ook verkrijg baar. Het gaat om een luxe, langwer pige brochure. Die vorm is ge dicteerd door de kunstwerken. Aronskelken zijn Kortekaas' bekendste onderwerpen, in de vorm van een sculptuur of een schilderij. Het zijn bladeren op lange stengels, vaak geïsoleerd uitgebeeld, zodat vanzelf een dunne en hoge vorm ontstaat. Om toch de gelegenheid te heb ben kunstwerken van een gang baarder vorm af te beelden, be vat het boekje uitklapbladen. Zo blijkt het veel rijker te zijn dan op het eerste gezicht opvalt. Het boekje zit verpakt in kar ton, uiteraard in de vorm van een blad. Zo is Blad na blad vorm van leven in alle opzi chten voorbeeldig vormgegeven (door de kunstenaar zelf). Sober maar verfijnd, rustig maar rijk, ge heel in aansluiting met de kunstwerken die ze maakt. Dat tekst vrijwel ontbreekt, is geen enkel bezwaar. Dit kunstblad, verschenen in een oplage van 1200 genummerde en gesigneer de exemplaren, spreekt voor zichzelf. Publicatie: Juul Kortekaas: Blad na blad vorm van leven, Middelburg, isbn: 90-9014486-2, prijs: f25,-. MIDDELBURG - Duo's van jonge Zeeuwse amateurmusici kunnen zich aanmelden voor de jaarlijkse muziekprijsavond van de Vereniging Vrienden van het Zeeuws Orkest. Dit jongerenconcours vindt plaats op 6 april 2001 in de Klo veniersdoelen in Middelburg. In maart worden de deelnemers geselecteerd. Er zijn twee leef tijdscategorieën: van 12 tot en met 15 en van 16 tot en met 20 jaar. Het doel van de muziekprijs avond voor duo's is het stimule ren van amateurmuziekbeoefe- ning door de Zeeuwse jeugd. Bespelers van een strijkinstru ment, een blaasinstrument of een piano kunnen zich voor 10 maart 2001 inschrijven. De Ko ninklijke Schelde Groep stelt de geldprijzen voor het concours beschikbaar. KWADENDAMME - De organisatoren van het in- door-Bluesfestival, dat zaterdag 23 december in De Burcht in Kwaden- damme wordt houden, zijn naarstig op zoek naar een vervangende act voor Rosa King. King overleed dinsdagmorgen in Italië. Haar hart had het bege ven. De 62-jarige saxofoonko ningin uit Georgia, was het pièce de résistence op het programma van het festival. Peter Kempe, motor achter de bluesfes tivals in Kwadendamme, toonde zich geschokt door het plotselinge overlijden van Rosa King, een vrouw die al eerder Kwaden damme op zijn grondves ten deed schudden. „Wij hebben Rosa King altijd persoonlijk geboekt, nooit via een boekingsbu reau. Dat betekent dat we zelf nu op zoek gaan naar een vervangende act. Op zich is dat niet verkeerd, want nu kunnen we eisen stellen aan de kwaliteit. Het publiek kan ervan uitgaan dat we met iets komen dat ook swingend is, in de sfeer van Rosa Kings muziek", aldus Kempe. door Rob Paardekam WAARDE - De jury van de prijs vraag Luis te Lijf heeft basis school D'n Bogerd uit Waarde tweeduizend gulden toegekend. De scholieren uit groep 5 en 6 eindigden met de door hen ont worpen Ruis op een gedeelde eerste plaats. De Ruis is een gi gantische luis in de vorm van een pet. Wie hem opzet is binnen de korste keren van zijn hoofd- luis af. De jury vond dat geen enkele school de perfecte oplossing te gen hoofdluis heeft gevonden en daarom werd de hoofdprijs van vijfduizend gul den opgedeeld in drie prijzen. Zodoende kregen de scholieren van D'n Bogerd tweeduizend gulden voor hun uitvinding. De Mariaschool uit Langeveen krijgt tweeduizend gulden voor het ontwerpen van een gezel schapsspel over hoofdluis. De Stichting Kinderpostzegels gaat het spel uitbrengen. Dui zend gulden was voor de familie Van de Veen uit IJsselstein die een Luizenonvruchtbaarheids- drankje uitvond. De priizen werden uitgereikt in het wetenschapsmuseum NE MO in Amsterdam. In totaal de den ruim vierduizend kinderen mee aan de nationale prijsvraag Luis te Lijf. Werk van Juul Kortekaas in Blad na blad vorm van leven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 38