Kreekboord moet groen blijven Bezinning na eerste fusietournee PZC Sint Jansteen baadt in licht van hoop Vrijspraak in zaak ontucht Boetes bij verkeerscontroles Eén bekeuring bij alcoholactie Gift voor Welzijn Ouderen Hulst Auto over de kop op Brouwersdam Commissies hameren op recreatieve functie in plan Rietlanden Kerstmarkt in Waterlandkerkje Kerstzang in basiliek Hulst Progressief Hulst wil nadere studie bonnetjes representatiekosten Baronneke wordt nieuw gezicht van Sint Jansteen Schoolgerei voor Bosnië DEN HAAG - Een 22-jarige man uit Vlissingen is donderdag in hoger beroep door het Haagse gerechtshof vrijgesproken van ontucht met het dochtertje van zijn toenmalige vriendin. Wel kreeg de man een celstraf van twee weken opgelegd voor de diefstal van een fiets op het Delta College in Middelburg. De man moet de eigenaresse de waarde van de gestolen fiets van 839 gulden vergoeden. Twee weken geleden had hofaanklager A. Kaptein voor on tucht en fietsendiefstal nog vijf weken gevangenisstraf geeist. De man werd eerder door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, omdat hij drie j aar geleden aan de borsten en billen van het meisje zou hebben gezeten. Zelf ontkent de man de ontucht en wijst de vader van het meisje aan als de bron van de beschuldiging. TERNEUZEN - De politie in Terneuzen hield donderdag twee verkeerscontroles. In de Guido Gezellestraat werden 65 au to's gecontroleerd. Zes bestuurders kregen een bekeuring, omdat ze geen rijbewijs konden tonen, en zeven mensen voor het niet dragen van een gordel. Ook twee bromfieters werden aangehouden. Een werd een be keuring gegeven wegens te hard rijden. Bij een actie op de N61 richtte de politie vooral de aandacht op bromfietsers. Vijftig tweewielers werden gecontroleerd. Een brommer -opgevoerd en wel - werd in beslaggenomen. In negen andere gevallen werden bekeuringen uitgedeeld voor een te hoge snelheidscapaciteit, wat bewezen werd op de rollenbank. Een bromfietser kreeg een boete, omdat hij ron dreed zonder het brommercertificaat te bezitten. SLUIS - De politie in Zeeuws-Vlaanderen heeft woensdag avond een grote alcoholcontrole gehouden bij de grensover gang in Sluis. In totaal werd bij 98 autobestuurders een blaastest afgeno men. Een 57-jarige man uit Brugge bleek teveel te hebben ge dronken. Hij had ruim anderhalf keer de toegestane hoeveelheid alco hol in zijn bloed, goed voor een rijverbod van drie uur. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. HULST - Het Julianafonds heeft 16.000 gulden toegekend aan de Stichting Welzijn voor Ouderen Hulst. Deze bijdrage is bestemd voor het in januari startende project Welzijn Thuis. Een medewerker kan zich dan acht uur per week inzetten voor intensievere controle en daardoor snellere hulpverle ning naar ouderen toe. Het project spitst zich vooral toe op huisbezoek aan ouderen die nu al deelnemen aan Tafeltje Dekje en de Alarmering. De SWO hoopt de noodzaak van hulp en dus het nut van het project te kunnen bewijzen. Dan kan men in 2002 voor gelde lijke steun bij de gemeente aankloppen. OUDDORP - Een 37-jarige inwoner van Renesse is woens dagavond met zijn auto een aantal keren over de kop gegaan op de Brouwersdam. Om nog onduidelijke reden raakte de bestuurder rond 19.00 uur de macht over het stuur kwijt. De auto sloeg hierdoor en kele malen over de kop en belandde uiteindelijk op het dij kta- lud. De Renesser bestuurder raakte bij dit ongeluk licht ge wond. De kinderen van basisschool Inghelosenberghe zorgden met hun zelfgemaakte kerstlampjes voor nog meer licht op het Martje van Wardje. foto Peter Nicolai door Edie de Witte SINT JANSTEEN - „Waar licht is, is warmte en vaak ook gezelligheid. Door het licht zie je de wereld weer anders en krijg je hoop." Met deze pak kende boodschap kondigde de kerstman donderdagavond op het regenachtige Martje van Wardje. in Sint Jansteen het Feest van Licht en Hoop aan. Gelijktijdig werd op het Martje en de bij de aanpalende winkels, huizen en horecage legenheden de kerstverlich ting ontstoken. Ook de kerst stal, een eigen creatie van de dorpsraad, kwam in de schijn werpers te staan. Met lichtslangen, duizenden lamp jes, kerstbomen en andere ver sieringen heeft het dorpscen trum in de donkere dagen voor Kerstmis al een sfeervolle, warme uitstraling gekregen. De doelstelling van de dorps raad om de bevolking zo veel mogelijk bij dit Lichtfeest te betrekken werd zonder meer bereikt. Enkele honderden leerlingen van basisschool Inghelosen berghe droegen met zelfge maakte kerstlichtjes bij in de zee van licht. „Hoe meer licht jes we hier allemaal aanste ken, hoe meer we aan iedereen laten zien dat ze niet alleen zijn. Al zijn de dagen nog zo donker, er is toch altijd hoop. Niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen", sprak de kerst man tot de kinderen. De fanfare Sint Jan en het plaatselijke ouderenkoor droegen met passende muziek en zang hun steentje bij. De middenstand bleef niet achter. Terwijl de vuurkorven knet terden konden de kinderen in kraampjes terecht voor choco lademelk, krentenmik, snoep en een mandarijn. Voor de ou ders stond de glühwein klaar. Voorzitter Francklin de Maat reageerde zeer enthousiast op de grote belangstelling voor het Feest van Licht en Hoop. Door als dorpsraad de handen ineen te slaan met verschillen de verenigingen, de midden stand en de school hebben we uiting gegeven aan een stukje kerstgedachte dat licht door vele handen gegeven, hoop geeft voor samen leven." De Maat hoopte ook dat de kerstsfeer intact blijft. Afgelo pen weekeinde hebben onbe kenden namelijk al een opge stelde grote kerstboom met verlichting uit de grond gerukt en vernield. vrijdag 8 december 2000 door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De Otheense Kreek mag niet verworden tot een stadsvijver. In de toekomst moet aan de oostkant van de kreek een brede strook oever publiek domein blijven. Houdt de gemeente Terneuzen bij de verdere uitwerking van het plan Rietlanden hier rekening mee, dan kan het college van burge meester en wethouders rustig verder gaan met de verdere ont wikkeling van de wijk Othene. De leden van de commissies fi nanciën en ruimtelijke ordening van de gemeente Terneuzen die zich donderdagavond in geza menlijkheid bogen over de fi nanciën van het plan Rietlan den waren positief over het project. Alleen het feit dat de zestien grote kavels (tot één hec tare) vrij dicht tegen de kreek- zoom liggen, leverde het college wat kritiek op. Alle fracties op de WD na willen dat wethou der K. van der Hoofd nog eens nagaat - al dan niet in overleg met natuurbeschermingsver enigingen - of een ruimere buf fer tussen woongebied en kreek mogelijk is. Van der Hoofd beloofd er naar te zullen kijken, maar liet bij voor baat de fracties weten er een hard hoofd in te hebben. „We kunnen niet zomaar met de plangrenzen gaan schuiven, omdat we dan grond bij het plan moeten betrekken dat we mo menteel nog niet in bezit heb- WATERLANDKERKJE - De Inspecteur Leenhoutsschool in Waterlandkerkje houdt - mor gen, zaterdag, een kerstmarkt in het dorpshuis. De leerlingen van de Leenhoutsschool verzor gen optredens en onder leiding van Piet Brakman draait het rad van avontuur. Verder worden er wafels en suikerwafels gebak ken en verkocht en is er verkoop van kerstkaarten en kerststuk jes. Ook is er een demonstratie strovlechten. De markt duurt van half twee tot vijf uur 's mid dags. ben. De exploitatie-opzet van Rietlanden zou dan in het ge ding kunnen komen", hield hij de commissies voor. Volgens Van der Hoofd moet de geplande zo ne van minimaal 25 meter ook niet al te eng bekeken worden. „Het is dus echt niet zo dat de woningen 25 meter van de kreek af komen te staan. Het is de be doeling dat een substantieel deel van de bouwkavels ook met groen wordt beplant, zodat de feitelijke groene zone tussen kreek en woningen een stuk bre der zal uitpakken." PvdA, Christenunie en Groen- Links (toch al niet warmlopend voor het hele plan) di'ongen on danks het betoog van Van der Hoofd aan op een aanmerkelij ke bredere publieke zone. De PvdA had liever gezien dat de voorgestelde grondprijs (235 gulden per vierkante meter) voor de grote kavels dezelfde zou zijn als de prijs voor de klei nere kavels (250 gulden) in het nieuwbouwplan. „Mensen die dit soort kavels kunnen kopen kunnen ook wel die vijftien gul den verschil per vierkante me ter betalen. Zodat de grote beurs evenveel betaalt als de kleine beurs." Van der Hoofd en burgemeester R. Barbé voelden er niets voor om aan die prijs stelling nog te gaan sleutelen. Volgens de twee collegeleden had het dagelijks bestuur zijn licht ook elders opgestoken om uit te vinden wat voor dit soort luxe kavels een gangbare prijs is. De 235 gulden per vierkante meter die Terneuzen voor de grote kavels vraagt, ligt zelfs wat aan de hoge kant, wist Bar bé. Een tweede reden waarom het college de prijzen intact wil houden ligt in het feit dat de ver liezen uit het Plan Othene I ver rekend zitten in de prijzen die straks voor een metertje betaald moeten worden. Nu die prijzen veranderen zou consequenties hebben voor de hele exploitatie- opzet voor de nieuwe fase van de wijk Othene. De wijk Othene moet medio 2022 1500 woningen tellen. Het subplan Rietlanden wordt vol gend jaar in exploitatie ge bracht. De gemeente wil de ko mende jaren in de tweede planfase van wijk Othene jaar lijks zo'n 75 woningen bouwen. HULST - Musical Ex change, een groep van veertig acteurs, vocalisten en muzikanten uit Oost- Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland, houdt van avond, vrijdag, om acht uur een kerstzang in de Willibrordusbasiliek in Hulst. De kerstzang in de basi liek is het begin van een tournee van Musical Ex change. Donderdag 14 de cember is de groep, onder andere bekend van de Reynaertmusical, te zien en te horen in De Luifel in Lamswaarde, waar om 14.00 uur de kerstzang voor ouderen begint. Een dag later, woensdag 15 december, wordt de kerst zang gehouden in De Lie ve in Hulst, ook om 14.00 uur. Dinsdag 19 december is om 14.00 uur 't Heike in Heikant aan de beurt. Ook wipt Musical Ex change de grens over. Op zondag 24 december en op Oudjaarsdag wordt 's middags gezongen op de Markt in Sint Niklaas. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB TERNEUZEN Tel: (0115) 686000 Fax:(0115)686009 e-mail: redtern@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman J. Bosman P.I.F.M. Cappetti L.E. Dominicus B.J.G, Pelgrim J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax:(0114)373840 e-mail: redhulst@pzc.nl S. van Doorsselaer R.E.A. Hoonhorst CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc..nl door Sheila van Doorsselaer HULST - Oppositiepartij Pro gressief Hulst gaat nader onder zoek doen naar de 'bonnetjes' die door het dagelijks bestuur van de gemeente Hulst en ande re gemeentefunctionarissen worden gedeclareerd. Het gaat PH voornamelijk over de doel matigheid van de bonnen. Progressief Hulst had naar ei gen zeggen inzicht in de post re presentatiekosten gevraagd omdat er in Hulst allerlei wilde geruchten de ronde deden over buitensporige declaraties van vooral het dagelijks bestuur De fractie meende dat, door open heid van zaken te geven, de lucht kon worden geklaard. De raadscommissie financiën oor deelde onlangs dat er niets mis is met de declaraties voor repre sentatiekosten. De bonnetjes bleken altijd netjes afgetekend. Fractievoorzitter A. Hegger van PH was door ziekte zelf niet bij de vergadering van de commis sie aanwezig. Het werd de partij door de andere fracties niet in dank afgenomen dat er niet voor een vervanger was gezorgd. Hegger hoorde achteraf wat er door de commissie was gecon cludeerd, maar daar neemt haar partij geen genoegen mee. „Niet bij alle facturen staat vermeld waar het geld aan is uitgegeven. Het feit dat bonnetjes en factu ren door iemand zijn afgete kend, zegt nog niets over de doelmatigheid van de gemaakte kosten", zegt Hegger. „Ik kan me voorstellen dat de kosten van een feest voor bijvoorbeeld het afscheid van een brand weerman worden gedeclareerd. Wat niet door de beugel kan is een 'afzakkertje' van zo'n 200 gulden in een plaatselijke hore cagelegenheid op kosten van de gemeenschap na een vergade ring." Volgens PH ligt er voor een be drag van bijna 42.000 gulden aan bonnetjes op het gemeente huis en het zal volgens Hegger wel even duren voordat die door haai' fractie allemaal zijn door gespit. Het bevreemd Hegger dat er door het college 'zo panie kerig' werd gereageerd op het verzoek om openheid van za ken. Volgens Hegger ontving zij meerdere brieven van het dage lijks bestuur om haar te bewe gen de ingewonnen informatie buiten de openbaarheid te hou den. Hegger: „Op zo'n moment vragen wij ons altijd af waarom er bij dit gemeentebestuur toch altijd zoveel zaken zijn die voor de Hulster samenleving achter gesloten deuren moeten blij ven." Hoewel de raadscommissie ak koord ging met de post repre sentatiekosten willen de leden wel graag dat het college kri tisch nagaat wie precies wat mag declareren en dat dit ook schriftelijk wordt vastgelegd. Volgens de commissie is dit niet alleen ter controle maar ook uit zelfbescherming van de betrok kenen. SINT JANSTEEN - 't Baronne ke van Sint Jansteen, een beeld je vervaardigd door H. Bleijen- bergh uit Middelburg, gaat het gezicht van Sint Jansteen bepa len. De dorpsraad schreef enkele maanden geleden een wedstrijd uit om op een kunstzinnige ma nier iets te maken waarmee het dorp zich kan identificeren. Zo heeft Hulst al zijn Reynaert beeld en in Heikant staat het beeldje van De Stuiker dat her innert aan de vlasbewerking Sint Jansteen miste nog iets der- gelijks. Voorwaarde was wel dat het kunstwerk representatief en re produceerbaar moest zijn. Er kwamen zeven inschrijvingen binnen. Bleijenbergh is een oud inwoner van Sintjansteen. Zijn kunstwerk werd donderdag avond tijdens het Feest van Licht en Hoop op het Martje van Wardje als het winnende aange wezen. Bleijenbergh won met zijn creatie 250 gulden. Met 't baronneke refereert hij aan de tijd dat Sint Jansteen tot de Vrijheer behoorde en bestuurd werd door een baron. Het prototype van het winnende kunstwerkje wordt later nog uitgewerkt. Het krijgt dan cen traal in het dorp een plaatsje op een sokkel. Alle zeven inzendin gen zijn de komende weken te bezichtigen in de supermarkt op het Martje. Het herindelingscircus heeft zijn eerste tournee er op zitten en opperstalmees ter A. Poppelaars (als verantwoordelijk gedepu teerde belast met de bestuurlijke herschikkings perikelen) is niet ontevre den over het verloop van de eerste reeks voorstellingen. Hij werd de voorbije weken overladen met meningen, geschiedenislessen, stand punten, kritiek, taarten en pepernoten. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De rest van de Adventstijd - toch al een perio de van bezinning - zal Poppe laars gebruiken om alles wat over hem en zijn college-gede puteerden is uitgestort te orde nen en te analyseren. Vervol gens zal hij na de jaarwisseling contact opnemen met de zeven gemeenten voor een tweede rondgang. Niet omdat hij daar zelf zo'n behoefte aan heeft, maar omdat de gemeenten daar vrijwel allemaal nadrukkelijk om gevraagd hebben. Met name de gesprekken met de gemeenten Sluis-Aardenburg en Hontenisse zullen in de twee de ronde van cruciaal belang zijn voor de voortgang van het herindelingsproces. Tot nu toe is duidelijk geworden dat de kleinste Zeeuws-Vlaamse ge meente Sluis-Aardenburg zich het felst verzet en zal blijven verzetten tegen een herschik king. Ook Hontenisse hand- haaftvooralsnog een voorbe houd, maar in die gemeente is binnen bestuurlijke kringen in middels wel het besef gedaagd dat aan een herindeling niet meer te ontkomen valt. De drie Kanaalzone-gemeenten laten het gekrakeel in west en oost voor wat het is en hebben de gedeputeerde duidelijk ge maakt dat zij zosnel mogelijk de realisatie van één grote Kanaal zone-gemeente verwezenlijkt willen zien. Zelf hebben de ge meenten al aanzetten gemaakt om beleidszaken en organisa ties op elkaar af te stemmen. Sterker nog: Sas van Gent deta cheert nu al medewerkers in Terneuzen. Hulst en Oostburg hebben in de eerste gespreksronde kenbaar gemaakt dat zij niet alleen een samenvoeging wenselijk achten met respectievelijk Hontenisse en Sluis-Aardenburg, maar dat ze ook - om verschillende rede nen - delen van de Kanaalzone analyse bij de nieuwe gemeenten in oost en west gevoegd willen zien. In Oostburg vreest het bestuur dat zonder extra inwoners (Bier vliet en/of Philippine erbij) niet de gewenste schaalgrootte kan halen om de nieuwe gemeente optimaal te kunnen laten func tioneren. Hulst wil op grond van historische en sociaal-maat schappelijke argumenten de dorpen op de zandgronden Koe wacht, Zuiddorpe en Overslag bij de nieuwe gemeente Oost- Zeeuws-Vlaanderen gevoegd zien worden om zo een beter te genwicht te kunnen bieden te gen de grote Kanaalzone-ge meente. Poppelaars is - zo zei hij woens dag - niet zo gecharmeerd van het opschalen van Hulst op grond van historische argumen ten. Ook de Kanaalzone-be stuurders hebben de voorbije weken wat lacherig gereageerd op Antoine Kessens pleidooien. Daar valt ook iets voor te zeg gen. Op grond van historische argumenten zou zelfs gepleit kunnen worden voor twee ge meenten in Zeeuws-Vlaanderen - het oude Vierde en Vijfde Dis trict uit de 19de eeuw - waarbij dan geen ruimte zou zijn voor een Midden-Zeeuws-Vlaams gemeente. Op grond van soci aal-maatschappelijke achter gronden zou net zo makkelijk gepleit kunnen worden voor een grensstreek-gemeente waarin naast Hulst, de Axeler zand gronddorpen ook nog Westdor- pe, Sas van Gent en Aardenburg en Eede gevoegd kunnen wor den. Die gemeente zou dan een katholieke identiteit krijgen als bindend element. De rest van de regio zou dan de Scheldege- meente kunnen worden, Nee, GS willen zich vooral rich ten op zakelijke argumenten. Die zullen in een tweede ge spreksronde in januari/februari 2001 ook verder uitgediept moeten worden. Is dat gebeurd, dan formuleert het provinciebe stuur haar feitelijk advies over de herindeling. Poppelaars ver wacht dat dit eind februari zal gebeuren. „Vervolgens moet dat advies drie maanden ter inzage liggen en kan eenieder die daar behoefte aan heeft erop reage ren. Eind mei kunnen die reactie vervolgens verwerkt worden en in juni, uiterlijk in juli kunnen we ons standpunt voorleggen aan provinciale staten. Scharen zij zich achter onze stellingna- me, dan kan ons werkstuk naar de minister. Wij gaan er nog steeds van uit dat aan dat tijd schema niet getornd hoeft te worden en dat de herindeling in Zeeuws-Vlaanderen met in gang van 1 januari 2003 een feit kan zijn", aldus Poppelaars. BRESKENS - Kinderen van de openbare basisschool in Bres- kens leverden donderdag rug zakken vol met schoolspullen in voor het goede doel. De tassen gaan naar leeftijdsgenoten in Bosnië, die de spullen goed kun nen gebruiken. Initiatiefnemer is Ton Besselink van de Stichting Nasreddin Ho- dja. Besselink geeft humanis tisch vormingsonderwijs (hvo) aan schoolkinderen in Aarden burg, Breskens, Oostburg, Sluis, Waterlandkerkje en IJzendijke. Daarnaast helpt hij sinds 1993 mensen in Bosnië en Kosovo. In de schoolvakanties reist hij met hulpgoederen naar deze landen. „Deze rugzakken zijn gevuld met schriften, pennen, een pas ser, een liniaal, stiften en iets om mee te spelen. Dingen die schoolkinderen hier ook in hun rugzak hebben", aldus Besse link. „De kinderen van groep 7 en 8 hier hebben heel goed mee gewerkt. Heel snel waren er 28 rugzakken gevuld. Deze tassen zijn bestemd voor Bosnische zi geunerkinderen. Vluchtelingen hebben daar heel weinig, maar zigeuners worden meestal nog gediscrimineerd en hebben let terlijk helemaal niets." Op 28 december 2000 vertrekt Besse link naar Bosnië. Leerlingen van groep 5 en 6 van de Openbare Basisschool in Breskens leverden de schoolspullen in die ze hebben ingezameld voor Bosni sche zigeunerkinderen. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 43