Chemie boekt recordomzet PZC Tiscali sluit strijd om WOL succesvol af 6 CSM heeft wind mee Gestegen olieprijs speelt bedrijven in de kaart Export naar record van 500 miljard Vloerverwarming in het groot Thomas Cook in Duitse handen Fortis breekt door in China KLM ontkent interesse in Malaysia Motorola waarschuwt beleggers Consortium aast op windpark amsterdamse effectenbeurs damrak wall street stijgers dalers vrijdag 8 december 2000 AMSTERDAM - Een dure dol lar en vooral een waaier aan overnames hebben CSM (snoep jes en bakkerij-ingrediënten) een flink hogere omzet en winst bezorgd. In het gebroken boek jaar, dat loopt tot eind septem ber, ging de omzet met 23,9 pro cent omhoog naar 6 miljard (2,73 miljard euro). De netto winst kwam op 330,7 miljoen, 19,6 procent hoger dan een jaar eerder. „Beter gebruik maken van de balans"noemt financieel direc teur M. Arentsen, van huis uit accountant, het kunstje. CSM leent veel meer dan vroeger en koopt daar bedrijven van. Dat loopt gesmeerd zolang de extra rentelasten lager zijn dan de winst van de nieuwe dochters. Desondanks noemt Arentsen de schuldpositie, die on-CSM'se proporties heeft aangenomen, nog 'conservatief'. CSM werkt aan een metamorfo se. Razendsnel breidt het bedrijf uit in bakkerij-ingrediënten, de tak die het best rendeert. Wan neer de aankoop van Unilevers bakkerij poot, net na het sluiten van de boeken afgerond, wordt meegeteld, komt tweederde van de omzet uit deze tak. De tradi tionele suiker telt dan nog maar voor negen procent mee. Onderdeel van de gedaantever andering is de verkoop van de voedingspoot, met een reeks be kende merknamen zoals Venz en Hak. CSM onderhandelt met een select clubje, begin volgend jaar moet de zaak verkocht zijn. Volgend jaar zal de nettowinst ten minste tien procent hoger liggen dan het afgelopen jaar, wanneer althans de afschrijving van de goodwill niet wordt mee genomen. Als dat wel gebeurt blijft de winst gelijk. „Maar analisten letten niet op die goodwill", weet Arentsen. Het afgelopen jaar nam de om zet in de bakkerij-ingrediënten toe met bijna twintig procent. Dit kwam vooral door overna mes en gunstige wisselkoersen; de autonome groei was nul. Bij de consumptieartikelen zet te CSM 35,6 procent meer om. Het resultaat steeg nog veel sneller, met 69 procent tot 178 miljoen. De procesindustrie voerde de omzet op met ruim veertien procent, mede dankzij de goede suikeroogst. Ook dit jaar belooft die gunstig uit te pakken. ANP doorOnno Buiter LEIDSCHENDAM - De chemi sche industrie in Nederland be leeft historisch goede tijden. De omzet van deze industrietak steeg met achttien procent tot 70,8 miljard gulden. Dat is de hoogste omzet in de geschiede- De stijging is grotendeels te ver klaren uit de gestegen olieprijs. De productietoename bedroeg zes procent. Komend jaar ver wacht voorzitter C. Linse van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) een verdere productiegroei van vier procent. De basischemie deed de beste zaken. Deze productie van grondstoffen is in Nederland het DEN HAAG - De export van Nederlandse producten zal dit jaar uitkomen op het recordbe drag van 500 miljard gulden. Dat blijkt uit cijfers van het mi nisterie van Economische Za ken. Ten opzichte van vorig jaar, toen er voor 412 miljard gulden de grens over ging, is dat een toename met 21 procent. Vooral de gestegen koers van de Ameri kaanse dollar en de goedkope euro werkten stimulerend. Als ook de uitvoer van de diensten erbij wordt opgeteld, komt het exportcijfer uit op ƒ590 mil jard. Vooral klanten in de Verenigde Staten, Oost-Europa en Azië kochten meer producten uit ons land. In juni ging staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) nog uit van een groei naar 470 miljard. Gisteren presenteert Ybema de cijfers op de einde- jaai'sborrel van de EVD, de dienst van het ministerie van Economische Zaken die het za kendoen met het buitenland moet bevorderen. ANP sterkst vertegenwoordigd. De productiegroei bedroeg daar acht procent. Dat is voor een groot deel te danken aan de in gebruikname van een nieuwe fabriek van Shell en BASF in Moerdijk en het opstarten van een nieuwe fabriek van Dow Chemical in Temeuzen. In totaal werd dit jaar voor 4,8 miljard gulden in de chemie ge ïnvesteerd. Dat was twaalf pro cent meer dan vorig jaar. Neder land loopt dit jaar vooraan in de groei van de chemische produc tie, stelt Linse vast. „Er was een aantal jaren waarin Nederland in de chemie minder snel groei- APELDOORN - Een inspecteur van de gemeente Apeldoorn controleert waterleidingen bij het in aanbouw zijnde bedrijventerrein De Ecofactorij. De leidingen dienen als een soort vloerverwar ming, waarmee in de winter de wegen van het industriepark en de bedrijven zelf verwarmd wor den. De warmte wordt zomers uit het asfalt gehaald en ondergronds opgeslagen, en 's winters weer naar boven gehaald. Energie uit asfalt, dat nu voor het eerst op grote schaal wordt toege past, is een wereldprimeur van het Arnhemse bedrijf Winnerway. foto ANP de dan in de rest van Europa. De vraag naar basisgrondstoffen neemt nu zo sterk toe, dat de productiecapaciteit zijn gren zen heeft bereikt en uitbreidin gen nodig zijn." Nederland is sterk in de basi schemie omdat het aan zee ligt en omdat het de meest efficiënte plek is om grondstoffen naar het achterland te vervoeren, zo schetst Linse. De export steeg met twintig procent en vond met name zijn weg naar Duitsland, België, Frankrijk en Groot- Brittannië. Ondanks de gestegen omzetten is de werkgelegenheid dit jaar met vijfhonderd personen ge daald tot 78.000 werknemers. De chemische bedrijven beste den steeds meer diensten uit, zo dat arbeidsplaatsen binnen de sector verdwijnen. Een zorg is momenteel het sterk dalende aanbod van goed opge leid personeel. „Er is duidelijk gebrek aan belangstelling voor chemie", stelt de VNCI vast. „Een duidelijk teken hieryoor is, dat de helft van de promotie plaatsen aan Nederlandse uni versiteiten wordt bezet door buitenlanders. Dat kan een op lossing bieden. Maar voor hbo- en mbo-opgeleiden is men zuiver op Nederland aangewe zen." Een andere zorg is de noodzake lijke ruimte om nieuwe chemie bedrijven in Nederland te huis vesten. „Als zich een grote investeerder aandient, vindt die geen plek meer in Nederland. Daar is een groot terrein voor nodig. Een Tweede Maasvlakte is een goede zaak, ook vanuit veiligheidsoverwegingen", zegt technisch directeur H. Veenen- bos van de VNCI. GPD van onze redactie economie MILAAN - Tiscali doet zijn bod op World Online (WOL) ge stand. De Italiaanse internet aanbieder maakte gisteren bekend dat er op zijn overname bod 96,1 procent van de uit staande aandelen van de Neder landse aanbieder is aangemeld. Tiscali had met minimaal tach tig procent genoegen genomen. Omdat meer dan 95 procênt van de aandelen nu in handen is van Tiscali, zal de Amsterdamse ef fectenbeurs het aandeel WOL uit de notering halen. In maart ging WOL naar de beurs met een introductiekoers van 43 euro. Bijna negen maan den en vele schandalen later was er woensdag van de koers slechts 10,60 euro over. WOL-beleggers kri j gen voor elk aandeel 0,4891 aandeel Tiscali. De gemiddelde beurskoers van de Italiaanse internetaanbieder over de laatste tien beursdagen was 31,38 euro. De prijs komt dus neer op 15,35 euro per aan deel WOL. Dit is een premie van 45 procent op de slotkoers van woensdag. De totale waarde van WOL be draagt volgens het definitieve bod 4,35 miljard euro 9,6 mil jard). Toen Tiscali begin sep tember zijn bod bekendmaakte, bood het in totaal 5,9 miljard euro (ƒ13 miljard). Sindsdien is de beui-skoers van Tiscali echter gedaald. ANP OBERURSEL - De Britse reisorganisatie Thomas Cook komt geheel m Duitse handen. Touroperator C&N (Condor-Nec- kermann) liet gisteren weten de onderneming te zullen over nemen. Het concern legt er 550 miljoen pond sterling 1,96 miljard) voor neer. C&N wordt met Cook de op een na grootste touroperator in Europa. De omzet van het concern loopt door de overname op tot 15 miljard mark. Het aantal gasten stijgt tot vijftien mil joen per jaar en het aantal personeelsleden komt op ruim 30.000. De Duitse reisorganisatie is voor de helft in handen van het detailhandelsconcern KarstadtQuelle. De andere helft is in bezit van luchtvaartmaatschappij Lufthansa. ANP UTRECHT - Fortis Investment Management (FIM) heeft van. de Chinese autoriteiten toestemming gekregen om een kan toor te openen in Shanghai. Volgens Fortis gaat het om de eer ste licentie die het land heeft verstrekt aan een Europese ont- dememing die is gespecialiseerd in vermogensbeheer. FIM is in Azië actief via FIM Asia in Hongkong. FIM in zijn ge heel beheert voor bank/verzekeraar Fortis 110 miljard euro 242 miljard) in Europa, de VS en Azië. ANP KUALA LUMPUR - KLM, SwissAir en Qantas zijn volgens topman Tajudin Ramli van Malaysia Airlines serieus geïnte resseerd in de maatschappijDe drie zijn in de markt voor der tig procent van de aandelen, zo verklaarde Ramli. Dit zou' een meerderheid van de stemmen in de onderneming opleve ren. KLM werkt al jaren Samen met Malaysia Airlines, dat xn han den is van de Maleisische staat en Ramli. Die willen we graaf voor-zetten", verklaarde een woordvoex'der van KLM. „Daar voor is het niet nodig om een belang te nemen." De zegsman bevestigde dat de Maleisische regering overweegt een deel van de luchtvaartmaatschappij te privatiseren. De regering van Maleisië is op haar beurt in onderhandeling met Tajudin Ramli over diens aandeel van 29 precent. ANP NEW YORK - Het Amerikaanse Motorola, fabrikant van on der andere mobiele telefoons, heeft een stevige winstwaar schuwing gegeven. Het concern liet gisteren weten dat de winst per aandeel over het vierde kwartaal geen 27 dollar cent, maar 15 dollarcent zal bedragen. Het concern zegt dat voorgenomen kostenbesparingen bij de mobiele telefoons pas halverwege 2001 merkbaar zullen zijn. Dat is later dan verwacht. De groei van de mobiele telefonie blijft over de hele wereld groot, aldus het concern. ANP DEN HAAG - Shell en Nuon bundelen de krachten om in aan merking te komen voor de aanleg van een windpark in zee, twaalf kilometer uit de kust van Egmond. Het consortium omvat voorts de bankverzekeraar ING en Jacobs Comprimo, die technische deskundigheid in brengt. Shell en Nuon maakten voornemen dit gistei-en bekend. Eer der had zich al een ander consortium gemeld, met de energie maatschappijen Eneco en Essent en waarbij ook Siemens is betrokken. Het zal overigens nog enige tijd duren, voordat beslist wordt wie het 'demonstratiepark' van 100 megawatt mag bouwen.' Het gaat om een investering in de orde van grootte van 400 miljoen gulden. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I; gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. AEX-index ABN Amro Holding 25,36 25,50 Aegon 47,74 47,76 Ahold 34,37 35,18 Akzo Nobel 55,35 56,80 ASM Lithography 28,46 26,68 Corus Group 1,27 1,25 DSM 35,00 35,00 Elsevier 15,85 15,40 Fortis (NL) 34,76 34,88 Getronics 5,57 5,46 Gucci 101,10 100,70 Hagemeyer 24,65 24,70 Heineken 62,75 62,25 ING groep c. 83,99 83,25 Kon. Olie 63,83 64,35 KPN 15,22 15,44 Numicoc. 55,00 55,35 Philips 44,99 43,36 TNT Post Gr 28,05 28,20 Unilever c. 66,35 65,25 UPC 11,80 12,40 Vendex KBB c. 15,21 14,99 VNU 52,10 53,50 Wolters-Kluwer c. 28,15 28,30 Midkap-index Buhrmann Cap Gemini SA CMG CSM eert. Hunt.Douglas IHCCaland INT.Müller KLM Laurus Libertel Moolen, Van der NBM-Amstell. Nedlloyd Nutreco Hold Oce Ordina nv Randstad hold. Stork Vediorc. VersaTel VolkWessst.c. Vopak Wessanen c. 107,00 26,95 182.50 16.50 27,50 30,80 51,90 24,35 22,70 10,70 13,50 95,20 16,50 23,00 54,60 18,15 27,60 19,30 12,60 13,50 10,35 19,00 22,75 13,85 Overige aandelen Aalberts Ind. ABN Amropref. a ABN Amro pref.c. Accell Group AFC Ajax Ahrend Alanheri AND Intern Publ. AOT Arnh.Mij Akzo Arnh.Mij Akzo Asd.Rubber ASM Intern. Athlon Groep AXA Stenman Ind. Axxicon Group Baan Company Ballast Nedamc. BAM Groep Batenburg Beheer Begemann Groep Begaclaim Bever Holding Blue Fox Enterpr. Blydenst.-WIII, Boskalis Brill, Kon. c. Brocacef Hold. c. Brunei Intern Buco NV Burgman-Heybr. Kon.Ten Cate Calve Delft Cap Gemini Chicago bridge Claimindo Copaco Crown v.Geld.c, Crucell CSS Holding De Drie Electr. Delft Instrum. Devote De Vries Robbé DICO Intern DNC Nederl.Comp. DOCdata Dordtse Petr Dorp Despec Draka Holding Econosto, Kon, EMBA EMIS Eriks Holding EVC Intern. 108,35 26,40 180,50 16,50 26,30 32,00 50,90 24,85 23,15 10,60 13,10 96,25 15,90 22,75 54,00 17,95 29,15 18,10 13,20 13,85 9,25 19,85 23,10 13,85 2,16 e 8,90 e 7,30 e 18,90 7,70 8,50 A 0,84 f 6,50 e 8,70 e 16,05 16,00 A 1,87 f 14,95 11,50 f 16,70 A 25,65 2,60 22,25 73,50 84,20 e 46.40 e 7,05 1,81 25,40 e 92,85 e 2,16 e 8,90 e 7,30 e 18,75 f 7,20 8,50 A 0,81 e 6,45 f 8,75 e 16,90 18,70 14,00 6,05 A 27,50 e 14,50 f 17,65 A 4,40 e 39,00 A 675.00A 33,20 61,05 96,05 17.30A 43,50 A 2,04 12,00 f 9,55 f 22,20 6,50 e 7,90 f 16,20 e 2,25 e 15,50 A 8,30 A 4,95 57,70 13,80 57,00 6,00o 78,80 A 5,85 29,90 5,10 f 16,40 e 25,65 2,60 e 22,25 e 75,50 f 84,50 f 46,40 o 7,00 f 1,72 43,50 e 10,10 e 12,00 f 18,75 14,00 f 6,05 A 27,95 14.15A 17,65 A 4,40 e 39,00 A 675,00 A 33,90 60,10 96,05 18.30A 43,20 A 2,03 11,90 e 9,00 22,00 f 6,50 e 7,95 16,20 2,25 e 15,50 A 8,30 A 4,95 57,50 14,80 56,80 f 6,00 e 78,80 A 5,90 f 29,75 5,15 Exact Holding Fornix Biosciences Fortis Nikkei Gar.c. Fox Kids Europe Frans Maas cert. Free Record Shop Fugro eert. Gamma Holding Gamma pref. Geveke Gouda Vuurvast Grolsch eert. Grontmij eert. GTI-Holding HAL Trust B HAL Trust Unit Heek-Tweka Heijmans Heineken Hold, a Helvoet Hold. Hes Beheer c. HBG Holl. Colours Hoop Effectenb. Huhtamaki v Leer ICT Autom. UN Liric Nasdaq Ispat Intern. A Kiihne+Heitz Kas-Associatie Kempen Co Kon.KNP BT c.pr KPN Qwest Landis group Lanschot, Van LCITechn Gr M.EnimOBcert Macintosh Retail Management Share Magnus Hold. Maxwell Petr.H. McGregor Fashion Melle, Van nrc Moeara Enim Multihouse Naeff Nagron NBM-Amst.pr.conv Ned.Springst.Fabr. Nedap Nedcon Groep Nedschroef H. Kon. Neways Electr, New Skies Sat Norit Nyloplast OPG eert. Petroplus Int. Pharming Group PlnkRoccade Polynorm Porc. Fles Reesink Rood Testhouse Roto Smeets Samas Gr. Scala Business Schuitema Schuttersveld Seagull SlmacTechniek Sligro Beheer Smit Intern. SNS AEX Gar.cl SNS EurGar.pl c SNS Intern.Gar SNT Soc.Gen. on AEX Stern Groep Stern Groep pr.a. TAS Groep Telegraaf De Textiel Twente Toolex Intern, Tullp Computers Twentsche Kabel Unique Int. Unit 4 Via Net.Works Vilenzo Vredestein Wegener n.v. Wewelercert. World On Line World On Line a. Airspray Antonov Pic Cardio Contr C/Tac 1,90 A 1,90 f 16,30 16,20 40,70 39,25 15,75 A 15,75 A 9,90 A 41,70 53,00 6,00 A 3,70 17,30 A 18,80 61,95 3,00 A 22,40 14.90 49,05 5,85 6,20 120,00 A 118,50 A 20.40 e 20,35 2,55 f 2,57 5,90 A 5,30 34,00 A 9,05 9,20 31.85A 33.50 2280,00 2290,00 A 4,20 f 4,25 f 620,00 f 620.00 A 27,00 29,50 42,85 e 53,25 6,30 f 3,99 17,30 e 18,65 62,10 3,00 e 22,90 15,55 49,60 27,00 a 16,50 17,20 11,90 A 6,90 e 10,10 e 33,85 33,30 18,00 f 17,85 1,54 1,55 e 21,50 4,50 e 25,50 23,40 110,00 100,00 25,55 13,25 e 0,78 f 34,50 24,65 e 21,30 4,55 e 25,20 23,70 110.00A 100,00 26,50 13,25 e 0,76 34,65 24,80 15,10 13,80 A 10,60 DPA 8,45 Hitt 7,40 f 7,35 InnoConcepts 20,20 f 20,40 KSI Intern 2,00 1,95 NedGraphlcs 14,00 14,00 Newconomy 4,60 e 4,50 Prolion 15,20 15,10 Ring Rosa Pr 3,16 2,99 Sopheon Plc 3,30 f 2,90 Tie Holding 5,45 e 5,50 UCC Groep 5,00 f 4,90 Beleggingsinstellingen ABNAA.inF 60,55 60,45 e ABN A America F. 129,30 125,00 ABN A Asian T.F. 53,00 52,50 ABN A Euro F. 30,70 30,20 ABN A Europa F 137,00 134,20 ABNAFarE F. 55,60 54,40 ABN A Global F. 162,75 159,00 ABN AGI.LifeSocF. 38,60 38,30 ABN A ICT Fund 61,00 59,80 ABN A Netherlands F 210,70 207,00 ABN A Rat.lnv.F. 65,80 63,50 ABN A S.Cos Eu.F. 71,00 70,60 ABN A Groen F. 48,15 47.95 ABN AL Plus F. 93,80 93,85 ABN A rent.div 70,40 70,45 ABN A Gl.Pr.Sec 42,40 42,70 ABN A Pr.Sec.Am. 52,90 52,10 ABN A Pr.Sec.Eur. 40,50 41,10 f ABN A Pr.Sec.F.E. 29,60 29,20 ABN A Vair.Liq.F. 24,85 24,80 ABN A Vair Obl.F. 26,65 26,70 Aegon Aandelenf. 60,50 60,00 Aegon Spaarplus AEX Index F. 2,20 A 2,20 A 703,00 A 695,00 A AldollarBF 52,50 52,25 Alrenta 183,20 182,45 Amvabel 12.40 f 12,40 f Asian Cap.F. 66,50 A 65,30 ASN Aandelenf. 90,40 90,00 AXAAand.Int. 90,20 A 88,80 A AXA Aand.Ned. 125.20 125,35 A AXA Euro R. 59,10A 59.10A AXA Portfolio 71.75A 71.70A AXA Kap.Ren. 68,05 A 68,05 A AXA Obl.Euro 43,80 A 43,80 A Beurshave 14,50 e 14,50 e Daehan Korea Tr. 1,20 A Delta Lloyd Deeln 27,80 f 27,75 e Delta Lloyd Dlr 44,50 45,00 Delta Lloyd Donau 16,95 16,90 Delta Lloyd Inv. 46,50 46,60 f Delta Lloyd Jade 23,90 23,90 e Delta Lloyd Mix 58,40 58,45 Delta Lloyd Rent 34,40 34,50 Dim Vastgoed 9,90 f 9,90 f Ducatus 56,70 56,50 e EMF Rentefonds 46,25 46,25 EurAss.Trust 15,00 15,00 A Euro Dutch Eq.F 29,50 A 29,00 A FinlesTopr.Gr F. 35,70 A 36,00 Fortis Amerika F 31,50 31,65 Fortis Azie F 34,00 f 33,25 e Fortis Europa F 36,70 36,40 Fortis Japan F. 32,40 31,30 e Fortis Obam 127,95 127,65 f Fortis Obl.Div,F. 49,90 50,20 f Fortis RentoNetIA 24,40 24,43 .CosF, 20,30 Fortis RentoNet5A 25,80 25,72 18,50 Fortis RentoNetlOA 26,60 26,66 22,50 Fortis Wereld Mix F. 52,30 51,80 e 36,10 Fortis Wereld Vastgf. 47,80 39,10 47,50 e Friesland Aand.F. 38,75 11.70A Gilissen Quality Grf 23,35 f 23,10 i 29,50 Gim Dutch Eq.Fund 60,30 A 60,30A 32,90 Gim Global Fund 54,55 54,00 A ).Aa 82,80 Gim Real Est Eq F. 56,80 56,80 A 27,90 Guld Rente Fonds 38,30 38,30 28,95 Haslmere 43,20 e 43,85 ).Be 40,20 Holl. Eur. Fund 89,00 90,00 A j.Co 53,50 Holl. Obl.Fonds 63,30 63.50A 28,15 Holl. Pac. Fund 72.75A 72.00A :U 30,70 A Holl. Sel.Fonds 95,40 94,60 f 26,25 Holland Fund 120,30 A 118,70 A u 34,20 Hooge H.Aand.F. 27,95 27,55 30,20 Hooge H.Opt.F.Ned 26,25 26,05 31,25 f ING Click Eur. 26,40 26,50 0 27,00 f ING Cont.CI.F.Am 26,00 26,30 nt 25,00 ING Cont.CI.F.Eur 26,40 26,50 T 86,50 e ING Com.Tech.F, 26,40 e 26,90 15,90 ING Dutch F. 95,90 95,20 58,00 ING Dutchserv F. 12,30 12,25 f e 25,35 ING Em.E.E.F. 19,80 19,70 24,45 ING Euro Obl F. 27,60 27,90 28,05 ING Euro Sm.Cap 47,50 47,40 17,05 ING Europe F. 31,30 31,20 28,75 ING Geldm.F. 31,12 31,12 36,25 A ING Glob.F. 80,70 79,00 52,20 ING Internet! 55,05 e 55,00 alen 20,45 ING IT-Fund 130,00 f 124,75 lixfund 66,35 ING Japan Fund 19,55 19,00 70,00 f ING Nth America F 31,10 30,10 23,75 ING Oblig.F. 19,80 19,80 83,95 ING Onr.Aandf. 52,50 52,50 Xuurz 74,35 ING Qual.of Life 41,00 39,70 49,85 ING Spaard.F. 46,76 46,77 63,95 ING V.Oost. F. 34,20 33,90 5 199,95 f ING IntOblirente F. 51,70 51,70 77,90 Insinger Emerg 39,80 A 39,80 A 22,30 Insinger Euro Opt. 31,10 A 31.10A 23,60 Insinger Euro Sel. 80,70 80,70 A 155,10 Insinger Global 312,50 310,80 48,50 e Insinger RentSelect 39,10 39,10 A 79,40 f Interef.Jap.Aand. 24,30 A 23.65A 18,80 Interef.Jap.Warr 19,55 e 19,00 f 74,75 Interef.Rentegrll 10,35 10,35 67,80 Interef.Rising Sun 44,40 44,40 94,15 Investa part, 120,55 122,75 58,20 IS Himal.Fund 15,35 e 15,55 A 117,00 Jap.Convertlble.F. 39,65 39,00 A 59,40 Japan Fund 11,00 e 11,40 20,20 Labouch.Glob.A F, 54,30 53,70 96,90 Labouch.Liq.F.c 46,25 46,25 39,30 Lanschot Eur.Eq.F.V. 31,30 31,30 62,75 Lanschot GI.Eq.f, 62,05 f 60,90 86,25 Leveraged Cap 161,00 161,00 133,10 Llquirent 27,64 27,64 102,05 Mondibel 54,75 54,45 166,00 Nat.Res.Fund 50,50 49,40 amco 5 15,70 f Nieuwe Steen Inv, 14,90 e 14,90 f amco lontEur 42,65 f Ohra Aand.F. 33,30 32,90 f amco Morth Am 42,20 f Ohra Care F. 30,25 f 29,60 e 52,40 f Ohra Comm.Tech,F. 18,05 e 17,50 e inco 131,85 Ohra Internet F. 29,95 28,45 42,00 b Ohra Multimedia F. 32,50 f 31,50 74,95 Ohra Obl.Df. 29,55 29,60 A ix 6,50 Ohra Onr.G.F. 40,40 40,45 u 5,10 Ohra Spaardivf 23,85 f 23,95 Top 7,15 Ohra Totaal F. 29,85 f 29,65 f 1,00 A Optimix Techno. A 35,60 34,80A 18,00 A Orange Deeln F. 59,00 A 59,00A ity 21,80 Optiebeurs 25,00 30,00 22,50 25,00 30,00 55,00 55,00 45,38 660,00 670,00 680,00 700,00 660,00 740,00 640,00 650,00 40,00 27,50 27,22 15,00 15,00 35,00 37,50 32,50 32,50 2065 1000 5508 2018 1000 4000 3501 3500 1429 1460 1351 1424 3754 3750 1034 1341 1298 1070 1700 2155 2155 2210 2014 1000 1000 50,00 a 16,00 a 3,00 5,10 a 0,15 a 0,05 a 0,80 a 0,35 0,45 0,70 a 3,40 a 5,00 5,00 a 6,50 2,70 1,10 3,45 46,00 b 14,00 a 2,50 5,10 0,15 0,05 0,70 0,40 1,25 1,40 0,50 0,70 a 3,50 a 7.50 5,00 5,00 5,00 80,00 17,50 15,00 65,00 67,50 70,00 42,50 45,00 45,20 50,22 60,26 62,77 52,73 55,24 45,00 50,22 42,69 55,24 45,00 60,00 60,00 1176 3234 1023 1264 1040 2688 1514 2919 1000 9020 1064 0,60 1,60 0,90 3,60 1,70 0,30 0,20 2,90 2,10 7,50 6,10 2,55 10,60 3,35 0,20 2,10 t 0,30 0,20 e 2,50 2,00 6,85 5,55 3,00 12,00 e 7,20 a SNS Euro Aand.F. SNS Euro Mix F. SNS Guldensdiv.f. SNS Nederl.Aandf. SNS Obligatiedividf. SNS Obligatiegroeif. SNS Wereld Aand .F. TG Oliehaven Trans Eur.Fund Transpac.F. Uni-lnvest VastNed Off/lnd VastNed Retail VHS Onr. Mij VIBNV Wereldhave NV Wereldhave O/N WP Stewart H 37,35 30,35 23,45 76,65 25,10 32,40 26,30 54,55 e 37.55 30,50 23,35 77,60 25,05 32,35 26,60 196|00A 195^55 270,00 266,60 11,25 f 11,25 f 29,00 29,00 44,00 f 44,30 f 17,15 e 17,50 f 27,30 27,40 f 52,05 52,05 1,75 A 1,75 A 1320,00 f 1287,05 A Asas-fondsen AAB DresdnerBank Alcatel Alsthom Amer. Expres AT&T Amprovest Cap. Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CDL Hotels Int. Chevron Corp. Coastal Corp. Colgate-Palm. Comp. Task Gr Dow Chemical Du Pont Ford Motor Fortune Brands Gen. Electric Gen. Motors Goodyear Hitachi Yen IBM Int Paper Makita Corp.Yen Matsushita El. MIHusd Mitsub.Electric Mitsui Yen Morgan J.P. NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Perkins Foods Stg Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp. St.Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie. Schlumberger Scott Newc. Sears Roebuck Sec Cap US R Sekisui H. Yen TDK Toshiba Corp. Union Pacific Unisys USX Marathon Venator Group Verizon Comm Inc 46,70 A 68,50 55,00 A 20,30 A 79,80 43,15 A 2,00 A 67,80 A 3,00 A 81,80 A 80,00 A 58,00 A 3,80 A 36,50 A 46,50 A 22,00 d 29,00 A 52,00 51.00A 18,00 A 950,00 99.00A 20,20 A 36,50 A 1200,00A 360,00 A 15,00 A 300,00 A 300,00 A 151,00A 800,00 A 22,00 Z 44,00 d 1,40 A 37,90 56,30 A 6,60 A 5,60 A 900,00 A 25,00 A 166,00 A 1000,00 A 52,00 A 69.15A 5,50 A 35,50 A 21,25 f 900,00 A 7000.00 A 600,00 A 46,20 A 12,80 A 26.50A 14.00 A 58,45 A 46,00 A 68,50 A 52,10 20,45 A 78,50 A 43,80 A 1,90 A 67,00 A 80,50 A 77,00 A 56,00 A 3.50 A 35,00 A 44,00 A 22,00 A 29,00 A 53,00 51,00 A 18,00 A 95,50 A 19,50 A 36,00 A 39,00 56,40 A 6,60 A 45,35 A 13,60 A 26,50 A 13,00 A 58,60 A Staatsleningen 9 NL 911-11-01 B'lt NL 91-01 8V. NL 92-07 8'A NL 91-01 8'/. NL 91-06 8V.NL92I-02 8'/< NL92II-02 8'A NL92-07I-II 8'/< NL 92-07I-II 77' NL 96-05 Th NL 93-23 Th NL 95-10 Th NL 94-04 7 NL93-03 7 NL 95-05 67'NL 95-05 6'/r NL 93-03 6 NL 96-06 57'NL 94-04 57-NL 96-02 100,36 102,73 119,75 100,83 116,80 103,75 104,75 117,20 118,20 110,95 123,93 117,60 108,28 104,30 108,35 108,00 103,58 105,20 102,65 101,52 100,36 102,73 119,60 100,82 116,70 103,75 104,75 117,05 118,10 110,92 124,10 117,45 108,20 104,35 108,30 107,95 103,63 105,10 102,60 101,54 57-NL 97-07 5'/. NL 98-28 5'/j NL 00-10 5'/'NL 98-08 37. NL 99-09 3 NL 99-02 104,35 99,45 103,25 101,50 91,10 97,93 Beursindexen A'dam AEX-index A'dam AMX-index CBS koersindex Eurotop-100-index DAX-30 Nïkkei-225 FTSE-index Wall Street 104,20 99,70 103,15 101,35 90,95 97,93 658.93 628.67 921.50 656.35 624.48 919.80 14889.37 14720.36 6273.30 6231.40 10664.38 10618.49 Bankpapier Van 07 december (17.00 uur) tot 08 de cember (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende advieskoersen (kosten verkoop 2.25pct/aankoop 1.75pct) voor het inwis selen resp. aankopen van buitenlands geld: amerikaanse dlr antiliaanse gulden australischedlr belgischefrk(IOO) Canadese dlr Cyprus pond deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond estlands kroon finse mark (100) franse frank (100) griekse dr (100) hongkonadlr(IOO) hong. forint (100) lerse pond israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) marok dirh(100) nieuw zeeland dlr noorse kroon (100) oost schill. (100) poolse zloty (100) Portugese esc (100) slow, koruna (100) spaanse pes (100) tsjeclv koruna (100) turkse lira (100) zuid-afr rand zweedse kr (100) Zwitserse frk (100) Wisselmarkt 2,4385 2,4785 1.3240 1,4090 1,3230 1,3790 5,46290 5,46290 1,5780 1,6310 3,7400 3,9300 29,04 29,91 112,674 112,674 3,5150 3,5930 11,0000 15,0000 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,5800 0,7000 29,90 32,40 0,7400 0,9300 2,798135 2,798135 0,57 0,67 11,3812 11,3812 W f" 223,00 24,10 1,1160 27,67 16,015 16,015 50,0000 60,0000 1,0992 5,1500 1,3245 6,4600 222,20 21,70 0,9910 26,52 1,0992 4,7500 1,3245 6,1600 Wisselkoersen Op 07 dec 12.00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen: 06/12 amerik.dollar antill. gulden austr.dollar belg. frank (100) deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) griekse dr. (100) hongk.dollar (100) UaTlireOO.OOO) jap.yen (10.000) nwzeel. dollar noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) Singapore dollar spaanse pes. (100) z.-afr. rand (100) zweedse kr. (100) zwlts.frank (100) 2,4910 1,4000 1,3590 07/12 2.4610 1.3830 1,3530 5,46285 5,46285 1,6160 1,6110 29,5900 29,5900 112,6740 112.6740 3,5820 3,5540 33,5953 33,5953 0,6470 0,6470 31,9000 31,6000 2,7981 2,7981 1,0610 1,0580 27,2200 27,1600 16,0150 16,0150 1,0992 1,0992 1,4290 1,4180 1,32445 1,32445 32,8000 32,5000 25,7400 25,5900 145,6000 145,3000 2,20371 2,20371 Goud en zilver Amsterdam Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 21.220-22.220, vorige 21 230- 22.230, bewerkt 23,820 laten, vorige 23.830 laten, zilver onbewerkt 340-410, vorige 340-410, bewerkt 450 laten, vorige 450 laten. 7 dec 5.06 onv isXSIUUSJB 2,72 r~~ 2,66 -s Amsterdam periode van 40 dagen rendement op staatsleningen periode van 40 dagen AMSTERDAM - Een winst waarschuwing van het Amerikaanse telecombe- drijf Motorola sleepte de technische fondsen op het Damrak gisteren naar beneden. Mede daar door daalde de belangrijk ste graadmeter AEX 2.58 punten tot 656,35 punten, ofwel een verlies van 0,39 procent. Het uiteindelij keverlies viel nog mee. In de loop van de dag zwabbex-de de beurs naar beneden en vex-volgens weer omhoog. Vooral telecombedrijf Ver- satel moest het ontgelden. Beleggers lieten het fonds als een baksteen vallen. Ver- satel sloot op 9.25 eux'o, een min van bijna elf px-ocent. „Er zijn beleggers die zich afvragen waarom ze be paalde fondsen in porte feuille hebben", aldus een handelaar. „Nu zijn ze bezig die af te stoten. Ook een mooi voorbeeld is Getro- nics. Op hoogtijdagen noteerde het fonds 42 euro." Getro- nics sloot 5,46 euro, een ver lies van bijna twee procent. Niet alleen telecoxnbedrij- ven moesten eraan geloven, ook chipmaker Philips en chipmachinemaker ASM Lithography gingen terug onder invloed van Motoro la. Philips daalde 3,6 pro centtot 43,36 euro en ASML ging 6,3 procent achteruit op 26,68 euro. Grote tevredenheid was er bij de handel over het nieuws dat Wox'ld Online van de beurs vex-dwijnt. „Daar zijn we inderdaad wel blij om", aldus de han delaar. „Het is erg zielig voor het bedrijf dat ze zijn overgenomen door een klei nere branchegenoot, maar ze vertrekken op passende wijze. Het is beter voor ie dereen." World Online sloot op 12,20 euro, een winst van vijftien procent. UPC voerde de lijst van hoofdfondsen aan met een stijging van ruim vijf pro cent op 12,40 euro. Het pak te daarmee iets terug van deii dalingen die het de laatste tijd heeft meegemaakt. Onder de dalers was ook ING. Het bank- en verzeke-, ringsconcem leed onder het bericht dat het de dochter Barings geheel in de ver koop zet. De zakenbank Goldman Sacks kx-eeg al eerder de op dracht het Amerikaanse gedeelte te ver-kopen. ING wilde geen commentaar le veren op het gerucht. Het aandeel leverde bijna één procent in op 83,25 euro. Voedingsmiddelen en ingre diëntenfabrikant CSM. kwam voorbeurs met zoete jaarcijfers. Hoewel die vol deden aan de verwachting van analisten, viel het aan deel op de Midkap 4,4 pro cent op 26,30 euro. Dit kwam vooral omdat de au tonome groei van 0,8 pro cent de beleggers iets tegen viel. ANP NEW YORK - De aandelen koersen op de effectenbeurs van New York zijn gisteren overwegend lager gesloten. De Dow-Jonesindex eindig de 45,89 punten in de min. Dat was een verlies van 0,43 px-ocent op 10.618,49 pun ten. Mircosoft verloor 6,2 pro cent in reactie op een neex-- waartse bijstelling van winstprognoses door Gold man Sachs. De aandelen aan de Nasdaq ondergingen voor de tweede achtereexxvolgende dag over een breed fx-ont een neer gang. Het koersgemiddelde sloot 1,57 procent lager op 2752,65. De euro stond tegen het ein de van de handel op een koers van 0,8890 dollar. Dat betekende dat de koers van 2,4470 voor de Amei'i- kaanse munteenheid stabiel was. ANP middenkoers In guldens periode van 40 dagen Vorige Laatste Vorige Laatste koers koers koers koers World On Line 10,60 12,2015,09 Sopheon Plc 3,30 2,9012,12 Dorp Despec 13.80 14,80 7.25 VersaTel 10,35 9,2510,63 LCITechn. Gr 5.85 6,20 5,98 Magnus Hold. 5,90 5.3010,17 Chicago bridge 17,30 18,30 5,78 Hes Beheer c. 2,60 2.40 7,69 Ordina nv 27.60 29,15 5,62 Ispat Intern. A 3,99 3,70 7,27 Gouda Vuurvast 18,50 19,50 5,41 7,70 7.20 6,49 Arnh.Mij Akzo 16,05 16,90 5,30 ASM Lithography 28,46 26.68 6,25 Melle, Van nrc 31,85 33,50 5,18 Randstad hold. 19,30 18,10 6,22 UPC 11,80 12.40 5,08 Crucell 9,55 9,00 5,76 Stork 12,60 13,20 4,76 Ring Rosa Pr 3,16 2,99 5,38 VolkWessst.c. 19,00 19,85 4,47 Ohra Internet F. 29,95 1,81 28,45 5,01 Hunt.Douglas 30,80 32,00 3,90 Begaclaim 1,72 4,97 TAS Groep 1,83 1.90 3,83 Postb.Amerikaf. 30,40 28,95 4,77 Tiscali 25,55 26,50 3,72 6,30 6,00 4,76 Japan Fund 11,00 11,40 3,64 Via Net.Works 7,70 7,35 4,55

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 6