V-raad verhoogt druk op Kaboel Bouterse raakt steeds meer in het nauw Nieuwpoort zakt weg in militaire tunnels VS en Rusland dreigen met resolutie Politie Papoea pakt tientallen studenten op Pokémon stort speelgoedkoning in het ongeluk Machtsgreep door politiechef Djibouti mislukt Ghanezen naar de stembus Regen vernielt erfgoed VN-voedselhulp voor Balkan Proces verdachten aanslag Cole Noordpool ontdooit Moordpartijen in Assam Skigebied van Kaprun weer open Geschiedenisleraren Rusland worden nog steeds geïndoctrineerd Iliescu zoekt toenadering tot ultranationalisten Roemenië vrijdag 8 december 2000 I I door Armand Snijders PARAMARIBO - De Surinaam se ex-dictator Dési Bouterse wordt van alle kanten belaagd. Niet alleen stapelt het bewijs materiaal over zijn betrokken heid bij de decembermoorden van 1982 zich op, ook de Brazili aanse autoriteiten hebben, in navolging van Nederland, de jacht op hem geopend wegens drugshandel. Gisteren werd duidelijk dat de in juli 1996 overleden militair Paul Bhagwandas in de nada gen van zijn leven een onthul lende verklaring heeft "afgelegd over wat zich op 8 december 1982 in Fort Zeelandia heeft af gespeeld. Op die dag werden daar vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Bouterse geëxecuteerd. Be halve Bhagwandas zou ook Bouterse zelf hebben gemoord. Bovendien was de ex-dictator de man die de vonnissen velde. Dat van het gesprek bandopna men zijn gemaakt, was in Suri name al langere tijd bekend. Henri Behr, broer van de ver moorde Bram Behr, heeft nu (Advertentie) l&k henk ingrid van der kooij wnkirnnt 1 G'k \/lKclnnt,n n 1 IA/117777 onthuld dat hij degene is die het bandje in bezit had. Behr ty peert Bhagwandas als een mon ster in het lichaam van een mens. ,,Ik baseer dat op het feit dat hij zei geen centje spijt te hebben van zijn deelname aan de moorden. Hij vond het zelfs plezierig en zou het weer heb ben gedaan als dat nodig was geweest. Bouterse heeft ontkend op het moment van de moorden aan wezig te zijn geweest in Fort Zeelandia. Hij zegt ook nie mand te hebben doodgeschoten en heeft verklaard niet op de hoogte te zijn van het bestaan van geluidsopnamen van de be kentenis van Bhagwandas. „Sommige journalisten weten kennelijk meer dan ik. Ik ben benieuwd wat Bhagwandas heeft verklaard." door Pascale Thewissen BRUSSEL - Het Belgische kuststadje Nieuwpoort zakt langzaam weg als gevolg van ondergrondse tunnels die da teren uit de Eerste Wereldoor log. Dat stellen wetenschap pers van twee Engelse univer siteiten. De inwoners waren er tot op heden van overtuigd dat een gat in de waterleiding de oorzaak was van de barsten in hun woningen. De Grote Oorlog speelt nog steeds een belangrijke rol in de Belgische Westhoek. De ver schrikkingen van 1914-1918 zijn er nog alom aanwezig. Al le velden zijn er slagvelden. In de bossen en langs de stranden Mocht de rechter de verklaring van de overleden militair, die heeft toegegeven zelf actief te hebben deelgenomen aan de moordpartij, als rechtmatig be wijsmateriaal aanvaarden, dan wordt het voor Bouterse en zijn advocaten wel heel moeilijk om zijn onschuld aan te tonen. Volgens advocaten in Paramari bo weegt de bekentenis van Bhagwandas zwaarder dan de verklaringen van vakbondslei der Fred Derby, die als enige van de zestien arrestanten het drama overleefde. Deze ver klaarde ruim een maand gele den tegenover de politie dat Bouterse op het moment van de moorden wel degelijk aanwezig was in Fort Zeelandia. Volgens Bouterse liegt Derby, die als verklikker voor de mili tairen zou hebben gewerkt. Om worden nog elke dag munitie en onontplofte granaten ge vonden. Engelse wetenschappers ver moeden dat de Westhoek nog lang niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Volgens hen liggen er in de West- Vlaamse bodem en in Noord- Frankrijk tal van tunnels. De onderzoekers baseren zich op oude militaire kaarten waarop de posities van de Duitse en de Geallieerde legereenheden zijn ingekleurd. Op basis van de kaarten con cluderen de wetenschappers van de universiteiten van Greenwich en Tottingham dat een deel van Nieuwpoort op instorten staat. Om welke wo ningen het precies gaat, wordt die reden is hij destijds vrijgela ten, zo beweert de ex-dictator. Na twintig jaar aan de touwtjes in Suriname te hebben getrok ken, lijkt de val van Bouterse nabij. Niet alleen is hij in het nauw gebracht door recent be gonnen ondei'zoeken naar de decembermoorden in Neder land en Suriname, ook de ver denking van betrokkenheid bij drugshandel blijft hem achter volgen. In Nederland is hij al in hoger beroep tot elf jaar cel ver oordeeld; ook Brazilië ziet hem als een drugscrimineel. In een deze week door het Braziliaanse parlement goedgekeurd rap port staat Bouterse op een lijst van 827 Braziliaanse en buiten landse verdachten. Deze lijst is opgesteld door een parlemen taire enquêtecommissie die on derzoek moest doen naar de volgende week bekendge maakt in Londen. Voorzitter Johan Vandewalle van de Vereniging voor Slag veld Archeologie in Vlaande ren neemt het Engelse onder zoek alvast serieus. Bewijs In de Belgische krant Het Be lang van Limburg verwees hij gisteren naar een vijftiental verzakkingen in enkele stra ten in Nieuwpoort. Die vor men in zijn ogen het bewijs dat de onderzoekers het bij het rechte eind hebben. Boven dien gebeurde er een j aar gele den nog een ongeluk voor met een boerin in Passendale, die tijdens het ramen lappen de grond onder haar voeten voel- drugsmaffia. Bouterse dreigt ondertussen in eigen land zijn spreekbuis kwijt te raken. De regering van president Vene- tiaan stelt alles in het werk om het radiostation Kankantrie, dat wordt gefinancierd door de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse, uit de lucht te halen. Het station is in het re cente verleden herhaalde malen gewaarschuwd zich te onthou den van ongefundeerde kritiek op de regering. Vorige week werd het huurcon tract opgezegd van Kankantrie met de Surinaamse Radio Stichting (SRS), het radiosta tion van de staat. Kankantrie maakt gebruik van de facilitei ten van de SRS. Tot op heden heeft het i'adiostation geen ge hoor gegeven aan het bevel het complex te vexiaten. GPD de wegzakken. Het bleek om een tunnel te gaan, ruim tach tig jaar geleden gegraven door de Duitsers. De bux-gemeester van Nieuw poort, Roland Crabbe, is scep tischer. „Ik ben niet op de hoogte van de inhoud van het ondei'zoek. Maar het lijkt me sterk. Het oude Nieuwpoort is in 1918 plat gebombardeerd. De obussen (granaten) sloegen grote kraters in de grond. Als er sprake was van een onder gronds netwex'k, dan hadden we dat toen moeten merken. Nee, het gaat er bij mij niet in dat half Nieuwpoort op een gatenkaas is gebouwd. Als de Engelsen menen bewijzen te hebben, dan wil ik die graag zien." ADDIS ABEBA - Het hoofd van de nationale politie in Djibouti heeft gisteren tevergeefs gepro beerd de nxacht te grijpen. Dat heeft VN-secretaris-generaal Annan, die op bezoek is in het buurland Ethiopië, gezegd. De politiechef werd gearrèstëerd. President Ismael Omar Guelleh zat enige tijd vast in zijn resi dentie totdat de rust in het klei ne land was hex'steld, zeiden VN-functionarissen in het ge zelschap van Annan. Djibouti is een belangrijke uit valsbasis voor de VN-vredes- macht Unmee, die gaat toezien op. uitvoering van het vredesak koord dat de kemphanen Ethio pië en Eritrea binnenkort moe- 'ten ondertekenen. AP JAYAPURA - De politie in de In donesische provincie West-Pa poea heeft gisteren tientallen studenten gearresteerd bij in vallen in studentenhuizen aan de rand van de provinciehoofd stad Jayapura. De invallen volgden enkele uren nadat een menigte een politiebureau bij het universiteitsterrein had aangevallen en twee agenten met kapmessen, bijlen en pijlen had vermoord. Vier agenten raakten bij de aanval gewond. Enkele ui'en na de aanval deed de politie invallen in studenten huizen nabij de campus. Daar- bij werden waarschuwings schoten gelost en tientallen studenten meegenomen voor verhoor. Velen wai'en volgens de politie in bezit van zelfgemaak te wapens. De roep om zich van Indonesië los te maken klinkt steeds luider in West-Papoea, de westelijke helft van Nieuw-Guinea. De In donesische autoriteiten tx-eden hard op tegen de campagne en hebben vijf leiders van de af scheidingsbeweging opgepakt. Bij bloedige botsingen rond de herdenking van de 39ste ver jaardag van de eenzijdige onaf hankelijkheidsverklaring van 1961 kwamen vorige week zeker tien mensen om het leven. AP CHICAGO - Te optimische in- schattixxgen over de verkoop van Pokémon-speelkaarten hebben de Amerikaanse speel goedfabrikant Hasbro in de problemen gebracht. Het be drijf heeft te grote voorraden en verwacht dit jaar verlies te boe ken. De voorraden Pokémon-kaar- ten liggen opgestapeld bij doch terbedrijf Wizards of the Coast, dat vorig jaar is ovei'genomen. Hasbro treft een voorziening van 75 miljoen dollar om verou derde kaarten af te schrijven. In oktoberlegde het bedrijf al hon derdveertig tot honderdzeven tig miljoen dollar opzij om te re organiseren. Toen kondigde het aan vijfhonderd banen te schrappen. Daar komen nog eens 250 ontslagen bij, aldus de speelgoedfabrikant. Niet alleen Pokémon-kaarten zijn debet aan de verslechterde resultaten. Ook maakt Hasbi'o melding van verzwakking van zijn activiteiten in de VS. ANP van onze redactie buitenland NEW YORK - De Verenigde Staten en Rusland pleiten in de Veiligheidsraad van de Verenig de Naties voor een wapenem bargo en andere sancties tegen de Taliban, die over het grootste deel van Afghanistan regeren. In een ontwerpresolutie zeggen de VS en Rusland dat het radi cale regime in Kaboel doorgaat met het steunen van terroristen, in het bijzonder de Saudiër Osa ma bin Laden. Hij zou betrok ken zijn bij de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. De Russische minister van Bin nenlandse Zaken Roesjajlo sprak gisteren berichten tegen waarin werd gezegd dat de VS en Rusland gezamenlijke aan vallen overwegen op bases van Bin Laden in Afghanistan. Een jaar geleden bevroor de Vei ligheidsraad de buitenlandse banktegoeden van de Taliban, nadat het regime had geweigerd Bin Laden uit te leveren wegens ACCRA - Ghanezen brengen hun stem uit bij de presi dents- en parlementsverkiezingen, die gisteren werden gehouden. Voor het presidentschap hadden zich zeven kandidaten verkiesbaar gesteld. Ruim de helft van de twintig miljoen inwoners mag een stem uitbrengen. Volgens waarnemers wordt de verkiezing een nek-aan- nek-race tussen Rawlings' vice-president John Atta Mills van het Nationale Democratische Congres (NDC) en John Kufuor van de Nationale Patriottische Partij (NPP). Tweehonderd buitenlandse en twaalfduizend Ghanese waai-nemers van non-gouvernementele organisaties zijn ingezet om toe te zien op de verkiezingen. Deze zijn vrijwel zonder onregelmatigheden verlopen. foto Issouf Sanogo/EPA zijn vex-meende banden met de terroristen die bommen lieten ontploffen bij de Amei'ikaanse ambassades in Naii-obi en Dar- es-Salaam in 1998. Daai'bij kwamen honderden mensen om het leven. In april van dit jaar di'eigde de Veiligheidsraad met verdere sancties als de Taliban geen ein de zouden maken aan de ge vechten met de oppositie in het noorden van Afglianistan en de VN-resolutie over de uitleve ring van Bin Laden zouden blij ven negeren. Volgens de nieuwe resolutie, die nog deze week bij de voltallige raad zal worden ingediend, moet iedei'e voi-m van militaire hulp aan de Taliban verboden worden. Dat betekent naast een verbod op wapenleveranties ook het terugti'ekken van alle militaire adviseui's. Ameri kaanse functionarissen zeiden te beseffen dat een wapenem bargo moeilijk te controleren zal zijn langs de uitgestrekte grenzen van Afghanistan. De VS en Rusland vragen ande re landen hun diplomatieke be trekkingen met de Taliban te verbreken of terug te brengen tot het laagste niveau. Tevens spreken zij hun bezorgdheid uit over de toenemende opiumpro ductie in Afghanistan, waar de Taliban belasting over heffen en die een van hun belangrijkste inkomstenbronnen vormt. De Taliban kunnen de sancties alsnog afwenden als zij Bin La den zo snel mogelijk uitlever-en en de kampen sluiten waar hij terroristen zou opleiden. AP LUGO - Een inwoner van Lugo bekijkt de schade aan de Romeinse muur in het centrum van de stad in het noordwesten van Spanje. De VN-organisatie Unesco plaatste de muur, die werd gebouwd in de der de eeuw na Christus en een totale lengte heeft van 2,2 kilometer, vorige week op de werelderfgoedlijst. Een gedeelte is nu in elkaar gezakt als gevolg van de aanhoudende regen. foto J oh n va n Sch i It/AP ROME - Het Wereld Voedselprogramma (WFP) van de Ver enigde Naties trekt x-uim tweehonderd miljoen gulden uit voor voedselhulp aan de Balkan. De campagne duuxt van be gin januari tot het einde van 2001. Ongeveer 980.000 mensen in het Balkangebied zullen voedselhulp krijgen. De meerder- heid, 700.000 mensen, is van Sei-vische afkomst. Met de libe ralisering van de marktprijzen in Sex-vië, zijn de kosten van basis-voedxngsmiddelen volgens het WFP voor de meeste mensen onbetaalbaar geworden. In Kosovo steunt het WFP de meest behoeftige mensen, zoals gehandicapten, ouderen en alleenstaande ouders. Ook Mace donië, Montenegi-o en Albanië kunnen op hulp rekenen. AFP SANAA - Jemen brengt komende maand zes verdachten voor de i-echter die in verband worden gebi-acht met de aanslag op het Amei'ikaanse marineschip USS Cole. Dit hebben rege- ringsbi-onnen gisteren gezegd. Bij de ontploffing op 12 okto ber in de haven van Aden kwamen zeventien Amex'ikanen om het leven. Het is nog niet duidelijk of de Saudiër Osama bin Laden, die eerder in vex-band werd gebracht met aanslagen op VS-doelen in Afrika, bij de terreurdaad in Aden betrokken is geweest. RTR LONDEN - Britse wetenschappers hebben vastgesteld dat de hoeveelheid ijs in de zee van het Nooi-dpoolgebied in twintig jaar tijd met zo'n 43 procent is afgenomen. Zij deden hun on derzoek vanuit Britse onderzeeboten in 1976enin 1996inhet gebied tussen Spitsbergen (Noorwegen) en Groenland. Eén van de wetenschappers, Peter Wadham, zegt dat een soortgelijk onderzoek is gedaan vanaf Amerikaanse ondex-- zeeërs in de regio tussen de Noox-dpool en de Beringsti-aat. Daaruit bleek ook een forse afname van de hoeveelheid zeeijs. De vex-mindering van de hoeveelheid ijs hangt volgens veel wetenschappers samen met de versterking van het bi'oeikas- effect. ANP S ADI YA - Activisten die stx-even naar onafhankelijkheid voor de Indiase deelstaat Assam hebben gisteren in het noordoos ten van India het vuur geopend op drie vrachtwagens met handelaars en landarbeiders. Achtentwintig mensen kwa men daarbij om het leven; veex-tien personen raakten gewond. De meeste slachtoffex-s waren volgens de politie leden van de Hindi-sprekende minderheid die vanuit de straatai-me deel staat Bihar naar het aan Myanmar grenzende Assam waren gekomen om er werk te zoeken. In Assam zijn tegen de tien rebellengroepen gevestigd. Zij beschuldigen de regex-ing ei-van flink te verdienen aan de grondstoffen in het gebied, maar de lokale bevolking te ver waarlozen. In iets meer dan twee weken tijd zijn er al negen aanvallen gepleegd op leden van de Hindi-sprekende minder heid. Daarbij kwamen meer dan negentig mensen om. AP SALZBURG - Een maand na de rampzalige bi-and in de tun nel van de kabeltrein bij Kaprun zijn de kabelbanen en skilif ten van de Kitzsteinhorn-gletsjer in Oostenrijk gisteren weer opengesteld voor het publiek. De liften werden na de brand die op 11 november aan 155 mensen het leven kostte gesloten. De autoriteiten in Kapx-un wilden met de heropening wachten tot het laatste slachtoffer was geïdentificeerd. Bovendien moesten water- en energie leidingen die door de tunnel lopen gerepareerd woi-den. AP van onze redactie buitenland MOSKOU - Geschiedenisle raren in Rusland staan nog steeds bloot aan politieke in doctrinatie, hoewel het al ne gen jaar geleden is dat de Sovjet-Unie ophield te be staan. Velen van hen zijn nog altijd bang hun baan te ver liezen als ze zich in hun les sen te kritisch uitlaten over het i-ecente sovjet-verleden. Dat blijkt uit onderzoek on der leraren in een groot aan tal Russische i'egio's, uitge voerd door de Eui-opese orga nisatie van Geschiedenisle- rai-en Associaties (Euroclio). Volgens de Nederlander Hui- dei^ Crijns, medewerker van Euroclio, spelen vooral amb tenaren hiex-in een kwalijke rol. Deze bezetten meestal al tientallen jaren sleutelposi ties en zijn na de val van het communisme niet omge schoold. Hierdoor werken ze nog steeds volgens de precies dezelfde richtlijnen als ten tijde van de Sovjet-Unie. Toen waren liefde voor het vaderland en pati'iottisme de belangrijkste px-incipes in het geschiedenisonderwijs, terwijl een onafhankelijke en kritische beschouwing van het verleden taboe was. Volgens Crijns hebben deze ambtenaren nog altijd grote invloed op de keuze van de leerstof en de ondei"wijsme- thodes. Bovendien bepalen zij wie in aanmerking komen voor bijscholing en salaris verhoging. Veel lerai'en voe len dan ook dat zij door de overheid in de gaten worden gehouden. Crijns, die namens Euroclio een groot aantal onderwij s- seminars in Rusland hield, ondexwond deze overheids- controle aan de lijve. Zo wa ren er op een van zijn semi nars vier afgevaai'digden van de lokale overheid aanwezig die als waakhonden de uit spraken van de deelnemende geschiedenislerai'en in de ga ten hielden. Een lerares ver telde hem na afloop van het seminar dat ze bang was haar baan te verliezen wegens kri tische uitspraken die ze ge daan had. Euroclio gaf afgelopen jaren samen met de Moskouse Ge- schiedenislerarenassociatie drie geschiedenisboeken uit, waarin de recente Russische geschiedenis in Europees perspectief is geplaatst. Deze bevatten ook een aantal the ma's die nog steeds gevoelig liggen in het post-commu- nistische Rusland. ANP van onze redactie buitenland BOEKAREST - De Roemeense presidentkandidaat Ion Iliescu sluit samenwerking van zijn So ciaal-Democratische Partij (PDSR) met de ultranationalis- tische partij Romania Mare (Groot-Roemenië) niet langer uit. „Romania Mare vertegen woordigt drie miljoen kiezers en moet haar opdracht in het par lement vex*vullen", zei Iliescu gisteren. De ex-communist Iliescu moet het zondag tijdens de tweede ronde van de presidentsvei'kie- zingen opnemen tegen de voor zitter van Romania Mare, Cor- neliu Vadim Tudor. Volgens waarnemers is het mogelijk dat Iliescu met zijn nieuwe strategie aanhangers van Tudor probeert weg te lokken. Tot nu toe heeft hij samenwerking met Tudors partij uitgesloten. Iliescu maakt volgens peilingen grote kans de stemronde te win nen. Volgens de enquête zou 69 procent op hem stemmen, ter wijl 31 procent een voorkeur geeft aan zijn rivaal Tudor. Van de ondervraagden is 55 pi'ocent tegen een coalitie van de PDSR en Romania Mare. De beide pax*tijen hebben in het verleden al samengewerkt. Tus sen 1992 en 1996 vormden de PDSR en Romania Mare de re gering. Bij de parlementsver kiezingen van 26 november kreeg de Sociaal-Democrati sche Partij 37 procent van de stemmen en werd daarmee de grootste in het parlement. De partij van Tudor werd tweede met twintig procent. DPA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 5