Leven ebt weg uit Zoommeer Paleografen ontcijferen oude documenten in Middelburg 7 Servies voor een prikje PvdA ontzet over plaats praatpaal op Zeelandbrug Wachtlijst voor gehandicapten slinkt razendsnel Twist bij tv-omroep leidt tot bijscholing programmaleider Milieufederatie bepleit forse ingrepen om zoetwaterpias te redden Man bedreigt in Terneuzen vrouw met mes Vlissingse fotograaf wint prijs Paard gewond Jongen geslagen Auto tegen boom zeeuwse almanak Potsierlijk MIDDEN maandag 11 december 2000 door Ben Jansen GOES - Forse ingrepen zijn noodzakelijk om het Volkerak- Zoommeer te redden. De be heersmaatregelen die Rijkswa terstaat er tot nu toe uitvoert, zijn onvoldoende om te voorko men dat op de grens van Zeeland en Noord-Brabant een troebel en halfdood meer ontstaat. Vol gens de Zeeuwse Milieufedera tie (ZMF) moet de aanvoer van meststoffen via de West-Bra bantse rivieren drastisch wor den beëindigd. Anders kan het meer maar beter zout worden gemaakt. In het decembernummer van haar blad Wantij schetst de ZMF hoe zorgelijk het er met het Volkerak-Zoommeer voorstaat. Op de oevers spoelt een gifgroe ne drab aan en 's zomers tiert de blauwalg welig. De waterkwa liteit verslechtert met het jaar. Het begon zo mooi. Na de afslui ting van de Oesterdam (najaar 1986) en de Philipsdam (voor jaar 1987) ontstond een meer, dat zich in snel tempo verzoette. Zoutminnende planten- en die- rensoorten stierven af en maak ten plaats voor zoete. Aanvan kelijk werd het water in het nieuwe zoete meer gekenmerkt door een bijzondere helderheid. TERNEUZEN - Een 24-jarige Terneuzense is zondagmiddag rond vier uur in haar auto be dreigd door een onbekende man. - - De vrouw was even gestopt op een parkeerplaats aan de Fin landweg in Terneuzen, toen de man, die een soort bivakmuts op had, haar portierraam insloeg. Hij bedreigde haar met een mes en sommeerde haar, haar porte monnee af te geven. Toen zij dit niet deed, gaf hij haar een vuist slag in haar gezicht. De vrouw gaf daarop gas en ging er met hoge snelheid vandoor. Dankzij de watervlooien, die een groot deel van de algen op vraten, was het mogelijk meer dan drie meter diep in het water te kijken. Het Volkerak-Zoom meer blonk dat het een aard had. De geleidelijke groei van het be stand aan watervlooienmin- nende vissen was er de oorzaak van dat deze vertegenwoordi gers van de onderklasse der bladpootkreeften hun nuttige graaswerk onder de algen min der efficiënt konden verrichten. Een van deze vissen, de brasem, heeft bovendien de eigenaar digheid in de bodem te woelen, - waardoor de troebelheid dooi de algen nog verergerde. Rijks waterstaat probeerde de water- vlooieneters en bodemwoelers met behulp van roofvissen op de huid te zitten, maar deze vorm van actief biologisch 'beheer bood onvoldoende soelaas. „Het is dweilen met de kraan open", constateert,de ZMF dan ook. Functie Het zoete Volkerak-Zoommeer vervult een functie bij de zoet watervoorziening voor de land bouw. De ZMF plaatst evenwel vraagtekens bij de betekenis hiervan. De herinrichting van het waterlopenstelsel op het ei land Tholen om zoet water van uit het Volkerak-Zoommeer binnen te laten, is in de eerste fase blijven steken. Van een ver fijning ervan is het nooit geko men, omdat de boeren geen ho gere waterschapslasten wilden betalen. Reden voor de ZMF te constateren dat het geen over bodige luxe is nog eens kritisch te kijken naar het rendement van een zoet Volkerak-Zoom meer. Als de landbouw gebruik wil blijven maken van de mogelijk heden op het gebied van de zoet watervoorziening, dan moet er naar de opvatting van de na- tuur- en milieuorganisatie voor worden gezorgd dat het West- Brabantse rivierwater niet lan ger op het Volkerak-Zoommeer terecht komt. ]£en andere oplossing is een flin ke afname van de bemesting door maatregelen in de land bouw in West-Brabant. Zoeken naar ontbrekende bordjes of een compleet servies voor een zacht prijsje. foto Ruben Oreel door Richard Hoving KOUDEKERKE - Dinny Geerlofs uit Kamperland erfde een servies van haar tante. Op de serviezenbeurs in Koudeker- ke zocht ze zondag naar de ontbrekende ontbijtbordjes. Geerlofs is één van de ruim vijfhonderd bezoekers van de beurs die het afgelopen weekend voor de derde keer werd gehou den in de boerderij Het Blauwe Hof aan de Breeweg. De ontbijtbordjes zijn volgens haar zoekgeraakt toen haar oom en tante gingen scheiden. Op de serviezenbeurs vindt de Kamperlandse ze niet terug. .Jammer. Ik ga met lege handen weer naar huis." Naast complete serviezen worden op de beurs ook losse kopjes, schoteltjes, borden, glaswerk, bestek en zilvergoed te koop aangeboden. Een Middelburgse die samen met haar man naar Het Blauwe Hof is gekomen, heeft wel succes. Ze koopt acht glazen onderzetters van een halve eeuw oud voor 1,50 gulden per stuk. Ellen Bil slaat het allemaal met een glim lach gade. Bil kwam drie jaar geleden op het idee van een serviesbeurs, toen ze zich realiseerde dat veel mensen een tweede, ongebruikt servies in de kast hebben staan. De Amsterdamse Tineke Zijlstra is met een vriendin uit Middelburg naar Koude- kerke gekomen. Zijlstra koopt voor 75 gulden een dertigdelig servies van een on beduidend merk. Volgens haar is het een 'enig servies'. „Ik was meteen verkocht toen ik het zag staan." De Amsterdamse brengt haar aankoop voorlopig nog even onder in Middelburg. „Ik moet met de trein terug. Met een servies onder de arm gaat dat niet." De borden, kommen en schalen van Zijl stra worden van tafel gehaald en vervan gen door een 38-delig Rörstrandservies. Het Zweedse servies staat een paar minu ten uitgestald als een echtpaar uit Koude- kerke komt binnenlopen. Voor 125 gulden wisselt het van eigenaar. „Leuk hé", zegt initiatiefneemster Geerlofs. „Het staat nog niet op tafel of het wordt verkocht." door Famke van Loon MIDDELBURG - De slechte be reikbaarheid van de ANWB- praatpalen is bij de Statenfrac tie van de Partij van de Arbeid in het verkeerde keelgat gescho ten. In een felle brief aan het col lege van Gedeputeerde Staten legt de fractie de bestuurders vijf vragen voor, omdat zij 'dit soort blunders' niet meer voor mogelijk hield. Bij de renovatie van de Zeeland- brug, die nu in de laatste fase verkeert, is de vangrail tussen de rijbaan en het fietspad ver vangen door een barrier. De be tonnen band is in totaal ruim één meter hoog. Hij vormt voor de fietsers en automobilisten weliswaar een sterke en veilige afscheiding tussen de twee weg gebruikers, maar bij pech kan de barrier voor bestuurders een lastige hindernis worden. De ANWB-praatpalen zijn im mers, net als voorheen, aan de buitenkant bij het fietspad ge plaatst. Wie in geval van nood de wegenwacht wil inschake len, zal een flinke klauterpartij voor lief moeten nemen. De Statenfractie van de PvdA heeft met 'stomme verbazing' kennis genomen van deze situa tie, zo laat zij ineen brief aan het college van Gedeputeerde Sta ten weten. De fractie spreekt haar onbegrip uit over het feit dat het bereiken van de praat palen 'een hele toer' is voor 'een valide persoon'. „Om nog maar te zwijgen over mensen met een functiebeperking", voegt de fractie eraan toe. De fractieleden vragen het col lege dan ook om tekst en uitleg. Zij wiHen onder meer weten of voorafgaand aan de renovatie werkzaamheden overleg is ge weest tussen de provincie en de ANWB over de plaatsing en be reikbaarheid van de praatpa len. De briefschrijvers vragen zich af of bij dat overleg reke ning is gehouden met bevol kingsgroepen, zoals ouderen, die een dergelijke hindernis minder gemakkelijk nemen. Daarnaast wil de PvdA-fractie graag weten wat het college aan het probleem denkt te gaan doen. Daarbij lijkt niet zo zeer de vraag of het euvel wordt verhol pen, maar op welke termijn. Dat bij de herinrichting nauwe lijks rekening lijkt te zijn ge houden met de weggebruikers met een functiebeperking, heeft de PvdA-fractie vooral 'onaan genaam verrast'. Temeer omdat zij in de veronderstelling ver keerde dat 'dit soort blunders' tot het verleden behoorden. „De provincie Zeeland heeft tenslot te als eerste provincie in Neder land, unaniem, de standard ru les van de VN aangenomen." RIJSWIJK - Een kinder jury heeft zaterdag een fo to van de Vlissingse pers fotograaf Lex de Meester beloond met een derde prijs in de categorie regio. De foto, een registratie van het Koerdisch nieuw jaar, stond in maart van dit jaar in de PZC. Een luchtfoto van rookwolken na de explosie in Ensche de eindigde als eerste in de categorie regio. De foto waarmee Bram Budel de Zilveren Camera 2000 won, was in de ogen van de kinderjury de top per in de categorie bin nenland. Op de foto is een dode door de vuur werkramp te zien. De jury koos een opname van rel len in Indonesië als Beste Dagbladfoto van 2000. De jury bestond uit veer tig kinderen tussen de 10 en 12 jaar. ANP door Roelf Reinders GOES - De Zeeuwse wachtlijst met verstandelijk gehandicap ten is voor het einde van volgend jaar weggewerkt. Meer dan de helft van de ruim tweehonderd verstandelijk gehandicapten op de wachtlijst krijgt binnen en kele maanden al de hulp die no dig is. Dat verwacht adjunct-di recteur J. Vermeulen van het Zorgkantoor Zeeland, dat het rijksgeld voor de zorg verdeelt. Volgens Vermeulen kan binnen enkele maanden vijftig tot ze ventig procent van de wachtlijst met verstandelijk gehandicap ten zijn weggewerkt. Op deze lijst staan zo'n 220 gehandicap ten die naar een instelling moe ten, opvang of speciale begelei ding nodig hebben. De mensen die wachten op een plaats voor zorgintensief wonen moeten nog wat langer wachten op zorg. „Dat vergt de meeste tijd", al dus Vermeulen. Voor het eind van 2001 moet iedereen zijn ge holpen, verwacht hijHet tekort aan zorgpersoneel kan nog wel voor problemen zorgen. „We moeten het wel in personele zin waarmaken." De wachtlijst voor persoonlijke zorgbudgetten (PGB's) voor Zeeuwse gehandicapten is vol gens het Zorgkantoor inmiddels geheel weggewerkt. „Tot voor SEROOSKERKE (W) - Een paard heeft zondagmiddag rond kwart voor twee op de Ga- pingsedreef in Serooskerke schaafwonden opgelopen, toen het een auto raakte. Het dier was geschrokken van de naderende auto, die werd be stuurd door een 62-jarige auto mobiliste uit de gemeente Veere. Hoewel zij het paard langzaam passeerde, sprong het de weg op en raakte de auto, die aan de voorzijde schade opliep. OUDELANDE - Een 17-jarige jongen uit de gemeente Borsele is in de nacht van vrijdag op za terdag mishandeld in Oudelan- de. Hij probeerde een ruzie tussen twee andere mannen te sussen. Een onbekend gebleven derde persoon gaf de jongen met een knuppel een klap op zijn hoofd. kort stonden er 78 budgetten uit, dat zijn er nu ongeveer 180", aldus Vermeulen. Met een PGB kopen gehandicapten de zorg die zij nodig hebben zelf in. Het geld voor Zeeuwse wachtlijsten voor gehandicapten komt van de miljoenen die de overheid be schikbaar heeft gesteld voor de bestrijding van de wachtlijsten in de zorg. Gehandicaptenconsulent J. Koens van patiëntenvereniging Het Klaverblad is pessimisti scher over het sneHe wegwerken van de wachtlijst. „Het is een gi gantische klus. Er moeten nieu we gebouwen komen, er moet personeel komen, er moeten groepen komen die bij elkaar passen. Ik ben iets minder opti mistisch dan Vermeulen", aldus Koens. Zij zegt dat de snelheid bij het helpen van gehandicap ten op de wachtlijst per stich ting verschilt. Huizen „Stichting Arduin is het voort- varendst bezig", constateert de gehandicaptenconsulent. „Ar duin is al heel lang bezig huizen voor gehandicapten te lcopen." De stichting wil van cle grote pa viljoens op het instituutsterrein in Middelburg af en laat gehan dicapten in huizen in wijken op Walcheren en Zuid-Beveland wonen. Volgens Arduin-woord voerder A. Harpe blijven er wel ongeveer dertig gehandicapten op het oude Arduin-terrein wo nen, omdat ze niet weg willen. Stichting Tragel in Zeeuws- Vlaanderen heeft meer moeite om snel oplossingen te zoeken, zegt Koens. „Van de veertig op de wachtlijst zijn er nog maar enkelen geplaatst. Er zijn ge handicapten die op het Tragel- terrein willen wonen, maar daar is geen plaats." Koens zegt dat de wachtlijst voor de persoons gebonden budgetten dan wel weg is, maar dat dit nog niet be tekent dat alle gehandicapten met zo'n PGB ook al daadwer kelijk hulp krijgen. „Als gehandicapten in de thuis situatiehulp nodig hebben, gaat het wij vlot. Maar anders is het lastiger. Mensen moeten con tracten afsluiten, huizen huren. Bovendien is het budget soms niet genoeg." Volgens Koens zijn sommige gehandicapten van de wachtlijst gehaald. „Ou ders zijn zich lam geschrokken. Ze dachten dat ze pas over een jaar of vijf aan de beurt waren en durven het nu nog niet aan." Een deelnemer aan de paleografiewedstrijd gebruikt een loep om een oud document te ontcijferen. foto Dirk-Jan Gjeltema door Richard Hoving MIDDELBURG - Bernardus Schorer stuurde op 20 januari 1705 een brief aan zijn zuster. De deelnemers aan de Zeeuw se Paleografiewedstrijd in het Zeeuws Archief in Middelburg ontcijferden zaterdag wat hij schreef. Twintig deelnemers zetten zich in de studiezaal aan het ontcijferen van vijf oude docu menten. Ze hebben een uur de tijd. Jury voorzitter H. Uil, gemeen tearchivaris van Schouwen- Duiveland, zegt dat over de uitslag niet kan worden 'ge correspondeerd, gediscussi eerd of gemarchandeerd'. De brief van Schorer was vol gens de deelnemers 'best te doen'. Veel lastiger was tekst twee: een uittreksel uit het re solutieboek van de Staten van Zeeland uit 1581. Een reke ning van de Weeskamer Tho len uit 1621 kostte daarente gen veel minder moeite. Het grote verschil tussen beide stukken zat volgens een oude deelnemer uit Vlissingen in de manier van schrijven. „In het resolutieboek van de Staten van Zeeland is met zwierige krullen getekend. De rekening van de Weeskamer is strak en overzichtelijk opgesteld." De Paleografiewedstrijd werd voor de tweede keer gehouden. De eerste editie vond in 1997 plaats in de raadzaal van het Middelburgse stadhuis rond de uitgave van het boek Wer ken met Zeeuwse bronnen. De eerste wedstrijd stond ook open voor professionals. De tweede editie, een samenwer king tussen het archief en de consulent regionale geschied beoefening, was uitgeschre ven voor amateurs. Rondleiding Louise Bol en Jessie Nijland kwamen zaterdag van Bergen op Zoom naar Middelburg om mee te doen aan de wedstrijd. Bol en Nijland werken beiden op het gemeentearchief in Ber gen op Zoom. Bol en Nijland volgden beide een cursus oud schrift. Bol heeft geoefend door oude Zeeuwse stukken te bestude ren. „Afkortingen, maten en gewichten zijn per regio ver schillend." De vriendinnen komen niet alleen voor de wedstrijd, maar ook voor de rondleiding door het eerder dit jaar geopende archief. „Het is een goede gelegenheid om te kijken hoe mooi het is gewor den." De tweede Zeeuwse Paleogra fiewedstrijd werd gewonnen door de 74-jarige Paul Hart- hoorn uit Amsterdam. Harthoorn ontving uit handen van archiefdirecteur Roelof Koops een gekalligrafeerde oorkonde en een geschenken bon van honderd gulden. De tweede prijs was voor Sara Oostdijk-de Kraker uit Goes. Medewerkster Bol van het ge meentearchief in Bergen op Zoom werd derde. door Richard Hoving OOST-SOUBURG - Medewer kers van Omroep Zeeland Tele visie hebben het vertrouwen verloren in programmaleider Rik Groenewegen. De onderne mingsraad ziel na een vertrou welijk overleg met Groenewe gen en de directie een uitweg voor de problemen. In een nieuwsbrief van de OR wordt melding gemaakt van een reeks van klachten van de tele- vise-afdeling. De klachten heb ben met name betrekking op het functioneren van de program maleider. „Rik dus." De OR stelt dat Groenewegen een paar jaar na het begin van Omroep Zeeland Televisie moeite heeft de overstap te ma ken naar een meer formele orga nisatie. „Lees inspraak en over leg." Groenewegen kwam in 1997 van het NOS Journaal naar Omroep Zeeland om de te levisie-afdeling op te zetten. Uit een vertrouwelijk overleg met betrokken is de OR geble ken dat alle partijen bezorgd zijn en mee willen werken aan een structurele oplossing van de situatie. „Namelijk het herstel van het vertrouwen in de pro grammaleider." Afspraken In het overleg met Groenewegen en de directie zijn een aantal af spraken gemaakt. De program maleider gaat een intensieve managementcursus volgen. De problemen tussen Groenewegen en eindredacteur Kees van de Ven worden tegengegaan door afspraken te maken over be voegdheden. Beiden moeten met regelmaat structureel over leg gaan voeren. Voor 1 februari 2001 moet er een protocol liggen voor het aanne men van nieuw personeel. De totstandkoming van de pro grammering moet ook worden vastgelegd in een protocol. „Daarin wordt de betrokken heid van de televisie-medewer kers gewaarborgd." De ondernemingsraad ver trouwt erop dat de gemaakte af spraken een einde maken aan de 'weinig constructieve sfeer die bij de televisie de overhand dreigt te krijgen'. Van alle me dewerkers wordt een bijdrage verwacht. „Want er komen seri euze klachten binnen bij de OR, maar ook klachten van twijfel achtige aardDe OR doet een be roep op iedereen om een einde te maken aan achterklap en nega tivisme om het negativisme al leen." GOES - Een 29-automobilist uit Goes is in de nacht van zaterdag op zondag op de Van Hogendor- plaan in zijn woonplaats tegen een boom gereden. Hij bleek 2,5 meer alcohol te hebben gedron ken dan is toegestaan. De man, die met de schrik vrij kwam, kreeg een rijverbod van vijf uur en een proces-verbaal. De voor zijde was vernield. Tante Rosa is in het dorp zeer bekend. Al jaren zoeft ze op haar knalgele brommertje, met bijpassende pothelm, over de weg voor het doen van de dagelijkse bood schappen. Haar dagelijkse ritueel werd op een ochtend danig in de war gegooid. Ze stond al helemaal in vol te nue, maar haar mobyletje liet haar in de steek. Meer dan een ongezond pruttelgeluid bracht het motortje niet voort. „Dan maar met de fiets", sprak ze zichzelf moed in, en peddelde vervolgens ander halve kilometer naar de sla ger. Eenmaal voor de toon bank viel het haar op dat de overige klanten haar maar raar stonden aan te gapen. „En dat voor een pond worst en drie koteletten", dacht ze nog. Eenmaal buiten werd haar pijnlijk duidelijk waar om ze zo in het middelpunt van de belangstelling stond. Toen ze haar haardracht even wou controleren in de etala geruit, zag ze dat er weinig glad te strijken viel... Ze had haar potje nog op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 7