Niks mis met speeltuinen Visie PZC Genenbank moet uitsterven akkeronkruid voorkomen PZC CAMBODJA ,21 bezoektijden agenda lezers schrijven Spar Gekke koeien? Thema-avond landbouw Rommelmarkt Visio werkt aan herkenbaarheid weekenddiensten ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! geslaagd vrijdag 8 december 2000 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, zaenzo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.30- 19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30,14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 10.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe,zaten zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur,-woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. IGoeree-OverflaRkeë Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom -tel* (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v. IC en hartbewaking) l Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00- 12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. door Miriam van den Broek De vier Veerse speeltuinen moeten veiliger, zegt het Veerse college van burgemeester en wethouders. Het lief ste ziet het college daarom alle beweeg bare toestellen verdwijnen. Pas dan wil het de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van speeltuinen op zich ne men. Maar, zeggen speeltuinverenigin gen en leden van de commissie welzijn, de toestellen kunnen niet veiliger en de verantwoordelijkheid ligt niet bij de gemeente. Begin de?e week werd het voorstel van het college in de commissie besproken. Voorafgaand aan het onderwerp over handigde speeltuinvereniging 't Weitje uit Biggekerke 754 handtekeningen van buurtbewoners. Zij zijn voor be houd van de speeltuin zoals die nu is. Alle aanwezige commissieleden, waar onder R. van der Meer van de ouderenpartij AOV/Unie 55+, stonden vierkant achter de vereniging en gaven het college ervan langs. „Het college maakt van een mug een olifant", zegt Van der Meer. „Volgens twee organisaties die over de veiligheid van speeltoestellen gaan, zijn de toe stellen in de gemeente veilig. Wie zijn wij dan om te zeggen dat het niet zo is? Dat heeft mij boos gemaakt. In het voorstel van het college staat bo vendien dat de gemeente aansprakelijk is. Maar in dat stuk zijn een paar be langrijke woorden weggelaten. De ge meente is namelijk alleen verantwoor delijk bij grove nalatigheid. Daar is geen sprake van. Dat is een hersen schim." Alle commissieleden sprongen voor de speeltuinverenigingen in de bres nadat de handtekeningen aan de wethouder waren over handigd. Wat als de vereniging geen actie had gevoerd? „Dan was er hetzelfde gebeurd. De raadsleden waren over dit onderwerp goed geïnformeerd. Vorig jaar kwam .het college ook al met dit verhaal. Toen werd eveneens gezegd dat de speeltui nen veiliger moesten worden en een open karakter hoorden te krijgen. In december vorig jaar hebben we ge vraagd nog eens goed naar het voorstel te kijken en met de speeltuinverenigin gen te praten. Het heeft tot oktober dit jaar geduurd voordat die gesprekken plaatsvonden. Nu is het college op nieuw met dat plan gekomen." Waarom vindt u het voorstel niets R. van der Meer van de ouderenpartij AOV/Unie 55 in de gemeente Veere: „Een speeltuin is een bindende factor in een dorp. De gemeente moet daar niet in roeren." foto Lex de Meester „Een speeltuin is een bindende factor in een dorp. Het is een ontmoetingsplek voor mensen van diverse groeperingen. De gemeente moet daar niet in roeren. Het is hun speeltuin en bewoners zetten zich daar zeer voor in. Vrijwilligers staan onmiddellijk klaar wanneer de toestellen geschilderd moeten worden of als er iets anders is. Als de gemeente zich gaat inmengen door zaken als het groot onderhoud over te nemen, is dat afgelopen .Dan zeggen de inwonershet is onze speeltuin niet meer." „In 1998 voldeden de speeltuinen niet meer aan de eisen. Er is toen geld uitge trokken en alle speeltuinen zijn ver nieuwd en verbeterd. Gevaarlijke toe stellen zijn weggehaald. Daarmee zijn alle risico's op ongevallen geminimali seerd. Meer dan dat, kun je niet doen. Weghalen van beweegbare toestellen slaat nergens op. Wat hebben oudere kinderen aan een speeltuin zonder toe stellen waaraan ze kunnen hangen en zwieren? En als een kind van een schommel valt, klimt dat er vervolgens gewoon terug op." „Het college had £raag gehad dat er permanent toezicht in de speeltuinen kwam. Dat gaat niet door omdat het te duur is, maar dan nog. Volle dagen toezicht is niet nodig. De kinderen kun nen veilig spelen en er is meestal wel een ouder in de buurt. „Ook willen B en W de hekken rond de speeltuinen weghalen zodat de terreinen dan toe gankelijker worden. Dat vind ik vreemd. Zo'n hek heeft alleen maar voordelen. Honden worden er nu niet uitgelaten en jongeren vernielen er niets. Spelende kinderen kunnen dank zij dat hekwerk niet snel de weg op ren- Het speeltuinplan komt volgens u niet overeen met andere plannen van de gemeente. Leg eens uit. „De gemeente wil bewoners steeds va ker en beter bij zaken betrekken. De korfbal-, voetbal- en tennisverenigin gen worden in dat kader momenteel ge privatiseerd. Niet omdat dat voor de gemeente goedkoper is, integendeel zelfs. Maar omdat betrokken bewoners zich sneller voor iets inzetten. Toch wil het college zich wel inlaten met speel tuinen terwijl het beheer al jarenlang op een goede wijze door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Dat strookt niet met elkaar." De commissieleden waren una niem van mening dat dit stuk niet door de beugel kon. Heeft het col lege dan zon misser gemaakt „Ja, absoluut. De informatie die er in stond was onjuist en vanuit een zeer ne gatieve invalshoek geschreven. Er stond geen enkel positief punt in on danks de grote inspanningen van de speeltuinverenigingen. Ik was er in de vergadering door geëmotioneerd. Dat het college dit durfde voorstellen." EVENEMENTEN Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. door Rinus Antonisse HEINKENSZAND - De stich ting Het Zeeuwse Landschap gaat de uitstervende akkeron kruiden van de ondergang red den. Er wordt een soort genen- bank opgericht waarin de bijzondere planten en zaden verzameld worden. Het is een voor Nederland uniek project. Bij landschapscamping Deist in Dreischor wordt een speciaal terrein aangelegd waar de ak keronkruiden (voort)gekweekt kunnen worden. De stichting werkt aan het sa menstellen van een jubileum boek waarin bedreigde planten en dieren in Zeeland worden op genomen. Al doende stuitte me dewerker Chiel Jacobusse ook op de bijna vergeten akkeron kruiden. Het zijn meestal eenja rige planten die in de loop van de tijd door de moderne land- bouw verdwenen zijn. Van som mige soorten is in Zeeland nog maar één vindplaats bekend. „Het gaat er erg slecht mee", zegt Jacobusse. Hij schrijft dat onder meer toe aan andere ge waskeuzes van de boeren, een intensieve zaadschoning en het gebruik van bestrijdingsmidde len en (kunst)mest. Als er niks gebeurt duurt het nog maar kor te tijd of de kruiden zijn voor goed verleden tijd en komende generaties kunnen er naar flui ten. „Als het om unieke soorten gaat moeten we waken over de biodiversiteit. Het Zeeuwse Landschap wil wat dat betreft haar verantwoordelijkheid ne men", stelt Jacobusse. Daarom bedacht hij het idee van de ge nenbank. Zeeland is voor akkeronkruiden een bijzondere provincie, waar bij de zuidelijke ligging een rol speelt. Veel Europese planten hebben in Zeeland de noordelij ke grens van hun verspreidings gebied. Ook is er een kalkrijke tot zeer kalkrijke bodem, die heel goed ontwatert en snel op warmt. Daardoor kunnen plan ten die niet tegen kou kunnen er zich toch vestigen, zo ook de meeste akkeronkruiden. Zee land is voor veel van deze krui den de enige vindplaats in Ne derland. Stinkganzevoet Jacobusse noemt als voorbeeld de stinkganzevoet die alleen nog op een plek op Zuid-Beve land te vinden is (in 1980 waren er nog twee groeiplaatsen). „Datisreden genoeg om het ma teriaal ook voor komende gene raties veilig te stellen", vindt hij. Op het toekomstige krui denterrein worden de planten onder gecontroleerde omstan digheden gekweekt en bewaard Voorkomen moet worden dat er zaden ontsnappen, om flora ver valsing te voorkomen. Het Zeeuwse Landschap wil in de eerste plaats voorkomen dat soorten uitsterven. Ze opsporen, zaad verzamelen en kwekenzo dat een minimum aanwezig blijft. Het is niet de bedoeling onderzoek te doen naar mogelij - ke (geneeskundige) toepassin gen. Jacobusse: „Er zullen er vast en zeker te gebx-uiken zijn als huismiddeltje. Maar ik wil zeker niet beweren dat ze mis schien wel hét middel tegen kanker of aids zijn." Hij voegt eraan toe dat de kruiden altijd zeldzaam zijn geweest, omdat ze heel specifieke eisen stellen en makkelijk te bestrijden zijn. „Onkruid is een beetje mislei dende naam. Je kunt ze beter akkerkmiden noemen; ze zijn zelfs voor de boeren niet onge wenst." In samenwerking met Floron (Flora Onderzoek Ne derland) wil HZL in eerste aan leg een tiental soorten verzame len. Planten die in Zeeland de laatste groeiplaats van Neder land hebben (stinkganzevoet, akkerboterbloem, smalbladige raai), kruiden waarvoor Zee land een bolwerk is (eironde leeuwebek, kleine wolfsmelk, spiesblad leeuwebek) en soor- ten die nog op één plek voorko men (doffe ereprijs, akkerleeu- weklauw). Jacobusse acht het niet uitgesloten dat er later ook andere unieke Zeeuwse planten in de genenbank worden opge- Volgens de Volkskrant van 6 de cember 2000 verdient de burge meester van New York 195,000 dollar per jaar. Op 1 juli 1999 had New York City 7.428.162 in woners. Dus als we even gaan rekenen; 195.000 dollar is ruw weg 500,000 gulden, dus dat komt op zo'n 7 cent per inwoner Middelburg heeft zo'n 45.000 inwoners maal 7 cent is dus 3150 gulden per jaar Volgens mij zijn we dan toch wel een beetje bij de beer gedaan met die 1,3 miljoen van Bert. Henk Jobse Veersesingel 27Middelburg Terwijl Zeeuws-Vlaanderen in de ban is van haar eigen grote boze, maar bij de wet bescherm de, wolf, hebben de landbouw ministers besloten dat er zo'n twee miljoen (2.000.000!) niet beschermde en niet geteste koeien vernietigd dienen te worden. Dit omdat deze dieren gezien hun leeftijd misschien wel eens de gelcke-koeienziekte zouden künnen hebben. Niets is dus zeker. Ongetwijfeld zullen er een hoop koeien tussen zitten die ook daadwerkelijk de ziekte hebben. Maar al is dit tien pro- HAAMSTEDE - Hervormde Kerk, 20.00 uur: Adventsconcert door het Interkerke lijk Kerkkoor Haamstede; 'S-HEER ARENDSKERKE - SOW-kerk, 20.00 uur: Bachconcert met Stoffel Gunst; GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme, 13.00-17.00 uur: Christmas Fair, stands, demonstraties en workshops, KORTGENE - Dorpshuis De Pompweie, 19.30-22.00 uur: Kerstmarkt; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: The Mousetrap, theaterthriller met o.a, Rick Engelkes en Isa Hoes; OOSTBURG - Ledeltheater, 20.00 ur: A capella-groep Montezuma's Revenge; TERNEUZEN Zuidlandtheater, 20.00 uur: Belgisch trio Laïs met wereldfolk; Porgy Bess, 21.00 uur: Concert gitarist Colin John; VLISSINGEN - Vestzak99,20.30 uur: The atergroep Amazone met Hard Leers; Arsenaaltheater, 20.15 uur: Ierse volks muziek met Finbar Furey, Thomas Loef- ke en Padraig Duggan; IJZENDIJKE - RK kerk, 20.00 uur: Concert koor St. David's Minstrels; I STREEKACTIVITEITEN BIGGEKERKE - Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal, biljart en soos voor ouderen; Kaasboer Biggekerke, 9.00-12.00 uur: Tossen. Inschrijving tussen 8.45-9.00 MIDDELBURG - Hofje Onder den Toren 13, 13.00-17.00 uur: Huieexpositie van beelden en pastels van Alie Jobse (1930- 1997); OOSTKAPELLE - Halve Maan, 10.00 uur: Badminton voor 50-plussers; VLISSINGEN - Het Bolwerk, 14,00 uur: Koersbal; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 18.45 uur; Di nosaur (Ned.); 18.45 en 21.30 uur: Char lie's Angels; 21.30 uur; What lies be neath; Cinemactueel, 18.45 uur: Dinosaur; The Grinch; 18.45 en 21.30 uur: Charlie's An gels; 21.30 uur: The Skulls; The Cell; GOES - 't Beest, 20.30 uur: Crash; 23.00 uur: Gemini; HULST - De Koning van Engeland, 19.15 uur: The Grinch; Dinosaur; 19.15 en 22.00 uur: Shaft; Coyote Ugly; What lies be neath; Charlie's Angels; 22.00 uur: Under Suspicion; The Cell; MIDDELBURG - Cinema, 19.30 uur: The Virgin Suicides; 22.00 uur: Le temps re- trouvé; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur: Mari- ken; 13.45 en 16.15 uur: Kabouter Plop; The Grinch (Ned.); Dinosaur (Ned.); 13.45, 16.15 en 19.00 uur: Babs; 19.00 uur: Dinosaur (origin.); 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Charlie's Angels; 16.15, 19.00 en 21.45 uur: The Grinch (orig.); 19.00 en 21.45 uur: O Brother, where are thou; Shaft; What lies beneath; 21.45 uur: Snatch, ologie van de Westmonsterkerk Middel burg (t/m 31/12); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Werk Marenne Weiten (t/m 10/12); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Eigen Col lectie (t/m 10/12); Galerie Icon, 12.00-16.00 uur: Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec.); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Dorpen in Zeeuws Vlaanderen, Sluis en Aardenburg (t/m 6/1); Werk Jo den Hol lander (t/m 30/12); Kinderprenten (t/m 30/12); Barbie toen en nu (1959-2000) t/m 30/12; Kloveniersdoelen, 9.00-17.00 uur: Frits van Til, schilderijen (t/m 30/12); Galerie 'T', 11.00-16.00 uur: Werken an- toine Mes en Juul Kortekaas (t/m 28/12); GHL-Galerie, 13.00-17.00 uur: Sabijn La- terveer, 'Kussen' (t/m 10/12); Galerie De Vier Gemeten, 12.00-18.00 uur: Vlissingen, zijn schilders De Kunstkring (t/m 3/2); NEELTJE JANS - Topshuls, 10.00-17.30 uur: Ramp 1953; OOSTKAPELLE -Zeeuws Biologisch Mu seum, 12.00-17.00 uur: Identified Flying Object, vogels herkennen en onderzoe ken (t/m 28/1); OOST-SOUBURG Watertoren, 12.00- 17.00 uur: Werken van Jan v. Munster, Ad de Jong, David Lindberg en Niels Staal, installaties (t/m 21/1); RENESSE De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: Cacao, koek en zopje en Barbie's op de schaats (t/m 7/1); REIMERSWAAL - Gemeentehuis, 8.30- 12.00 uur: Werk Ineke Holtkamp-van de Kreeke (t/m dec.); TERNEUZEN - Galerie Rue Neuve, 13.00- 18.00 uur:Schilderijen en objecten van Edwin de Smet (t/m 31/12); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3, 12.00-17.00 uur: Werken van Jan v.. Munster, neonsculpturen (t/m 28/1); Werk fotograaf Luciënne van der Mijle (t/m 21/1); GrapX, overzicht van 30 jaar vormgeving in affiches (t/m 7/1); Expositie (Achter de kerk), 13.00-21.00 uur: Nigromantie in kleur, schilderijen en barbiesculpturen van Pieter Zandvliet (t/m 23/12); Cine City, vergaderzaal, 15.00-17.00 en 19.00-22.00 uur: Kerstexpositie met wer ken van 6 kunstenaars (t/m 17/12); Atelier 't Kantoor, 12,00-17.00 uur: Juul Kortekaas en Antoine Mes, keramische ontwerpen en werk diverse kunstenaars (t/m 30/12); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: Alles onder één dak, 80 jaar middelbaar onderwijs (t/m 31/3); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, 11.00- 17.00 uur: Katten in de hoofdrol, grafiek, olieverf, keramiek en plastiek van zes kunstenaars (t/m 30/12); Galerie Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: In- es Sayers, ruimtelijk werk en objecten (t/m 7/1); Galerie Galerij, 8.30-16.30 uur: Kees Francke, 'meerlagig', schilderijen; Atelier-galerie Kos, 13.00-17.00 uur: Werk Samia Constandse-Walraven. TENTOONSTELLINGEN I I HULPCENTRA cent dan hebben we het nog over een slordige 1,8 miljoen koeien die wel gezond wafen en tóch maar vernietigd worden. Het mogen dan maar koeien zijn, het blijven toch levende wezens die als afgekeurde suikerbieten doorgedi'aaid worden. Maar ja, dit is toch echt nodig om het be schadigde vertrouwen in de vleesindustrie te herstellen. Ik weet niet bij wie er wat 'her steld' dient te worden, maar ik weet wel dat mij het vertrouwen af- en de afkeer toeneemt. R. Koole Middelmeet 29, Goes KAPELLE - Het Zeeuws Agra risch Jongeren Kontakt (ZAJK) organiseert maandag 18 decem ber een thema-avond over sa menwerking in de landbouw. Inleidingen door DLV-mede- werkers Cor van Oers en Jeroen Willemse en Nard Elsman van Accon Accountants. Akkerbou wer Bert Timmennans uit Aar denburg vertelt over zijn erva- ringen met samenwerking. De bijeenkomst wordt gehouden in De Vroone in Kapelle en begint om 20.05 uur. BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 14.00-17.00 uur; Vrouwenmode van 1780 tot en met 1930 in beeld (t/m 1/1); Interium, 9.00-17.00 uur: Michael Lasoff, schilderijen en acryl op linnen; Wilfried Jacobs, beelden (t/m 30/12); Stu Art Galerie, 12.00-17,00 uur: Exposi tie stuART KADO, werk van 10 kunste naars (t/m 23/12), Keldergalerie 't Lievevrouwke, 9.00- 21.00 uur: Miss-poes met werken van Wim Zwijsen (t/m 16/01); De Mollegangen, 10.00-21.00 uur: Ivo Nijs, keramische wandpanelen en objec ten en Jaap Spaanderman, zitplastieken (t/m 31/12); Rietpen Galerie, 14.00-19.00 uur: Aqua rellen van Piet van Leuven (t/m 7/1); CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17 30 uur: Beelden van Jacob Hordijk en schilderij en van Arthur Bernard (t/m 17/12); GOES - Museum voor Zuid-en Noord Be veland. 10.00-17.00 uur: Handel en Nij verheid in Zeeland, originele tekeningen en prenten uit de collectie van het Ko ninklijk Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen (t/m 13/1); GRAAUW Atelier De Paaien, 13.00- 18.00 uur: 'Beestenboel', grafiek en kera miek van Willembarendboelé; GRIJPSKERKE - Galerie De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Kunst tot f 500,- van 25 Zeeuwse kunstenaars en gast-exposan- ten (t/m 16/12); Imkerij Poppendamme, 13.00-17.00 uur: 'Door mijn gedaen', 'Zoete Broodjes', Di orama's Freek Peeters, keramiek Willy Neve (t/m 23/12); HEINKENSZAND -Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: Werk Plonie Balleur; HULST Galerie Labyrint, 10.00-18.00 uur: Ronny Ivens, grafische werken en sculpturen (t/m 14/12); Bibliotheek, 10.00-12.00, 13.00-17.30 en 19.00-21.00 uur: Verzameling blikken van mwGoossens-Verschure (t/m 8/12); Galerie De Eenhoorn, 12.00-18.00 uur: Ashot Safian, olieverfschilderijen; KAPELLE Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur: Ad van Noort, 'Landschappen, nabij en ver', olieverfschilderijen en aquarel len (t/m 15/12); Bibliotheek, 14.00-20.00 uur. 'De Ver heerlijkte Bevelanden' (t/m 15/12), MIDDELBURG Zeeuws Archief, 9.00- 17.00 uur: Zeeland en Japan. Eilanden in contact (t/m 3/2); Geschiedenis en arche- MIDDELBURG - Tafeltennis vereniging 't Zand uit Middel burg houdt zaterdag 16 december haar jaarlijkse rom melmarkt. Er worden boeken, platen, huishoudelijke appara tuur, meubilair en curiosa te koop aangeboden. De markt wordt gehouden in het eigen on derkomen van de vereniging aan de Bi-eeweg in Middelburg en duurt van 9.00 tot 14.00 uur. (Advertentie) Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323 SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur) Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384, Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). GOES - Visio, een landelijke or ganisatie voor blinden en slechtzienden, begint morgen, zaterdag, een postercampagne om naamsbekendheid te krij gen. De instelling biedt voor lichting, advies, consultatie, onderzoek en revalidatie voor visueel gehandicapten. De pos ters worden verspreid in Zee land en Goeree-Overflakkee. Met deze campagne wil Visio haar naamsbekendheid vergro ten. Volgens een woord'voerder van de organisatie lijkt het vreemd dat doel te bereiken door een poster die door de doel groep zelf niet of nauwelijks ge zien kan worden. De poster is ei genlijk bedoeld voor mensen die zich in de omgeving van de blin den en slechtzienden bevinden.. Door de mond-tot-mondrecla- me die hierdoor ontstaat wordt het gewenste effect toch bereikt. Dit is gebleken uit de poster campagnes die Visio in andere delen van het land heeft opge zet. Visio werkt vrijwel in het hele land en wordt gefinancierd door de AWBZ. De diensten die Visio verleent zijn gratis. Hulpmid delen die de instelling voor schrijft, worden vergoed door de ziektekostenverzekeringen. De posters worden verspreid onder gezondheidscentra, zoals huisartspraktijken en instellin gen voor fysiotherapie. 9 en 10 december 2000 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen: Vlissingen, zat. 0.00-24.00 uur: R. M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. (0118 464633. zon. 0.00-24.00 uur: F. G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. (0118)413933. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg, vrij. 17.00-zat. 23.00 uur: M. A. de Vries en K. Prins, Herenstraat 18, tel.(0118)639933. zat. 23.00-zon. 23.00 uur: C.J.E.M. Albers, Bellinkplein 3, tel. (0118) 639933. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Souburg, Nieuwland en Arnemuiden, zat. 0.00-24.00 uur: J. C. Ponten, Oude Rijksweg 4, Nieuw land, tel. (0118) 627664. zon. 0.00-24.00 uur: H. Meijer, Kanaalstraat 70, Oost-Sou burg, tel. (0118)461212. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Se- rooskerke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: G C. M. RullensDorpsstraat 2, Oostka pelle, tel. (0118) 581276. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: F. van Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. (0118) 571234. Biggekerke en Meliskerke (artsen Bou- wense en Stutterheim), vrij. 18.00-ma 08.00: B. Bouwense, Valkenisseweg 42, Bigge kerke, tel. (0118) 552190. Tandartsen: Walcheren: H. N. A. Picavet, Tramstraat 9, Koudeker ke, tel. (0118) 552660. Spreekuur 11,00-12.00 uur. Verloskundigen: Vlissingen, don. 20.00- zon. 22.00 uur: S. v.d. Kaaden, tel. (0118) 471140. Middelburg, don 19.00-zon. 19.00 uur: J. Drijdijk, tel. (0118) 626045. Dierenartsen: Landbouwhuisdieren: tel. (0118) 633803. Kleine huisdieren: Mw. Th. Driehuis van Haselen en A. van der Wolf, Gerbrandystraat 151, Vlissin gen, tel. (0118) 466548. Spreekuur 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Dierenartsen praktijk 'Oostkapelle. Oude Domburgseweg 33a te Oostkapel le, landbouwhuisdieren tel. (0118) 581443, gezelschapsdieren tel. (0118) 581443. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Stichting Dierenambulance Walcheren: alarmnummer 0118 - 440688 Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. Dag- en avonddienst (vrij. 08.00-21.00 uur, zat. 10.00-19.00 uur, zon 11.00- 15.00 uur): Apotheek Papegaaienburg, winkelcen trum Papegaaienburg 24-26, tel. (0118) 466345. 24-uursdienst:Apotheek Dauwendaele, tel. (0118) 627471 Thuiszorg: Walcheren: voor gezinsverzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, tel. 0118- 684000. Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed Eindejaarsactie! Bestel de schitterende KLEURENKALENDER 2001 met foto's uit Cambodja van de Middelburgse fotograaf Sjaak Schuit. Stort/13,00 op ING 65.07.90.782 t.a.v. Sawasdee en u krijgt de kalender franco thuis. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting lr£v Helpt) Aan het ROC Zeeland in Vlissingen is S. Markx geslaagd voor de opleiding tot Verpleegkundige. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 21