Bouwbaas steigert over eisen PZC Politie gaat selectiever om met stil alarm Kamermeerderheid wil Bewindslieden gaan slordig om met EU-gelden Feyenoorders moeten Aj ax-film snel gaan zien Zes procent meer absurd Arme mensen krijgen extraatje Nederland negeert gehandicapten Aangifte tegen baas piramidespel Vingerafdruksysteem door Kamer Vuurwerk mag niet in containers Overwerken voor de Kerst verdubbeling subsidies aan politieke partijen Nestwarmte houdt jeugd op rechte pad Kamer stuurt aan op visumplicht jonge Antillianen Fraudeur bij Scouting sluist zes ton weg Autoverzekering wordt duurder Oude treinen nieuwer dan ooit door Sander Rooijakkers ROTTERDAM - Eerder deze week, tijdens de terugreis van uit Stuttgart, besprak Patrick (19) uit Capelle aan den IJssel de Ajax-film nog met andere trouwe aanhangers van Feye- noord. Als die ook in Rotter dam was te zien, dan zouden ze er direct naartoe gaan. „Om het scherm in brand te steken of zo." Maar na het zien van de documentaire denkt hij daar héél anders over. Patrick en ook zijn vriend Sander (21) noemen zo'n film op voorhand 'typisch iets voor Ajax'. „Zij voelen zich altijd zo verheven, doen altijd zo arro gant. Maar na een bezoek aan de bioscoop Bellevue Cine rama/Calypso in Amsterdam lachen ze zich rot. „Ik ga tegen alle Feyenoorders zeggen dat ze die film snel moeten gaan zien. Dit is humor man", lacht Patrick. „Ik snap niet hoe Aja- cieden hier, trots op kunnen zijn", vult Sander hem aan. 'Ajax, daar hoorden zij enge len zingen' gaat namelijk over het afgelopen seizoen van de Amsterdamse voetbalclub, waarin het eerste elftal van de club dramatisch slecht draait. Verder is er beeld over de jeugdopleiding en de manier waarop Ajax in Ghana op ta lenten jaagt. „Eigenlijk gaat de film meer over een groot en keihard be drijf dan over een vereniging", vindt Sander. „Ik denk dat een film over Feyenoord er mis schien wel net zo uit zou zien Het tweetal heeft kritiek op de manier waarop het Dl-elftal van de Amsterdamse club wordt aangepakt. „Belache lijk hoe die trainer met die jochies om gaat", vindt Pa trick. „Hoe oud zijn die kerel tjes? Een jaar of acht?" Maar hij weet donders goed dat de voetbalwereld bikkelhard is. „Bij Feyenoord gaat het op Varkenoord net zo. Natuurlijk halen alleen de besten en aller- sterksten het uiteindelijk. Maar aan de andere kant, het zijn nog maar kinderen. Voor het bioscoopbezoek had Patrick eigenlijk geen duide lijk beeld van de Ajax-docu- mentaire. „Ik dacht eigenlijk dat het een belachelijke recla mefilm zou zijn. Dat het hoog houden van Witschge in een wedstrijd tegen Feyenoord er bijvoorbeeld een paar keer in zou zitten. Maar dat is niet zo. Volgens Sander is het 'gewoon' een hele goede documentaire, die echt laat zien hoe het er dat jaar bij Ajax aan toe ging. „Dat was gelukkig niet zo best en dus is het voor alle Feye noorders ook heel leuk om naar te kijken." En daar zal Patrick zondag, op de dag van de wedstrijd Feye- noord-Ajax, ook hard aan werken. „Ik ga het iedereen vertellen. Ajax wordt zo voor gek gezet, ongelooflijk. Het is één grote lachfilm." GPD j door Sylvia Marmelstein DEN HAAG - De werkgevers in de bouw vinden de looneis van zes procent van de bouwbonden absurd. Ze willen er zelfs geen vier procent bij geven. Dat maakten de werkgevers, verenigd in het Algemeen Ver bond voor het Bouwbedrijf (AVBB), gisteren bekend bij de presentatie van hun voorstellen voor een nieuwe CAO. Ook wij zen de werkgevers het voorstel van FNV Bouw, om de rol van de ondernemingsraad te verande ren, naar de prullenbak. „Een loonsverhoging van zes procent? Dat nooit!zegt werk geversonderhandelaar F. van Hove. Volgens hem spiegelen de bonden de situatie in de bouw veel te rooskleuriger voor. „De bouwbedrijven maken hele- maal geen torenhoge winsten, j Sterker nog, ze zijn aan de ma- gere kant. Veel bedrijven boe- ken amper vier procent wipst. j Als je daar een loonsverhoging I van zes procent uit moet beta- len, dan kun je de deuren wel sluiten." Bovendien moeten de bouwbe drijven het komende j aar op hun hoede zijn, meent Van Hove. „De olieprijzen zijn gigantisch gestegen. Daardoor zijn alle materialen duurder geworden. Alleen al de prijs van beton is de laatste maanden met "twintig procent gestegen. Andere mate rialen stegen met gemiddeld tien procent", klaagt hij. Van Hove zegt absoluut niet te begrijpen waarom nou uitgere kend hij een looneis van zes pro cent voor zijn kiezen krijgt. „In andere CAO's eisen de bonden vier procent. Het gemiddelde bedrijf in Nederland heeft na melijk ruimte voor vier procent loonsverhoging. De bouw is daar geen uitzondering op." FNV Bouw vindt de looneis van zes procent zeer verantwoord. „Als je de cijfers van het Econo misch Instituut voor de Bouw bekijkt, dan zie je dat die ruimte er is", zegt onderhandelaar D. van Haaster. „Bovendien willen de bouwvakkers die zes procent er per se bij. Dat is ook niet raar, want ze zien dat het al jaren goed gaat en willen dus ook eens meeprofiteren." Ook de Hout- en Bouwbond CNV eist zes procent meer loon. Het verschil is echter dat het CNV vier procent structureel wil en daarnaast twee procent welvaartstoeslag. „Die kan weer worden afgeschaft als het iets minder gaat met de econo mie", zegt de woordvoerder. Rol OR Behalve de lonen wordt ook de rol van de ondernemingsraad (OR) een groot obstakel bij de CAO-onderhandelingen. De ra den in bouwbedrijven vervullen een belangrijke rol. Ze moeten onderhandelen over een deel van de arbeidsvoorwaarden. „Uit onderzoek blijkt echter dat de werknemers er helemaal geen vertrouwen in hebben dat dat goed gaat. Daarom willen we dat de OR het recht krijgt om tijdens de onderhandelingen hun achterban te peilen. Als een beslissing moet worden geno men dan kunnen ze vragen of de werknemers het ermee eens zijn. Als minder dan 25 procent ja zegt, gaat het plan niet door." Van Hove voelt absoluut niks voor dat voorstel. „Het is een belachelijke gang van zaken. Werknemers kiezen hun OR om dat ze er vertrouwen in hebben dat de leden het goed doen. Een baas kan niet werken met een OR die voor ieder akkefietje te rug moet naar de achterban." De onderhandelingen beginnen volgende week. GPD DEN HAAG - Arme mensen die al lange tijd een uitkering hebben en geen uitzicht meer hebben op een baan, kunnen re kenen op een extraatje. Minister Vermeend heeft dat gisteren toegezegd bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken. Vermeend wil met de gemeenten overleggen om te bekijken welke mensen extra geld moeten krijgen en om hoeveel geld het moet gaan. Duidelijk is dat vooral de arme uitkeringsge rechtigden met kinderen het vaak moeilijk hebben. PvdA-Kamerlid Noorman vroeg eerder om een extra inko mensondersteuning van minimaal honderd gulden per maand voor mensen in de bijstand, weduwen en WAO'ers zonder sollicitatieplicht. Maar Vermeend wil naar de indivi duele gevallen kijken. ANP DEN HAAG - De welvaartstaat Nederland biedt mensen met een handicap wel erg weinig bescherming wanneer het gaat om de toegankelijheid van de maatschappij. Dat valt de spe ciale VN-rapporteurB. Lindqvist tegen. Hij dacht dat Neder land hiervoor strengere wetgeving zou hebben, zei hij gisteren op een conferentie over gehandicaptenrecht in Den Haag. Rechten van gehandicapten zijn mensenrechten, zo zei hij. Er is het recht op onderwijs. Maar kijk dan ook xxaar de toegan kelijkheid van scholen, aldus de blinde Lindqvist. ANP DORDRECHT - Drie slachtoffers van het piramidespel Orpi- ton hebben bij de politie in Dordrecht aangifte gedaan tegen de organisator. Namens bijna honderd gedupeerden dienden ze een klacht in wegens fraude en oplichting. In juni 1999 is het pix-amidespel door de Hoge Raad als illegaal bestempeld. In mei dit jaar is de aangeklaagde failliet ver- klaard. Hierdoor raakten tienduizenden slachtoffers hun geld kwijt. De BV was verantwoordelijk voor Orpiton. ANP DEN HAAG - De Tweede Kamer stemt toch in met Eurodac, een Europees vingerafdruksysteem. De fracties van PvdA, D66, GroenLinks en SP weigerden eerder op het allerlaatste moment dit voorstel te steunen. Minister Korthals van Justi tie trok de fracties gisteren echter alsnog over de streep. Volgens Europese afspraken moeten van alle asielzoekers vingerafdrukken worden genomen. Dit moet onder meer' voorkomen dat asielzoekers in de verschillende lidstaten een verblijfsvergunning kunnen aanvragen. Nederland dringt er al sinds jaar en dag op aan dat er zo'n systeem komt. Korthals en de Kamer waren het in principe al eens over Euro dac. Het pijnpunt zat vooral in wie het systeem binnen Euro pa gaat beheren. Korthals vindt dat de Europese Commissie dat moet doen. Maar omdat een dergelijk systeem zeer gevoe lige informatie bevat, vinden grote lidstaten dat de raad van ministers zelf een vinger aan de pols moet houden. ANP UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft gisteren de opslag van consumentenvuurwerk in zeecontainers binnen haar ge meentegrenzen verboden. Tuincentrum Intratuin wilde acht tien ton vuurwerk in drie zeecontainers opslaan. Het tuincentrum had op 15 november wel een vergunning ge kregen voor de opslag van het vuurwerk. De gemeente had als voorwaarde gesteld dat de containers door extra isolatie een uur lang brandwerend zouden worden gemaakt. Utrecht kwam gisteren terug op haar besluit en volgt nu de nieuwe richtlijnen over de opslag van vuurwerk die het minis terie van VROM op 8 november heeft bekendgemaakt. ANP vrijdag 8 december 2000 ROOSENDAAL - Bij de divisie geschenkpakketten van Lekker- land Roosendaal wordt hard gewerkt aan het klaarmaken van de kerstpakketten. Ook dit jaar is er weer voor zeer vele miljoenen aan kerstpakketten besteld. Tientallen miljoenen pakketten zijn al op weg naar werkgevers in het binnen- en het buitenland. Het bedrijf kampt op dit moment echter met personeelsgebrek. Daarom wordt er veel overgewerkt. foto Wim van Vossen/ANP ASSEN - De criminaliteit onder jongeren die na schooltijd niet worden opgevangen is groter dan onder jongeren die wel op vang krijgen. Dat blijkt uit een grootschalig GGD-onderzoek onder tienduizend scholieren tussen de tien en negentien jaar in Drenthe. Bijna de helft van de jongeren die niet worden opgevangen (door ouders, familie, oppas of naschoolse opvang) maakt zich schuldig aan (kleine) criminali teit. Bij de groep met opvang is dat 29 procent. De jongeren die opvang ontbe ren zeggen ook vaker onver schillig te staan tegenover win keldiefstal, vandalisme, het verkopen van softdrugs door leeftijdgenoten en het pesten van medescholieren. Deze groep rookt en drinkt ook veel meer dan jongeren die wel opgevan gen worden. Uit het onderzoek blijkt ook dat spijbelaars aanmerkelijk meer roken, drinken, hasj en XTC ge bruiken dan jongeren die niet spijbelen. ANP DEN HAAG - VVD, CDA en D66 neigen naar een visum plicht voor Antilliaanse jonge ren. Reden is de weigering van de Antilliaanse regering om een inburgeringsprogamma voor de jeugd te ondertekenen. Ook minister Van Boxtel (Inte gratie) denkt aan een aanscher- ping van het toelatingsbeleid. De PvdA houdt nog een slag om de arm maar als invoering van de inburgeringscursus echt niet lukt, wil ook deze fractie stren gere toelatingsmaatregelen. Van Boxtel vertrok woensdag I boos uit de Antillen. Hij was maandag naar de eilanden afge reisd op uitnodiging van pre- I mier Pourier. Die had laten we- I ten dat zijn regering een ak- I koord wilde tekenen over de in- burgeringsplicht van Antilli- aanse jongeren. Een aantal An- tilliaanse partijen keerde zich i echter onverwachts tegen een I overeenkomst, waarop Van Boxtel onverrichter zake moest terugkeren. Hij bespreekt de kwestie vandaag in de minister- I raad. Van Boxtel zei gisteren dat I hij een strikter toelatingsbeleid overweegt. Nu kunnen Antillia nen nog onbelemmerd naar Ne derland komen. GPD van onze redactie binnenland DEN HAAG - De politie wil voorwaarden verbinden aan het installeren van het zogeheten stil overvalalarm. De meldka mers onderzoeken nu de moge lijkheden. Volgens het Nederlands Politie Instituut dreigt er een wildgroei aan alarminstallaties bij parti culieren. „Wie een inbraak alarm koopt, krijgt er steeds va ker een stil overvalalarm bij", weet Cees den Bakker van het Instituut. Een stil overvalalarm is uitge- van onze redactie binnenland DEN HAAG - Nederland is tuk op het binnenhalen van geld uit Europa, maar heeft weinig oog voor een nuttige en juiste beste ding van de honderden miljoe nen guldens in eigen land. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer, die de geldstroom van de structuurfondsen en de technologiesubsidies van de Europese Unie op de korrel nam. De Rekenkamer beveelt aan de controle op de besteding van de structuurgelden door de ac countants te verbeteren, maar de betrokken bewindslieden willen dat niet toezeggen. Mi nister Jonitsma van Economi sche Zaken vindt dat bij de tech nologiesubsidies de Nederland se bewindslieden wel een rol hebben bij het ontwerpen van het Europese beleid, maar niet bij de uitvoering. De Rekenka mer vindt dat 'principieel niet juist'. Landbouw Nederland ontvangt jaarlijks zo'n 850 miljoen gulden uit de structuurfondsen, waarvan tweederde naar de landbouw gaat. Bij de technologiesubsidi es gaat het gemiddeld om meer dan 400 miljoen gulden per jaar. De Rekenkamer onderzocht technologiesubsidies van de Europese Unie aan Nederland. De beleidsinformatie van het ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer rust met een knop die de bewo ner kan indrukken bij een over val op de woning. Via een particuliere alarmcentrale komt het signaal dan bij de meldkamer van de politie. Bij zo'n alarm rukt de politie nu nog standaard uit met twee au to's, terwijl het vaak om loos alarm gaat. „Als iemand per on geluk met het stofzuigen de knop indrukt, staan we dus voor niets aan de deur", aldus Den Bakker. De regiokorpsen zeggen niet genoeg agenten te hebben om op elke alarmmelding te kunnen reageren. De meldkamers willen nu paal beperkt zich vrijwel geheel tot cijfers over instellingen en be drijven die meedoen en de fi nanciële deelname van Neder land. Die cijfers komen van de Europese Unie en zijn niet volle- dig. Over de prestaties van de onder zoekers of de effecten van de projecten en de programma's is niets bekend. De Europese Unie schrijft verantwoordingsrap portages voor, maar daarvan wordt slechts beperkt gebruik gemaakt. Nederland laat de mo gelijkheid liggen meer invloed uit te oefenen op de uitvoering van het kaderprogramma, aldus de Rekenkamer. Bij de structuurfondsen, die zijn bedoeld om de achterstanden van bepaalde gebieden te ver minderen, schieten de financië le controles tekort, aldus de Re kenkamer-. Dit geldt vooral voor de ministeris van Economische Zaken en Landbouw, maar in mindere mate ook voor het mi nisterie van Sociale Zaken. Behalve Economische Zaken schieten de ministeries ook te kort bij het geven van inzicht in de co-financiering, de eigen bij drage van het Rijk en de regio's aan de programma's. De Rekenkamer presenteerde het rapport gisteren aan de Ka merleden van de commissie voor de overheidsuitgaven. Die commissie beslist volgende week op welke manier de be trokken ministers aan de tand worden gevoeld, aldus voorzit ter Van Walsem. ANP en perk stellen aan de aanschaf- mogelijkheden van zo'n alarm knop. Den Bakker: „Nu kan ie dere particulier zo'n installatie kopen." Tevens zou er sprake zijn van een selectie door de korpsen van gebruikers van een stil alarm. Bij sommige adressen zou de politie niet meer in actie komen, bij andere wel. Zeeland De Zeeuwse politievoorlichter J. van Mourick zei gisteravond de brief van de korpsen niet te kennen. Bij het ook in Zeeland actieve beveiligingsbedrijf Randon zijn volgens districts manager E. Reynders geen sig nalen binnen gekomen over een strengere selectie door de poli tie. Op het alarmeringssysteem van het beveiligingsbedrijf zijn 1800 particulieren uit Zeeland aangesloten. Volgens Randon en de politie is het aantal loze alarmen in Zee land drastisch teruggebracht sinds er een gele en rode kaar- tenregeling in het leven is geroe pen. Aangeslotenen worden bij veel voorkomend nodeloos uit rukken van de prioriteitenlijst gehaald. Reynders zegt er begrip voor te hebben dat de politie strenger wil selecteren:,Ze zitten toch al niet dik in de bemanning." Vol gens hem kunnen veel nodeloze meldingen vermeden worden door een stil alarmknop niet te installeren op plaatsen die voor kinderen toegankelijk zijn. Nico Zethof van de Vereniging voor Particuliere Beveiligings organisaties (VPB) voorziet een tweedeling door de 'rigoureuze selectie' van de stil alarmge bruikers. „Voor zo'n alarm kom je straks inderdaad alleen nog in aan merking als je multimiljonair of captain of industry bent. Dat is een slechte zaak." GPD van onze redactie binnenland DEN HAAG - Een grote Kamer meerderheid wil dat minister De Vries van Binnenlandse Za ken de subsidies aan politieke partijen verdubbelt. PvdA, CDA, D66 en GroenLinks vin den dat het totale subsidiebe drag de komende jaren in fases moet worden verhoogd van de tien naar zo'n twintig miljoen gulden. De Vries wilde de Kamer giste ren nog niet toezeggen of en in welke mate hij het verzoek van de Kamer zal honoreren. Hij zei verbaasd te zijn over de wens van de Kamer, omdat pas twee jaar geleden een nieuwe Wet subsidiëring politieke partijen is aanvaard waarin het huidige subsidiebudget is opgenomen. Kamerleden wezen wat dat be treft vooral naar de toepassing van informatie- en communica tietechnologie door politieke partijen via eigen websites en steeds intensiever wordend e- mail-verkeer. Daarnaast blij ven veel politieke partijen kampen met aanhoudend le denverlies en vermindering van de contributie-inkomsten. Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA en GroenLinks pleitte gisteren ook voor een verbod op sponsoring van poli tieke partijen. Met name de HILVERSUM - Een financieel medewerker van Scouting Ne derland heeft de afgelopen drie jaar een bedrag van zeshon derdduizend gulden doorge sluisd naar privé-rekeningen. Dat heeft woordvoerder J. Kun ne gisteren bevestigd. De medewerker, die al jaren bij Scouting Nederland werkte, kwam na de zomervakantie on der verdenking te staan omdat hij bepaalde posten in de boek houding niet kon verantwoor den. Een onderzoek van de ac countant gaf urtsluitsel en in oktober werd de man ontslagen. Scouting Nederland is een ci viele procedure tegen de oud medewerker begonnen om de verduisterde tonnen terug te krijgen. Ook is bij de politie aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. ANP WD en D66 maken daar de laatste jaren op bescheiden schaal gebruik van. De Vries zei weinig voor zo'n verbod te voelen. „Ik ben er wel voor eventuele wetgeving op dit terrein nog eens grondig te doordenken, want politieke macht mag natuurlijk nooit worden gekocht. Maar ik neig dan toch meernaar middelen als openbaarheid en transparantie, zoals dat nu ook rond giften van een bepaalde omvang al ge beurt", aldus de minister. ANP DEN HAAG - Premies voor au toverzekeringen gaan volgend jaar weer omhoog. Dit verwacht het overkoepelend orgaan van de verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars. De resultaten van de autoverze keraars zijn dit jaar wederom slecht, ondanks eerdere premie verhogingen van vijf procent. De uitkeringen door schades namen met tien procent toe. Behalve premieverhogingen komen de verzekeraars met strengere eisen en premiediffe rentiatie. Bekend is dat mensen in de Randstad vaak een hogere premie betalen dan mensen in het noorden van het land. Na tionale Nederlanden heeft daarnaast onlangs aangekon digd dat ze de leeftijdsgrens voor jongeren optrekt van 23 naar 26 jaar. Jongeren blijven langer wild rijden en zijn daar om niet welkom. GPD Advertentie - V r öe \a90t HAARLEM - De veelgeplaagde NS hebben er in deze drukke donkere dagen een lichtpuntje bij. Dein Haarlem gevestigde dochteronderne ming Nedtrain heeft gisteren de eerste gemo derniseerde Intercity's met extra veel zitplaat sen gepresenteerd. Vanaf deze maand gaan de eerste van de totaal vernieuwde treinen het spoor op. De twintig jaar oude Intercity-rijtuigen met in totaal drieduizend zitplaatsen zijn onherken baar veranderd. Ze zijn comfortabeler en vriendelijker dan de uitvoering die begin jaren tachtig het spoor op kwam. Er is meer been ruimte omdat de stoelen dunner zijn dan de vo rige versie. En de omkiepende vuilnisbak heeft plaatsgemaakt voor een exemplaar dat ro buust aan de wand is getimmerd. In de eerste klas zijn nu laptop-aansluitingen aange bracht. Er is ook geïnvesteerd in een moderne ventila tie en airconditioning. De toiletten zijn ver nieuwd. In plaats van een waterspoeling is er nu een vacuümtoilet. Dat de NS naar de Gehandicaptenraad hebben geluisterd, blijkt uit de verbeterde toeganke lijkheid voor rolstoelers en de aanwezigheid van een invalidentoilet. foto Phil Nijhuis/GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 3