PZC Westen twijfelt over Musharaf De wegen van Bourgondiër Hofstra zijn onnavolgbaar PZC Ethiopië betert leven met de mensenrechten Cohen oogst van vriend en vijand overwegend lof Sterke man Pakistan krijgt ondanks sympathiek beleid geen steun 2 8 december 1950 vrijdag 8 december 2000 door Harald Doornbos Wat te doen met een gene raal die een staatsgreep heeft gepleegd, een militair be wind instelt en de democratisch gekozen regering naar huis stuurt, maar tegelijkertijd meer voor mensenrechten, de ont wikkeling van de vrouw en de economie doet dan zijn demo cratische voorgangers? En dan stopt-ie ook nog eens braaf voor het rode licht. Dat is precies waar steeds meer Westerse diplomaten in Pakis tan, een zeer strikt islamitisch land, zich het hoofd over bre ken. Want ruim een jaar nadat de Pakistaanse generaal Pervez Musharaf een staatsgreep pleegde, de democratisch geko zen regering ontbond en pre mier Nawaz Sharif in de gevan genis gooide, komen steeds meer diplomaten tot de conclu sie dat het beter gaat tijdens het generaalsbewind dan ten tijde van de democratie. En dat is las tig te verkopen. Zeker als de Eu ropese Unie. twee weken gele den nog op bezoek in Pakistan, zegt dat er geen officiële contac ten met het bewind van Musha raf mogen worden onderhouden zolang de democratie niet is hersteld in Pakistan. „Het is allemaal heel moeilijk en verwarrend", zegt een anonie me westerse diplomaat in de hoofdstad Islamabad. „Bij een generaalsbewind denkt ieder een direct aan zo'n engerd als Pinochet, maar wat moeten wij doen wanneer Musharaf de rechten van de vrouw wil verbe teren en zegt dat hij het functio neren van de mensenrechten commissie in het land toejuicht." Gefeest Musharafs toon is vanaf het be gin anders geweest dan die van de gemiddelde militair die de macht overneemt in - zoals dat steevast heet - 'het belang van het land'. De staatsgreep, op 12 oktober vorig jaar, verliep zon der bloedvergieten. Er werd zelfs gefeest op straat door de bevolking die schreeuwde dat ze de afgezette premier Sharif zat waren omdat corruptie welig tierde en de mensenrechten nauwelijks werden gerespec teerd. Het is trouwens de derde keer in Pakistans 52-jarige be staan dat het leger een staats greep pleegt. Het straatbeeld in de hoofdstad Islamabad, en de rest van het land trouwens ook, is inderdaad weinig 'Pinochet-achtig'. Er zijn geen militairen te zien, zelfs de aanwezigheid van politie agenten op straat is zo ongeveer vergelijkbaar met die in Neder land. Oppositiekranten komen dagelijks uit en kleine pro-Sha- rif demonstraties worden niet met geweld opgebroken. De be volking kan vrijuit spreken. En in de sportstadions wordt ge cricket en er zitten geen politie ke gevangenen. „Die hele staatsgreep was ge woonweg saai", herinnert een andere diplomaat zich. „De meeste Pakistanen waren abso luut niet rouwig om het einde van de democratie. Die werkte toch niet." Om direct de harten van de be volking en het Westen te win nen, probeerde Musharaf zelf het goede voorbeeld te geven. Mensenrechtenactivisten wer den niet in de gevangenis ge gooid maar door de generaal aangespoord om door te gaan met hun werk. Zo heeft de 'Men senrechten Commissie van Pakistan' een kantoor in Is lamabad en opereren vele mede werkers door het hele land. De generaal heeft hen zelfs toege staan om gevangenissen te in specteren, zodat uitwassen kunnen worden bestraft. Ook zei Musharaf dat vrouwen meer rechten moeten krijgen in het zeer islamitische Pakistan Atatürk Musharaf, die jaren in Turkije heeft gewoond, moet niet veel hebben van moslimfundamen talisten die tpn i;jüe van de de mocratie ir. Pakistan hun gang konden gaan. Zijn voorbeeld is daarom ook Atatürk, de vader des vaderlands van Turkije, die een seculier land nastreefde, waar religie en staat gescheiden zijn. Om de bevolking van Pakistan duidelijk te maken dat het alle maal anders zou gaan, werden honderden corrupte ambtena ren en zakenlui veroordeeld tot de maximumstraf van 14 jaar gevangenis. Maar zijn grootste pr-stunt was het nieuwe vervoersbeleid van het staatshoofd. Waar de demo cratisch gekozen premier Sharif hele steden liet afzetten wan neer hij met zijn uit gloednieu we auto's bestaande stoet door het hele land scheurde, zat Mus haraf gewoon in z'n eigen jeep en stopte keurig voor ieder rood stoplicht. ..Kijk", grijnst de diplomaat. „De 'bad guy' hier stopt voor het rode licht, lijkt niet uit op zelf verrijking, maakt een einde aan de corruptie en is ook nog eens geen moslim-fundamentalist. De democraten, de 'good guys', hebben een volledige puinhoop van het land gemaakt, zijn zo corrupt als de pest en flirten constant met moslimfanaten die van het land een tweede Af ghanistan willen maken. Alles staat een beetje op z'n kop hier." Toch is het niet allemaal koek en ei voor de generaal. De bevol king is ongeduldig en wil snelle economische verbeteringen zien, iets dat nog wel jaren kan gaan duren. De nu ontbonden democratische partijen van ex- premier Sharif en ex-premier Benazir Bhutto zijn ondanks hun rivaliteit een verbond tegen de militairen aangegaan. Zij proberen steun te krijgen van het Westen in een poging 'de de mocratie te herstellen in Pakis tan'. Bommen En dan zijn er nog de moslim fundamentalisten die Musharaf veel te progressief vinden. Zij beschouwen de generaal als een vijand die hen een kans ont neemt om middels de chaos van de Pakistaanse democratie aan de macht te komen. De funda mentalisten worden verant woordelijk gehouden voor een dodelijke bommencampagne die Pakistan al ruim een jaar teistert. „We kunnen hem met steunen, want het is niet politiek correct om een militair leider te verde digen tegenover een democrati sche regering", zegt een derde diplomaat. ..Maar het gaat je wel een beetje aan het hart." Voorlopig gaat Musharaf zelf onverstoorbaar door met zijn weinig klassieke militair regi me. Hij stopt nog altijd voor het rode licht en aan het eind van deze maand worden er zelfs lo kale verkiezingen gehouden. GPD door Louis Burgers De naleving van politieke en burgerrechten in Ethiopië is in vergelijking met enkele jaren geleden over het algemeen verbeterd. Hoewel in de praktijk nog steeds inbreuk wordt ge maakt op bepaalde grond rechten, is niet altijd duide lijk dat hierbij sprake is van schendingen van de mensen rechten. Ook de kwaliteit en onafhankelijkheid van de Ethiopische rechterlijke macht verbetert met steun van westerse landen. Dit schrijft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in een ambtsbericht over Ethiopië. Het is bedoeld voor het beoordelen van asielaanvragen. Het valt sa men met het moment waarop de eerste Nederlandse VN- troepen aan de slag gaan in het grensgebied tussen Ethi opië en Eritrea. Het ambtsbericht meldt dat sinds 1997 niet meer dan der tien Ethiopiërs gebruik heb ben gemaakt van de tussen Nederland en Addis Abeba overeengekomen gesubsidi eerde terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Het programma loopt door tot het einde van dit jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat te ruggekeerde asielzoekers problemen ondervinden. Ook vanuit andere landen in West-Europa zijn tot nu toe relatief weinig Ethiopiërs te ruggekeerd naar hun vader land. De meeste landen slui ten gedwongen terugkeer niet langer uit. Het aantal re patrianten blijft echter be perkt, omdat Ethiopië vaak weigert vervangende reisdo cumenten te verstrekken. Het ministerie wijst erop dat de geschiedenis van Ethiopië sinds 1998 gekenmerkt wordt door een aantal con flicten met Eritrea. Deze ver oorzaakten op hun beurt gro te stromen vluchtelingen. Die voegden zich bij de hon derdduizenden Ethiopiërs die sinds de repressie van de jaren zeventig en tachtig in i I de buurlanden wonen. Aan I de andere kant keerden sinds de terugkeer van de demo cratie in 1991 al bijna een miljoen Ethiopiërs terug uit Soedan, Somalië, Djibouti en Kenia. Het ministerie noemt de vei ligheidssituatie 'over het al gemeen' goed. Er zijn enkele I uitzonderingen, maar daar- bij gaat het om specifieke plaatsen zoals het front met j Eritrea. Voor hulporganisa ties blijft het gevaarlijk om het grensgebied te bezoeken. Elders zijn gewapende guer rilla's actief, onder wie isla mitische fundamentalisten. Ook komen in bepaalde stre- i ken banditisme en clan-ge bonden geweld voor. Behalve het grensconflict 1 leidt de gedwongen deporta- j tie door Ethiopië van Eri- treërs tot spanningen. In een j eerder bericht meldt het mi- I nisterie nog dat er sprake is van een groep van 130.000 Eritreërs die in 1993 voor de onafhankelijkheid van Eri trea hebben gestemd. Juist I hen zou Addis Abeba onder I dwang willen deporteren naar Eritrea. Van de kant van i Eritrea zou op daar levende I Ethiopiërs nauwelijks dwang worden uitgeoefend. Niet erkend Sinds het laatste conflict van mei 2000 is de situatie van Eritreërs in Ethiopië enigs zins verbeterd, doordat het aantal uitwijzingen is afge nomen. Omdat zij in beginsel i opvangmogelijkheden heb- I ben in Eritrea en Ethiopië, worden de over en weer ver dreven personen door de Un- 1 her niet erkend als vluchte lingen. Het ministerie schat dat nog zo'n 150.000 tot i 180.000 Eritreërs in Ethiopië wonen. Ook binnen Ethiopië is sprake van een aanzienlij ke stroom vluchtelingen, die 1 zijn verdreven door de ge- i vechten met Eritrea. GPD doorThea van Beek en Jaco van Lambalgen Als het om Job Cohen (53) gaat, dan barsten vriend en vijand los in een stroom van complimenten. „Beminnelijk, charismatisch, een integer be stuurder", noemen zelfs zijn te genstanders hem. Maar ook: „Een behendig politicus, die precies weet hoe de macht werkt." De afgelopen twee jaar leek geen PvdA'er populairder dan Cohen. Bij elke hoge post die voor die partij vrijkwam, werd hij genoemd. Hij zou in de toe komst zelfs premier Kok kun nen opvolgen, zo wordt hier en daar gefluisterd. Voorlopig zet de staatssecretaris van Justitie zijn zinnen op de burgemees terssjerp van Amsterdam. Waar veelbelovende politici als Kosto en Schmitz stuk liepen op het hypergevoelige dossier asielzaken, lijkt Cohen alleen maar sterker uit de strijd geko men. Dat komt vooral door zijn manier van optreden. „Hij is ai mabel. betrouwbaar, capabel", somt Henk Kamp van de WD zonder aarzelen op. „Hij geeft open aan waar de problemen zitten", zegt Joop Wijn (CDA) Cohen straalt onverzettelijke beminnelijkheid uit, stelt D66'er Jan Hoekema. En hij geeft zijn fouten toe. merkt PvdA'er Ne'bahat Albayrak op. „Mensen hebben genoeg van politici die fouten maken, en daar omheen praten." Zo erkende Cohen vlak na zijn aantreden ruiterlijk dat de lek kende legertenten in Ermelo, waarin asielzoekers waren on dergebracht, een 'foutje' waren. „Hij heeft iets Tefal-achtigs", verklaarde partijgenoot en Gro nings burgemeester Jacques Wallage eens. „Een goede eigen schap in de politiek. Niks blijft aan Job kleven. Elke fout wordt hem vergeven." Het leed achter de dossiers lijkt hem gaandeweg meer te raken. Dat blijkt als Cohen in de Haag se Agneskerk witte illegalen in hongerstaking bezoekt. Voor Cohen geen reden zijn beleid te veranderen, maar als de man nen beginnen te roepen en te klappen, schiet hij geëmotio neerd vol. Voor de buitenwereld blijft hij echter onbewogen. Tijdens de vaak felle debatten in de Kamer kan Cohen opeens uitschieten. Hij valt critici als Kamp en Wijn, in de rede om hen met priemende ogen van repliek te dienen. „Dat is in de Kamer niet zo gebruikelijk", consta teert Wijn. „Maar het onder werp is er naar Asielzaken is een van de weinige zaken waar over nog politieke meningsver schillen bestaan. De PvdA'er, in 1993 en 1994 al eens staatssecretaris van On derwijs, weet uitstekend hoe de macht werkt. Ondanks al zijn vriendelijkheid heeft hij er geen probleem mee belangrijke za ken pragmatisch via de achter kamertjes te regelen. Zo kookt hij de nieuwe Vreemdelingen wet, een van zijn belangrijkste wapenfeiten, grondig voor met de coalitiepartijen. Zenuwachtig Ook de Eerste Kamer keurt de wet zonder problemen goed. Cohen was daar zenuwachtig over. zegt D66'er Hoekema. „Hij heeft van tevoren dan ook veel overlegd met woordvoer ders en fracties Cohen was van 1996 tot 1998 tenslotte niet voor niets fractievoorzitter in de Se naat. Zijn flexibiliteit maakt hem erg geschikt als voorzitter van de Amsterdamse regenboogcoali tie (PvdA, VVD, D66 en Groen- Links). In het college willen de spanningen nog wel eens hoog oplopen. Ook oud-burgemees ter Patijn, de beminnelijkheid zelve, ergerde zich soms mate loos aan de 'rotsfeer' in het col lege en de vaak bestuurlijke machteloosheid. Is Cohen de perfecte politicus? Ondanks alle lof toch niet echt, vinden WD en CDA in Den Haag. WD'er Kamp: „Het is niet indrukwekkend als hij nu weggaat. Er is een belangrijke nieuwe wet, maar het gaat om de resultaten. Daarom zei Dijk stal: hij moet zijn werk afma ken." Er zijn nog volop problemen. Kamp en Wijn komen met het zelfde rijtje: de onverminderd hoge instroom van asielzoekers, het grote aantal mindex-jarigen dat asiel aanvraagt, de mensen die zonder papieren komen, het terugkeerbeleid dat nog steeds faalt. Wijn: „Cohen zou nu mak kelijk weg komen. Hij is ge slaagd voor zijn theorie-exa men, maar gaat vlak voor het praktijkgedeelte weg. Daarmee krijg je geen diploma." GPD door Koos van Wees De wendbaarheid van Pieter Hofstra's luxe cabriolet staat symbool voor de houding van zijn bestuurder in het debat over het rekeningrijden. De flamboyante WD'er gebruikt veelvuldig de achteruit, trapt afwisselend bruusk op rem- en gas pedaal en stuurt onnavolgbaar van links naar rechts en weer terug. Hofstra, een geboren Groninger die zich heeft ontpopt als de meest Bourgondisch levende bewoner van het Binnenhof, is er gens in het debat de weg volledig kwijt ge raakt Opvallend boude uitspraken op ra dio en televisie werden slechts zelden ge volgd door stevig optreden in de Tweede Kamer. Zo riep de vlot van de tongriem ge sneden liberaal voortdurend dat minister Netelenbos nog geen cent mocht uitgeven aan haar anti-fileplan voor de Randstad. Eerst zou de Kamer haar fiat moeten ge ven aan de wet die het rekeningrijden re gelt. Hofstra was als de dood dat hij het nakijken zou hebben als de eerste investe ringen in wegen en openbaar vervoer zou den zijn gedaan. Rekeningrijden is het meest omstreden onderdeel van het anti fileplan. Het WD-Kamerlid zette zelfs zijn hand tekening onder een voorstel van opposi tiepartij CDA over zo'n investeringsver bod. Maar vorige week kwam Hofstra plotseling tot inkeer. Wel geld hebben en het niet investeren in infrastructuur is wel een heel a-liberaal standpunt, besefte hij. En hij kwam met een compromis dat hem zonder al teveel gezichtsverlies in staat stelde zijn handtekening weg te halen on der het CDA-voorstel. Dat compromis stelt dat van de totaal één miljard gulden aan cadeaus die de grote stadsregio's krijgen voor de anti-fileplan nen, de helft nog dit jaar mag worden uit gegeven Onafhankelijk van instemming met het rekeningrijden. Dat is belangrijk voor de geloofwaardigheid van Hofstra. De WD 'er beschouwt namelij k de koppe- ling tussen investeringen en tolpoortjes als chantage. De overhandiging van de tweede zak geld met vijfhonderd miljoen wordt wél afhan kelijk gemaakt van medewerking aan een akkoord over de tolpoorten. Hofstra kwam ook daarmee terug op eerdere be loften. Uitentreuren had hij herhaald dat regio's die niet meewerken aan rekening rijden niet financieel mogen worden ge straft. Hij diende twee maanden geleden zelfs een motie in met die strekking', die op het nippertje werd verworpen doordat RPF/GPV hun steun eraan onttrokken. Maar de Hofstra van toen was blijkbaar een andere dan die van nu. Toen minister Netelenbos vorige week niet echt enthou siast reageerde op zijn compromis ont plofte Hofstra. „Als ze ruzie wil kan ze het krijgen", brieste hijEn kondigde aan als nog dat CDA-voorstel te zullen steunen. Het is de vraag of de kiezers Hofstra's standpunten over de aanpak van files nog kunnen volgen. fotoCeesZorn/GPD Om enkele dagen later opnieuw zijn twij fels erover uit te spreken. Wat moet je met een politicus die de ene dag het één aankondigt en de volgende dag het ander doet? Hofstra moet de WD door het politiek ingewikkelde mijnen veld rond het rekeningrijden te loodsen. Hij moet rekening houden met een door hemzelf opgezweepte achterban, met af spraken in het regeerakkoord en met een verkeersinfarct dat vraagt om draconi sche maatregelen. Crisisonderwerp Dat vraagt om behoedzaam opereren, iets wat aan Hofstra niet lijkt besteed. Zodra de rondborstige Groninger de hitte van de cameralampen voelt, gaat hij dingen zeg gen die hij niet kan waarmaken. Onder tussen vertrouwend op het slechte geheu gen van kiezer en media, die vaak morgen zijn vergeten wat gisteren gebeurde Inmiddels wordt niemand zenuwachtiger van zijn handelwijze dan de WD'er zelf. De druk begint zichtbaar zwaar te wegen. Het rekeningrijden is voor menig WD'er een potentieel crisisonderwerp, maar zo lang de drie coalitiepartners elkaar nog niet de tent uitvechten is aan crisis geen behoefte. Met een weinig buigzame oppo nent als Tineke Netelenbos is het reke ningrijden één grote bananenschil. Vooralsnog moet Hofstra vooral vertra gen, als het even kan tot de verkiezingen van mei 2002. Dat lijkt ver weg, maar de wet die het rekeningrijden regelt heeft het parlement nog steeds met bereikt. Met wat tegenwerking en geluk wordt een de finitief besluit over die verkiezingen heen getild. De WD hoopt dan de winst te kun nen oogsten van haar jarenlange verzet tegen de tolpoorten. De grootste opgave op die route wordt voor de WD het behoud van haar geloof waardigheid. Hoe lang kun je 'wij zijn goed voor onze handtekening' roepen als je ondertussen alles doet om het rekening rijden te torpederen? Of zeggen dat regio's die geen tolpoorten willen niet financieel gestraft mogen worden, maar daar wel mee instemmen? Hofstra kan het. Maar of ook de kiezer hem kan volgen.... GPD Wateroverlast De zware regenval van de laat ste tijd zorgt in Goes voor overlast. Het water in de vesten is zo hoog gestegen dat het aan de Middelburgsestraat tot op het rijwielpad staat. Paardenkeuring In de stromende regen is don derdagmorgen op de Grote Markt in Goes de najaarskeu ring van anderhalf jarige hengsten en merries gehou den. Ondanks het slechte weer was de publieke belangstel ling goed. Elektriciteit Het ministerie van Economi sche Zaken hamert op de noodzakelijke beperking van het elektriciteitsverbruik inde piekuren. Indien men zich niet j aan de voorgeschreven bepa- lingen houdt, is het niet te ver mijden dat in bepaalde delen I van het land ernstige storin gen bij de levering van elektri- l citeit zullen voorkomen. 1 Sociaal ambtenaar In het kader van de reorgani satie van het gevangeniswezen wordt aan hel Huis van Bewa- ring in Middelburg een sociaal ambtenaar verbonden. Deze moet de gevangenen leren kennen en helpen gezinspro- blemenoptelossenendenodi- j ge regelingen te treffen met Sociale Zaken. Uitgever: J C Boersema Hoofdredactie: A L Oosthoek D Bosscher (adjunct) A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Redactiefax (0118) 470102 Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel(0118)484000 Fax (0118)472404 Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)273000 Fax (0113)273010 Terneuzen: Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB Terneuzen Tel (0115) 686000 Fax (0115)686009 Hulst: s Gravenhofplein 4 4561 AJ Hulst Tel (0114)373839 Fax (0114) 373840 Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111) 454647 Fax (0111)454659 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17 00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30-17 00 uur Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10 30 uur Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV Wegener NV Internet (http://www.pzc.nl): Postbus 18 4380 AA Vlissingen redactie, redactie@pzc.nl exploitatie internet@pzc.nl Bezorgklachten: 0800 - 0231231 of maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 13 30 uur op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de venwijzing op te volgen Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22 00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22 00 uur Tel. (0118) 484000 Fax(0118)470100. Abonnementsprijzen bij automatische incasso (tussen haakjes prijs met acceptgiro) per maand 36.70 (nvt.) per kwartaal 100,00 101,65) per jaar. ƒ380,00 (ƒ381,65) Voor toezending per post geldt een toeslag Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode Losse nummers maandag t/m vrijdag 1.85 per stuk zaterdag 2,75 per stuk Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties ABN AMR0 47 70 65 597 Postbank 35.93.00 Advertenties Alle advertentieopdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van de algemene voorwaarden van Uitgeverij PZC BV alsmede de regelen voor het advertentiewezen. Tarieven kunnen tijdens kantooruren worden opgevraagd bij de advertentieorderafdeling Tel 0118-484321 Generaal Musharaf (r) aanschouwt samen met de bevelhebber van de luchtmacht de vuurkracht van de Pakistaanse strijdkrachten. foto Aamir Qureshi/EPA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 2