PZC Gemeente heeft forse meevaller Internaat probleemjeugd nodig nove 15 Ministerie wijst 12-uursdienst tunnel weer af Positie directeur Zeeuws Museum staat ter discussie Politie topt zesduizend wietplanten Wintersprookje Ruim helft van overschot wordt appeltje voor de dorst BOUWMAN Koegorspolder proefdepot voor baggerspecie Medewerkers beveiliging stelen GSM's Sloop flats op Internet te zien Drugsvoorlichting op school zeeuwse almanak Roodkapje waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 NOORD vrijdag 8 december 2000 door Marcel Modde ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland heeft dit jaar opnieuw een meevaller van 3,9 miljoen gulden. Het bedrag komt bovenop het overschot van anderhalf miljoen dat in mei reeds werd aangekondigd. Burgemeester en wethouders willen het eenmalig resultaat grotendeels (2,4 miljoen) ge bruiken om de gemeente finan cieel weerbaarder te maken. Daarmee wordt tegemoet geko men aan de kritiek die het eigen Buro Control vorige maand naar buiten bracht over de nog altijd kwetsbare positie van Schouwen-Duiveland. Ook stelt het college de raad voor een miljoen weg te zetten voor uit voering van het onderhouds- programma aan de wegen. De overige vijf ton willen B en W extra toevoegen aan het be schikbare budget ter verbete ring van de ambtelijke en be stuurlijke organisatie. De incidentele meevaller wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zo blijkt uit de be- stuursrapportage van het colle ge aan de raad. De belangrijkste is de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk. Tevens pakken de kapi- taallasten lager uit, omdat wat efficiënter omgesprongen met kredieten voor vervangingen. Wanneer die eerder worden ver strekt dan strikt noodzakelijk, gaat dat ten koste van de be schikbare budgettaire ruimte. (Advertentie) CADEAU EN WONEN GOES Ganzepoortstraat 28 Ook blijkt de totale belasting opbrengst drie ton hoger uit te pakken dan aanvankelijk ver wacht. Vorige week nog werd bekend dat de gemeente vol gend jaar de leges wil verhogen. Die maatregel hangt samen met het streven de gemeentelijke diensten meer kostendekkend te maken. Over de hele linie genomen, laat het dagelijks gemeentebestuur zich in de rapportage positief uit over de ontwikkelingen dit jaar. De nieuwbouw van het ge meentehuis ligt op schema, hoe wel het college zich realiseert dat de krappe planning geen al te slechte weersomstandighe den meer kan verdragen. Voor alsnog blijft de uitvoering bin nen de afgesproken budgetten, aldus B en W. Eveneens tevredenheid over de ontwikkeling van de diverse projecten uit de Regiovisie Schouwen-West. Wel wordt er kend dat de beoogde kwaliteits verbetering van de verblijfsre- creatie achter blijft bij de verwachting. „De gemeente blijft daarin afhankelijk van de individuele ondernemer", luidt DEN HAAG - De Koegorspol der bij Terneuzen moet een lan delijke proeflocatie worden voor de verwerking van bagger slib. Staatssecretaris J. M. de Vries van Verkeer en Waterstaat wil daarvoor zeventig miljoen gul den uittrekken, bovenop de 85 miljoen gulden die nodig is voor de baggerslibopslagplaats in de polder. De Vries heeft dit don derdag bekend gemaakt in de Tweede Kamer. De Tweede Ka mer dringt al geruime tijd aan op het hergebruik van bagger slib. Er kunnen harde slibbag- gerkorrels van worden gebak ken voor wegenbouw. door Wout Bareman TERNEUZEN - Tunnelbouwer Kombinatie Middelplaat Wes- terschelde (KMW) zoekt samen met de vakbonden naar een mo gelijkheid om een groep boor- specialisten een twaalf-uurs- dienst te laten draaien. Dat is nodig om de vertraging bij het boorproces in te lopen. Het Mi nisterie van Sociale Zaken wees een eerste aanvraag eerder dit jaar af en heeft nu ook een twee de, aangepast verzoek terzijde geschoven. Dat werd donderdag op het mi nisterie bevestigd. Woordvoer ster L. de Wolf van KMW: „We zoeken nu naar andere oplossin gen en we hebben goede hoop dat we er - samen met de bonden -uitkomen." In mei deed KMW een eerste po ging om ontheffing te krijgen van de arbeidstijdenwet, die duidelijke regels stelt voor de duur van ploegendiensten. De aanvraag ging, vergezeld van een advies van de Arbeidsin spectie, naar de minister. Die ging niet akkoord, waarna de nieuwe directeur R. de Leeuw in goed overleg met de bonden in oktober een nieuwe, aangepaste aanvraag indiende. Die was ge baseerd op de uitzonderingspo- Begrip GOES - De politie heeft deze week twee medewer kers van een beveiligings dienst aangehouden die worden verdacht van diefstal. Het duo, 29 en 30 jaar oud en afkomstig uit Middel burg, sloeg zijn slag tij dens een nachtelijke con trole in het pand van het Business Center van KPN Telecom in Goes. Daar na men de mannen zeven GSM-toestellen met een totale waarde van ruim vijfduizend gulden weg. De twee zijn in verzeke ring gesteld en worden vandaag, vrijdag, voorge leid aan de reehter-com- missaris. het excuus. B en W nemen aan dat nog voor de jaarwisseling de wijziging van het streekplan wordt afgerond, waarmee het beoogde tracé van recreatiever- deelweg vast ligt. De aankoop van de nodige gronden is reeds in gang gezet. Ook Ecoscope passeert de revue in de tweede bestuursrapporta- ge van dit jaar. In januari krijgt de raad de eindafrekening ge presenteerd van de realisatie van het recreatief milieucen trum in Renesse. Dan worden ook de eerste resultaten geëva lueerd. Die stellen tot dusver door uiteenlopende omstandig heden teleur. Het college gelooft evenwel dat de operationele problemen nu grotendeels zijn overwonnen, zodat de directie van het centrum zich nu meer kan gaan toeleggen op de pro motie van Ecoscope voor het ko mend seizoen. Uit de rapportage blijkt tevens dat B en W langer dan was afge sproken gebruik willen maken van de inzet van interim-ge meentesecretaris G. van Hofwe gen. De hoogste ambtenaar trad 1 juli aan, ter vervanging van de naar het bedrijfsleven vertrok ken M. Sas. Van Hofwegen is, als organisatiedeskundige, aange trokken om de bezem door het ambtelijk apparaat te halen. Over de afgelopen zes maanden ontving hij daarvoor het hono rariumvan 270.000 gulden. Zijn aanblijven tot 1 april 2001 kost de gemeente nog eens 144.000 gulden. In het voorjaar kan een (goedkopere) opvoiger van Sas worden benoemd, verwacht het college. De berap wordt maan dag 11 december besproken in de openbare vergadering van de raadscommissie algemene en interne zaken. door Famke van Loon OUDDORP - Walking in a winter wonderland, een bekend zinnetje uit een Amerikaans kerst lied, klinkt deze weken weer in menig winkel centrum uit de boxen. Het lijkt een regelrechte verwijzing naar de sprookjeswereld die zich ontvouwen heeft op vakantiepark Port Zélan- de. Want hier is onder meer een zwevend bos te bewonderen, waar de rendieren vrolijk door heen dartelen. Het overdekte Gran Place heeft deze week, in het kader van kerstdagen die weer voor de deur staan, een ware metamorfose ondergaan. Het evenementencentrum van het vakantiepark is net als voorgaande jaren weer groots in kerst sfeer gebracht. Zo kunnen de gasten een kijkje nemen in de kaboutertuin, heeft de winterko ning weer plaats genomen op zijn troon en lig gen bij de open haard de pakjes al klaar. Wan delend door Gran Place kunnen bezoekers zich hier even in een ware 'winter-sprookjeswereld' wanen. foto Pieter Honhoff sitie, die werknemers in de bag- gersector innemen. De Leeuw, afkomstig uit die sector en bovendien langdurig betrokken bij de bouw van de pijlerdam in de monding van de Oosterschelde, herinnerde zich dat ook bij dat project een shift van twaalf uur was toegestaan.s Hij wilde die nu ook bij de bouw van de Westerscheldetunnel in voeren. Om dat verzoek positief te beïnvloeden werden 'lobby- kanonnen' als oud-minister G. Braks (voorzitter van de Raad van Bestuur van KMW) en diens oud-collega E. Brinkman (voor zitter van het Algemeen Ver bond Bouwbedrijf) ingescha keld. Tevergeefs. KMW moet nu op zoek naar alternatieven. Woensdag, tijdens de presenta tie van het nieuwe tijdschema van de tunnelbouw, benadrukte De Leeuw dat met name de bui tenlandse tunnelbouwers geen moeite hebben met een dienst van twaalf uur. „Die mensen hebben geen behoefte aan een sociaal leven naast hun werk. Voor hen maakt het niets uit of ze acht uur dan wel twaalf uur werken. Daar willen we op in spelen." De Hout- en Bouwbond FNV heeft begrip voor het streven van De Leeuw. Bestuurder J. van der Borgt: „Maar ik weet wel dat het afwijken van de ar beidstijdenwet bij het ministe rie ontzettend gevoelig ligt. Niemand wil natuurlijk achter af de verantwoordelijkheid van een of ander ongeluk, dat in ver band zou kunnen worden ge bracht met die langere werktijd, in de schoenen geschoven krij gen. Kijk naar de ramp in En schede. Daar hebben ambtena ren kennelijk ook een te soepele houding aangenomen. 'Den Haag' is daar nu extra alert op. Van der Borgt beaamt dat KMW-directeur De Leeuw in eerder overleg de toepassing van de bagger-cao ter sprake heeft gebracht. „Die laat inder daad een twaalfuursshift toe, maar wel onder strenge voor waarden. Als bij de Wester scheldetunnel ook mensen twaalf uur achtereen aan het werk moeten, dan zal dat een heel beperkte groep van specia listen moeten zijn, inclusief lei- diginggevend personeel." Van der Borgt verwacht dat KMW heel binnenkort aanklopt voor verder overleg. Agenten toppen de wietplantjes in een boerenschuur in Walsoorden. foto Peter Nicolai door Sheila van Doorsselaer WALSOORDEN - De politie heeft donderdagmiddag in Wals oorden een grote professionele hennepkwekerij opgerold. Op de zolder van een landbouwloods aan de Parallelweg werden zes duizend hennepplanten ontdekt. Volgens politiewoordvoerder P. Ardonne is de politie al een verdachte op het spoor. Ardonne spreekt over een 'redelijk grote vangst'. De kwekerij was professioneel van opzet, compleet met lampen en filterin stallaties. Enkele agenten en medewerkers van gemeentewerken Hontenisse hadden er enkele uren werk aan de kwekerij (onge veer 30 bij 15 meter) te ontmantelen. De planten werden niet in het geheel verwijderd. De toppen werden met de hand uit de planten geknipt, wat nodig is om in een laboratorium de hoeveel heid werkzame stof THC (tertahydrocanabinol) in de planten te kunnen vaststellen. Volgens Ardonne zal de officier van justitie de opdracht geven de planten daarna te vernietigen. Op de begane grond van de loods deed de politie nog een vreemde ontdekking. De hele benedenverdieping stond vol met rekken beladen met aardewerk. Of dit te maken heeft met de hennep kwekerij kon Ardonne niet zeggen. In Sas van Gent rolde de po litie woensdag ook al enkele hennepkwekerijtjes op. Hierbij werden bijna 1500 planten in beslag genomen. doorRoelf Reinders MIDDELBURG - Zeeland moet een internaat voor gedragsge stoorde jongeren krijgen. De huidige Zeeuwse jeugdhulpin- stellingen zijn niet in staat een groep van ongeveer tien lastige probleemjongeren per jaar goed te helpen. Dat zegt voorzitter H. van den Ende van de commissie die in Zeeland bepaalt welke hulp een jongere moet krijgen die in de problemen zit. Het gaat om j ongeren die spijbe len, moeilijk in de omgang zijn en crimineel gedrag vertonen, zegt Van den Ende. „Als je die niet snel in de kuif pakt, is de kans op nog verder afglijden groot." De commissie-NJZ van het Bureau Jeugdzorg met jeugdhulpspecialisten krijgt jaarlijks met ongeveer tien van deze jongeren te maken die in tensieve hulp nodig hebben die de Zeeuwse instellingen voor jeugdhulp niet in huis hebben. Volgens Van den Ende lopen sommigen van deze gedragsge stoorde jongeren daarom weg. ,En daar lees je dan weer over in de krant. Anderen komen toch op een wachtlijst van een jeugd- hulpinstelling die er eigenlijk ook niet goed raad mee weet." Een aantal van de gedragsge stoorde jongeren gaat naar een internaat buiten Zeeland. Maar bij het plaatsen van jongeren buiten Zeeland speelt het pro bleem dat de gespecialiseerde hulpcentra j ongeren uit de eigen regio voorrang verlenen. De provincie Zeeland en de Zeeuw se jeugdhulp klagen daar al eni ge tijd over. „Sommige jongeren willen ook gewoon de provincie niet uit", zegt Van den Ende. Het NJZ-team wil daarom dat er geld voor een Zeeuws inter naat voor de hulp aan deze pro bleemjongeren komt. Daar moet plaats zij n voor een stuk of zes jongeren. „Voor de hulp aan deze jongeren moeten kennis en disciplines uit de verschillende jeugdhulpstichtingen worden gebundeld", zegt Van den Ende. „Apart kunnen de instellingen niets met deze jongeren begin nen." Maar hij beseft dat de kans dat er geld komt voor een internaat klein is. Van den Ende hoopt dat het plan om bedden in de hulpcentra buiten Zeeland te kopen meer kans van slagen heeft. „Zeeland moet geld ste ken in plaatsen in de voorzie ningen die het zelf niet heeft", zegt hij. „Ik denk dat Zeeland bij het inkopen van plaatsen echt gebaat is. Dat is ook goed koper dan zelf een internaat door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - De positie van directeur I. V. T. Spaander van het Zeeuws Museum staat ter discussie. Hoewel er volgens voorzitter M. M. Steenbeek van het bestuur van het Zeeuws Mu seum 'geen sprake van is dat zij op non-actief staat of geschorst zou zijn' geeft hij toe dat ge sprekken worden gevoerd waarbij de positie van de direc teur aan de orde is. Spaander zelf zegt dat haar door het mu seumbestuur en het dagelijks provinciebestuur is verzocht 'iets in overweging' te nemen. Ze wil niet zeggen wat. De kwestie is onlangs aan de or de geweest in een besloten deel van de vergadering van de sta tencommissie algemeen be stuur. Volgens gedeputeerde G. L. C. M. de Kok is daar de vraag gesteld of Spaander op non-actief staat. „Daarop luid de het antwoord dat gesprekken worden gevoerd waarbij het be stuur van het Zeeuws Museum en het provinciebestuur zijn be trokken. Meer dan dat wil ik niet zeggen, want in die verga dering is in vertrouwelijkheid afgesproken." Volgende week vrijdag komen de Statencommissie welzijn en algemeen bestuur in een extra vergadering bijeen om te praten over het Zeeuws Museum, maar de positie van de directeur komt dan niet aan de orde, aldus De Kok. Depots Het voorstel is in die vergade ring alvast 600.000 gulden uit te trekken voor de inrichting van nieuwe depots van het Zeeuws Museum in de voormalige ruim ten van het Rijksarchief aan het Middelburgse Abdijplein. Het provinciebestuur heeft een in vestering van vier miljoen gul den opgeschoven naar het voor- j aar van 2 0 01 in afwachting van een bedrijfsplan, een beleids plan en een verbouwingsplan van het Zeeuws Museum. Voor de inrichting van het depot wordt nu een uitzondering ge maakt, omdat per 1 januari de offertes van enkele aannemers verlopen. De Kok: „En dat de pot moet hoe dan ook worden ingericht." De opknapbeurt van het Zeeuws Museum, waarvan de inrichting van de depots deel uitmaakt, heeft het afgelopen jaar tot veel ergernis geleid bij het provinciebestuur. Hoewel bovengenoemde plannen nog ontbreken, is het Zeeuws Muse um sinds januari gesloten. Vori ge maand werd duidelijk dat dit zeker acht maanden te vroeg is gebeurd. Het ziet er bovendien naar uit dat het museum veel langer dichtblijft dan gepland. De schatting is nu tot het voor jaar van 2002. Van deze gang van zaken zou Spaander, die in 1997 al geruime tijd een inte rimmanager naast zich moest dulden, slachtoffer kunnen worden. Dat haar functie op de tocht staat, is volgens Steen beek echter 'te kort door de bocht'. Spaander wil niet ingaan op de vraag of de aanbieding die haar is gedaan, betekent dat ze terug treedt als directeur van het Zeeuws Museum. MIDDELBURG - Op maandag 11 december om klokslag 11 elf uur geeft wethouder P. M. Bruinooge het startsein voor de sloop van twee flats in de Mid delburgse Magistraatwijk. Sloper Sagro uit 's-Heerenhoek verwacht veel publiek, waar voor ruimte is gereserveerd op het Meiveld. Het 'springen' is bovendien ook live op Internet te volgen op de sites: www.sa- gro.nl, www.planet.nl en www- webstation.nl Op de plaats van de gesloopte flats komen appar tementen, een multifunctionele school en een winkelcentrum. door Sheila van Doorsselaer HULST - Stichting Witte Kruis, opgericht voor opvang van en financiële begeleiding voor drugsverslaafden en zwerf- jeugd in Hulst en Terneuzen, wil op scholen in Zeeuws-Vlaande- ren voorlichting gaan geven aan scholieren over de risico's van drugs. De voorlichting zal wor den gegeven door vrijwilligers van de stichting die zelf een drugsverleden hebben. De vrijwilligers krijgen begelei ding van N. Hut, consulent van de stichting. Het Witte Kruis heeft onlangs een bestuur opge richt om zich nog beter in te kunnen zetten voor z werf j onge ren en drugsgebruikers die bij de gangbare hulpverlening bui ten de boot vallen. Als adviseur is H. Brink aangetrokken. In ja nuari stelt zij een adviesraad in. Daarin is plaats voor ex-ver slaafden, maar de stichting wil ook afgevaardigden van het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs in de ge lederen hebben. De stichting biedt nu al opvang in het pen sion van Ummenthum aan de Lange Nieuwstraat in Hulst. De stichting wil voor dat doel ook een Terneuzens café aankopen. (Advertentie) helpt je op Internet Nee. Bij de kabel betaal je inschrijfkosten, in moandelijks abonnements geld. Dat wordt vaak pas interessant als je elke maand meer dan 50 uur internet. 12move biedt jo gratis toegang tot internet. Zonder abonnements kosten. Je betaalt slechts de lokale telefoontikken. Dus je surft al vanaf 2 cent per minuut (het toepasselijke KPN-tariefBovendien is 12move als beste internotprovider getest door Computer Idee Webgids. Hooi dus snel de gratis cd-rom bij Shell of surf naar 12move.nl initiatief van Shell en World Online. bouwen. Je kunt er zeker meer plaatsen mee creëren." Het NJZ-team van het Bureau Jeugdzorg, de plaats waar jon geren met problemen voor hulp kunnen aankloppen, wil verder dat er een gezinshuis komt. Jeugdhulpstichting AZZ moet dat huis voor vier tot zeven jon geren runnen. Hulpverleners zouden er ook moeten wonen. „Hier kunnen jongeren naartoe die niet naar een internaat hoe ven", zegt Van den Ende, „maar die problemen hebben die te zwaar zijn voor een pleeggezin. Hij zegt dat een gezinshuis dooi de huiselijkheid en warmte voor een bepaalde groep jongeren een goede vorm van hulp is. „Van de ouderwetse gezinshui zen met een inwonend echtpaar hebben we er in Zeeland nog maar twee. Eén daarvan gaat binnenkort ook nog stoppen." Dat alle Nederlandse en Bel gische media zich inmiddels hebben gestort op de Wolf van Walsoorden, was die Hulster- se verslaggeefster inmiddels wel duidelijk geworden. Col lega-journalisten door het hele land belden de redactie om telefoonnummers van ooggetuigen en gedupeerden rijker te worden. Hoewel ze in eerste instantie flink de pest in had over zoveel lui heid van haar collegae, was ze er al snel achter dat het haar veel tijd en energie scheelde om de nummers ge woon zonder discussie op te dissen. Gillend gek werd ze ervan, temeer omdat haar collega's ter redactie haar el ke ochtend verwelkomden met onheilspellend wolven- gehuil. Haar humeur bereikte het dieptepunt toen opeens een cameraploeg van de VPRO de redactie binnenstormde. Wat zij zelfvan al die commo tie in Zeeuws-Vlaanderen dacht, vroegen ze. „Van mij mag dat beest in België blij ven, want ik voel me zo on derhand net Roodkapje", floepte ze eruit. Wij noemen haar nu Roodkópje.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 33