Einde theater treft amateurkunst Q Kinderkamer Gezocht PZC ROC weldoener voor weldoeners 'n beetje huur voor 'n verre buur giro: 236700 In Mondragon zit geen brood meer «18 Verenigingen hebben zonder Mondragon geen locatie voor evenementen Volleybal met lichtshirts Adventsconcert vrijdag 8 december 2000 door Ali Pankow ZIERIKZEE - Woordvoerders van de amateurkunst op Schou- wen-Duiveland reageren ge schokt op het besluit van het dagelijks gemeentebestuur the ater Mondragon in Zierikzee met ingang 1 juli 2001 te sluiten en de eerder toegezegde renova tie van deze schouwburg plotse ling af te blazen. Voorzitter L. Hanse-Duym van het Zeeuws Centrum voor het Amateurtheater (ZCA) kan geen andere woorden vinden dan 'onbehoorlijk bestuur'. „Er zijn de bevolking voorzieningen beloofd. Daar zijn raadsbeslui ten over genomen. Die worden nu zomaar teruggedraaid door dat er achter de schermen aller lei fouten zijn gemaakt met de voorbereiding voor die renova tie." Hanse voorziet dat het jaarlijks Zeeuws Eenakterfestival niet meer op Schouwen-Duiveland kan plaatsvinden. Zonder veili ge laad- en losmogelijkheden en verantwoorde basisfaciliteiten voor belichting en decor is het niet mogelijk een dergelijk fes tival in Mondragon te houden. In haar optiek zijn er ook geen alternatieve locaties. Ook als lid van de zogeheten Klankbordgroep is Hanse bij zonder boos over de gang van zaken. Die Klankbordgroep ad viseerde het gemeentebestuur in het recente verleden theater Mondragon in elk geval in stand te houden totdat er een nieuwe podiumvoorziening is. „Maar we zijn gewoon als praatpaal gebruikt, als doekje voor het bloeden, want de gemeente gaat gewoon haar eigen gang." Muziekschool Bij de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee is donderdagochtend besloten dit seizoen geen jaar uitvoering te geven. Zonder een gerenoveerd Mondragon ont breekt daarvoor een geschikte locatie op Schouwen-Duive land. Evenals het ZCA hield di rectrice E. Jense van de muziek school begin dit jaar een ferm pleidooi voor het opknappen van het Zierikzeese theater. De noodzaak van een veiliger laad- en losinstallatie werd specifiek voor de muziekschool op grim mige wijze bewezen door een ongeval bij de voorbereidingen van een uitvoering. Dooreen val van het betonnen laadplateau aan de achterzijde van het thea ter liep één van de docenten een verbrijzelde arm op en raakte daardoor voor een groot gedeel te arbeidsongeschikt. Volgens Jense is er geen andere geschikte ruimte voor een uit voering van de Zeeuwse Mu ziekschool. „Er treden op zo'n avond 150 leerlingen op en als je dan ook het publiek nog een plaats wil geven, heb je een theater als dit nodig." Zij be treurt het noodgedwongen an nuleren van de jaarlijkse uit voering, omdat daar altijd een belangrijke stimulans voor de leerlingen van uitgaat. Penningmeester C. Lagendijk van de Goese Operette Vereni ging toont zich eveneens ge schokt. Hij beseft dat nu de opvoering van de musicalAna- tevka', die op zaterdag 10 maart gepland stond, niet meer op Schouwen-Duiveland kan plaatsvinden. „We hebben in Zierikzee altijd een vaste groep belangstellenden en juist voor deze musical zijn er al heel veel kaarten in voorverkoop ver kocht." Voorzitter P. van Lint van de Koninklijke Muziekvereniging Kunst en Eer vindt dat de ge meente maar makkelijk dit probleem op het bord van de verenigingen legt. „Wij kunnen alleen uitwijken naar de sport hal, maar dat vergt heel veel werk." Beseft wethouder P. Berrevoets- Ringelberg voor welke proble men de amateurkunst komt te staan met de sluiting van Mond ragon? „Dat moeten we alle maal nog in kaart gaan brengen, het besluit is nog zo vers", luidt haar antwoord. Als alternatie ven denkt ze in de richting van de dorpshuizen. Daarover wil de wethouder ook met de Zeeuwse Theater Stichting na der overleggen. Op de vraag wat er nu gebeurt met die vijf ton die de raad toch al voor Mondragon gevoteerd had, antwoordt Ber- revoets: „Daar ga ik voorlopig maar even op zitten totdat er een nieuw raadsbesluit is geno men." De gemeenteraad vergaderde in juni nog in Mondragon. foto Pieter Honhoff door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Vertegenwoordigers van SOS Kinderdorpen, het Zeeuws Landschap en de stichting Sawasdee voor de actie 'Zee land helpt Cambodja' hebben donderdag elk 17.000 gulden gekregen. Het bedrag is afkomstig van het ROC Zeeland. In december 1998 en januari 1999 staakte het personeel van het ROC Zeeland voor be tere arbeidsvoorwaarden en -omstandighe den. Het bestuur besloot daarop het salaris van de stakers niet te betalen. In overleg met de Medezeggenschapsraad is gezocht naar een passende bestemming voor het inge houden loon. Als het aan het bestuur had gelegen, memo reerde MR-voorzitter W. J. C. M. Rops, had het bestuur de bestemming van het geld mo gen bepalen. Het ingehouden salaris was dan in de pot tertiaire voorwaarden terecht gekomen. Het gevaar was dan aanwezig ge weest dat een niet-staker op een fiets had gereden, betaald met het geld van stakers. Als er nog een keer gestaakt wordt door het personeel en het bestuur besluit opnieuw salaris in te houden, dan zullen bestuur en MR vooraf al afspreken waar het geld naar toe gaat. Ook de mening van de stakers zal worden meegewogen. Het geld van SOS Kinderdorpen gaat naar het dorp Leh Ladakh in Noord-India. De toenmalige Streekschool adopteerde daar jaren geleden vier gevluchte Tibetaanse kinderen. De 17 mille wordt besteed aan scholing en speciale projecten. Zeeuwse planten Het Zeeuws Landschap gebruikt de helft van het geld om specifiek Zeeuwse planten te behouden. De aandacht gaat uit naar ak keronkruiden. De andere helft wil de stich ting gebruiken voor de aanschap van betere presentatie-apparatuur om scholen voor te lichten. De Stichting Sawasdee van de actie 'Zee land helpt Cambodja' zal de gift van de ROC-stakers gebruiken voor kansarme kin deren in het land. Het geld gaat onder meer naar scholen. door Famke van Loon en Ali Pankow ZIERIKZEE - Een onrendabele onderneming. Een verouderd en bewerkelijk pand. Een té lastige klus om voort te zetten. Zo vat ten de horeca-ondernemers van 'vof Mondragon aan de Haven' de exploitatie van het Zierik zeese theater Mondragon en het bijbehorende restaurant Bras serie Le Menu bondig samen. Anderhalf jaar geleden namen vier Zierikzeese ondernemers via een vennootschap onder fir ma (vof) de exploitatie van het Mondragoncomplex op zich, toen de Zeeuwse Theater Stich ting (ZTS) zich uit de onderne ming terugtrok. Wegens techni sche gebreken aan het pand kon de stichting haar plannen niet realiseren. De ZTS trok daarom haar eigen conclusies. Nu, achttien maanden later, ko men de vier ondérnemers van de 'vof Mondragon aan de Haven' tot een gelijksoortige conclusie. „Het gebouw is verouderd en ligt logistiek lastig. Voor onszelf gezegd is het een té lastige klus om voort te zetten", legt J. Bron- gers uit. Hun contract met de gemeente Schouwen-Duive land loopt af eind juni 2001, maar nu al hebben Brongers, C. Geluk (tevens gemeenteraads lid), C. de Mendoza en T. Dan- kers aangegeven de overeen komst niet te willen verlengen. „We hebben geprobeerd het draaiende te houden. Het ge bouw is echter niet te redden op deze manier", stelt Geluk. Ze wijst op de enorme investerin gen, die het complex vraagt om 'weer bij de tijd te zijn'. Een on derzoek wees vier jaar geleden al uit dat een totale renovatie van tien miljoen gulden nodig is om het pand te laten voldoen aan de huidige (arbo- en hore ca-) eisen. Maar naast de investeringen die Mondragon vergt, kost de ex ploitatie de ondernemers nu al leen maar geld. Hoewel de huur die de vof aan de gemeente be taalt slechts veertigduizend be draagt, is de onderneming in de ze vorm niet winstgevend te krijgen. „Het is een bewerkelijk pand dat zo niet rendabel te ma ken is", moet Dankers vaststel len. Volgens Geluk zou het voor de gemeente dan ook 'zeer moei- lij k' zijn opnieuw iemand te vin den die de exploitatie op zich zou willen nemen. Achter de schermen heeft de ge meente ter elfder ure nog ge tracht het bestuur van Podium Brogum zover te krijgen „Een gotspe", vindt secretaris T. van den Nouweland van Brogum „Onder heel duidelijke voor waarden ware dat misschien te overwegen geweest." Als voor beelden noemt hij het inhuren van professionele hulp bij het schoonmaken van het gebouw en vakkundige administratieve ondersteuning. Voor Brogum echter toekwam aan het noemen van die voorwaarden, was het definitieve besluit binnen het college van burgemeester en wethouders al gevallen. „Jammer voor het totale voor zieningenniveau", vindt de Bro- gum-secretaris. De reactie van de politiek binnen de commissie maatschappelijke aangelegen heden woensdagavond, heeft hem verbaasd. „Het was of Nero viool spelend naar de onder gang van Rome zat te kijken." ZIERIKZEE - Het moet een bij zondere aanblik geven, een vol leybal wedstrijd, die slechts verlicht wordt met blacklights. Alleen de shirts van de spelers en de bal zullen fel oplichten in een verder schemerige sporthal. De PJZ Schouwen-Duiveland organiseert dit evenement op 16 december in sportcentrum On derdak in Zierikzee. Teams uit de heel Zeeland zullen deze za terdagmiddag tussen 12.30 en 16.30 uur het speelveld betre den om onder deze bijzondere omstandigheden de sportieve strijd met elkaar aan te binden. OOST-SOUBURG - Het Vlis- singse mandoline-orkest Con Amore geeft op zaterdag 16 de cember een adventsconcert in de Oranjepleinkerk in Oost- Souburg. De bezoekers horen onder meer werken van Vivaldi en Behrend en traditionele Ne derlandse en Franse kerstliede ren. Het concert begint om 19.30 uur. Dialyse, je zit er altijd aan vast Want ook de dagen dat je niet aan het dialyseapparaat vastzit, ben je er toch mee bezig. Je leven is er volledig op ingericht, alles moet er voor wijken. De Nierstichting wil nierpatiënten zoveel mogelijk helpen en bijstaan. Dat kost geld, veel geld Bel voor meer informatie 0800-222 40 07 of stort uw bijdrage op giro 88 000. Hartelijk dank NIERSTICHTING ALS HET JE OVERKOMT, ZIJN WE ER. 80 huizen voor alleenstaande moeders in de krottenwijken van Mexico. H O m e PI a n Meer informatie? Bel 076-573 67 36 of stuur een briefje naar HomePlan postbus 6849,4802 HV Breda.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 36