Goederenspoor maakt weinig PZC Sluiting theater lOS schokt Schouwse amateurkunst II ROC Zeeland weldoener voor weldoeners Handen uit de mouwen voor parkeerterrein Borselse fracties uiten kritiek op prijs Blikken Middelburg schuift advies over sloop loods aan de kant Maar drie reacties uit Zeeland bij Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat ,18 Korpsen, bands en zangkwartet brengen grote kerstshow Schroebrug blijft open door storing SGP'er Kodde verlaat raad Middelburg vrijdag 8 december 2000 wellicht doorheen door Rob Paardekam DEN HAAG - Weinig Zeeuwen hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen voor een nieuwe goederenspoorlijn tussen Roo sendaal en Antwerpen. Het In spraakpunt Verkeer en Water staat in Den Haag heeft tot nu toe slechts drie reacties uit de provincie geteld. Volgens J.W. van Dijk van het Inspraakpunt zijn er in totaal ruim 600 unieke reacties bin nengekomen. Met 'unieke' wordt bedoeld dat de bezwaren inhoudelijk van elkaar verschil len. Daarnaast is er een berg aan identieke reacties geregistreerd. Dat zijn brieven, die zijn opge maakt door bijvoorbeeld een belangengroepering, waar mensen alleen hun naam en handtekening onder moeten zetten. Van de 600 unieke reacties is in middels ruim de helft verwerkt. Vanuit Zeeland is er volgens Van Dijk nauwelijks gereageerd. Twee burgers uit Rilland en Krabbendijke en Delta Nutsbe drijven uit Middelburg hebben een brief richting Den Haag ge stuurd. Delta Nutsbedrijven waar schuwt voor hoge kosten als wordt gekozen voor een traject langs de polder tussen Reimers- waal en de Brabantse Wal. „On ze kabels en leidingen in dat gebied vormen de hoofdverbin ding voor een gedeelte van Zee land. Het verleggen van de ka bels is technisch gezien zeer moeilijk en zal voor 100 pro- centdoor het rijk vergoed die nen te worden." Twee inwoners van het gehucht Völckerdorp bij Rilland wijzen in hun brief op het unieke ka rakter van de kleipolder. „Het gebied is ons inziens niet be stemd voor een goederenspoor lijn. Flora en fauna moeten be schermd worden deze vorm van industrialisering." De twee Ril- landers vrezen ook voor ge luidsoverlast en trillingen als treinen vlak langs hun woning razen. Overheden De inspraaktermijn voor bur gers is eind november geëin digd, maar overheidsinstanties MIDDELBURG - De Juliana- korpsen uit Middelburg gaan deze zaterdag het theater in. Sa men met de Grandpa Nick ses sieband, Till Dawn en het zang kwartet Multiple Voice brengen zij onder de naain A Night in December een avondvullende show in zeer uiteenlopende mu ziekstijlen. Het idee voor de theatershow ontstond door de voorstelling 'Omhoog die stok' in juni van dit jaar. Deze voorstelling ging over het wel en wee van een majoret- tenkorps. Aan het einde van het stuk stond in elke uitvoering in Nederland een echt muziek korps op het podiumIn Middel burg was dat het Juliana korps. Omdat het door allerlei beslom meringen moeite kost alleen een avond te vullen, werd besloten samen te werken met andere muziekgezelschappen. De Grandpa Nick sessieband brengt interpretaties van Abba, Santana, Doe Maar en Stevie Wonder. De nummers worden gespeeld in een ballad- totstevi- ge jazzrockstijl. Till Dawn uit Middelburg bestaat uit zes ar tiesten. Hun muziek wordt om schreven als een mengeling van pop, ska, country en rock. Deze veelbelovende band zal enkele nummers spelen in samenwer king met leden van het Juliana korps. Multiple Voice bestaat uit twee zangeressen en twee zangers. Zij zingen a capella en kele kerstnummers. De jeugdigen onder de muzi kanten van Juliana worden ver tegenwoordigd door het junior drumcorps Johan Friso. Hun re pertoire bestaat uit musicalmu- ziek. Het Juliana drum bugle corps voert de Starwars show op waarmee ze in het verleden veel succes hebben gehad. De show begint om 21.00 uur in de Middelburgse Stadsschouw burg. MIDDELBURG - De Schroe brug in Middelburg heeft don derdagmiddag drie kwartier opengestaan door een techni sche storing. Ook het scheepvaartverkeer had last van de stremming. De Stationsbrug bleef constant in gebruik voor automobilisten. Rond kwart over twee was de storing in de aandrijving van de brug verholpen. kunnen nog tot februari 2001 reageren. „Dat gaat zeker ge beuren", weet R. de Jong van de provincie Zeeland. Zij verza meld de Zeeuwse reacties om die gezamenlijk naar Den Haag te sturen. De Jong heeft inmiddels een re actie van de gemeente Middel burg ontvangen en weet dat ook Reimerswaal bezig is met het opstellen van een brief. Zelf werkt ze momenteel aan een re actie die namens de provincie Zeeland naar Den Haag gaat. Inhoudelijk wil ze daar niets over kwijt. „Maar er zijn genoeg door Rolf Bosboom HEINKENSZAND - De ge meente Borsele betaalt een wel erg forse prijs om het uitbrei dingsplan De Blikken II in 's- Heerenhoek mogelijk te maken. Die kritiek uitten de fracties van PvdA. SGP/ChristenUnie en CDA donderdag tijdens de raadsvergadering. De Blikken II voorziet in een uitbreiding van 's-Heerenhoek met maximaal 165 woningen in het gebied tussen het eerste deel van De Blikken, de Molendijk, het verlengde van de Middel burgsestraat en de watergang. Een deel van het plan wordt waarschijnlijk gereserveerd voor welstandsvrij bouwen. De voorbereiding van De Blik ken II is enigszins vertraagd door de langdurige onderhan delingen over de aankoop van bijna drie hectare landbouw grond. De gemeente zegt die be- door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Vertegen woordigers van SOS Kinder dorpen, het Zeeuws Landschap en de stichting Sawasdee voor de actie 'Zeeland helpt Cam bodja' hebben donderdag elk 17.000 gulden gekregen. Het be drag is afkomstig van het ROC Zeeland. In december 1998 en januari 1999 staakte het personeel van het ROC Zeeland voor betere ar beidsvoorwaarden en -omstan digheden. Het bestuur besloot daarop het salaris van de sta kers niet te betalen. In overleg met de Medezeggenschapsraad is gezocht naar een passende be stemming voor het ingehouden loon. Als het aan het bestuur had ge legen, memoreerde MR-voorzit- ter W. J C.M, Rops, had het be stuur de bestemming van het geld mogen bepalen Het inge houden salaris was dan in de pot tertiaire voorwaarden terecht gekomen. Het gevaar was dan aanwezig geweest dat een niet- zaken waar we kritisch op zul len ingaan", laat ze los. Wethouder M. van Overloop van Reimerswaal kan nog niet zeg gen hoe de reactie van zijn ge meente er precies uit gaat zien. „De komende weken voeren we overleg met allerlei stuur- en begeleidingsgroepen. Volgende week spreek ik ook nog met ver tegenwoordigers van de provin cie." Vragen Volgens Van Overloop zit Rei merswaal met veel vragen over de spoorlijn. „Voor ons is nog slist nodig te hebben voor een verantwoorde ontwikkeling van het gebied. Uiteindelijkzijn eigenaar H. J. C. Vermue en de gemeente een koopsom van iets minder dan twee m i lj oen gulden overeengekomen. Daarvan komt 1,75 miljoen gulden voor rekening van de gemeente. Absurd hoog De gemeenteraad moest gister avond beslissen over de aan koop van de grond. A. P. Witkam (PvdA) vond de prijs 'absurd hoog'. Die is volgens hem mede opgedreven doordat ontwikkelaar Projektbouw Zeeland BV een rol heeft ge- staker op een fiets had gereden, betaald met het geld van sta kers. Als er nog een keer gestaakt wordt door het personeel en het bestuur besluit opnieuw salaris in te houden, dan zullen bestuur en MR vooraf al afspreken waar het geld naartoe gaat. Ook de mening van de stakers zal wor den meegewogen. Het geld van SOS Kinderdor pen gaat naar het dorp Leh Lad- akh in Noord-India. De toenmalige Streekschool adop teerde daar jaren geleden vier gevluchte Tibetaanse kinderen. De 17 mille wordt besteed aan scholing en speciale projecten. Het Zeeuws Landschap ge bruikt de helft van het geld om specifiek Zeeuwse planten te behouden De aandacht gaat uit ROC-staakster Joyce Doelweyt (midden) overhandigt Hector Loontjens (rechts) van de Stich ting Sawasdee en Chiel Jaco- bussc symbolisch een cheque van 17.000 gulden. foto Ruben Oreel steeds onduidelijk wat de komst van lijn 11 voor de ruimtelijke ontwikkeling in het oosten van onze gemeente betekent. Ik maak me ook zorgen over ge luidsoverlast. Er zijn wel ge- luidswerende maatregelen aan gekondigd, maar een termijn wordt niet genoemd." De gemeente Middelburg spreekt in haar brief aan het In spraakpunt de voorkeur uit voor de variant waarbij de spoorlijn aan de westzijde van de A4 komt te liggen. Verder be nadrukt de gemeente nog eens het belang van een directe speeld in de onderhandelingen. Witkam zei te vrezen dat door de hoge prijs De Blikken II uitslui tend een wijk wordt voor 'men sen met een goed gevulde porte monnee'. J. M. Zandee (SGP/Christen- Unie) en C R. Nieuwenhuijse (CDA) ondersteunden de woor denvan Witkam. „Als hier spra ke is van precedentwerking, dan wordt bouwen in Borsele onbe taalbaar", stelde Nieuwenhuij se, die zich afvroeg waarom de gemeente niet tijdig een ontei geningsprocedure in gang heeft gezet. Dat zou volgens hem ze ker goedkoper zijn uitgevallen. Wethouder P. J. Voilaard (PvdA, naar akkeronkruiden De ande re helft wil de stichting gebrui ken voor de aanschap van betere presentatie-apparatuur om spoorverbinding tussen Vlissin- gen en Antwerpen. Van alle 384 unieke reacties die het Inspraakpunt tot nu toe heeft verwerkt, komt het over grote deel van individuele bur gers (324). Verder lieten onder nemers, buurtverenigingen en belangenorganisaties met res pectievelijk 12, 11 en 9 reacties het meest van zich horen. Opvallend is het hoge aantal bezwaren uit het Brabantse Ou denbosch. Met 126 inspraakre acties staat die gemeente ver bo ven steden als Bergen op Zoom en Roosendaal waar de spoor- ruimtelijke ordening) zei het ongenoegen van de raadsleden te delen. Niettemin woog voor hem d,e voortgang van De Blik ken II zwaarder dan het teleur stellende onderhandelingsre sultaat. „Het niet doorgaan van het plan is uiterst ongewenst en nog minder verkieslijk," Ontei gening was geen optie, aange zien zowel de eigenaar als de ontwikkelaar bereid was mee te werken. Voilaard beaamde dat de forse koopsom slecht is voor de 'prijs stelling' in het bestemmings plan. Waar de gemeente tot nu toe 200 gulden per vierkante meter als bovengrens aanhoudt, scholen voor te lichten. De Stichting Sawasdee van de actie 'Zeeland helpt Cambodja' zal de gift van de ROC-stakers gebrui- lijn straks gaat. Uit de laatste twee ge meenten verwerkte het In spraakpunt tot nu toe respectie velijk 39 en 64 reacties. J.W. van Dijk van het Inspraak punt denkt dat alle reacties ein de volgende week zijn verwerkt. Als in februari ook alle bezwa ren van overheidsinstanties binnen zijn, gaan ze naar de mi nisters Netelenbos (Verkeer) en Pronk (VROM). Zij zullen een definitieve tracé-keuze maken, waartegen vervolgens ook weer bezwaar kan worden aangete kend. komt een vierkante meter in De Blikken II volgens de wethou der boven de 250 gulden uit. De gang van zaken baart de ge meente zorgen, zei Voilaard. „De grondmarkt voor woning bouw in Nederland is momen teel erg ondoorzichtig en gema nipuleerd. Ook in het Zeeuwse, ook in 's-Heerenhoek. Behalve een enkel individueel belang zie ik geen enkel voordeel voor de samenleving. Het is net zo zeer slecht voor de agrarische sector, want het zal ook daar leiden tot prij sverhogingen Het ontwerp-bestemmingsplan voor De Blikken II ligt sinds donderdag ter inzage. Zienswij zen kunnen tot en met 3 januari worden ingediend bij de ge meenteraad. Over dezelfde pe riode loopt de inspraaktermijn voor het beeldkwaliteitsplan en het besluit tot aanwijzing van een welstandsvrij gebied in de toekomstige wijk. ken voor kansarme kinderen in het land Het geld gaat onder meer naar scholen. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Woordvoerders van de amateurkunst op Schou- wen-Duiveland reageren ge schokt op het besluit van het dagelijks gemeentebestuur the ater Mondragon in Zierikzee met ingang 1 juli 2001 te sluiten en de eerder toegezegde renova tie van deze schouwburg plotse ling af te blazen. Voorzitter L. Hanse-Duym van het Zeeuws Centrum voor het Amateurtheater (ZCA) kan geen andere woorden vinden dan 'onbehoorlijk bestuur'. „Er zijn de bevolking voorzieningen beloofd. Daar zijn raadsbeslui ten over genomen. Die worden nu zomaar teruggedraaid door dat er achter de schermen aller lei fouten zijn gemaakt met de voorbereiding voor die renova tie." Hanse voorziet dat het jaarlijks Zeeuws Eenakterfestival niet meer op Schouwen-Duiveland kan plaatsvinden. Zonder veili ge laad- en losmogelijkheden en verantwoorde basisfaciliteiten voor belichting en decor is het niet mogelijk een dergelijk fes tival in Mondragon te houden. In haar optiek zijn er ook geen alternatieve locaties. Ook als lid van de zogeheten Klankbordgroep is Hanse bij zonder boos over de gang van zaken. Die Klankbordgroep ad viseerde het gemeentebestuur in het recente verleden theater Mondragon in elk geval in stand te houden totdat er een nieuwe podiumvoorziening is. „Maar we zijn gewoon als praatpaal gebruikt, als doekje voor het bloeden, want de gemeente gaat gewoon haar eigen gang." Muziekschool Bij de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee is donderdagochtend besloten dit seizoen geen jaar uitvoering te geven. Zonder een gerenoveerd Mondragon ont breekt daarvoor een geschikte locatie op Schouwen-Duive land. Evenals het ZCA hield di rectrice E. Jense van de muziek school begin dit jaar een ferm pleidooi voor het opknappen van het Zierikzeese theater. De door Richard Hoving MIDDELBURG - De Rijks dienst voor de Monumenten zorg is tegen de sloop van de ou de goederenloods van de NS aan de Kanaalweg in Middelburg. Monumentenzorg adviseert de gemeente om geen sloopvergun ning af te geven. Het college van burgemeester en wethouders legt het advies naast zich neer De goederenloods en het laad- en losperron moeten plaatsma ken voor een nieuw busstation en een fietstunnel onder het spoor. Monumentenzorg con cludeert dat de gemeente Mid delburg de noodzaak tot sloop onvoldoende heeft onder bouwd. Verplaatsing van het ge bouw uit 1870 moet volgens de rijksdienst mogelijk zijn. De ge meente wordt geadviseerd de loods richting NS-station op te schuiven. Technisch is dat mo gelijk. De goederenloods kan volgens Monumentenzorg als busstation functioneren of functies van het NS-station overnemen. Monumentenzorg heeft ver zocht, de sloopvergunning vooralsnog niet aan de gemeen telijke dienst Stadsontwikke ling te verlenen. Het college van burgemeester en wethouders geeft hier geen gehoor aan. Blikvangers Volgens het college is in het ver leden onderzocht of de goede renloods onderdeel zou kunnen uitmaken van het nieuwe Sta tionsgebied. „Dit leverde in het gunstigste geval een zeer ge zochte oplossing op die geen recht deed aan de situatie." In het Stationsgebied moeten naast een nieuw busstation wo ningen en kantoren komen. Blikvangers zijn onder meer een nieuw stadskantoor en het hoofdkantoor van het water schap Zeeuwse Eilanden. De provincie Zeeland is met de ge meente Middelburg van mening dat de goederenloods niet past in het nieuwe Stationsgebied. Afgelopen november heeft de provincie het verzoek om de loods aan te wijzen als be schermd monument ingetrok ken. Volgens het gemeentebestuur is ook bekeken of de loods naar de museumspoorlijn in Goes kon worden verplaatst. Dat bleek niet mogelijk. „Verplaatsing zal onherroepelijk leiden tot verval van historisch materiaal (vloe- noodzaak van een veiliger laad- en losinstallatie werd specifiek voor de muziekschool op grim- I mige wijze bewezen door een ongeval bij de voorbereidingen van een uitvoering. Door een val van het betonnen laadplateau aan de achterzijde van het thea ter liep één van de docenten een verbrijzelde arm op en raakte daardoor voor een groot gedeel te arbeidsongeschikt. Volgens Jense is er geen andere geschikte ruimte voor een uit voering van de Zeeuwse Mu ziekschool. „Er treden op zo'n avond 150 leerlingen op en als je dan ook het publiek nog een plaats wil geven, heb je een theater als dit nodig." Zij be treurt het noodgedwongen an nuleren van de jaarlijkse uit- voering, omdat daar altijd een i belangrijke stimulans voor de leerlingen van uitgaat. Penningmeester C. Lagendijk van de Goese Operette Vereni ging toont zich eveneens ge schokt. Hij beseft dat nu de opvoering van de musical 'Ana- tevka', die op zaterdag 10 maart gepland stond, niet meer op Schouwen-Duiveland kan plaatsvinden. Voorzitter P. van Lint van de Koninklijke Muziekvereniging Kunst en Eer vindt dat de ge meente maar makkelijk dit probleem op het bord van de verenigingen legt. „Wij kunnen alleen uitwijken naar de sport hal, maar dat vergt heel veel werk." Beseft wethouder P. Berrevoets- Ringelberg voor welke proble- men de amateurkunst komt te staan met de sluiting van Mond ragon? „Dat moeten we alle maal nog in kaart gaan brengen, het besluit is nog zo vers", luidt haar antwoord. Als alternatie ven denkt ze in de richting van de dorpshuizen. Daarover wil de wethouder ook met de Zeeuwse Theater Stichting na der overleggen. Op de vraag wat er nu gebeurt met die vijf ton die de raad toch al voor Mondragon gevoteerd had, antwoordt Berrevoets: „Daar ga ik voorlopig maar even op zitten totdat er een nieuw raadsbesluit is geno men." ren, dakranden, perrons) zodat het nog maar de vraag is wat er uiteindelijk als historisch kwa liteit overblijft." Waarde De waarde van het gebouw wordt door het college in twijfel getrokken. Door de jaren heen is het nodige veranderd aan de loods. „De beide topgevels zijn afgetopt, het gebouw is geheel geschilderd en de perrons zijn vernieuwd." De goederenloods is één van de drie objecten van de NS die in het gedrang komen in het Sta tionsgebied. Onlangs is begon nen met de sloop van de monu mentale voetgangersbrug over het spoor. De brug uit 1870 wordt gerestaureerd en ver plaatst. De stichting Stoom trein Goes-Borsele heeft haar zinnen gezet op het seinhuisje. Het bakstenen gebouwtje uit 1920 moet verplaatst worden I naar het toekomstige spoorweg- I museum in Goes. MIDDELBURG - SGP-fractie- voorzitter L. A. Kodde verlaat de Middelburgse gemeentepoli tiek. De 67-jarige Kodde was dertig jaar lid van de gemeente raad. De Middelburger Kodde noemt in een brief aan waarnemend burgemeester D. C. B. Burgers zijn leeftijd en gezin als reden voor zij n vertrekMet de verkie zingen van maart 2002 op komst is het volgens hem ook verstan dig dat zijn plaats wordt inge- nomen door een jongere partij genoot. „Dat is beter voor de continuïteit." De SGP'er werd vijf jaar gele- I den koninklijk onderscheiden I voor zijn raadswerk, In oktober' 1997 raakte hij even in opspraak. In een gemeente raadsvergadering stemde Kod de mee over de bouwaanvraag van vier garageboxen Volgens het college had hij dat niet mo gen doen. Eén van de gegadig den voor de boxen was een schoonzoon van hem. Kodde was van mening dat hij niets fout had gedaan. Kodde neemt afscheid n de raadsvergadering van maandag 18 december. Hij wordt opgevolgd door J. Troost. door Rolf Bosboom GOES - De gemeente Goes is deze week begonnen met de aanleg van het veelbesproken parkeerterrein bij het Stationspark. Pas als het terrein klaar is, vermoe delijk in maart, wordt het nieuwe parkeersysteem in en rond de binnenstad van kracht. Het terrein komt langs de spoorlijn te liggen, tussen de Kloetingseweg en het Stationspark en nabij de be drijven Carels en Beekman. Het wordt een gratis ter rein. deels bestraat en deels geasfalteerd, met 270 plaatsen. Die zijn vooral bedoeld voor mensen die in de binnenstad werken en 's ochtends met de auto naar Goes komen. De verwachting is dat het terrein, dat met de auto uitsluitend bereikbaar wordt via het Sta tionspark, de parkeerdruk in de stad vermindert. Het nieuwe parkeersysteem voorziet in een uitbrei ding van het gebied van betaald en vergunningparke- ren, op sommige plaatsen een menging van betaald en vergunningparkeren én de introductie van andere vergunningen die voor een groter gebied geldig zijn. De politiek heeft de invoering van het systeem afhan kelijk gesteld van de aanleg van het parkeerterrein. Doordat de onderhandelingen met deNS over de aan koop van de grond pas onlangs konden worden afge rond, is de streefdatum van 1 januari niet meer haal baar. De raadsfracties besloten eerder deze week in meerderheid de vertraging voor lief te nemen. foto Willem Mieras pagina 21: schiet op met parkeersysteem

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 30