Er is een fout besluit genomen Vikie PZC PZC Genenbank moet uitsterven akkeronkruid voorkomen CAMBODJA ,21 bezoektijden agenda lezers schrijven Spar weekenddiensten Gekke koeien? Thema-avond landbouw ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! Visio werkt aan herkenbaarheid geslaagd vrijdag 8 december 2000 \Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.30- 19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30,14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 10.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur;woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel.(0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkëe Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur,zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel, (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.10164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) l Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00- 12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21,00 uur AZR-Danië! den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. door Lilian Dominicus Sas van Gent zit economisch in een dal. De gedroomde fabrieksdump- winkel voor merkenmode - outletcen- trum De Zeeuwse Poort - gaat niet door, de drommen kooplustige Belgen zijn verdwenen en steeds meer winkeliers vertrekken naar een rendabeler locatie, elders in de regio. De roep om een nieu we impuls vanuit de Sasse onderne mers wordt steeds groter. Onlangs is een werkgroep in het leven geroepen om vorm te geven aan een aantrekkelij ker, economisch gezonder Sas. Verte genwoordigers uit het bedrijfsleven, van de gemeente, specialisten 'met een kijk op technische zaken als stede- bouwkunde', maar ook consumenten maken deel uit van de nieuwe club die in januari voor het eerst samenkomt. Voorzitter W. ten Hoor van onderne mingsvereniging Sas70 is een van hen. Er moet nogal wat gebeuren om de consumenten weer terug naar Sas te krijgen. Hoe wilt u dat aan pakken? ,,We zijn het erover eens dat Sas op win kelgebied terugloopt. Dat is overigens niet alleen hier, maar ook in andere kleine kernen.,Neemt niet weg dat we de plaatselijke consument en onze zui derburen weer terug willen krijgen. De infrastructuur van Sas kan duidelijk een opknapbeurt gebruiken, maar daarmee ben je er zeker niet. Minstens zo belangrijk is je eigen aanbod, dat moet een regionale uitstraling hebben. Dus meer winkeliers lokken, waardoor vanzelf een gevarieer der aanbod ontstaat? „Zo makkelijk gaat dat niet. Je kunt een ondernemer met een succesvolle winkel in, zeg maar, Terneuzen niet dwingen ook hier een zaak te openen. We hebben hier een aantal slagerijen en drogisterijen, je zou kunnen zeggen: dat moet anders want de consument wil iets anders. Maar je kan niet zomaar verlangen dat winkeliers iets anders gaan doen, omdat de vraag anders zou liggen. Het is aan de ondernemer zelf om dat in te zien. De mogelijkheden op het voor malige CSM-terrein staan weer helemaal open, nu het outletcen- trum door de Provincie is afge ketst. Fractievoorzitter Maurice Weemaes van D66 opperde vorige week nog om er een kantoren- of mediapark te plaatsen. Lijkt u dat wat? W. ten Hoor van de ondernemingsvereniging Sas70: „De mensen komen niet naar Sas voor een kantorenpark." foto Peter Nicolai „De invulling van dat terrein blijft nog een groot vraagteken en het is uiteinde lijk de huidige grondeigenaar die daar over beslist. Maar de mensen komen niet naar Sas voor een kantorenpark. Van cruciaal belang is of een nieuwe on derneming op die plek een toegevoegde waarde geeft aan het bestaande win kelarsenaal. Een winkelcentrum zullen we om die reden niet aanmoedigen. Een grote doe-het-zelf-zaak, tuincentrum of een meubelboulevard wel. Ooit is wel eens gedacht aan een kartbaan op die plek, dat zou ook kunnen." Volgens de Sasse ondernemers had het outletcentrum een oplos sing kunnen bieden voor de economische sof. Nog kwade ge voelens jegens deze of gene? „Kwaad? Tja... Je stopt er tijd in, het heeft een hoop geld gekost. Er is een fout besluit genomen. Door de provin cie, door de collega-ondernemers uit Hulst, Terneuzen en Sluis, die bang wa ren voor inkomstenderving. De verant woordelijk gedeputeerde (J. van Zwie- ten, red.) sprak van economische ontwrichting en heeft op die grond be sloten geen outletcentrum toe te laten. Jammer, toen er een grote Gamma in Terneuzen kwam is ons ook niet ge vraagd wat wij ervan vonden." En nu komt er een outletcentrum in Gent... „Nou ik weet niet of het er komt. De ge meenteraad van Gent heeft het plan dan wel goedgekeurd, maar er zijn heel wat tegenstanders. Ik weet niet hoe precies de procedures in België verlo pen, maar in Sas was de raad óók voor. Als het er komt, zullen we geen graantje meepikken, maar we zullen er econo misch ook niet slechter van worden. Dan hebben we nog Terneuzen, waar straks na de herindeling alle zaken op gericht zijn. Dat bete kent nog meer klantenverlies. „Als we ons als regionaal centrum pro fileren, gebeurt dat niet. Mensen uit Westdorpe, Sluiskil, Zandstraat en Philippine komen bij ons winkelen om dat ze in hun eigen kleine kern niet kun nen kopen wat ze hier wel kunnen ko pen. Ik hoop dat we zo snel mogelijk met de werkgroep van start gaan en al in het voorjaar met een conclusie voor Sas naar buiten kunnen komen. Het economisch aspect staat in ieder geval op nummer een. Het gaat overigens wel heel goed met de banken. Die hebben de laatste jaren in Sas een enorme groei doorgemaakt." Maar daar lopen de klanten weg als de landen van de Europese Unie elkaar vanaf 2003 gaan in formeren over belastbare spaar tegoeden de burgers. „Dat zal wel loslopen, denk ik. Natuur lijk, de spaarders moeten ineens belas ting betalen over de rente en dat hebben ze daarvoor nooit moeten doen. Die vijftien procent heffing is toch nog steeds minder dan wat ze in eigen land zouden betalen. Bovendien blijft het vermogen op een buitenlandse reke ning belastingvrij. Pas als de belasting op Europees niveau centraal gelijk wordt gesteld, zullen de banken proble men krijgen, anders niet." EVENEMENTEN door Rinus Antonisse HEINKENSZAND - De stich ting Het Zeeuwse Landschap gaat de uitstervende akkeron kruiden van de ondergang red den. Er wordt een soort genen- bank opgericht waarin de bijzondere planten en zaden verzameld worden. Het is een voor Nederland uniek project. Bij landschapscamping Deist in Dreischor wordt een speciaal terrein aangelegd waar de ak keronkruiden (voort)gekweekt kunnen worden. De stichting werkt aan het sa menstellen van een jubileum boek waarin bedreigde planten en dieren in Zeeland worden op genomen. Al doende stuitte me dewerker Chiel Jacobusse ook op de bijna vergeten akkeron kruiden. Het zijn meestal eenja rige planten die in de loop van de tijd door de moderne land bouw verdwenen zijn. Van som mige soorten is in Zeeland nog maar één vindplaats bekend. „Het gaat er erg slecht mee", zegt Jacobusse. Hij schrijft dat onder meer toe aan andere ge waskeuzes van de boeren, een intensieve zaadschoning en het gebruik van bestrijdingsmidde len en (kunst)mest. Als er niks gebeurt duurt het nog maar kor te tijd of de kruiden zijn voor goed verleden tijd en komende generaties kunnen er naar flui ten. Zeeland is voor akkeronkruiden een bijzondere provincie, waar bij de zuidelijke ligging een rol speelt. Veel Europese planten hebben in Zeeland de noordelij ke grens van hun verspreidings gebied. Ook is er een kalkrijke tot zeer kalkrijke bodem, die heel goed ontwatert en snel op warmt. Daardoor kunnen plan ten die niet tegen kou kunnen er zich toch vestigen, zo ook de meeste akkeronkruiden. Zee land is voor veel van deze krui den de enige vindplaats in Ne derland. Stinkganzevoet Jacobusse noemt als voorbeeld de stinkganzevoet die alleen nog op een plek op Zuid-Beve land te vinden is (in 1980 waren er nog twee groeiplaatsen). ,D at is reden genoeg om het ma teriaal ook voor komende gene raties veilig te stellen", vindt hij. Op het toekomstige krui denterrein worden de planten onder gecontroleerde omstan digheden gekweekt en bewaard. Voorkomen moet worden dat er zaden ontsnappen, om floraver valsing te voorkomen. Het Zeeuwse Landschap wil in de eerste plaats voorkomen dat soorten uitsterven. Ze opsporen, zaad verzamelen en kweken, zo dat een minimum aanwezig blijft. Het is niet de bedoeling onderzoek te doen naar mogelij - ke (geneeskundige) toepassin gen. In samenwerking met Floron (Flora Onderzoek Nederland) wil HZL in eerste aanleg een tiental soorten verzamelen. Planten die in Zeeland de laatste groeiplaats van Neder land hebben (stinkganzevoet, akkerboterbloem, smalbladige raai), kruiden waarvoor Zee land een bolwerk is (eironde leeuwebek, kleine wolfsmelk, spiesblad leeuwebek) en soor ten die nog op één plek voorko men (doffe ereprijs, akkerleeu- weklauw). Volgens de Volkskrant van 6 de cember 2000 verdient de burge meester van New York 195.000 dollar per jaar. Op 1 juli 1999 hadNew York City 7.428.162 in woners. Dus als we even gaan rekenen; 195.000 dollar is ruw weg 500.000 gulden, dus dat komt op zo'n 7 cent per inwoner. Middelburg heeft zo'n 45.000 inwoners maal 7 cent is dus 3150 gulden per jaar. Volgens mij zijn we dan toch wel een beetje bij de beer gedaan met die 1,3 miljoen van Bert. Henk Jobse Veersesingel 27, Middelburg Terwijl Zeeuws-Vlaanderen in de ban is van haar eigen grote boze, maar bij de wet bescherm de, wolf, hebben de landbouw ministers besloten dat er zo'n twee miljoen (2.000.000!) niet beschermde en niet geteste koeien vernietigd dienen te worden. Dit omdat deze dieren gezien hun leeftijd misschien wel eens de gekke-koeienziekte zouden künnen hebben. Niets is dus zeker. Ongetwijfeld zullen er een hoop koeien tussen zitten die ook daadwerkelijk de ziekte hebben. Maar al is dit tien pro- HAAMSTEDE Hervormde Kerk, 20.00 uur: Adventsconcert door het Interkerke lijk Kerkkoor Haamstede, 'S-HEER ARENDSKERKE - SOW-kerk, 20.00 uur: Bachconcert met Stoffel Gunst; GRIJPSKERKE Imkerij Poppendamme, 13.00-17.00 uur: Christmas Fair, stands, demonstraties en workshops; KORTGENE - Dorpshuis De Pompweie, 19.30-22 00 uur: Kerstmarkt, MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: The Mousetrap, theaterthriller met o.a. Rick Engelkes en Isa Hoes; OOSTBURG - Ledeltheater, 20.00 ur: A capella-groep Montezuma's Revenge; TERNEUZEN - Zuidlandtheater, 20.00 uur: Belgisch trio Lafs met wereldfolk; Porgy Bess, 21,00 uur: Concert gitarist Colin John; VLISSINGEN - Vestzak99,20.30 uur: The atergroep Amazone met Hard Leers, Arsenaaltheater, 20.15 uur: Ierse volks muziek met Finbar Furey, Thomas Loef- keen Padraig Duggan; IJZENDIJKE - RK kerk, 20,00 uur: Concert koor St. David's Minstrels; I STREEKACTIVITEITEN AXEL - De Halle, 13,00 uur: Kaarten en bil jarten; Gregoriuscentrum, 13,00 uur: kaarten en biljarten; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: Kaarten; 13.30 uur: ANBO bingo; HENGSTDIJK - R K. kerk, i9.00 uur: Ope ning internationaal kunstweekeinde; HOEK - De Lovenhoek, 9.00 uur: Spreek vaardigheid; 13.30 uur: Kaarten, biljarten en volksdansen; 19.30 uur: Gezelschaps dansen; l HULST - De Lieve, 9.00 uur: Engelse les; 9.30 uur: Fysiotherapie in groepsver band; 10.30 uur: Engelse les; 13.00 uur: Biljarten en bridge; Centrum, 18.00 uur: Kerstmarkt met allerlei activiteiten, kraampjes en afsluitend vuurwerk; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 15.30 uur. Kantklossen jeugd groep 1; 16.30 uur: Kantklossen jeugd groep 2; SLUISKIL - Het Meulengat, 13.30 uur: SWOS gym, volksdansen, kaarten, ca nasta en biljarten; TERNEUZEN - De Veste, 13.30 uur: Soos voor mindervaliden Ons Verzetje, klaver jassen en biljarten. 't Zwaantje, 9.00-11.30 uur: Bowls; WESTDORPE - Concordia, 13 30 uur: Da- mesgym; 18.30 uur- Country line dansen voor beginners; 20.00 uur; Country line dansen voor gevorderden; ZAAMSLAG - Dorpshuis, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; FILMS Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. cent dan hebben we het nog over een slordige 1,8 miljoen koeien die wel gezond waren en tóch maar vernietigd worden. Het mogen dan maar koeien zijn, het blijven toch levende wezens die als afgekeurde suikerbieten doorgedraaid worden. Maar ja, dit is toch echt nodig om het be schadigde vertrouwen in de vleesindustrie te herstellen. Ik weet niet bij wie er wat 'her steld' dient te worden, maar ik weet wel dat mij het vertrouwen af- en de afkeer toeneemt. R. Koole Middelmeet 29, Goes KAPELLE - Het Zeeuws Agra risch Jongeren Kontakt (ZAJK) organiseert maandag 18 decem ber een thema-avond over sa menwerking in de landbouw. Inleidingen door DLV-mede- werkers Cor van Oers en Jeroen Willemse en Nard Elsman van Accon Accountants. Akkerbou wer Bert Timmermans uit Aar denburg vertelt over zijn erva ringen met samenwerking. De bijeenkomst wordt gehouden in De Vroone in Kapelle en begint om 20.05 uur. BERGEN OP ZOOM - Roxy, 18.45 uur: Di nosaur (Ned.); 18.45 en 21.30 uur: Char lie's Angels; 21.30 uur: What lies be neath; Cinemactueel, 18 45 uur: Dinosaur; The Grinch; 18.45 en 21.30 uur: Charlie's An gels; 21.30 uur The Skulls; The Cell; GOES - 't Beest, 20.30 uur: Crash; 23.00 uur: Gemini; HULST - De Koning van Engeland, 19 15 uur- The Grinch; Dinosaur; 19.15 en 22,00 uur: Shaft; Coyote Ugly; What lies be neath; Charlie's Angels; 22.00 uur: Under Suspicion; The Cell; MIDDELBURG - Cinema, 19 30 uur: The Virgin Suicides; 22.00 uur: Le temps re- trouvé; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur- Man- ken; 13.45 en 16-15 uur: Kabouter Plop; The Grinch (Ned.); Dinosaur (Ned.); 13.45, 16.15 en 19.00 uur: Babs, 19.00 uur: Dinosaur (origin 13.45, 16.15, 19.00 en 21 45 uur- Charlie's Angels; 16.15, 19.00 en 21.45 uur: The Grinch (orig.).: 19.00 en 21.45 uur. O Brother, where are thou; Shaft; What lies beneath; 21.45 uur: Snatch; TENTOONSTELLINGEN AXEL - Kunstgalerij Antheunis, 8.00- 12.00 en 13.00-18.00 uur: Peter van Nes, aquarellen, tekeningen pastels; BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 14.00-17,00 uur: Vrouwenmode van 1780 tot en met 1930 in beeld (t/m 1/1); Interium, 9.00-17.00 uur: Michael Lasoff, schilderijen en acryl op linnen; Wilfried Jacobs, beelden (t/m 30/12); Stu Art Galerie, 12.00-17.00 uur: Exposi tie stuART KADO, werk van 10 kunste naars (t/m 23/12); Keldergalerie 't Lievevrouwke, 9.00- 21.00 uur; Miss-poes met werken van Wim Zwijsen (t/m 16/01); De Mollegangen, 10.00-21.00 uur: Ivo Nijs, keramische wandpanelen en objec ten en Jaap Spaanderman, zitplastieken; Rietpen Galerie, 14.00-19.00 uur: Aqua rellenvan Piet van Leuven (t/m 7/1), CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur Beelden van Jacob Hordijk en schilderij en van Arthur Bernard (t/m 17/12); GOES-Museum voor Zuid-en Noord Be veland, 10.00-17.00 uur: Handel en Nij verheid in Zeeland, originele tekeningen en prenten uit de collectie van het Ko ninklijk Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen (t/m 13/1); GRAAUW Atelier De Paaien, 13.00- 18 00 uur: 'Beestenboel', grafieken kera miek van Willembarendboelé; GRIJPSKERKE Galerie De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Kunst tot f 500,- van 25 Zeeuwse kunstenaars en gast-exposan- ten (t/m 16/12); Imkerij Poppendamme, 13.00-17.00 uur: 'Door mijn gedaen', 'Zoete Broodjes', Di orama's Freek Peeters, keramiek Willy Neve (t/m 23/12); HEINKENSZAND -Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: Werk Plonie Balleur; HULST Galerie Labyrint, 10.00-18.00 uur; Ronny Ivens, grafische werken en sculpturen (t/m 14/12); Bibliotheek, 10.00-12.00, 13.00-17.30 en 19.00-21.00 uur: Verzameling blikken van mw Goossens-Verschure (t/m 8/12); Galerie De Eenhoorn, 12.00-18.00 uur: Ashot Safian, olieverfschilderijen, KAPELLE -Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur. Ad van Noort, 'Landschappen, nabij en ver', olieverfschilderijen en aquarel len (t/m 15/12); Bibliotheek, 14.00-20.00 uur 'De Ver heerlijkte Bevelanden' (t/m 15/12); 9 en 10 december 2000 Huisartsen: Terneuzen, zat. 08.00-zon. 08.00 uur: H. J. W. A. Meijerink, Beethovenhof 3b, tel.(0115)616262, zon. 08.00-ma. 08.00 uur: J.A.P.A. Warringa, Beethovenhof 3b, tel. (0115)616262. Spreekuur 11.30 en 17 uur. West Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aardenburg, Zuidzande, Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Groe- de, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-ma 08.00 uur: Huisartsenpost Antoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg, tel. 0117 455565 (ook voor dringende huis bezoeken). Axel en Zaamslag, vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur: E. Klop, Bastionstraat 36, tel. (0115) 561777. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 17.00 -17.30 uur, zon. 11.30- 12.00 en 17 00-17.30 uur Sas van Gent e o., vrij 18.00-ma. 08.00 uur: J.A, Gadel- laa, Sasdijk 1. Westdorpe, tel, (0115) 452525. Spreekuur zat. 10.00 uur in praktijkge bouw Oranjestraat 2. Hulst, Clinge, Koewacht en Sint Jan steen, vrij. 17 - ma. 08.00 uur: J. Lips en J. Roks, Gr, Bagijnestraat 16, tel. (0114) 313131. Spreekuur 11 en 17 uur. Hoek, Sluiskil, Philippine: J P. Neeteson, J. Hobeinstraat 8, Philippine, tel. (0115) 491769. Spreekuur 12.00 uur. Kloosterzande en Hontenisse vrij. 17.00- ma. 08.00 uur. W. J. ter Burg, Cloosterstraat 29, tel. (0114) 686800, spreekuur zat. 11.30 uur in de praktijk Groenendijk 52. Tandartsen: West-Zeeuws-Vlaanderen: R. Apers, Sassenstraat 16, Aardenburg, tel.(0117)491380. Spreekuur zat. en zon.12-12.30 uur. Oost-Zeeuws-Vlaanderen: E. G. Tan, Markt 5, Axel, Tel. (0115) 561686 Spreekuren zat. 10-10.30 en 18- 18.30, zon. 12-12.30 uur. Apotheken: Terneuzen, zat. 08.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17-18 uur: A. F. J. Hamann, Oostelijk Bolwerk 12a, tel 612060. Axel, zat. 10-11 en 16.30-17.30: Apotheek Axel, Oranjestraat 6, tel. (0115) 562888. Hulst,zat. 10-18 en zon. 11-12 en 14-18 uur: Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. (0114) 314255. Oostburg en Zuidzande, zat. 10-12.30 en 13-16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30 en 18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel (0117)452170. Dierenartsen: Terneuzen, Axel, Zaamslag: Dierenkliniek J. Kop, Bastionstraat 3, Ax el, tel. 0115-561488. Spreekuur, zat. 11.00-12.00 uur.. Hulsten Hengstdijk: J. J. L. M. Kop, Axel, tel. (0115) 561488. Spreekuur, zat 11-12 uur, Bastionstraat 2, Axel. IJzendijke: Dierenarts van de Vijver, tel, (0117) 301388 bgg, (0117)348424. Spreekuur zat. 13 en zon. 12 uur in de die renkliniek. Terneuzen: J P. de Vos en A. Burm, die renkliniek 'De Ottenhorst', Van Diemen- straat 83, tel. (0115) 619628. Spreekuur zat. van 12.30-14.00 uur. Peter de Vos, Van Steenbergenlaan 7, tel. (0115) 696425. Spreekuur zat. van 12.00-13.00 uur. Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis: 'Dierenartsencentrum West', tel. (0117) 382769/ (0117) 492398/ (0117) 454484. Spreekuur Noordwal 81 te Oost burg, vrijdag 19.00-20.00 uur, zat. en zon. 13.00-13.30 uur. Oostburg: J P. J. v. d Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel. (0117) 452103. Sas van Gent: E O. M. David, Westdam 54, tel. (0115) 453800, spreekuur zat. 11.00-12,00 uur, St. Jansteen e.o A E. de Bruyn, Brouwe rijstraat 92, Kapellebrug, tel. (0114) 312701. Spreekuur 11.00- 12.00 uur Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen, alarmnummer (0115) 442161. (Advertentie) Thuiszorg: Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaande ren, voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar: West-Zeeuws-Vlaanderen; Telefoonnummer (0117) 456500, Ka naalzone: Telefoonnummer (0115) 674500, Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Tele foonnummer (0114) 383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zee land, kraamcentrum Zeeuws-Vlaande ren, dag en nacht bereikbaar via tel. (0115)674555. Pastorale dienst: West-Zeeuws-Vlaanderen, ma 8 00 - din 8.00 uur: Bereikbaar via mobielnummer 06 20403610. Kanaalzone, zon. 12 - ma. 24 uur: A. van Loveren, tel. (0115) 616991. Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed Eindejaarsactie! Bestel de schitterende KLEURENKALENDER 2001 met foto's uit Cambodja van de Middelburgse fotograaf Sjaak Schuit. Stort 13,00 op ING 65,07.90.782 t.a.v. Sawasdee en u krijgt de kalender franco thuis. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 „p (met steun van de Stichting Ir&v Helpt) MIDDELBURG Zeeuws Archief, 9.00- 17.00 uur: Zeeland en Japan. Eilanden in contact (t/m 3/2); Geschiedenis en arche ologie van de Westmonsterkerk Middel burg (t/m 31/12); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Werk Marenne Weiten, De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Eigen Col lectie (t/m 10/12); Galerie Icon, 12.00-16.00 uur: Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec.), Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Dorpen in Zeeuws Vlaanderen, Sluis en Aardenburg (t/m 6/1), Werk Jo den Hol lander (t/m 30/12); Kinderprenten (t/m 30/12), Barbie toen en nu (1959-2000). Kloveniersdoelen, 9.00-17.00 uur: Frits van Til, schilderijen (t/m 30/12); Galerie 'T', 11.00-16,00 uur: Werken an- toine Mes en Juul Kortekaas (t/m 28/12); GHL-Galerie, 13,00-17,00 uur: Sabijn La- terveer, 'Kussen' (t/m 10/12); Galerie De Vier Gemeten, 12.00-18.00 uur: Vlissingen, zijn schilders De Kunstkring (t/m 3/2); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur: Ramp 1953; OOSTKAPELLE -Zeeuws Biologisch Mu seum, 12.00-17.00 uur: Identified Flying Object, vogels herkennen en onderzoe ken (t/m 28/1); OOST-SOUBURG Watertoren, ^.OO IT.00 uur: Werken van Jan v. Munster, Ad de Jong, David Lindberg en Niels Staal, installaties (t/m 21/1); RENESSE De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: Cacao, koek en zopje en Barbie's op de schaats (t/m 7/1 REIMERSWAAL - Gemeentehuis, 8.30- 12.00 uur Werk Ineke Holtkamp-van de Kreeke (t/m dec.); TERNEUZEN - Galerie Rue Neuve, 13.00- 18.00 uurSchilderijen en objecten van Edwin de Smet (t/m 31/12); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3, 12.00-17.00 uur: Werken van Jan v Munster, neonsculpturen (t/m 28/1); Werk fotograaf Luciënne van der Mijle (t/m 21/1); GrapX, overzicht van 30 jaar vormgeving in affiches (t/m 7/1); Expositie (Achter de kerk), 13.00-21.00 uur: Nigromantie in kleur, schilderijen en barbiesculpturen van Pieter Zandvliet; Cine City, vergaderzaal, 15.00-17.00 en 19,00-22.00 uur: Kerstexpositie met wer ken van 6 kunstenaars (t/m 17/12); Atelier 't Kantoor, 12.00-17.00 uur: Juul Kortekaas en Antoine Mes, keramische ontwerpen en werk diverse kunstenaars (t/m 30/12); IJZENDIJKE Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: Alles onder één dak, 80 jaar middelbaar onderwijs (t/m 31/3); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, 11.00- 17.00 uur; Katten in de hoofdrol, grafiek, olieverf, keramiek en plastiek van zes kunstenaars (t/m 30/12), Galerie Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: In- es Sayers, ruimtelijk werk en objecten (t/m 7/1); Galerie Galerij, 8.30-16.30 uur: Kees Francke, 'meerlagig', schilderijen; Atelier-galerie Kos, 13.00-17.00 uur: Werk Samia Constandse-Walraven HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp-en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel, 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800 Aids Infolijn, tel. 0118 638384 Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). GOES - Visio, een landelijke or ganisatie voor blinden en slechtzienden, begint morgen, zaterdag, een postercampagne om naamsbekendheid te krij gen. De instelling biedt voor lichting, advies, consultatie, onderzoek en revalidatie voor visueel gehandicapten. De pos ters worden verspreid in Zee land en Goeree-Overflakkee. Met deze campagne wil Visio haar naamsbekendheid vergro ten. Volgens een woordvoerder van de organisatie lijkt het vreemd dat doel te bereiken door een poster die door de doel groep zelf niet of nauwelijks ge zien kan worden. De poster is ei genlijk bedoeld voor mensen die zich in de omgeving van de blin den en slechtzienden bevinden Door de mond-tot-mondrecla- me die hierdoor ontstaat wordt het gewenste effect toch bereikt. Dit is gebleken uit de poster campagnes die Visio in andere delen van het land heeft opge zet. Visio werkt vrijwel in het hele land en wordt gefinancierd door de AWBZ. De diensten die Visio verleent zijn gratis. Hulpmid delen die de instelling voor schrijft, worden vergoed door de ziektekostenverzekeringen. De posters worden verspreid onder gezondheidscentra, zoals huisartspraktijken en instellin gen voor fysiotherapie. Aan het ROC Zeeland in Vlissingen is S Markx geslaagd voor de opleiding tot Verpleegkundige Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot ,25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg,, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van 53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7 30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17,30 tot 19.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 45