Geen wijkgeld voor hertenkamp PZC PZC Tot toetsing sloten in voorjaar geen boetes voor bezwaarmakers Kloetingse bakkerij mag uitbreiden Celstraf geëist voor messteek en diefstal Kamer houdt jacht op ganzen gesloten Aanval op zetel Vlaamse in vliegveldcommissie Gemeente vindt enquête onvoldoende bewijs van draagvlak Goes-Zuid Vrijspraak in ontuchtzaak Auto over de kop op Brouwersdam Boetes bij verkeerscontroles Eén bekeuring bij alcoholactie Gift voor Welzijn Ouderen Hulst Kerstconcert Rommelmarkt in Middelburg b I 7 vrijdag 8 december 2000 door Richard Hoving MIDDELBURG - Janke Tim- merman woont in België. Vol gens directeur Ben van Dam van vliegveld Midden-Zeeland hoort ze daarom niet thuis in de commissie 28. De commissie 28 adviseert de minister van Verkeer en Water staat over het onverharde vliegveld bij Arnemuiden. In de vliegveldcommissie hebben vertegenwoordigers van om wonenden, de Rijkslucht vaartdienst en omliggende ge meenten zitting. Dat Timmerman inwoners van Arnemuiden en Middelburg vertegenwoordigt, stoort de vliegvelddirecteur al langere tijd. Niet omdat ze bij herha ling lastige vragen stelt over ontwikkelingen op Midden- Zeeland, maar omdat ze in Bel gië woont. Donderdag tijdens een verga deringvan de commissie op het provinciehuis ontstond op nieuw discussie over de aan wezigheid van Timmerman Van Dam uitte zijn twijfels over haar rol en Timmerman ging er tegen in. „Het maakt niet uit of ik in België, Frank rijk of China woon. Ik ben door de omwonenden aangewezen om ze te vertegenwoordigen. En daar doet mijn woonplaats niets aan af." De Middelburgse milieu-ambtenaar Jeen Piers- ma nam het voor de geplaagde vertegenwoordigster op. De gemeente had laten nagaan of ze volgens de letter van de Luchtvaartwet zitting mag hebben in de commissie 28. „Er is geen juridische grond om mevrouw Timmerman te ver vangen", zei Piersma. Timmerman, die een paar jaar geleden nog op het Amemuidse bungalowpark d'Oranjeplaete woonde, zei na afloop van de vergadering wel te weten waarom de vliegvelddirecteur van haar af wil. „Ik ben té des kundig." Van Dam zag daar de humor wel van in. „Dan overschat ze zichzelf toch." door Rolf Bosboom GOES - Goes-Zuid kan haar wijkbudget niet besteden aan een nieuw hekwerk voor het hertenkamp. De gemeente heeft het voorstel niet goedgekeurd, omdat de initiatiefnemers on voldoende overleg zouden heb ben gehad met de wijk. De bijna achthonderd handtekeningen die zijn verzameld, zijn niet vol doende. De wijkbudgetten zijn onder deel van de Goese Wijkaanpak. Elke kern en elke wijk krijgt sinds kort jaarlijks een bedrag dat de bewoners naar eigen in zicht kunnen besteden. In Goes- Zuid gaat het om zo'n 30.000 gulden per jaar. De Werkgroep Wijkbelangen van de Stichting Buurtwerk Goes-Zuid heeft voorgesteld dat geld te besteden aan een nieuw hekwerk voor het herten kamp. Ter onderbouwing heeft de werkgroep gewezen op de handtekeningenactie die vorig jaar is gehouden. In totaal 775 mensen zetten hun krabbel, om te laten blijken dat zij behoud van het kamp een goede zaak vinden. Handtekeningen De gemeente, die ook de nood zaak van vervanging van het hekwerk betwistheeft de werk groep geantwoord dat zij de voorgestelde besteding van het wijkbudget niet kan honoreren. Zij heeft laten weten dat het noodzakelijk is 'dat alle bewo ners in de gelegenheid worden gesteld om zich uit te spreken over het door uw werkgroep aangedragen bestedingsvoor De gemeente Goes gaat er niet mee akkoord dat het hek om het hertenkamp wordt vervangen met geld uit het wijkbudget. foto Willem Mieras stel'. Een verwijzing naar de handtekeningenactie is daar voor onvoldoende. De werkgroep is teleurgesteld. A. Heerspink wijst erop hoe las tig het is mensen te vinden die willen meedenken over de be steding van het wijkbudget. „We hebben drie keer een op roep geplaatst in het wijkblad, maar daarop heeft niemand ge reageerd." Een hek voor het hertenkamp leek echter, gezien de handteke ningenactie, een goed idee. „Wij hebben gemerkt dat dit heel sterk leeft", zegt E. Speckens, die betrokken was bij de actie. „Ongeveer 99 procent van de mensen bij wie we zijn geweest, heeft getekend. Er is dus wel de gelijk draagvlak." Dat de ge meente het voorstel desondanks niet wil honoreren, betekent volgens K. de Bruijn van de werkgroep weinig goeds voor de Goese Wijkaanpak. „Het is be kend dat de wijkaanpak nog niet zo goed loopt, omdat het lastig blijkt te zijn mensen te motiveren. Ik vraag me af of de gemeente wel de intentie heeft om te luisteren. Als er echt zou worden geluisterd, dan zijn ook veel meer mensen bereid hun steentje bij te dragen." C. Bevelander, namens de ge meente wijkcoördinator voor Goes-Zuid, betreurt de opstel ling van de werkgroep. „Ik vind het zo jammer dat onze brief als een afwijzing wordt gezien, want daarvan is geen sprake. Het is eerder opbouwende kri tiek." Gerichte vraag De aangedragen enquête is vol gens Bevelander niet voldoen de, omdat het gaat om een actie die dateert van vóór de invoe ring van wijkaanpak in Goes- Zuid. „Bovendien is men des tijds met een gerichte vraag de wijk ingegaan. Als men mij vraagt 'Ben je voor gratis benzi ne?', dan zeg ik ook ja. Maar als de vraag luidt: 'Ben je voor gra tis benzine óf voor gratis brood? dan wordt het moeilijker." De werkgroep had, aldus de wijkcoördinator, het idee om het wijkbudget te besteden aan het hertenkamp moeten publi ceren in het wijkblad of, liever nog. daarover een bijeenkomst in de wijk moeten beleggen. „Dan pas voldoe je aan de voor waarde dat iedereen in de gele genheid moet zijn geweest inspraak te hebben in de beste ding van het wijkbudget." Hij schaart de kwestie onder de aanloopproblemen van de wijk aanpak. „Het is voor iedereen nog wat onwennig, maar geza menlijk komen we er wel uit." DEN HAAG - Een 22-jarige man uit Vlissingen is donderdag in hoger beroep door het Haagse gerechtshof vrijgesproken van ontucht met het dochtertje van zijn toenmalige vriendin. Wel kreeg de man een celstraf van twee weken opgelegd voor de diefstal van een fiets op het Delta College in Middelburg. De man moet de eigenaresse de waarde van de gestolen fiets van 839 gulden vergoeden. Twee weken geleden werd door de hofaanklager A. Kaptein voor ontucht en fietsendiefstal nog vijf weken gevangenis straf geeist. De man werd eerder door de politierechter ver oordeeld tot een celstraf van drie maanden, omdat hij drie jaar geleden aan de borsten en billen van het meisje zou heb ben gezeten. Zelf ontkent de man de ontucht en wijst de vader van het meisje aan als de bron van de beschuldiging. OUDDORP - Een 37-jarige inwoner van Renesse is woens dagavond met zijn auto een aantal keren over de kop gegaan op de Brouwersdam. Om nog onduidelijke reden raakte de bestuurder rond 19.00 uur de macht over het stuur kwijt. De auto sloeg hierdoor en kele malen over de kop en belandde uiteindelijk op het dijkta- lud. De Renesser bestuurder raakte bij dit ongeluk licht ge wond. TERNEUZEN - De politie in Terneuzen hield donderdag twee verkeerscontroles. In de Guido Gezellestraat werden 65 au to's gecontroleerd. Zes bestuurders kregen een bekeuring, omdat ze geen rijbewijs konden tonen, en zeven mensen voor het niet dragen van een gordel. Ook twee bromf ieters werden aangehouden. Een werd een be keuring gegeven wegens te hard rij den. Bij een actie op de N61 richtte de politie vooral de aandacht op bromfietsers. Vijftig tweewielers werden gecontroleerd. Een brommer -opgevoerd en wel - werd in beslaggenomen. In negen andere gevallen werden bekeuringen uitgedeeld vooreen te hoge snelheidscapaciteit, wat bewezen werd op de rollenbank. Een bromfietser kreeg een boete, omdat hij ron dreed zonder het brommercertificaat te bezitten. SLUIS - De politie in Zeeuws-Vlaanderen heeft woensdag avond een grote alcoholcontrole gehouden bij de grensover gang in Sluis. In totaal werd bij 98 autobestuurders een blaastest afgeno men. Een 57-jarige man uit Brugge bleek te veel te hebben ge dronken. Hij had ruim anderhalf keer de toegestane hoeveelheid alco hol in zijn bloed. Goed voor een rijverbod van drie uur. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. HULST - Het Julianafonds heeft 16.000 gulden toegekend aan de Stichting Welzijn voor Ouderen Hulst. Deze bijdrage is bestemd voor het in januari startende project Welzijn Thuis. Een medewerker kan zich dan acht uur per week inzetten voor intensievere controle en daardoor snellere hulpverle ning naar ouderen toe. Het project spitst zich vooral toe op huisbezoek naar ouderen die nu al deelnemen aan Tafeltje Dekje en de Alarmering De SWO hoopt de noodzaak van hulp en dus het nut van het project te kunnen bewijzen. Dan kan men in 2002 voor gelde lijke steun bij de gemeente aankloppen. door Rolf Bosboom GOES - Agrariërs die bezwaar hebben aangetekend tegen de status die aan hun sloten is toe gekend, hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. Water schap Zeeuwse Eilanden heeft met de Algemene Inspectie dienst (AID) afgesproken dat de boeren niet worden beboet, zo lang hun bezwaren nog in be handeling zijn. Voor agrariërs is het onder scheid tussen droge en natte slo ten van groot belang. Langs nat te waterlopen zijn ze sinds maart van dit jaar, toen het Lo zingenbesluit open teelt en vee houderij van kracht werd, ver plicht een teelt- en spuitvrije zone in acht te nemen. Dit is no dig om vervuiling van het op pervlaktewater door bestrij dingsmiddelen en meststoffen tegen te gaan. Afgelopen voorjaar heeft het waterschap de status van alle sloten in Midden- en Noord- Zeeland beoordeeld. Dat heeft REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt M.Koek E. Soesman te Vlissingen: A.A van der Sluis (chef) N.F.C. Berkelder R.H. Hoving E L. Ramakers M.J. van den Broek K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redacti geleid tot in totaal zo'n vierhon derd bezwaarschriften van boe ren die vonden dat hun sloten ten onrechte als 'nat' waren aangemerkt. Zij hebben er vooral op gewezen dat mede werkers van het waterschap de situatie hebben beoordeeld in een periode waarin het veel re gende. Inmiddels heeft Zeeuwse Eilan den exacte richtlijnen opgesteld om te bepalen of een sloot als nat of droog moet worden be schouwd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de hoe veelheid neerslag in de vooraf gaande dagen. Aan de hand van die criteria worden de waterlo pen komend voorjaar opnieuw beoordeeld, waarna kan wor den bepaald of een ingediend bezwaar terecht is. Afstemming Het waterschap, dat vanaf 1 ja nuari daadwerkelijk wil gaan optreden tegen agrariërs die het Lozingenbesluit overtreden, heeft eerder al gezegd dat het voorlopig de mensen die be zwaar hebben aangetekend on gemoeid laat. De organisatie heeft er daarbij direct op gewe zen dat de AID ook bevoegd is boetes uit te delen en daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft. In een gesprek hebben Zeeuwse Eilanden en de AID nu afge sproken één lijn te trekken. Dat houdt m de praktijk in dat de in spectiedienst zich baseert op de gegevens van het waterschap en niet optreedt zonder eerst infor matie op te vragen over de sta tus van een sloot Die opstelling geldt alleen voor de mensen die bezwaar hebben aangetekend. Er is ook een om vangrijke groep agrariërs die eerder dit jaar, om wat voor re den ook, verzuimd of geweigerd heeft het meldingsformulier voor het Lozingenbesluit in te vullen en terug te sturen. Daar mee zijn zij in overtreding. Van af 1 januari zal daar als eerste tegen worden opgetreden. Om hoeveel 'niet-melders' het gaat, is onzeker. Gissingen bij het wa terschap komen uit op ongeveer zevenhonderd mensen. WESTKAPELLE - Muziekver eniging OKK geeft vrijdag 22 december een kerstconcert in de NH kerk aan de Markt in West- kapelle. Het begint om acht uur. Bakkerij Boer in Kloetinge. foto Willem Mieras door Rolf Bosboom KLOETINGE - De gemeente Goes staat voorlopig de omstreden uitbreiding van Bakkerij Boer toe. Tijdens een besloten bijeenkomst heeft de ondernemer de raadscommissie ruimtelijke ordening er deze week van kunnen overtuigen dat uit breiding op de huidige locatie vanuit be drijfseconomisch oogpunt noodzakelijk Dat betekent nog niet dat de uitbreiding in kannen en kruiken is. De commissie heeft het Goese college van burgemeester en wethouders alleen toestemming gege ven de voorbereiding van de planologi sche procedure voort te zetten. Dat bete kent dat het college ook nog moet kijken naar de andere aspecten die een rol spelen, zoals de overlast voor de omgeving. Boer heeft zowel een winkel als een bak kerij in de Lewestraat in Kloetinge. De bakkerij maakt ook brood voor diverse zaken in de regio. Om efficiënter te kun nen werken en te kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende eisen die aan de arbeidsomstandigheden worden gesteld, acht het bedrijf uitbreiding noodzakelijk. Een aantal omwonenden is daartegen in het geweer gekomen. Zij zijn van mening dat de bakkerij is uitgegroeid tot een klei ne broodfabriek, die niet meer thuishoort in een dorpskern maar op een bedrijven terrein. De buurt ondervindt naar eigen zeggen ook in toenemende mate overlast door stank en lawaai. Verder heerst er on genoegen over de manier waarop de be voorrading verloopt. Voorzieningen B en W willen echter toch meewerken aan de uitbreiding, zij het dat die wat minder rigoureus zou moeten worden dan het be drijf aanvankelijk wilde. Het belangrijk ste argument voor het college is dat als de bakkerij moet worden verplaatst naar een bedrijventerrein, dat dan ook de winkel uit Kloetinge zou verdwijnen Dat is in strijd met het streven van de gemeente de voorzieningen in de kernen zoveel moge lijk te behouden. Twee maanden geleden bleek de commis sie ruimtelijke ordening het een lastige kwestie te vinden. De raadsleden waren niet zonder meer overtuigd van de nauwe verwevenheid van winkel en bakkerij en van de noodzakelijke omvang van de uit breiding. De ondernemer heeft deze week, achter gesloten deuren, aan de hand van bedrijfsgegevens kunnen aantonen dat het echt niet anders kan. „De commissie ziet de logica in bedrijfseconomische ter men", aldus wethouder M. L. 't Hart. B en W gaan nu verder met de voorberei ding van de planologische procedure. Daarbij kijken zij vooral naar zaken zoals de mogelijke lawaai- en stankoverlast en de bevoorrading. Als die wat hen betreft geen doorslaggevende problemen opleve ren, dan kunnen zij een 'voorbereidings- besluit' aan de gemeenteraad voorleggen. De volgende stap is een zogeheten artikel 19-procedure, waarbij inspraakmoge lijkheden zijn. door Frank de Klerk DEN HAAG/GOES - De aan klager bij het Haagse gerechts hof geloofde gisteren niet dat een 36-jarige inwoner van Goes uit noodweer handelde toen hij in een drugspand in de Koren- bloemstraat met een mes een zwaaiende beweging maakte. Hij eiste voor poging tot zware mishandeling en drie diefstal len een celstraf van vier maan den. Dat is evenveel als de straf van de politierechter in Middelburg, waartegen de man hoger beroep aantekende. Deze vond de man buiten de messteek schuldig aan diefstal van vijf dozen Agio-si- garen in Reimerswaal op 23 april drie jaar geleden. Dezelfde dag stal de man in Bergen op Zoom vijf casettebandjes, zon- nenbrillen en nepsieraden. De man werd eveneens schuldig be vonden aan de diefstal van een damesjas in cafe De Snor in Goes op 8 januari van dit jaar. Hoewel getuigen hem met de jas hebben gezien, ontkent de man deze diefstal. Het steekincident in Goes had plaats tijdens een ruzie over geld. Toen de man het pand wil de verlaten werd hij achter volgd door een andere bewoner. Om deze van zich af te schud den, zwaaide de 36-jarige met het aardappelmes. Zijn achter volger werd in het gezicht ge raakt, maar was niet ernstig ge wond. Volgens de aanklager is de man uit Goes zelf de woning binnengedrongen waar hij niets te zoeken had. Uitspraak over twee weken. doorHarmen van der Werf DEN HAAG - De jacht op gan zen blijft gesloten. Een meer derheid in de Tweede Kamer vindt het niet nodig om ganzen af te schieten om de schade in de landbouw te beperken, want het effect is toch zeer beperkt. De Tweede Kamer steunt met dit oordeel het beleid van staatssecretaris G. Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Die heeft de af gelopen winterperiode bij wijze van proef de jacht op kolganzen en grauwe ganzen gedeeltelijk opengesteld, tegen de zin van de Dierenbescherming en Vogelbe scherming. Uit de resultaten van de proef is gebleken dat het afschieten van ganzen niet leidt tot minder schade voor de land bouw. Er was zelfs meer land- bouwschade dan in andere ja ren. Volgens WD en CDA die voor handhaving van de gan- zenjacht pleiten, is dat echter veroorzaakt door de zachte winter Zij willen verlenging van de proef, maar een Kamer meerderheid is daartegen. Om zowel de landbouw als de ganzen tegemoet te komen, zet het ministerie voor het komende winterseizoen in op het instellen van 'ganzengedooggebieden' met 'loksubsidies' voor boeren en een schadevergoeding voor boeren die daarbuiten schade leiden. LNV wil 20.000 hectare aan 'ganzengedooggebieden' aanwijzen. Volgens een voorstel van de gezamenlijke provincies zou daarvan 2500 hectare in Zeeland moeten komen. Boeren die land hebben in 'ganzenge dooggebieden', krijgen subsidie om ganzen te lokken met allerlei soorten gewassen, zodat de gan zen minder schade in andere landbouwgebieden aanrichten. Het blijft overigens in uitzon derlijke gevallen wel mogelijk op ganzen te jagen, maar daar voor is in het vervolg een ver gunning nodig. Dierenbescher ming en Vogelbescherming kunnen daarop bezwaren indie nen. De ervaring met jachtver gunningen voor kraaien en kau wen leert dat die bezwaren vaak worden overgenomen. MIDDELBURG - Tafeltennis vereniging 't Zand uit Middel burg houdt zaterdag 16 december haar jaarlijkse rom melmarkt. Er worden boeken, platen, huishoudelijke appara tuur, meubilair en curiosa te koop aangeboden. De markt wordt gehouden in het eigen on derkomen van de vereniging aan de Breeweg in Middelburg, en duurt van 9.00 tot 14.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 29