Nieuwe lijndienst voor containers pand Oude meesters in modern PZC Uitvaartverzorger kleedt zich in het grijs Cabaratesk Trio Kloosterboer stoeit met tekst en muziek 16 Twee schepen varen drie keer per week naar Rotterdam en Antwerpen in detail ondernemend zeeland Zandhonger van de Oosterschelde bedreigt platen en schorren Auto gestolen kunst cultuur Terneuzenaar Frits Jansen opent galerie Contrast& vrijdag 8 december 2000 door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - Een soort stoptrein over water, maar dan alleen voor containers. Zo kun je de nieuwe lijndienst noemen die logistiek dienstverlener Temptrans van de Klooster- boergroep en Gevelco Ship ping Transport zijn begon nen. Het vervoer van relatief kleine hoeveelheden contai ners over water wordt volgens de twee ondernemingen steeds aantrekkelijker door de toene mende drukte op de wegen. „Het vervoeren van containers over water gebeurt veel op 1 nci- dentele basis", zegt M. Bakker van Kloosterboer. „Als je de vervoerslijnen analyseert, zie je dat bepaalde lijnen heel veel worden gebruikt. Het loont dan de moeite om te kijken naar de opzet van een lijn dienst voor containers over water." De nieuwe lijndienst vaart tus sen Rotterdam en Vlissingen en Antwerpen en Vlissingen en wordt drie keer per week on derhouden met de binnen vaartschepen (barges) Ms Eros en Ms Aeolus. Het vervoer richt zich met name op kleine hoe veelheden containers. „De schepen zijn kleine coas ters en de hoeveelheden die worden vervoerd variëren van pakweg twintig tot tweehon derd containers", licht direc teur G. Ruiter van Temptrans toe. „De haven waar het groot ste aantal containers staat, wordt het eerst aangedaan. Dus als er in Rotterdam twintig containers staan en in Vlissin gen tien, vaart de bargeshuttle van Rotterdam naar Vlissin gen." Het idee om een lijn dienst op te zetten, is ontstaan vanwege de vertraging die vrachtwagens oplopen door de drukte op de wegen en door het tekort aan vrachtwagens. „Ha vens worden veel te groot", vindt Ruiter. „Er ontstaan steeds meer kleine depots. Vlis singen kan die functie heel goed waarnemen voor de ha ven van Rotterdam. In plaats van dat verladers containers naar de grote havens brengen, zetten ze ze steeds vaker neer op kleinere depots. Daar van daan kunnen de containers makkelijker over de weg wor- Verkeersschool Blommaert aan de Steenbank in Zierikzee gaat uitbreiden. Volgende maand komen er een lesauto en instructeur bij. „Acht jaar ge leden was ik gedwongen om met mijn rijschool in Zierikzee te stoppen. Doordat het Cen traal Bureau Rijvaardigheids bewijzen Goes tot oproep- plaats van rijexamens verkoos, De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Jeffrey Kutterink. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. den vervoerd." Ook het tekort aart wielen, zoals Ruiter dat noemtis een reden voor het op zetten van de lijndienst. „Er zijn natuurlijk altijd vracht wagens te vinden, maar daar hangt dan ook een prijskaartje aan." De twee ondernemingen zeggen concurrerend te kun nen werken, ondanks dat de vaartijd Rotterdam, Vlissingen zo'n twaalf uur bedraagt. Rui ter: Wij brengen een container van Rotterdam naar Vlissingen voor pakweg 400 gulden naar een klant. Vervoer via een vrachtwagen kost voor diezelf de container ongeveer honderd gulden meer. Het gaat niet om de vaartijd, maar om de tijd dat het kost om containers in te la den. Bovendien zijn er op het water geen files. Overigens le veren we de goederen ook per vrachtwagen af. We vervoeren containers dus eerst per schip en zorgen dat ze daarna per vrachtwagen bij de klant wor den afgeleverd." De twee ondernemingen ver wachten dat de lijndienst het vervoer over de weg aanzien lijk zal verminderen. Gevelco vervoert al een aantal jaar gro tere partijen containers voor Temptrans van Antwerpen en Rotterdam naar Kloosterboer in Vlissingen. De opzet van de nieuwe lijndienst, komt vol gens de bedrijven ook voort uit die samenwerking. Naar ver wachting zal Kloosterboer per jaar vijfduizend containers ex tra overslaan. Temptrans denkt de komende jaren de ca paciteit van het bargevervoer nog aanzienlijk uit te kunnen breiden. gingen mijn leerlingen daar ook rijden", vertelt eigenaar FBlommaert. In januari 2000 begon de rijschoolhouder weer voorzichtig met zijn zaak. Hotel-café-restaurant Noordzeegahn aan de Zuids traat in Westkapelle is per 1 de cember overgenomen door Adri en John Prins. Zij veran deren niet veel aan het bedrijf dat al 27 jaar op vrijwel dezelf de manier draait. Alleen de keuken is verbouwd. Noord- zeegalm heeft honderdvijftig zitplaatsen en beschikt over tien kamers. Het ondernemers- paar komt oorspronkelijk niet uit Westkapelle, maar woont er al bijna dertig jaar. Op 15 de cember houdt de familie Prins van 19.00 tot 21.00 uur een ope ningsreceptie. Dragers van Uitvaartverzorging De Groot-de Kam tonen de nieuwe kleding. foto Ruben Oreel door Ellen De Vriend MIDDELBURG - Dragers van Uitvaart verzorging De Groot-de Kam aan de Veer- seweg in Middelburg kleden zich sinds een half jaar niet meer in de geijkte zwarte pakken met hoge hoeden, maar in het grijs. „Een uitvaart is al somber genoeg. Een half jaar geleden heb ik besloten dat al die zwarte kleding onnodig is. Op ons initia tief krijgen we veel positieve reacties", vertelt eigenares Yvonne de Kam. Omdat er een nieuwe dragersgroep is aangesteld, is de kleding aangepast. De dragers heb ben een lange grijze zomer- of winterjas aan en daaronder een grijs kostuum. Voor de hoge zwarte hoed vond De Kam een pas send alternatief in een grijze gleufhoed. De vrouwelijke dragers gaan gekleed in een grijze lange broek of een rok. Ook landelijk wordt er op de kleurveranderingen in de uitvaartbranche ingespeeld. „Deze week zag ik op een beurs in Geldrop kleding in aubergine en blauw. Hoewel ik zelf nog al tijd zwart of grijs draag, ben ik daar erg en thousiast over", aldus De Kam. Twintig jaar geleden werkte De Kam regelmatig voor collega-uitvaartverzorgers en ging ze wel eens mee naar een vakbeurs. Daar kwam zij in aanraking met vrouwen die een zaak in de uitvaartbranche hadden. Na de opleiding besloot zij een eigen zaak te beginnen. Ze is aan de Veerseweg ook een informatiewinkel begonnen. Haar dochter, Angela de Groot, is begin dit jaar geslaagd en verzorgt de uitvaarten. Zoon Alexander regelt sinds vorig jaar de publi- citeitszaken en het vervoer. door Rinus Antonisse MIDDELBURG - De zandhon ger van de Oosterschelde vormt een geweldig probleem. Het is de grootste weeffout die voort vloeit uit de Deltawerken. Er moet wat aan gedaan worden maar een oplossing is uiterst in gewikkeld. Het komt er in feite op neer dat het oorspronkelijke getijverschil weer vrij spel moet krijgen in de zeearm. Daarvoor de stormvloedkering Ooster schelde afbreken gaat te ver. Maar als er niet wordt ingegre pen verdwijnen steeds meer pla ten, slikken en schorren in de hongerige geulen. De unieke na tuurwaarden van de zeearm worden daardoor ernstig aan getast. Ze zijn het er roerend over eens: er moet wat gebeuren aan de verzanding van de Oosterschel de. Gedeputeerde L. Coppoolse (Deltawateren), directeur M. A. Hemminga van Het Zeeuwse Landschap en inspecteur Zuid- Holland/Zeeiand G. M. van der Slikke van Natuurmonumenten tonen zich erg ongerust over de ontwikkelingen in de zeearm. Het vollopen van de geulen met zand houdt in dat de zogenaam de intergetijdegebieden gestaag afnemen. Dat betekent minder foerageermogelijkheden voor vogels, geringere rustgebieden voor zeehonden en het wegval len van typerende plantengroei. „Het is één van de meest weer barstige problemen waar we in de Delta mee te maken hebben. Het zou met niet verbazen als het onoplosbaar blijkt te zijn", zegt Hemminga. „Gezien het belang van de Oosterschelde moeten we wel een uiterste po ging doen om te onderzoeken of er iets kan gebeuren." Gedepu teerde Coppoolse acht menselij - ke ingrepen gewenst, 'om wat door menselij ke ingrepen is ont staan te herstellen.' Hij wijst er op dat de intergetijdegebieden, die door de Deltawerken al flink zijn verminderd, in zowel de Ooster- als de Westerschelde onder zware druk staan. Van der Slikke voegt eraan toe dat het om een gebied met topnatuur gaat, dat velen nog nog ten on rechte beschouwen als iets waar nog van alles ontwikkeld kan worden. Hemminga geeft aan dat in de Oosterschelde sprake is van fysieke processen van een enorme omvang. „Die zijn niet zo makkelijk te beïnvloeden. Dat redt je niet met een ring- dammetje hier en een kleidam- metje daar." Coppoolse stelt dat door de Deltawerken een aqua riummodel opgebouwd is. De vrije wateren zijn getemd, getij is verdwenen of verminderd, zout/zoetgrenzen zijn van gelei delijk abrupt geworden. Hij vindt het logisch dat gekeken wordt wat daaraan te doen is, al is dat een forse opgaaf. „Als je het aquariummodel teniet wilt doen. kom je voor ongelooflijk ingewikkelde beslissingen te staan. Het is een uitdaging er zo goed mogelijk mee om te gaan." Rapport De zandhonger kwam aan de or de bij de presentatie van het rapport De kust nu en later van Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap in Middel burg. In dat rapport wordt ge pleit voor het terugbrengen van de natuurlijkheid aan de kust, zonder dat de veiligheid geweld wordt aangedaan. Daar hoort ook bij het aanpakken van pro blemen die door de Deltawer ken veroorzaakt zijn en pas nu aan het licht komen. Niet alleen de zandhonger in de Ooster schelde, maar ook getij terug op de Grevelingen en de kwaliteit van het water in Krammer/Vol kerak verbeteren. Ontpolderen staat niet in het lijstje van ac ties. Dat ligt volgens Hemminga te gevoelig. „De samenleving moet er rijp voor zijn, er overtuigd van zijn dat het zinvol is. Cala miteitenpolders zijn onont koombaar, ook uit veiligheids redenen. Maar er moet absoluut een maatschappelijk draagvlak voor zijn." VLISSINGEN - Vanaf de Kal- koensprenk in Vlissingen is een personenauto gestolen. Het gaat om een groene Hyundai Lantra met het kenteken SR- GF-92. De diefstal vond plaats tussen woensdag 20.00 uur en donderdag 15.45 uur. Westbroek. „Ik heb geen oplei ding als kunsthistoricus, maar door zelfstudie en een groeiende interesse leer je onderscheid maken. Bovendien ben ik een periode als fotograaf werkzaam geweest. Dat scherpt de blik. Kwaliteit in de kunst is een moeilijk definieerbaar begrip. Galeriehouder zijn is een vak en ik zal al lerende bezig gaan, maar ik bepaal zelf wat vol doende kwaliteit heeft om aan te kopen en te exposeren." Impressionisten Jansen noemt zichzelf een om nivoor op kunstgebied. Maar zoals elke lekkerbek heeft ook hij zijn voorkeur. „De impressionisten, en dan vooral de Vlaamse, die zijn het belangrijkste geweest. Het im pressionisme legde de kiem voor elke stroming in de schilder kunst. Wat mij daarin zo raakt is de passie waarmee geschilderd is, deze kunstenaars leefden voor niets anders dan voor hun passie om te schilderen. Dat mis ik in de hedendaagse kunst. Te genwoordig wordt voor een kunstopleiding gekozen met een zekere onverschilligheid, zo van 'ik moet toch iets gaan doen.' De kunstvakopleiding zelf is verworden tot een filoso fisch instituut waar meer over de maker en het concept dan over vakmanschap en passie wordt gediscussieerd. In dat op zicht ondersteun ik de gedachte van staatssecretaris Van der Ploeg om eens flink het mes te zetten in die academies." Collectie In de collectie van Jansen zijn de Vlaamse impressionisten goed vertegenwoordigd. Hij heeft schilderijen van Emile Claus, Léon De Smet, Hubert Malfait en Albert Saverijs, maar ook van Nederlandse tijd- en vak genoten als Johannes Bosboom en George Breitner. „Ik noem ze bewust meesters om de galerie een kwaliteitsklank mee te ge ven. En meesters zijn het ook, hun werk wordt duurzaam en internationaal erkend door ex perts." Vanavond (vrijdag) vindt de ope ning voor genodigden plaats. In het bijzijn van de burgemeesters van Terneuzen en Temse zal de Vlaamse kunsthistoricus Jean Pierre de Bruin het openingswoord verrich ten. Zaterdagmiddag kunnen be langstellenden een kijkje komen ne men. Daarna is Galerie Contrast& op dinsdag-, woensdag- en zondag middag open tussen 14.00 en 17.00 uur en op afspraak door Frans Doeleman MIDDELBURG - Het Trio Kloosterboer heeft niet alleen een bijzonder repertoire, ook de samenstelling is opmerke lijk. Arno van der Heyden heeft zijn sporen verdiend als cabare tier, Rob Elzenga speelde in de jaren tachtig als gitarist in de Groningse popgroep White Ho ney (met zangeres Iianneke Kappen) en Jan Veldman heeft als schrijver succesvolle toneel stukken op zijn naam staan als Wie vermoordde Mary Rogers?, De Formidabele Yankee en Pe- tomaan Necrofiel Trompettist voor Orkater. Dinsdagavond 12 december is het drietal voor het eerst in Zeeland te beluisteren, in de Stadsschouwburg in Mid delburg. Als trio maken ze een caba retesk liedjesprogramma, een omschrijving waar de Gronin ger Jan Veldman (41zich wel in kan vinden: „Het is pure muzi kale en tekstuele mallotigheid. Iedere keer als we probeerden het meer inhoud te geven, sloeg dat niet aan. Toen we zo'n zes jaar geleden begonnen, was jazzmuziek uit de jaren dertig, met name van Django Rhein- hardl, ons uitgangspunt. Aan leiding tot de samenwerking vormde de door mij geschreven muziektheaterproduktie Beu- kema, waarin Arno en Rob speelden." „We vonden die jazzmuziek leuk en gaandeweg ontstond daar een programma omheen. Arno wilde iets maken van zijn praatjes en ik bleek iets te kun nen op het gebied van gek bewe gen, zodat ik tot de pias werd ge bombardeerd. Rob zorgt voor de special effects. Zo hebben we nu een rolstoel die wordt aangedre ven door twee boormachines. Er zit niet echt een verhaal in de voorstelling. Ons huidige, der de, programma Kloosterboer op zijn retour heeft als rode draad 'misverstanden', maar dat is zo vaag dat je er alle kanten mee uit kan." „Ons eerste programma Kloos terboer op Solotoer had nog wel een verhaal, maar dat sloeg ner gens op. We vroegen het publiek er rekening mee te houden dat er een helikopter op het toneel zou verschijnen. We hadden geen helikopter, dus moesten we met iets anders heel goeds komen, maar dat konden we niet verzin nen Met Op zijn retour keren we terug naar ons oorspronkelijke uitgangspunt, vrolijke liedjes maken." De muziek voert de boventoon. Rob heeft een zestal gitaren tot zijn beschikking, Arno plukt aan de contrabas en Jan speelt gitaar en mondharmonika. Alle I drie zingen ze ook. Bovendien worden ze muzikaal onder steund door Bas Mulder op pia no en drums. Over de inhoud van het programma doet Jan, die de basis legt met zijn liedjes, I wat geheimzinnig. Duidelijk is in ieder geval dat het publiek de nodige verrassin gen te wachten staat, met bizar re teksten en een slapstickachti ge presentatie. Covers „We maken gebruik van allerlei geoorloofde en ongeoorloofde bewerkingen. We coveren een paar nummers van Hoagy Car- I michael. Theo Uden Masman I van de Ramblers komt aan bod. Tal van muzikanten passeren de revue. We hebben het veel over Rex Gildo, maar ook over bana- nen. Een chanson van George Brassens, Les amoureux des I bancs publics, hebben we ver taald en speelt zich nu af op de achterbank van een auto, iets anders, maar toch hetzelfde. Na de pauze brengen we even hele puike zigeunermuziek, com- pl eet met kampvuur en zo. Maar daar kan ik verder niets over zeggen." Trio Kloosterboer op zijn retour, dinsdag, Stadsschouwburg Middel burg, 20.00 uur. Frits Jansen is gespecialiseerd in Hollandse en Belgische meesters uit de 19e en 20e eeuw. Het Trio Kloosterboer - vlnr Rob Elzenga, Jan Veldman en Arno van der Heyden - wordt, op de achter grond, muzikaal bijgestaan door Bas Mulder. door Trees van Herpen TERNEUZEN - In twee oude pandjes aan de Blokken in Ter- neuzen begint Frits Jansen deze week een hypermoderne galerie annex kunsthandel, gespeciali seerd in Hollandse en Belgische meesters uit de 19e en 20e eeuw. Niet voorniets koos hij als naam Contrast& (uitgesproken als contrasten). Binnen- en buiten kant, locatie en omgeving, kunstliefde en kunsthandel, het zijn allemaal contrasterende gegevens. Dat wekt geen ver wondering; Frits Jansen is er de man niet naar om contrasten uit de weg te gaan. Het beeldmerk van de nieuwe Terneuzense galerie ziet eruit als de zwierige handtekening onder een schilderij - dwars ge schreven door een strak, mo dem kader, precies de afspiege ling van contrasten die Jansen voor ogen staan. De twee voor malige oude huisjes aan de Blokken hebben muurankers en spekstenen in de gevels. De knusheid ervan contrasteert sterk met de moderne architec tuur van Koen van Velzen in de directe omgeving. Binnen is de metamorfose compleet. In een koelgrijze hightech-stijl van glas, staal en beton is een grote rechthoekige ruimte gecreëerd met uitgekiende verlichting en volop ruimte om tentoon te stel len. Tegenstellingen komen er ook in de collectie. Om te beginnen toont Frits Jansen zijn eigen aankopen bestaande uit Belgi sche en Nederlandse meesters van de 19e en de 20e eeuw. Op termijn wil hij tevens heden daagse kunst binnenhalen. „Maar dat zal niet makkelijk zijn. Negentig procent van de contemporaine kunst is imita tie, ik wil alleen het allerbeste, iets van kwaliteit. Eerst zal ik mezelf moeten bewijzen als ga leriehouder om dat binnen te halen." Het idee voor een galerie is ge boren uit liefde en passie voor de beeldende kunst. Nu wordt het gekoppeld aan een kunsthan del, wat inhoudt: afstand doen van datgene wat ooit met die zelfde liefde en passie is aange schaft. Activiteiten Al dertig jaar verzamelt Jansen kunst Het staat inmiddels rijen dik bij hem thuis tegen de mu ren. „Je wisselt wel regelmatig het ene werk voor het andere, maar ik wil graag dat ook ande re mensen ervan kunnen genie ten Bovendien zie ik het als een nieuwe fase in mijn leven, een andere, meer praktische manier van omgaan met de beeldende kunst. Ja, ik wil mijn passie meer gaan vercommercialise- ren." Om zijn doel te bereiken koos Jansen voor een combina tie van activiteiten onder één dak. Naast het houden van ex posities in de galerie werpt hij zich op als kunsthandelaar, be middelt hij bij aan- en verkoop en levert hij desgevraagd advies en expertise. Op termijn wil hij lezingen en voordrachten op het programma krijgen. „De handel moet de overige activiteiten be kostigen." De interesse in de beeldende kunst werd geboren tijdens de Rotterdamse middelbare schooljaren waar bezoekjes aan het museum Boijmans-van Beu- nigen een vast onderdeel van het lesrooster waren. De kennisma king met zijn huidige levens partner, balletpedagoge Lilian Butler, bracht hem in contact met Rotterdamse kunstenaars kringen. Zijn eerst aankoop, het afstudeercadeau voor Lilian, was een schilderij van Willem foto Charles Strijd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 34