Koegorspolder wordt proefdepot Verkeersproject op film vastgelegd Zeeuwse gebouwen slecht toegankelijk voor gehandicapten Terneuzen ruimt Triniteit grondig op Zeeuwse stem klinkt amper bij inspraak over goederenspoor Bouw Reynaertland Hulst kan doorgaan Terneuzen handelt bezwaren ozb zelf af Minister trekt miljoenen uit voor voorbeeldberging baggerslib vrijdag 8 december 2000 door Harmen van der Werf DEN HAAG - De Koegorspol der bij Terneuzen moet een lan delijke proeflocatie worden voor de verwerking van bagger slib. Staatssecretaris J. M. de Vries van Verkeer en Waterstaat wil daarvoor zeventig miljoen gulden uittrekken, bovenop de 85 miljoen gulden die nodig is voor de baggerslibopslagplaats in de polder. De Vries heeft dit donderdag be kend gemaakt in de Tweede Ka mer. De Koegorspolder is vol gens haar de eerst aangewezen plek om te experimenteren met het verwerken van baggerslib. De Tweede Kamer dringt al ge- Schroebrug open door storing MIDDELBURG - De Schroe brug in Middelburg heeft don derdagmiddag drie kwartier opengestaan door een techni sche storing. Ook het scheep vaartverkeer had last van de stremming. De Stationsbrug bleef constant in gebruik voor automobilisten. Rond kwart over twee was de storing in de aandrijving van de brug verhol pen. Herfstconcert Aardenburgse Fanfaren AARDENBURG - Traditiege trouw7 verzorgt de Koninklijke Muzieksociëteit Aardenburg- sche Fanfaren ook dit jaar een herfstconcert. Dit jaar gebeurt dat morgen, zaterdag, in de gymzaal in de Sint Bavostraat in Aardenburg. Decorbouwers en zaalinrich ters hebben de gymzaal omgeto verd in een sfeervolle concert zaal. De avond zal gevuld worden met optredens van de fanfare en de drumband en een speciale voorstelling van leer lingen van de muziekschool. Di rigent Erwin Swimberghe heeft de leiding in handen. Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is gratis. ruime tijd aan op het hergebruik van baggerslib. Want als bag gerslib wordt verwerkt, is er minder ruimte voor baggerslib- depots nodig. En het verwerkte baggerslib kan gebruikt worden als grondstof in onder meer de wegenbouw. Er kunnen harde slibbaggerkorrels van worden gebakken. Toch was de Tweede Kamer niet helemaal tevreden met de me dedeling van De Vries. Het par lement wil zo snel mogelijk re sultaten zien. Het baggerslibde- pot in de Koegorspolder en de bijbehorende verwerkingsin stallaties kunnen op z'n vroegst in 2002 of 2003 operationeel zijn. De gemeenteraad van Terneu zen moet nog een definitief be sluit nemen over de komst van een baggerslibdepot in de Koegorspolder. Dat gebeurt waarschijnlijk in januari. Als dat besluit positief uitvalt voor Verkeer en Waterstaat, moet er een keuze worden gemaakt voor de beste verwerkingstechniek en een verwerkend bedrijf. De 70 miljoen gulden extra is be doeld om de verwerking finan cieel haalbaar te maken. Het is volgens directeur C. Schuier van het bedrijf Dusal- tec, die de Kamervergadering bijwoonde, mogelijk veel snel ler te beginnen. Hij is bezig met de oprichting van een verwer kingsbedrijf in Vlissingen, op het bedrijfsterrein van de voor malige Hoechst. In 2002 ver wacht hij met de productie te kunnen starten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat houdt evenwel vast aan de Koegorspolder. Het wil zich niet bij voorbaat binden aan één onderneming en Dusal- tec zou, volgens een aanwezige ambtenaar, een te hoge verwer- kingsprijs vragen. Directeur Schuier bestreed dat. Dusaltec kan bovendien 100 procent van het baggerslib verwerken, stelt hij. Staatssecretaris De Vries meent dat dit nog niet haalbaar is. Zij mikt voorlopig op vijftig procent. In Zeeland ligt de enorme hoe veelheid van 6,5 miljoen kubie ke meter gedeeltelijk verontrei nigd baggerslib te wachten om uit kanalen en andere waterlo pen te worden gehaald. Leerlingen van het Zwin College in Oostburg demonstreren voor de video hoe de nieuwe verkeerssituatie in de praktijk werkt. foto Peter Nicolai door Barend Pelgrim OOSTBURG - De scheiding tus sen langzaam en snelverkeer, de snelheidsremmende maatrege len, de kantelweg of de heringe richte dorpskernen van Hoofd plaat en Groede; heel Nederland kan er binnenkort kennis van nemen. Het wel en wee van het verkeersveiligheidsproject Duurzaam Veilig Verkeer wordt dezer dagen op film vastgelegd, zodat gemeentebestuurders el ders in het land lering kunnen trekken uit de ervaringen van het proefproject in West- Zeeuws-Vlaanderen. De film over het verkeersveilig maken van onder meer dorpen, doorgaande wegen, buitenge bied en winkelstraten wordt gemaakt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Donderdag werd de hele dag gefilmd op ver schillende locaties in het westen van Zeeuws-Vlaanderen om zo veel mogelijk deelaspecten van Duurzaam Veilig onder de aan dacht te brengen. Behalve in de gemeenten Oostburg en Sluis- Aardenburg laat de VNG voor de voorlichtingsband ook beel den maken in Oost-Stellinger- werf (Friesland) en Oosterbeek (Gelderland); ook daar wordt gewerkt aan vergelijkbare pro jecten. Het videoproductiebe- drij f Veenstra en Van Berkeldat de film maakt in opdracht van de VNG, concentreerde zich gis teren op vijf deelgebieden van Duurzaam Veilig. De kantelweg in Nieuwvliet en het heringe richte centrum van Groede werden belicht, maar ook de huidige verkeerssituatie op de Ri j ks weg N61Voorli chtster S de Kiviet van Oostburg: „Op de film wordt bijvoorbeeld ge toond dat zowel landbouw- als regulier verkeer over die weg rijdt en welke gevaren dat in de praktijk oplevert." In Oostburg speelden enkele leerlingen van het Zwin College de verkeerssi tuatie in de Zuidzandse straat en Oude Haven voor fietsers en bromfietsers na. Daarbij wordt aangegeven dat volgens de filo sofie van Duurzaam Veilig wordt gestreefd naar een totale scheiding van de verschillende weggebruikers: brommers op de rijbaan, fietsers op het fietspad en voetgangers op het trottoir. De gemeente Oostburg heeft er bij de makers van de film op aangedrongen niet alleen de ne gatieve aspecten van Duurzaam Veilig te belichten. Op de video wordt weliswaar getoond dat de drempels in Hoofdplaat inder daad kritiek teweeg hebben ge bracht onder de bevolking, maar ook dat de bestaande situ atie eveneens verre van ideaal was. De Kiviet: „De film is be doeld als voorlichting voor be stuurders, maar ook voor inwo ners, dorps- of wijkraden die te maken krijgen met de infra structurele herinrichting van hun gebied. Alles wat in Zeeuws-Vlaanderen is geleerd kan daarbij helpen." door Claudia Sondervan KAPELLE - Pas als de blauwe 'rolstoelvriendelijke' gevelvig netten overbodig zijn, is Zee land toegankelijk voor ieder een. Dat was het motto op het symposium Bouwen voor Ieder een dat stichting Het Klaver blad donderdag in Kapelle hield rond de nieuwe wet Gelijke Behandeling Gehandicapten. Centraal stond het gegeven dat de huidige manier van bou wen en inrichten vol zit met blokkades en hindernissen voor mensen die minder mobiel zijn. Het werkelijke probleem achter ontoegankelijke woningen en gebouwen is niet dat het 'aan pasbaar wonen' onvoldoende doordringt bij overheden en bouwers, maar dat alle bouw te veel wordt geringeloord door winstmarges en kostenbeheer sing in de publiek-private sec tor, poneerde de Delftse hoogle raar M. van Wijk. „In de huidige Gouden Eeuw moeten consumentenorganisa ties, ouderenbonden en Gehan dicaptenraad er op staan dat niet alleen de nieuwe stadskan toren en seniorencomplexen toegankelijk worden gebouwd, maar dat ook Vinex-woningen bewegingsruimte bieden. Bij 'levensloop-bestendig' bouwen hoort woonkwaliteit om te voorkomen dat nieuwe woon wijken binnen twintig jaar on verkoopbaar blijken", stelde hij. Aandacht Mensen met een functiebeper king komen pas aan bod in het Haags beleid als er voldoende aandacht is gegeven aan zaken als verpleging, wachtlijsten en geestelijk gehandicapten, merkte gedeputeerde G. de Kok (zorg) op. Mist deze groep een goede lobby, vroeg hij zich af. De Kok vestigde de hoop op werkbare handvatten in de aan komende Wet Gelijke Behande ling Gehandicapten en de Re giovisie voor mensen met een functiebeperking die Provinci ale Staten gaat vaststellen. De provincie Zeeland adopteerde twee jaar geleden al de stan- daardregels voor gelijke behan deling van gehandicapten van de Verenigde Naties, maar zon der vertaling in concrete doel stellingen blijft het lastig om te zien waar de knelpunten liggen, vindt de gedeputeerde. Zeeland loopt met zijn Regiovi sie landelijk voorop, maar er schort nog veel aan, betoogde directeur H. Nooteboom van Het Klaverblad. Bioscoop Cine City in Vlissingen is allesbehal ve rolstoelvriendelijk en heeft zelfs geen ringleiding voor slechthorenden, gaf hij als voor beeld. Veel aandacht ging naar het nieuwe Bouwbesluit per 2002 van het ministerie van Vrom, waarin onder meer de verplichte toegankelij kheid van openbare ruimten opgenomen is. Ook de handhaving van de re gels in het geldende Bouwbe sluit door gemeenten mankeert van alles, verweet het publiek tijdens de discussie. Aanscherping Die kritiek is terecht, beaamde beleidsambtenaar A. Kramps van Vrom. Volgende week over legt het ministerie met de Ver eniging van Nederlandse Ge meenten over de aanscherping van de controle op het Bouwbe sluit. Kramps verduidelijkte welke regelingen er aangewend kunnen worden om gebouwen goed bruikbaar te maken voor iedereen. Probleem is nog wel dat de Vrom-fondsen en de geldpotten van het ministerie van Volksge zondheid nauwelijks uitwissel baar zijn, maar de samenwer king op dat front vordert, hoe wel traag, zei Kramps. Het Klaverblad zet de discussie over toegankelijke bouw voort op 7 maart met een symposium dat ingaat op de meningen van mensen met een lichamelijke handicap. A capella-zang in Ledeltheater OOSTBURG - De a capella- groep Montezuma's Revenge treedt vanavond, vrijdag, op in het Ledeltheater van Oostburg. De aanvang is om 20.00 uur. door René van Stee door Rob Paardekam DEN HAAG - Weinig Zeeuwen hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen voor een nieuwe goederenspoorlijn tussen Roo sendaal en Antwerpen. Het In- spraakpunt Verkeer en Water staat in Den Haag heeft tot nu toe slechts drie reacties uit de provincie geteld. Volgens J W. van Dijk van het Inspraakpunt zijn er in totaal ruim 600 unieke reacties bin nengekomen. Met "unieke' wordt bedoeld dat de bezwaren inhoudelijk van elkaar verschil len. Daarnaast is er een berg aan identieke reacties geregistreerd. Dat zijn brieven, die zijn opge maakt door bijvoorbeeld een belangengroepering, waar mensen alleen hun naam en handtekening onder moeten zetten. Van de 600 unieke reacties is in middels ruim de helft verwerkt. Vanuit Zeeland is er volgens Van Dijk nauwelijks gereageerd. Twee burgers uit Rilland en Krabbendijke en Delta Nutsbe drijven uit Middelburg hebben een brief richting Den Haag ge stuurd. Delta Nutsbedrijven waar schuwt voor hoge kosten als wordt gekozen voor een traject langs de polder tussen Reimers- waal en de Brabantse Wal. „On ze kabels en leidingen in dat gebied vormen de hoofdverbin ding voor een gedeelte van Zee land Het verleggen van de ka bels is technisch gezien zeer moeilijk en zal voor 100 pro- centdoor het rijk vergoed die nen te worden Twee inwoners van het gehucht Völckerdorp bij Rilland wijzen in hun brief op het unieke ka rakter van de kleipolder. „Het gebied is ons inziens niet be stemd voor een goederenspoor lijn. Flora en fauna moeten be schermd worden deze vorm van industrialisering." De twee Ril- landers vrezen ook voor ge luidsoverlast en trillingen als treinen vlak langs hun woning razen. Overheden De inspraaktermijn voor bur gers is eind november geëin digd, maar overheidsinstanties kunnen nog tot februari 2001 reageren. „Dat gaat zeker ge beuren", weet R de Jong van de provincie Zeeland. Zij verza meld de Zeeuwse reacties om die gezamenlijk naar Den Haag te sturen. De Jong heeft inmid dels een reactie van de gemeente Middelburg ontvangen en weet dat ook Reimerswaal bezig is met het opstellen van een brief. Zelf werkt ze momenteel aan een reactie die namens de pro vincie Zeeland naar Den Haag gaat. Inhoudelijk wil ze daar niets over kwijt. „Maar er zijn genoeg zaken waar we kritisch op zul len ingaan", laat ze los. Wethouder M. van Overloop van Reimerswaal kan nog niet zeg gen hoe de reactie van zijn ge meente er precies uit gaat zien. „De komende weken voeren we overleg met allerlei stuur- en begeleidingsgroepen. Volgende week spreek ik ook nog met ver tegenwoordigers van de provin cie." Vragen Volgens Van Overloop zit Rei merswaal met veel vragen over de spoorlijn. „Voor ons is nog steeds onduidelijk wat de komst van lijn 11 voor de ruimtelijke ontwikkeling in het oosten van onze gemeente betekent, Ik maak me ook zorgen over ge luidsoverlast. Er zijn wel ge- luidswerende maatregelen aan gekondigd, maar een termijn wordt niet genoemd." De gemeente Middelburg spreekt de voorkeur uit voor de variant waarbij de spoorlijn aan de westzijde van de A4 komt te liggen. Verder benadrukt de ge meente het belang van een di recte spoorverbinding tussen Vlissingen en Antwerpen. Burgers Van alle 384 unieke reacties die het Inspraakpunt tot nu toe heeft verwerkt, komt het over grote deel van individuele bur gers (324). Verder lieten onder nemers, buurtverenigingen en belangenorganisaties met res pectievelijk 12, 11 en 9 reacties het meest van zich horen. Uit Bergen op Zoom en Roosen daal. waar de spoorlijn straks wellicht doorheen gaat, ver werkte het Inspraakpunt tot nu toe respectievelijk 39 en 64 re acties. J.W van Dijk van het In spraakpunt denkt dat alle reac ties einde volgende week zijn verwerkt. Als in februari ook al le bezwaren van overheidsin stanties binnen zijn, gaan ze naar de ministers Netelenbos (Verkeer) en Pronk (VROM). Zij maken een definitieve tracé keuze, waartegen weer bezwaar kan worden aangetekend. door Sheila van Doorsselaer HULST - Twee bezwaarmakers tegen het verlenen van de gewij zigde bouwvergunning voor de bouw van themapark Reynaert land in Hulst hebben woensdag hun schorsingsverzoek bij de Middelburgse bestuursrechter morrend ingetrokken. Be stuursrechter T. Damsteegt drong daar op aan. Reynaert land is bijna afgebouwd en het heeft volgens de rechter dus geen zin de bouw nu nog stop te zetten. Raadsman A. Vinkenborg van een van de bezwaarmakers is te leurgesteld in de gang van za ken „De rechter zette ons min of meer voor het blok. We moesten ons nog maar eens goed beraden over ons schorsingsverzoek. Voor ons zat er niets anders op ons verzoek in te trekken, an ders had Damsteegt het verzoek gewoon afgewezen. De rechter vond dat mijn cliënt, en de an dere bezwaarmaker, geen spoedeisend belang bij zijn uit spraak heeft. Het park is im mers bijna klaar. Het verloop van de zitting is ons zeker tegen gevallen." Vinkenborg hoopt op meer re sultaat bij de bodemprocedure die nog loopt. Tijdens de behan- deling van deze zaak zal dieper worden ingegaan op details. Volgens de bezwaarmakers heeft de bouwer van Reynaert land zich niet gehouden aan de tekeningen aan de hand waar van de gewijzigde bouwvergun ning is afgegeven. Zij hopen dat de bouwer hiervoor nog op de vingers wordt getikt. Vinkenborg: „Van belang is dat deze zaak nog wordt behandeld vóór het seizoen begint en Rey naertland de deuren opent, an ders heeft ook deze zaak weinig zin meer. We hebben er bij de rechter op aangedrongen ons in maart of april op de rol te zetten. Of dat lukt, is maar zeer de vraag, want de rechtbank kampt met een forse achter stand." door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen zal de bezwaar schriften tegen een te hoge on- roerend-zaakbelasting weer zelf gaan afhandelen. De voor bije jaren liet de gemeente dit over aan een bureau, maar het dagelijks bestuur is tot de con clusie gekomen dat mensen vaak te lang moeten wachten op een afhandeling van hun be zwaar. In eigen beheer verwer ken levert zeker tijdwinst op. Dat betekent overigens niet dat de bezwaren makkelijker ge grond worden verklaard. De voorbije weken gingen er in Ter neuzen 15.000 voormeldingen over de heffingsgrondslagen voor de ozb-belasting de deur uit Ruim 430 burgers hebben inmiddels de gemeente laten weten het oneens te zijn met de gegevens waarop de grondsla gen gebaseerd zijn. De helft heeft bezwaren tegen de waar debepaling. Gemiddeld is de waarde van de woningen in Ter neuzen met 57 procent gestegen, voor niet-womngen wordt voorlopig uitgegaan van een stijging van slechts 11 procent, met dien verstande dat nog heel wat bedrijfspanden getaxeerd moeten worden. De gemeente is nu van plan de tarieven voor 2001 op een zoda nig hoog niveau vast te stellen dat de totale inkomsten voor de gemeente niet lager uitpakken dan dit jaar. In feite betekent dit dat de waardestijgingen van de onroerende goederen gecom penseerd worden met lagere be lastingtarieven. Deze maand stelt de raad nog voorlopige ta rieven vast, maar dat besluit wordt slechts om formele rede nen genomen, de definitieve ta rieven worden pas in januari door de Terneuzense raad vast gesteld. De commissie financiën rea geerde donderdag positief op het voornemen van het college om de totaalopbrengsten uit de OZB niet op te schroeven. Kri tiek was er uit de commissie wel over de onduidelijkheid over de belastingheffing voor de bur gers. Gevraagd werd om de Ter- neuzenaren beter over de hef fing, de mogelijkheden om bezwaar te maken en de dan te volgen procedures te informe ren Burgemeester R. Barbé deed de commissie de toezeg ging dat met de afdeling voor lichting nog eens te bekijken. TERNEUZEN - Een volle con tainer tuinafval en grofvuil als oude bankstellen, televi sies en koelkasten was de oogst van de schoonmaakactie die de gemeente Terneuzen en de woningbouwvereniging gisteren hielden in de wijk Triniteit. Na dé sloop van een groot aan tal flats en woningen in de Terneuzense buurt was het volgens beide instanties de hoogste tijd geworden om de boel eens grondig te reini gen. Gisteren waren de straten ten oosten van het Wilgenplant soen aan de beurt. Op dinsdag 12 december volgt de rest van de wijk. Volgens T. van Hulle, die de ac tie namens de woningbouw vereniging coördineerde, was het animo onder de buurtbe woners redelijk groot. „Een aantal mensen heeft zelf de stoep en de brandgang schoongemaakt. Ook de con tainer voor het afval was 's morgens vroeg al heel snel ge vuld." Afvoer Medewerkers van de gemeen telijke reinigingsdienst zorg den in samenwerking met deelnemers aan het OMNI(Op- timaal Maximaal Nuttig In- zetbaar)-werkervaringspro- ject voor de afvoer van het afval en de schoonmaak van de plantsoenen en groenstroken. Daarnaast ontdeden zij de putten en straatkolken van al lerlei ongerief en werden de straten geveegd. Ook de brandgangen achter de huizen van de woningbouwvereni ging kregen een schoonmaak beurt. Aan het aanbieden van afval waren overigens wel enige spelregels verbonden. Het storten van onder meer grond, asbesthoudende materialen en autobanden was niet toege staan. Van Hulle hoopt dat de eenma lige schoonmaakactie een blij vend resultaat oplevert. „Het is eveneens de bedoeling om de saamhorigheid tussen de be woners te vergroten en zij er gezamenlijk voor blijven zor gen om hun buurt netjes te houden." Schutting Ter verdere verfraaiing van de wijk wordt in komende het voorjaar ook gestart met een schuttingproject voor wonin gen van de woningbouwver eniging. Hierbij kiezen de huurders per straat een nieu we erfafscheiding die zij zelf achter hun huizen plaatsen. De woningbouwvereniging stelt hiervoor de materialen beschikbaar en houdt toezicht tijdens het project. Na de recente sloopactiviteiten kon de Terneuzense wijk Triniteit wel een bezembeurt gebruiken. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 44