Apart lossen blijft heet hangijzer PZC Wethouder Ben Picavet reikt prijzen Groot Hulst uit I ft I iw êiê ft A i a a 1 A 1 iii i lê i AI o o o o o oG«W i/vw3-" oo:o q P O G 27 Grootste Zeeuwse duivenverenigingen niet eens met voorzitter Laban agenda schaken duiven k k i<L ft ir ié bridge uitslagen dammen O o sa e o u_m p vrijdag 8 december 2000 zaterdag door Adrie van Riel De Zeeuwse postduivenhou- ders hebben bepaalde wen sen kenbaar gemaakt tijdens de najaarsvergadering van hun vereniging. Ze hopen dat er tij dens de algemene ledenverga dering van de afdeling Zeeland '96 (die vandaag wordt gehou den) gehoor aan wordt gegeven. I Het is voor het bestuur echter ondoenlijk alle verzoeken in te willigen, vooral omdat er vaak I tegenstrijdige voorstellen bin nenkomen. Zo zal het opschui ven van de vlieglijn (meer naar het oosten) aan de kust minder prettig ervaren worden dan in het midden en oosten. Veel ver enigingen vragen verschuivin gen aan van data en lossings stations. maar ook dit is bijna onmogelijk. Het blijft vreemd dat de verzoeken worden ge daan terwijl er tijdens de vorige jaarvergadering een vluchtpro- gramma voor drie jaar is aange nomen. Op alle kampioenshuldigingen, feesten en andere bijeenkom sten na het seizoen was het on derwerp het gesprek van de dag: 'wel of niet apart lossen'. Een voorzitter van een duivenorga- nisatie moet normaal gesproken onpartijdig zijn, maar dit blijkt helaas niet altijd het geval. Na tuurlijk mag hij een persoonlij- I ke mening hebben, maar om zijn mening als de beste te presente- I ren aan alle liefhebbers gaat J toch te ver. Weer In het voorwoord van het boek j 'De kampioenen 2000', dat te vens als oproep diende om de Zeeuwse manifestatiedag te be zoeken, schreef M. Laban (afde- lings Zeeland '96) letterlijk: 'De vraag dringt zich "darrook op of er ondanks moderne technieken op weersvoorspellingsgebied geen vooruitgang wordt ge boekt, dit blijkt vooralsnog nauwelijks merkbaar voor onze sport. We kunnen het evenmin afdoen met te zeggen: het weer j is voor allen gelijk, maar al te j vaak blijkt dit niet zo te zijn en zien we in onze kleine regio nog aanmerkelijke verschillen in de weersgesteldheid en daarmee in doorCorJansen Over de Fide, de wereld schaakbond, is veel onaar digs te zeggen. Maar de jaar lijkse strijd om het wereldkam pioenschap dat de bond organi seert, is natuurlijk een prachtig initiatief. Helaas hangt het wel- slagen in de toekomst volledig af van de geldstroom uit Kal- mukkië. De schakers die mee doen hebben daar voorlopig geen boodschap aan. Het toernooi, dat begonnen is in New Delhi in India, zal zijn slot- ronden vinden in Teheran in Iran. Dat is een wonderbaarlij ke ontwikkeling. Het is nog niet zo heel lang geleden, dat scha ken streng verboden was in het land van Khomeini. Afvalrace Het wereldkampioenschap wordt in een afvalrace in mat- ches beslist. Het is dus voor veel spelers een lange verre reis en weer vlug thuis. In de eerste ron den waren de verrassingen niet van de lucht. Krasenkov, de nummer tien van de wereld ranglijst werd door zijn landge noot Macieja uitgeschakeld. Nigel Short, ooit de hoop van Engeland, ging er af tegen de Fransman Nataf De halvefinalist en grote sensa tie van het vorige jaar, de Roe meen Nisipeanu, moest het loodje leggen tegen de Bulgaar Georgiev. Lautier redde het niet tegen de nieuwe Braziliaanse ster Leitao het concours lossen op de vitesse afstandenHet is moeilij k, zeker in een jaar met grote weersver schillen zoals we die in 2000 hebben gekend hier een oordeel over te vellen. Het lijkt dan ook beter dit over een langere ter mijn te beoordelen. Opvallend is wel dat zij die terug zouden wil len naar een gezamenlijke los sing desgevraagd niet kunnen aangeven welke negatieve erva ring zij hebben opgedaan met de groepslossingen, andersom lijkt dit meer het geval te zijn.'Waar schijnlijk heeft M. Laban de vraag aan de verkeerde mensen gesteld. Zo zijn er diverse ver- enigihgen die zelfs dit punt niet in een vergadering hebben be handeld. Namens de vereniging stemmen twee bestuursleden in Clinge (zonder ledenvergade ring) voor apart lossen, terwijl een groot aantal der leden perti nent tegen apart lossen is. We kelijks zijn we in het voorbije seizoen de verschillen in de aparte lossingen (van alle ver enigingen) nagegaan. Daarbij kwamen de onmogelijkste din gen aan het licht, helaas in de meeste gevallen moeilijk be wijsbaar. Het feit dat grote ver enigingen als Arnemuiden (85 vliegende leden), Kortgene, Ka- pelle, Hulst, Axel, Zaamslag, Hoofdplaat, Biervliet, Oostburg plus een aantal andere vereni gingen pertinent tegen apart lossen zijn, logenstraft de woor den die door Laban in genoemd voorwoord zijn gebruikt. De lossingscoördinatoren voorzien grote moeilijkheden als meer dere convooien op dezelfde los singsplaats staan. door Adrie van Riel HULST - In duidelijk afgeslankte vorm hield P. V. Herleving uit Hulst van de 44e kampioenendag. In het verbouwde in- korfcentrum aan de Nieuweweg wer den de prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen van het samenspel Hulst en Sint Jansteen gehouden. De resultaten waren als volgt: generaal kampioen (samenspel): 1. Edm. van Goethem; 2. Jan van Helsland; 3, P.d- 'Hondt; 4. Comb.F.&S.Calon; 5. J. Dha- nis; 6. R. Vermorken. 7. J. de Cock; 8. Th.Casteels; 9. Adrie Dieleman; 10. A. Hemelaar. Vitesse en fond jong: 1Jo de Cock. Midfond en Dagfond: 1. E. van Goethem. Overnachtfond 1.Reggie van Kerkhoven. Vitesse Jong: 1. R. Vermor ken. Natour: 1. Th.Casteels. Herleving. Hulst. Vitesse Oud: 1 Th. Casteels; 1. Jo de Cock. Midfond Oud: 1. J.Dhanis. 1. J. van Helsland. Dagfond 1. Paul d' Hondt. I.E. van Damme. Vitesse jong: 1. Jo de Cock; 1. F.en S. Calon. Fond jong: 1. F.& S. Calon: 1. J. de Cock. Overnacht: 1. Reggie van Kerkhoven. 1. P. de Koster. Natour: 1. Th. Casteels. 1. F. Jansen. Zwaluw. St. Jansteen. Vites- se-Midfond-Dagfond: Edmon van Goethem. Vitesse jong -en Natoer: R. Vermorken. Fond-Jong: 1. A. van Daal- en/Zn. Na de middag overhandigde Ben Pica- vet uit Hulst, de wethouder van Sport zaken, de door de gemeente geschonken prijzen aan de winnaars van Groot Hulst. Slechts vijf van de twaalf win naars waren aanwezig om de prijs in ontvangst namen. De winnaars van de woonkernen Heikant en Clinge lieten alle zes verstek gaan. De Hulster winnaars van de wedstrijd uit Alblis (op 27 Mei 2000) waren: 1. F. Jansen; 2. L. de Wilde; 3.A. Dieleman. St. Jansteen. 1. J. Looyer;. 2. Em. de Reggie van Kerkhoven was de beste overnachtfondspeler van rayon Oost. foto Adrie van Riel Kind. Voor de laatste maal werden aan de leden van P.V. Nieuw Leven uit Koe wacht de kampioensprijzen uitgereikt. Generaal kampioen werd Ramon de la Ruelle vóór Jo Rombout en Om.Bonne. Bij de kampioenschappen oude duiven aangeduid was de hoogste titel voor Om. Bonne, volgers waren A. Kips en R. de la Ruelle. De eerste plaats onaange- duid ging naar Jo Rombout en hier wa ren de volgers R.de la Ruelle en Om. Bonne. Bij de jonge duiven werd zowel on- als aangeduid Ramon de la Ruelle de beste. Jo Rombout bezette de tweede aangeduid en de derde onaangeduide plaats Om. Bonne werd derde jonge duivenkampioen aangeduid en R. Rot tier won de titel tweede prijs onaangeduid jonge duiven. Postduif Heikant Met 27 leden streed men in Heikant om de plaatselijke kampioenschappen. Bij de vitesse oude duiven was Ch. de Beule de beste. Jos Elegeert werd tweede vóór Jo de Kind Comb, van Houte en Em de Beule/zn werden 4e en 5e. Ook op de midfond oude bezette Ch. de Beule de eerste plaats. Hier werd Jo de Kind tweede voor A.Thijs/zn. Jos Elegeert en Cl.Thuy pakten hier de vierde en vijfde plek De dagfond korfde men in Hulst in, hoewel alle liefhebbers dit liever in Heikant hadden zien gebeuren. De klassering was, aangeduid: 1. Ch. de Beule; E. Verschueren; W.Elegeert; Em. de Beule en Zn; en Ant.Thijs. In de cate gorie onaangeduid werd de volgorde: 1 E. Verschueren; 2. Ch. de Beule; 3. W. Elegeert; 4.A.Thijs/zn. 5. Ant.Thijs. De overnachtfond werd ingemand in Hulst. Eerste aangeduid: 1. Ant.Thijs; 2. Om. van Damme; 3. Jos Elegeert. 4. W. Elegeert., 5 A.Thijs en Zn. Midfond Jong: o.a. 1. A. Thijs/zn; 2. Th.de Block.3. Em. de Beule en Zn; 4. Ch.de Beule; 5. W.Elegeert. Midfond jong aan geduid. 1. Em. M. de Beule/zn; 2.A. Thijs en Zn. 3. Th. de Blok. 4. R. van Hijfte; 5. E. Verschueren. Generaal. 1. A. Thijs/Zn. 2. Ch. de Beule; 3.Jos.Ele- geert; 4. W. Elegeert; 5. Cl.Thuy; 6. Th. de Block; 7.Comb, van Houte. 8. G. Schalkens; 9. Em. de Beule en Zn, 10. Jo de Kind. en Ivanchuk ging ten onder te gen Ehlvest. Volgens de statistieken zouden Anand, Shirov, Chalifman en Gelfand de meeste kansen op de titel moeten hebben. Maar er zal ongetwijfeld ook nog een vol strekte outsider naar voren ko men. De Nederlanders Piket en Van Wely kwamen de eerste twee ronden ongeschonden door. Ze speelden in de tweede ronde al lebei een schitterende partij. Van Wely - Sasikiran I.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 00 6.Le3 c6 7.Le2 e5 8.d5 Pg4 9.Lg5 f6 10.Lh4 c5 II.00 h5 12.h3 Ph6 13.Pel Pa6 14.Pd3 Pb4 15.Pel Pf7 16.a3 Pa6 17.Pd3 De8 18.b4 Het koningsindisch leent zich uitstekend voor een strijd op twee fronten. Daarom is het ook een opening voor spelers met vechtlust en uithoudingsver mogen. De zwartspeler wordt in deze partij echter niet voor zijn moed beloond, want wit is ook geen bangelijke speler. 18...Ld7 19.Tel b6 20.b5 Pc7 21.a4 De7 22.a5 Zwart zal in de toekomst niet kunnen verhinderen, dat de a-lijn in witte handen valt. Uit eindelijk wordt dat voor wit de sleutel tot de overwinning. 22...Lh6 23.Ta3 Pg5 24.Khl Dg7 25.Lfl Ph7 26.Lg3 Tfe8 De enige manier om wits vol gende zet te verhinderen was 26.. g5. 27.f4 Een tweede front wordt ge opend. 27...h4 28.Lh2 Ted8 29.Te2 exf l 30.Pxf4 Pg5 31.Tea2 Tac8 32.axb6 axb6 33.Pd3 Pf7 34.Ta7 Wits eerste strategische doel, het bezetten van de zevende rij, is bereikt. 34...f5 35.Pa4!Pa8 De pointe van wits vorige zet is 35...fxe4 36.Pxb6 exd3 37.Pxc8 Txc8 38.b6 met groot voordeel voor wit. 36.exf5 Lxf5 37.Dal Dameruil zou het witte over wicht nog versterken. 37...Te8 38.Pab2 Df8 39.Pf4 Pe5 zie diagram 1 Diagram 1 40.Pe6! Het begin van het einde. 40...Lxe6 41.dxe6 Pc7 42.Pa4 Van 42...Pxe6 43.Lxe5 dxe5 44.Pxb6 kon zwart ook niet veel goeds verwachten. 43.Dbl Txe6 44.Pxb6 Tce8 45.Txc7 Pg4 lö.Lgl! Tel 47.Dxg6 Txfl 48.Txg7+ Zwart gaf het óp. Een pracht- partij. Kunststukje Piket wilde niet achterblijven en leverde het volgende kunst stukje af. Ook een strijd op twee fronten in een koningsindische verdediging. Piket - Nevednichy l.d4 Pf6 2.c4 d6 3.Pc3 g6 4.e4 Lg7 5.Pf3 00 6.Le2 e5 7.00 Pa6 S.Tel c6 9.L1T Lg4 10.d5 Pb4 H.Le2a5 12.Le3c5 13.Khl KI18 14.Tgl Pg8 15.a3 Pa6 16.Tbl Pc 7 17. bl axb4 18.axb4 b6 19.Pel Ld7 20.bxc5 bxc5 21.g4 Lh6 22.g5 Lg7 23.Pd3 f5 24.f3 Tf7 25.Tal Tf8 26.Txa8 Dxa8 27.Dal Tb8 28.Dxa8 Diepzinnige strategie. Het is niet gemakkelijk te zien, dat wit na de dameruil nog beter staat. 28...Txa8 29.Tbl Lc8 30.h4 h6 31.Tb6 Pe8 De zwarte pionnenmuur in het centrum lijkt een onneembare beste, maar Piket vindt er wat op. 32.Pxc5ü Diagram 2 Een fraai stukoffer. Wit krijgt er twee verbonden pionnen voor en dat blijkt meer dan voldoen de compensatie. 32...dxc5 33.Lxc5 Kh7 34.Kg2 Pc7 35.Ld6 Pe8 36.Lb4 Pc7 37.Kf2 Pe8 38.Ld3 f4 39.Lc2 Pgf6 Zwart probeert met een tegen- offer uit de omklemming te ko men. Wit moet nog oppassen en dat doet hij. 40.gxf6 Lxf6. Zie diagram 2 41.Txf6! Het sterkst. De witte vrijpion nen moeten het pleit beslechten. 41...Pxf6 42.Ld6 Pd7 43.La4 g5 44.c5 gxh4 45.Lxd7 Lxd7 46.c6 Le8 47.Lxe5 Ta6 48.Kg2 Lxc6 Erkenning van de nederlaag. De technische fase is voor een klas sespeler als Piket niet al te moei lijk. J, Diagram 3 door Berry Westra Wat is het beste bridgeteam aller tijden? Iedere kenner zal zonder aarzelen het Blue Team noemen. Dit team, met sterren als Belladonna en Ga- rozzo, reeg van 1957 tot en met 1975 wereldtitels aaneen. Het Italiaanse team dat enkele maanden geleden in Maastricht de Olympiade won, heeft nog •een lange weg te gaan om een zelfde status te bereiken. Er wordt echter danig aan de weg getimmerd. Enkele weken terug wonnen .Bocchi-Duboin en Lauria- Versace als huurlingen van sponsor George Jacobs de open Amerikaanse herfstkampioen- Vschappen. Deze strijd om de v«eisinger Trophy kent een in FJluropa ongebruikelijke wed- ;'strijdvorm: board-a-match. •^Feitelijk gaat het hier om vier- Vtallenbridge op paren-basis. ".Elk spel kun je winnen (1-0), verliezen (0-1) of gelijkspelen 1 noord £A7 <?H7 O V984 ÖHV1098 west oost £HB983 £654 ^?105 S?B96432 <>B75 O ÖA75 ÖB643 zuid £V102 <?AV8 OAH10632 <£>2 Oost gever, Noord/Zuid kwetsbaar Diagram 1 (1/2-1/2). Board-a-match geldt als een zeer moeilij ke wedstrijd- vorm. Dit spel illustreert waar om: Zie diagram 1 Zes ruiten voor NZ is dicht. In een viertallenwedstrijd wil je daar natuurlijk in zitten. In een parenwedstrijd ook, want in een groot veld levert het bieden en maken van een slem vrijwel al tijd een goede score op. In board-a-match ligt dat iets an ders. Je resultaat wordt met maar één andere tafel vergele ken. Wanneer je tegen sterke tegenstanders speelt, is het vrij wel zeker dat zij ook slem bie den. Zes ruiten contract levert dan een half punt op. Je kunt een poging wagen het spel te winnen door 6SA te bie den. Dat is precies was de jonge Italiaanse broertjes De Bello de den. Helaas waren erna eenhar- tenstart van west nog lang geen twaalf slagen. Aangezien west een volgbod in schoppen had ge daan, wist Furio de Bello dat in die kleur niets te halen viel. Een mogelijkheid was om een klave ren naar de tien te spelen. De Bello zag echter andere moge lijkheden. Hij taxeerde west vanwege het volgbod op een vijf kaart schoppen met klave renaas Dan was er een eindspel mogelijk. De leider incasseerde zijn negen slagen in de rode kleuren en keek met argusogen naar het af gooien van west. Die deed drie schoppens en een klaveren weg De Bello, die in dummy klave ren heer-vrouw-tien en schop pen aas had laten liggen, speel de nu klaveren naar de heer en een kleine klaveren na voor het secce aas: +990 en een zwaarbe vochten 1-0. Meesterklasse Deze week spelen Modalfa en 't Onstein in de RAI in Amsterdam de finale van meesterklasse viertallen. Met name voor An ton Maas is dit een pikante wed strijd. Maas is Modalfa-lid van het eerste uur (de club bestaat ruim tien jaar) en speelde jaren lang competitie voor die vereni ging. Samen met Frans Borm, Leufkens-Westra en De Boer- Muller behaalde hij drie lands titels. In 1992 speelde Maas een hoofd rol in een van de meest gerucht makende arbitrages uit de ge schiedenis van het vaderlandse competitiebridge. In een finale tegen USS (tegenwoordig Pega sus) riep hij de arbiter, omdat hij vond dat zijn tegenstander hem in een slemcontract met een onethische denkpauze op het verkeerde been had gezet Het protest was bepalend voor de uitslag en werd pas enkele dagen na de wedstrijd behan deld. Modalfa kreeg gedeelte lijk gelijk, maar net niet genoeg om tot winnaar te worden uitge roepen. Dit was een ander beslissend spel uit die gedenkwaardige wedstrijd: Zie diagram 2 Het doublet van Jan-Willem Bomhof was een gigantisch waagstuk. Weliswaar vraagt doublet om een klaverstart, maar met deze oosthand is het natuurlijk levensgevaarlijk. Noord is ongelimiteerd en zal zomaar redoubleren met een sterk spel Met succes valt ech ter niet te twisten. Dankzij het doublet vond west de klaver- start en zuid kon klaveren aas niet ophouden. Bomhof scoorde met +500 een belangrijke swing voor USS. 2 noord £854 S?HV8 OHV5 <£V532 west oost £AV62 £1073 <?A1096 <?42 O 72 ÓB64 <£764 &HB1098 zuid H98 VB753 <>A10983 ■ÖA Oost gever, Noord/Zuid kwetsbaar W N O Z Niemeijer Borm Bomhof Maas pas 1<> pas 2<£> pas 2SA pas 3SA dblpas pas pas Een ander probleem op het ge bied van lossingen is eveneens op dictatoriale manier door voorzitter Laban veroorzaakt. In 1999 is er bij herhaling geat tendeerd op twee lossingscoör dinatoren voor Zeeland en twee voor Brabant bij ZNB-vluch- ten. Toen Brabant hiermee voor seizoen 2000 akkoord ging, nam M. Laban deze plaats zelf in. De beste Zeeuwse lossingscoördi nator sinds 2 5 j aar werd op deze manier aan de kant gezet en had daardoor geen inspraak bij acht lossingen van grote Zeeuwse vluchten. Woest Beide Zeeuwse lossingscoördi natoren waren woest en wilden beiden hun taak beëindigen. In het belang van de Zeeuwse dui vensport bleven zij in functie. Tijdens de manifesatie in Goes hield de oudste van de twee (L. de Fouw) het voor gezien. Mis schien komt dit voorval tijdens de vergadering van vandaag aan de orde. Zeeuwse Jeugddag Plaats: Clublokaal P.V. Luchtpost, Yerse- ke Tentoonstelling. P.V De Telegraaf, Mid delburg. Plaats: Clublokaal, Dampoort- weg. Tentoonstelling. Sluiskilse Reisduif. Plaats: clublokaal Baljuwstraat 1, Sluiskil. Open voor publiek: 14.00-17.30 uur. En van 19.30- tot 22.00 uur. Tentoonstelling. O.W.T.B. Kapelle Plaats: clubgebouw aan de spoorlijn. Tentoonstelling. P.V. De Snelvliegers, Oostburg. Plaats: clublokaal Baljuw Vel- tersweg. zondag- Tentoonstelling P.V. De Snelvliegers, Oostburg. Plaats: Clublokaal Baljuw Veltersweg. Krabbendijke. T.T. P.V. De Luchtbo de. Oude doffers: 1. Comb. Verrijzer-Vasseur. Oude Duivinnen 1. Jan Meeuwsen. Jarige Doffers en Jarige Duivinnen beide malen: 1. Gebr.Clement. Jonge Doffers- Jonge Duivinnen beide malen 1 F.Wens. T.T. Hulst. 27x3 stands: 1. Jan van Helsland. 2. F.Jansen 3. Th.Casteels. 4. L. van Landegem. 5. D.Lourensen. 49.dxc6 Txc6 50.Kh3 Tc5 51.Pd5 Tel 52.Kxh4 Thl+ 53.Kg4 h5+ 54.Kxf4 Tgl 55.Ld4 Tg2 56.Pe3 Td2 57.Lf6 Kg6 58.Lh4 Td3 59.Pc4 Tc3 60.Pe5+ Kh6 61.Kf5 Ta3 62.Lg5+ Kh7 63.Lf6 Ta5 64.Kg5 Ta6 65.Pg6 Ta3 66.Ph4 Kg8 67.e5 Kf7 68.Kxh5 Zwart gaf het op. Probleem van de week E. Puig y Puig, 1909. Wit: Ka2, Del, Th4, La8. Zwart: Kb5. Mat in twee zetten. Een mooie stelling met alle wit te stukken aan de rand van het bord. Zie diagram 3. Oplossing van de vorige week K Richter, 1938. Wit: Ke8. Dd4, Pc5, pionnen op b2 en c2. Zwart: Kb5, pionnen op b2 en b3. Mat in 3 zetten. l.Pa4! Kxa4 2.c4ü Ka5 3.Da7 Mat. Of l...cxb2 2.b3! clD 3.Db6 mat. Diagram 2 door Leo Anderson Het was de overwinning op het Amsterdamse VAD, die PWG-'s Gravenpolder weer in de lift bracht in de eerste klasse A van de nationale competitie. Nadat Arjo Kousemaker en An dres van den Berge de nederla gen van twee clubgenoten had den gecompenseerd, bleef de stand op 9-9 steken. Alle aan dacht ging toen uit naar de par tij tussen Dominique de Rooij en Herman van Westerloo, de be kende dammer/publicist. Een zes uur durend slopend gevecht dat uiteindelijk in het voordeel van De Rooij werd beslist en die daarmee zijn ploeg over de streep trok. H. van Westerloo - D. de Rooij, Amsterdam 11-11-2000: I.33-2917-22,2.39-33 11-17,3. 44-39 6-11, 4. 50-44 1-6, 5. 31- 26 16-21, 6. 32-28 19-23, 7. 28x19 14x23, 8. 35-30 10-14, 9. 30-24 21-27,10. 37-31 23-28. De bedoeling van zwart is dui delijk: in agressieve stijl het ini tiatief nemen. 11. 42-37 5-10, 12. 40-35 28-32, 13. 37x28 18-23, 14. 28x19 14x23, 15. 29x18 20x40, 16. 45x34 12x23. Een niet alledaagse, gedurfde variant. 17. 33-29 13-18, 18. 29-24 8-12, 19.47-42 9-14, 20.34-30 3-8,21. 30-25 14-19, 22. 24x13 18x9, 23. 38-33 10-14, 24. 42-38 9-13, 25. 35-30 13-19, 26. 44-40 8-13, 27. 40-35 12-18, 28. 39-34 7-12, 29. 33-29 14-20, 30. 25x14 19x10, 31. 30-25 10-14, 32. 35-30 23- 28,33.30-24. Zie diagram 1 I C G n Diagram 1 De toch al weinig samenhan gende witte stelling zal nu nog verder worden doorkliefd door de opdringende schijf 28. 3 328-33!, 34. 24-20 33x42, 35. 20x9 4-10, 36. 48x37 13x4, 37. 43-38 2-7, 38. 37-32 11-16, 39.32x21 16x27,40.41-37 6-11, 41. 46-41 18-23, 42. 29x18 22x13,43.31x22 17x28. En we zijn weer terug op veld 2 8 er zit een prachtige lijn in het spel van zwart. 44.36-31 10-14,45. 49-43 15-20 46. 43-39 20-24, 47. 31-27 13- 19, 48. 41-36 19-23, 49. 36-31 14-19, 50. 37-32 28x37, 51. 31x42 11-17. De stelling is nu gereduceerd tot een 7 om 7 miniatuurstand, waarin zwart de betere uit gangspositie heeft. Met grote nauwkeurigheid wordt dat voordeel verder opgevoerd waarna de eindspelkennis van de Rooij tenslotte de doorslag geeft. 52. 27-21 17-22, 53. 39-33 24- 30, 54. 34-29 23x34, 55. 33-28 22x33, 56. 38x40 30-35, 57. 40- 34 19-24. Wit wordt nu gedwongen te of feren, omdat 24-30 (34-29) 30- 34 dreigt. 58. 25-20 24x15, 59. 42-38 15- 20,60.34-30 35x24. Weer een offer, omdat wit na 20- 25 schijf 35 niet meer kan terug halen. 61. 38-33 24-30, 62. 33-28 30- 34, 63. 28-22 34-39, 64. 22-17 12-18, 65. 17-12 7-11,66. 12x23 39-44,67.21-16 11-17. Volgt het derde offer. 68. 26-21 17x26, 69.16-11 44-50, 70.11-7 50-22, 71. 7-2 26-31, 72. 2-8 31- 36, 73. 23-19 20-25, 74. 8-3 22- 11,75.3-21 11-2,76.19-142-16, 77.21-8 16-32. Wit geeft op. Schijf 14 kan niet worden verdedigd, zodat hij voor de overmacht van vier te gen één moet zwichten. Een in teressante, door De Rooij sterk gespeelde partij Minder moeite Aanmerkelijk minder moeite had Arjo Kousemaker om de beide puntjes in de wacht te sle pen. Al na 18 zetten liep zijn te genstander in een zetje, dat hem een schijf kostte en vervolgens de partij. A. Kousemaker - A. Storm 1.34-2918-22,2.40-34 12-18,3. 45-40 7-12, 4. 50-45 1-7, 5. 32- 28 16-21, 6. 31-26 19-23, 7. 28x19 14x23, 8. 35-30 10-14, 9. 30-24 5-10, 10. 37-31 20-25, 11. 24-20 15x24,12. 29-20 22-27. In deze fase van de partij een on gebruikelijke voortzetting. 13. 31x22 17x28, 14. 26x17 12x21, 15. 33x22 18x27, 16. 41- 37 8-12,17.40-35 12-18,18.47- 41. Zie diagram 2 O O Diagram 2 Als wit het normale spelbeeld had gevolgd door schijf 20 eer der met 14-19 naar veld 15 te di rigeren had de nu volgende combinatie niet plaats kunnen vinden. 187-12 19. 34-30 25x34, 20. 39x30 14x34, 21. 43-39 34x32,22.37x26. Zwart ploeterde nog 26 zetten voort en berustte toen pas in zijn verlies. Op diagram 3 de situatie in de partij C. van Westerloo - A. van den Berge na 36. 33-28 Op het eerste gezicht lijkt de stand niet voordelig voor zwart. Hij wordt immers praktisch ge dwongen tot 14-20!, maar dat verandert de situatie dan ook als bij toverslag Wit kan niet verder met 30-25 wegens de plakker 18-22. De notatie vol gend kunt u zelf zien hoe keurig Andres in navolging van Domi nique eveneens een over machtseindspel van vier om één bereikt! 37. 37-32 20-25, 38. 41-37 25x43, 39. 39x30 18-22, 40. 27x18 12x23,41. 43-39 7-11,42. 16x7 2x11, 43. 39-34 17-21, 44. 37-31 21-26, 45. 31-27 3-9, 46. 30-25 9-14, 47. 34-30 24-29, 48. 28-22 14-20, 49. 25x14 19x10, 50. 30-25 29-33, 51. 35-30 33- 39, 52. 25-20 39-43, 53. 22-18 23x12, 54. 32-28 10-25, 55. 30- 24 43-38, 56. 20-14 48-25, 57. 24-20 15x24, 58. 14-10 24-29, 59. 28-22 25-39, 60. 10-4 39-17, 61. 27-21 26-31, 62. 4x36 17x26, 63. 36-47 29-34, 64. 47-33 11- 16, 65.33-6 12-18,66. 6-1 26-12, 67. 1-6 34-40,68.6-39 40-45. Diagram 3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 27