Bouwcorporatie mag niet makelen Controle wordt beweeglijker Peter Dieleman bezingt kerst in het Zeeuws Vertrek Verbart uit D66 binnen partij gelaten ontvangen Staatssecretaris Volkshuisvesting tikt Basco in Vlissingen op de vingers Milieuclubs en overheden tegen vergunning voor COVRA Miljoen gulden voor hulp zwakbegaafde kinderen in Zeeland Video door Rob Paardekam s-GRAVENPOLDER - Peter Dieleman vindt dat Zeeuwen zich niet hoeven te schamen voor hun dialect. Daarom pro beert hij de taal via zijn liedjes te promoten. „Soms hoor ik twee Zeeuwen in het Neder lands met elkaar praten. Dat is te gek voor woorden." Deze week presenteert Diele man zijn cd Zeeuwse Kerst. Het is zijn vierde solo-album. Volgens Dieleman ontstond het idee voor een kerstalbum al ruim een jaar geleden. „Ik wil de samen met andere Zeeuwse zangers een cd maken, maar toen ik begon te schrijven, bleek ik genoeg inspiratie te hebben om zelf een heel album te vullen." Alle elf nummers op Diele- mans nieuwe cd zijn voorzien van originele teksten en melo dieën. Dieleman: ,,Ik heb het gehad met al die herkenbare kerstdeuntjes. De mensen zit ten ook niet te wachten op de zoveelste versie van White Christmas." Kerstpakketten Omdat een kerst-cd in streek taal een beperkt af te zetten product is, stapte Dieleman naar Jan Geys van de Koebel in Heinkenszand. Die houdt zich bezig met het promoten van streekproducten en vond het album een leuke aanvulling voor zijn kerstpakketten. „Zo doende heb ik er vijfduizend laten drukken zegt Dieleman trots. Dieleman schrijft alleen num mers in het Zeeuws. „Op die manier wil ik duidelijk maken dat het een prachtig dialect is." Volgens de zanger hebben zijn optredens soms meteen effect. „Laatst trad ik op bij de Rota ry. Vóór mijn optreden sprak iedereen nog algemeen be schaafd Nederlands, maar achteraf hoorde ik veel mensen in het Zeeuws met elkaar pra ten. Dat is leuk." De troubadour probeert zijn optredens tegenwoordig zorg vuldig uit te kiezen. „Toen ik net was begonnen, nam ik alles aan. Nu krijg ik zoveel verzoe ken dat ik de leukste eruit kan kiezen", aldus Dieleman. Bruiloften „Bruiloften, reünies en eten tjes doe ik niet meer. Bij dat soort aangelegenheden is de aandacht te veel op andere din gen gericht, terwijl ik wil dat de mensen alleen naar mij luis teren. Ik trad eens op in een ca fé, terwijl er achter me iemand op een flipperkast stond te spe len. Toen ik cynisch vroeg of hij misschien last van me had, zei hij dat ik gewoon door mocht spelen. Dat soort dingen wil ik niet meer meemaken. De meeste exemplaren van Zeeuwse Kerst gaan in de kerstpakketten. De overgeble ven cd's hoopt Dieleman bij zijn concerten aan de man te brengen. „Ik streef ernaar om uit de kos ten te komen", zegt hij. „Maar als ik er iets aan overhoud is het natuurlijk mooi meegeno men. Dat geld kan ik goed ge bruiken voor mijn volgende project." Aanstaande zaterdag om 20.00 uur overhandigt Dieleman het eerste exemplaar van zijn kerstalbum aan gedeputeerde L. Coppoolse in de Grote Kerk in Nisse. Vervolgens zal hij de nummers van het album ten gehore brengen. door Ingrid Huibers GOES - Partijgenoten reageren gelaten op het voornemen van de D66-fractie in Borsele om het zinkende partijschip te verla ten. Zij vinden het begrijpelijk dat raadslid Peter Verbart liever een lokale partij opricht, dan als D66 aan de komende verkiezin gen mee te doen. „Het gaat om de ideeën van D66", vindt Jos van der Veer, raadslid in de gemeente Schou- wen-Duiveland„Als die ideeën straks in een plaatselijke partij doorklinken, mag dat van mij." Die koers vaart ook Ton Veraart, lid van het Vlissingse afdelings bestuur van D66. „Een politieke partij is geen doel op zichzelf", meent hij. „Maar een middel om bepaald gedachtegoed uit te dragen." Het Borselse initiatief staat niet op zichzelf. Eind september be sloten de Middelburgse raadsle den Rob Koper en Bert Leijnse - zonder overigens eerst met hun leden of het regiobestuur te overleggen - samen met twee ex-PvdA-ers Leefbaar Middel burg op te richten. Dat kostte de twee uiteindelijk hun partijlid maatschap. De Borselse fractie hoopt met de oprichting van een lokale partij meer kandidaten voor het frac tie- en steunfractiewerk en thousiast te kunnen maken. Bo vendien hoopt ze - meeliftend op het succes van lokale partijen elders - op meer stemmen. Gaan de leden van de Borselse afde ling straks akkoord met de nieu we koers, dan blijft Verbart ove rigens gewoon lid van D66. Veel van de Zeeuwse D66- raadsleden herkennen de angst van de Borselse fractie: steeds minder stemmen als gevolg van de landelijke teloorgang van de de partij. „Dat is frustrerend", zegt Van der Veer. „Plaatselijk doen mensen vaak vreselijk hun best." Onzin De oprichting van een lokale partij is hierop volgens het Thoolse raadslid Jaap van de Donker echter niet het ant woord. „Neem Leefbaar U trecht/Nederland/Hilversum Dat zijn partijen die het D66- verkiezingsprogramma nage noeg hebben overgeschreven en nu roepen dat ze het gaan uit voeren. Dat is natuurlijk klink klare onzinmaar er is kennelij k een groep kiezers die daar in trapt." Veel meer dan voor de oprich ting van Leefbaar Tholen voelt Van den Donker - en met hem het Goese raadslid Dick van der Merwe - voor het werven van plaatselijke leden en de vor ming van een puur lokaal getin te D66-afdeling. „Bijvoorbeeld D66 Tholen of D66 Lokaal", zegt hij. „Er is binnen D66 ooit sprake van ge weest dat mensen lid zouden kunnen worden van enkel een plaatselijke afdeling, maar tot nog toe wordt die mogelijkheid door de partij steeds afgehou den. Dat is jammer." Kleurtje Ook Van der Merwe geeft aan met zijn fractie naar een 'lokaal kleurtje' te zoeken. Hij maakt zich overigens voorlopig geen zorgen over het voortbestaan van D66 in Zeeland. „Het is al lemaal niet zo uitbundig op het moment, maar het is zeker niet zo dat ik zeg: 'Allemaal stoppen met D66'," Zo laconiek is raadslid Maurice Weemaes (Sas van Gent) niet. „Het is ontzettend jammer dat de Borselse fractie ermee op wil houden. Je hebt elkaar toch no dig in het Zeeuwse", meent hij. „Er moeten zeer zeker pogingen worden ondernomen - ook van uit Den Haag - om te zien of de afdeling Borsele nog op andere gedachten kan worden ge bracht." Actie in die richting is lastig vol gens regiovoorzitter Dick Ver boom. „We moeten de keus van de afdeling in Borsele respecte ren", vindt hij. „Het is een heel kleine afdeling, waardoor het moeilijk wordt een goede lijst samen te stellen. Daarom zoekt men naar verbreding, zonder overigens de ideeën en waarden van D66 uit het oog te verliezen. Die gedachte kunnen wij als re giobestuur onderschrijven." Van het landelijke partijbestuur was niemand bereikbaar voor commentaar. Peter Dieleman heeft vijfduizend exemplaren van zijn kerst-cd laten drukken. foto Dirk-Jan Gjeltema vrijdag 8 december 2000 door Claudia Sondervan VLISSINGEN - Woningbouw verenigingen gaan te ver als ze samen met een makelaar een nieuw bedrijf beginnen. Dat vindt staatssecretaris J. Remkes (volkshuisvesting). De Vlissing se woningbouwvereniging Bas co is aangeschreven door de Inspectie Volkshuisvesting der gelijke nevenactiviteiten bin nen drie maanden te stoppen. Basco heeft met de Middelburg se makelaar Orisant het bedrijf Scaldis Makelaardij voor be middeling in verkoop en ver huur van huizen. Basco heeft een meerderheidsbelang in het bedrijf. Directeur B. de Baert van Basco toont zich niet onge rust. „Ik beschouw de termijn ,van drie maanden als tijd om te zien waar het probleem van Remkes in schuilt en te kijken of we bezwaar gaan maken. Andere Zeeuwse corporaties kijken benieuwd toe hoe het ge schil over de reikwijdte van commerciële activiteiten van corporaties en ministerie van Vrom uit gaat pakken. Orisant is met Woongoed Middelburg in overleg over een samenwerking zoals die in Vlissingen. In Ter- neuzen wil Woningbouwvereni ging Terneuzen een woonwinkel beginnen met makelaardij Smolders en De Kind. Remkes sommeerde eerder acht woning corporaties in het noorden van het land om een makelaarsacti viteit te stoppen. Rechtspersoon Woningbouwverenigingen wer ken al jaren samen met make laars bij de verkoop van huur woningen of nieuwbouwprojec ten, maar op projectmatige ba sis. Nu woningbouwcorporaties in juridische rechtspersonen met makelaars en verzekeraars stappen, vreest Remkes dat cor poraties teveel buiten him taak gebied opereren en in f inanciëel riskante activiteiten stappen. Remkes wil voorkomen dat de woningbouwvereniging bij voorbeeld kredieten gaan ver strekken. De actie van Vrom verbaast zo wel corporaties als makelaars. „We mogen blijkbaar wel nieuwbouwhuizen voor de ver koop bouwen en die met make laars laten bemiddelen, maar wanneer een koper zich aan dient voor een huis uit ons be stand mogen we het huis dat hij wil verkopen niet bemiddelen", verwondert De Baert zich. Hij wil helderheid van de staatsse cretaris waar de schoen nu pre cies wringt. Ook makelaar R Verburg van Orisant vindt de sommering erg dubbel. „Woningcorporaties moeten nieuwe activiteiten ont wikkelen om zich zelfstandig te kunnen handhaven. Het lijkt er op dat de staatssecretaris eerst wilde zien waar die marktver- breding heenging en nu achter de ontwikkelingen aan loopt." Wanneer de Scaldisconstructie inderdaad taboe blijkt, voor zien hij en De Baert geen proble men. „Er zijn zoveel vormen om een samenwerking in te gieten. Het gaat ons om de wensen van de consument. En die blijkt één adres waar hij zowel voor huur- als koopwoningen terecht kan, op prijs te stellen." DEN HAAG - Greenpeace, de Zeeuwse Milieufederatie en de Stichting Miljoenen Zijn Tegen hebben gisteren bij de Raad van State aangedrongen op vernie tiging van de nieuwe kernener gievergunning die minister Pronk van VROM twee jaar ge leden aan de COVRA heeft ver leend. De provincie Zeeland en de gemeente Borsele vroegen de Raad van State gisteren om de vergunning gedeeltelijk buiten werking te stellen. De vergunning geeft COVRA toestemming voor de inmiddels in aanbouw zijnde Habog (hoogradioactief afvalbehan- delings- en opslaggebouw), be stemd voor langdurige opslag van hoog radioactief afval. Te vens krijgt COVRA toestem ming voor het tijdelijk opslaan van kernafval dat afkomstig is van de reactor in Petten in.zoge- naamde Castor-containers. Volgens de tegenstanders zijn de containers ongeschikt voor op slag van dergelijk gevaarlijk af val. Provincie en gemeente zijn er voorstander van de afge werkte staven uit Petten en van de universiteitsreactor in Delft op te slaan in de Habog zodra die in 2003 gereed is. Maar meer Castor-containers mogen er nu niet bij komen. Gisteren bij de Raad van State hield landsadvocaat H. Besse- link wat dat betreft een slag om de arm. „Waarschijnlijk komen er geen bij, maar garanderen kan ik het niet", aldus de lands advocaat. Hij wees er voorts op dat de dikwandige Castor-con tainers geschikt zijn voor veer tigjarige opslag van hoog radio actief afval. De Habog is volgens de milieuorganisaties echter ongeschikt voor de op slag van het gevaarlijke afval. Behalve aan het afval uit Petten en Delft moet de Habog ook ruimte bieden aan KSA. Dit kernsplitsingsafval komt vrij nadat afgewerkte splijtstoffen van de centrales in Borssele en Dodewaard zijn opgewerkt bij Cogéma en in Sellafield. Terug name van KSA door Nederland is contractueel vastgelegd. Behalve inhoudelijke bezwaren waren er ook formele. De Stich ting Miljoenen Zijn Tegen dien de twee wrakingsverzoeken in omdat de drie behandelend staatsraden niet onpartijdig zouden zijn. Voorzitter B. Wag- tendonk van de meervoudige kamer liet dit wrakingsverzoek gisteren buiten behandeling. Uitspraak over de nieuwe en de twee oude vergunningen volgt. door Roelf Reinders MIDDELBURG - Het Middel burgse hulpcentrum De Veer- sesingel voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen krijgt ongeveer een miljoen gulden om meer zwakbegaafde kinderen te helpen. Met dat geld kan de jeugdliulpstichting Agogische Zorgcentra Zeeland (AZZ) de hulp aan jonge kinderen uit breiden en een aantal dagbe handelingsplaatsen voor zwak begaafde kinderen beginnen. Het is echter niet genoeg om ook de wachtlijst met zwakbegaaf de pubers die op hulp wachten, te bekorten. Dankzij het miljoen komt voor meer dan tien jongeren hulp op gang. De dagbehandeling is een nieuwe vorm van hulp, zegt sector-directeur W. Janse-Ale- wijnsevan AZZ. „Met de dagbe handeling proberen we te voor komen dat de kinderen uit huis moeten worden geplaatst Het geld is volgens haar niet ge noeg om ook de wachtlijsten voor zwakbegaafde pubers met grote problemen aan te pakken. „Er zitten pubers in internaten buiten Zeeland die eigenlijk hier naartoe moeten", zegt Jan- se-Alewijnse. „Maar wij hebben geen plaats." Voor de pubers die wel in de Veersesingel zitten, heeft AZZ geld nodig om zwaar dere hulp in te zetten. Volgens adjunct-directeur J. Vermeulen van het Zorgkantoor Zeeland, de instelling die het rijksgeld in de zorg verdeelt, komt het geld voor uitbreiding niet uit het potje dat de overheid voor aan pak van de wachtlijsten heeft gereserveerd. „Dit geld komt uit een seperaat traject", zegt hij, „Maar de wachtlijstproblema tiek heeft de komst van dit mil joen wel versneld." Janse-Alewijnse zegt dat AZZ nog bezig is geld te krijgen om bij gezinnen met licht verstan delijk gehandicapten thuis hulp op gang te brengen. Het gaat om het zogeheten Families First- hulpprogramma waarbij hulp verleners bij gezinnen waarbij het volledig uit de hand dreigt te lopen over de vloer komen. AZZ hoopt verder nog te kun nen beginnen met een logeer huis waar zwakbegaafden af en toe kunnen logeren, zodat er even rust komt in de gezinnen. Taxichauffeurs behoren tot de 'risicogroepen' die in de eerste helft van volgend jaar op extra aandacht van de videowagen kunnen rekenen. foto CharlesStrijd door A. J. Snel Notoire hardrijders op de Zeeuwse binnenwegen zijn gewaarschuwd. Als alles volgens de plannen verloopt, krijgen ze in de eerste helft van het vol gend jaar te maken met het eigen ver keersgedrag, dat op video vanuit een politiewagen wordt vastgelegd. Zij zul len direct worden geconfronteerd met hun fouten. Bij aanhouding kan de po litie de overhandiging van een proces verbaal vergezeld doen gaan van de vertoning van beelden waarop te zien is welke overtreding werd begaan. Voorshands gaat het om een proefne ming waarmee al op korte termijn wordt begonnen. Projectleider A. Vreeke van Verkeershandhaving Zee land: „Er is met de videowagen elders in het land wel ervaring opgedaan, maar dan op een ander soort wegen dan waar we het nu in Zeeland over hebben. Het Korps Landelijke Politiediensten blijft op de enige Zeeuwse rijksweg, de A58, controleren. Met de videowagen, zoals die in het televisieprogramma Blik op de Weg te zien is, richten we ons op de andere wegen, met name die waar tach tig kilometer als maximumsnelheid geldt. Dat is elders in Nederland nog niet gedaan. We zullen werken in drie fasen: de leerfase, de testfase en de uit voeringsfase. Als in de eerste twee fasen zou blijken dat dit geen verantwoord middel is, dan gaat dit onderdeel van het deelproject ernstige verkeersover- singseffect in zekere mate in stand gehouden wordt. „Maar als automobi listen op een bepaald moment toch we ten welke auto wij gebruiken voor het vastleggen op video en ze gaan daar door beter opletten: prima! Laat ze dat vooral doen." Er wordt op Zeeuwse wegen op grote schaal gescheurd. In de eerste drie kwartalen van dit jaar werd vastgesteld dat 110.000 automobilisten ii: de pro vincie boven de 110 kilometer per uur reden op plaatsen waar 80 kilometer als maximum is toegestaan. Vreeke: „Dat zijn cijfers die tot nadenken stemmen. Het gaat in veel gevallen niet om een paar kilometer te hard." De politie heeft op dit moment redelijk zicht op de plaatsen waar veel overtre dingen worden begaan en op de catego rieën rijders die in de fout gaan. De provincie Zeeland beschikt over een meetnet met behulp waarvan wordt ge registreerd op welke routes vaak te snel wordt gereden. Zo is er een rondje op Walcheren, waarin de Vlissingse boule vard is opgenomen, dat nogal eens als circuit gebruikt wordt door motorrij ders. Op Tholen is ook zo'n circuit en er is een sluiproute van Terneuzen naar Perkpolder onderlangs de Westerschel- de waar vaak te hard wordt gereden. Met het meetnet is er een top-dertig ge maakt van wegen waar gemiddeld ze ventig ernstige overtredingen per dag worden begaan. Uit ervaring, opgedaan bij aanhoudin gen, heeft de politie ook een idee over de categorieën mensen die vaak te snel rij - den. Vreeke: „We weten bij voorbeeld ■dat jonge taxichauffeurs in de zomer nogal eens tussen bepaalde uitgaansge legenheden te hard rijden. We hebben zicht op een groep mensen die de veer boot wil halen, op beroepschauffeurs en vertegenwoordigers om maar wat te noemen. Zo hebben we een globaal beeld van een harde kern van ongeveer tweeduizend bestuurders die regelma tig overtredingen begaan. Daarvan zit vijftig procent in de leeftijdsgroep tus sen de twintig en veertig jaar en er zit ten nogal wat recidivisten tussen. Voor al ook op die harde kern willen we ons richten. Het gaat daarbij niet alleen om snelheidsovertredingen maar ook om ander gevaarlijk gedrag zoals bumper- kleven en inhalen op weggedeelten met een doorgetrokken witte streep Bij aanhoudingen gaan we ook controleren op het gebruik van lasershields. Ook dat is strafbaar." Aan de politiemensen die de videoauto gaan bemannen, zullen speciale eisen worden gesteld als het gaat om rijvaar digheid. En zij krijgen een aanvullende oplei ding, verzorgd door het Politie Insti tuut voor Verkeer en Milieu in Apel doorn. Vreeke: „Dat hoort bij het verantwoord gebruik van de nieuwe methode. Het zal niet zo zijn dat ten koste van alles iemand tot stoppen zal worden gedwongen. We doen dit ten slotte om de veiligheid in het verkeer te bevorderen." listen met hun eigen gedrag en de be weeglijkheid die je met een auto hebt. Je kunt overal opduiken. Er zijn nogal wat snelheidsovertreders die na ver loop van tijd precies weten waar radar controle wordt uitgevoerd. Die zullen nu minder zeker van hun zaak zijn. Vreeke ziet geen probleem in de moge lijke herkenbaarheid die na verloop van tijd zal ontstaan. Om te beginnen kunnen op landelijk niveau auto's wor den uitgewisseld, waardoor het verras Advertentie) Room by Design Award De sky-line van Vlissingen verenigt moderne functionaliteit, historische bezienswaardigheid en alles daar tussenin. Daarom hebben we deze Zwitserse designkast voor dat unieke waterfront gezet. Hij vertegenwoordigt in zijn soberheid een pure schoonheid, die in elke ruimte - nieuw of juist niet - harmonie schept. Hij is zo flexibel, dat hij overal past. Hij heeft niet eens een muur nodig om tegen te leunen Eigenlijk is hij een bekroond kunstwerk met een zee aan bergruimte. Kees treders niet door. We zullen dan de con troles blijven uitvoeren zoals we dat nu doen: met radarkasten, laserguns en via waarneming tijdens surveillances." Vreeke heeft overigens goede hoop dat proefnemingen zullen uitwijzen dat het gebruik van de videoauto's verant woord is. „Ik heb ergoede verwachtingen van. De bevestiging zal er zijn als het middel uitgeprobeerd is. We zien als voordelen de directe confrontatie van automobi-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 19