Parkeren heet hangijzer in Veere PZC Souburger krijgt vrijwilligersprijs Veere ziet af van privatiseren bad Kamer houdt jacht op ganzen gesloten Wintersprookje Zeeuwse gebouwen slecht toegankelijk voor gehandicapten Tot toetsing sloten in voorjaar geen boetes voor bezwaarmakers ,18 Ondernemers wijzen betaald en vergunningparkeren af Con Amore geeft concert in Oost-Souburg Koren geven kerstconcert Kerstconcert A Night in December avondvullende show vrijdag 8 december 2000 door Harmen van der Werf DEN HAAG - De jacht op gan zen blijft gesloten. Een meer derheid in de Tweede Kamer vindt het niet nodig om ganzen af te schieten om de schade in de landbouw te beperken, want het effect is toch zeer be perkt. De Tweede Kamer steunt met dit oordeel het beleid van staatssecretaris G. Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Die heeft de af gelopen winterperiode bij wij ze van proef de jacht op kolganzen en grauwe ganzen gedeeltelijk opengesteld, tegen de zin van de Dierenbescher ming en Vogelbescherming. Uit de resultaten is gebleken dat het afschieten van ganzen niet leidt tot minder schade voor de landbouw, Er was zelfs meer landbouwschade dan in andere jaren. Volgens WD en CDA die voor handhaving van de ganzenjacht pleiten, is dat echter veroorzaakt door de zachte winter. Zij willen ver lenging van de proef, maar een Kamermeerderheid is daarte gen. Om zowel de landbouw als de ganzen tegemoet te komen, zet het ministerie voor het ko mende winterseizoen in op het instellen van 'ganzengedoog- gebieden' met 'loksubsidies' voor boeren en een schadever goeding voor boeren die daar buiten schade leiden. LNV wil 20.000 hectare aan 'ganzenge- dooggebieden' aanwijzen. Vol gens een voorstel van de geza menlijke provincies zou daar van 2500 hectare in Zeeland moeten komen. Boeren die land hebben in 'ganzenge- dooggebieden', krijgen subsi die om ganzen te lokken met al lerlei soorten gewassen, zodat de ganzen minder schade in an dere landbouwgebieden aan richten. Het blijft overigens in uitzon derlijke gevallen wel mogelijk op ganzen te jagen, maar daar voor is in het vervolg een ver gunning nodig. Dierenbe scherming en Vogelbescher ming kunnen daarop bezwaren indienen. De ervaring met jachtvergunningen voor kraai en en kauwen leert dat die be zwaren vaak worden overge nomen. door Ab van der Sluis DOMBURG - De Federatie van Ondernemersverenigingen Vee- re (FOV) wijst betaald en ver gunningparkeren van de hand. De belangenorganisatie vindt dat het gemeentebestuur met hele goede argumenten moet komen om toch ergens betaald parkeren in te voeren. Dat staat in het meerjarig beleidsplan 2001-2005 van de FOV. De gemeente Veere presenteer de vorig jaar haar parkeerbe- leidsplan. Daaruit bleek dat in voering van betaald parkeren en parkeervergunningen onver mijdelijk is. B en W willen met allerlei maatregelen voorkomen dat bewoners in de dorpen langs de kust last krijgen van automo bilisten die rondrijden op zoek naar een parkeerplaats. De FOV noemt parkeren in haar beleidsplan een heikel punt. De belangenorganisatie ziet een oplossing in het aanleggen van transferia, als zo'n plein meer biedt dan alleen maar een loca tie om de auto neer te zetten. De federatie denkt dat een transfe rium mogelijkheden biedt voor ondernemers die dagrecreatieve plannen hebben. Andere opties om het parkeren te beteugelen zijn: voldoende parkeerplaatsen in de dorpen zelf voor bewoners en recrean ten, herinrichting van de open bare ruimte en minitransferia. Gastvrijheid Over het parkeerbeleid in de winter is de FOV duidelijk: in de hele gemeente vrij parkeren. De ondernemersvereniging vindt OOST-SOUBURG - Het Vlis- singse mandoline-orkest Con Amore geeft op zaterdag 16 de cember een adventsconcert in de Oranjepleinkerk in Oost- Souburg. Organist Alexander Koolse en het vocaal kwartet Multiple Voice nemen deel aan het con cert. De bezoekers horen onder meer werken van Vivaldi en Behrend en traditionele Neder landse en Franse kerstliederen. Het concert begint om 193 0 uur. het niet van gastvrijheid getui gen als toeristen moeten betalen op terreinen waar nauwelijks sprake is van drukte. Op het gebied van winkelvesti gingen gaat de voorkeur van de federatie uit naar concentratie in de dorpen, hoewel de belan genorganisatie de ogen niet sluit voor supermarkten aan de rand van de kernen. Winkels in het dorp komen de leefbaarheid ten goede en vergroten de aan trekkingskracht van datzelfde dorp. De FOV pleit er verder voor dat de gemeente soepel omgaat met de vestiging van nieuwe horeca zaken in een winkelstraat of - gebied. De FOV pleit in haar beleids plan voor versnelde aanleg van de N57 en aanleg van de S14 bij Koudekerke. De belangenorga nisatie staat kritisch tegenover rondwegen, behalve als aanleg verbetering voor het onderne mersklimaat betekent. Een rondweg bij Domburg heeft ho ge prioriteit, vinden de geza menlijke ondernemers. Zo'n weg kan de belangrijkste win kelstraat van Domburg autoluw maken. De belangrijkste economische pijler van Veere is toerisme en recreatie. Veel ondernemers in de gemeente zijn daarin actief of hebben een indirect economisch belang in die sector. Belangrijk ste uitgangspunten voor de FOV zijn: meer ruimte voor bouw plannen van hotelaccommoda tie in plaats van kwaliteitsver betering, ontwikkeling van het Veerse Meer tot dagrecreatief gebied en plattelandstoerisme. .Daarnaast pleit de federatie voor kleine elkweervoorzienin- gen. door Famke van Loon OUDDORP - Walking in a winter won derland, een bekend zinnetje uit een Amerikaans kerstlied, klinkt deze weken weer in menig winkelcentrum uit de boxen. Het lijkt een regelrechte verwij zing naar de sprookjeswereld die zich ontvouwen heeft op vakantiepark Port Zélande. Want hier is onder meer een zwevend bos te bewonderen, waar de rendieren vrolijk doorheen dartelen. Het overdekte Gran Place heeft deze week, in het kader van kerstdagen die weer voor de deur staan, een ware meta morfose ondergaan. Het evenementen centrum van het vakantiepark is net als voorgaande jaren weer groots in kerst sfeer gebracht. Zo kunnen de gasten een kijkje nemen in de kaboutertuin, heeft de winterkoning weer plaats genomen op zijn troon en liggen bij de open haard de pakjes al klaar. Wandelend door Gran Place kunnen be zoekers zich hier even in een ware 'win- ter-sprookjeswereld' wanen. foto Pieter Honhoff door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen heeft donderdag avond Janis van Eenennaam geeerd met de Frans Naere- boutprijs. De Oost-Souburger kreeg de prijs, die bestaat uit vijfduizend gulden, voor zijn vele vrijwilligerswerk bij sportvereniging RCS in zijn woonplaats. Het geld moet Van Eenennaam, die al 35 jaar actief is als vrijwilliger, beste den aan een goed doel. De prijs is een idee van de D66- fractie in de gemeenteraad. Met de onderscheiding wil de gemeente Vlissingen jaarlijks een vrijwilliger in het zonnetje zetten die gedurende een lange tijd op 'aansprekende' wijze actief is binnen de Vlissingse samenleving én zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de leefbaarheid in de straat, wijk, buurt of in de hele gemeente. ,,Een groot deel van onze maatschappij", aldus wethou der L. C. Poppe-de Looff, „draait op vrijwilligers. Zij zijn, zoals staatssecretaris Terpstra het ooit uitdrukte, het cement van de samenle ving. Vrijwilligers zijn actief in het jeugdwerk, bij sportver enigingen, in de zorg, bij ker ken en in het sociaal-cultureel werk. Zonder hen zou het 5- mei-festival er anders uitzien. Een verblijf in het ziekenhuis of in een verzorgingshuis zou zonder hen minder aange naam zijn." Voor de eerste Frans Naere- boutprijs waren vijftig kandi daten voorgedragen. De keuze viel uiteindelijk op Van Een ennaam. De Souburger heeft in zijn lange vrij willigersloop- Janis van Eenennaam ontvangt de Frans Naereboutprijs uit handen van wethouder Poppe-De Looff voor zijn jarenlange inspanningen voor voetbalvereniging RCS. foto Ruben Oreel baan 22 functies vervuld, van trainer, scheidsrechter, redac teur/bezorger van het club blad tot leider van het eerste elftal. Hij is nu nog jeugdse- cretaris. „Toen het jeugdbe- stuur opstapte", vertelde RCS-voorzitter Simon Cop- poolse, „vormde hij in zijn eentje een jaar lang het hele jeugdbestuur." Het bestuur van de voetbalvereniging, ver klapte de voorzitter, was niet unaniem in de voordracht. „RCS heeft 700 leden en 150 vrijwilligers, die samen 200 functies vervullen. Het is daarom best moeilijk om één vrijwilliger voor te dragen, omdat je het gevaar loopt ie mand voorbij te lopen. Maar ons is gebleken dat niemand er een probleem mee heeft om Ja- nis te eren." Van Eenennaam zelf bleef on der alle loftuitingen de be scheidenheid zelf. De prijs noemde hij een verrassing. „Het is een eer voor de vereni ging en een klein beetje voor mezelf. Als je dit werk al zo lang doet, dan moet je het wel naar je zin hebben. We hebben een goed jeugdbestuur en dat werkt best prettig. Zou dat niet zo zijn, dan zou het werk ook niet zo leuk zijn." De vijf duizend gulden, bepaalde Van Eenennaam ter plekke, blijft binnen RCS. „Ik vind dat het aan de jeugd besteed moet worden. Misschien iets voor het clubhuis of voor materiaal. Omdat ik al zo lang bij RCS ac tief ben, hoort het geld ook bij RCS thuis." Voorafgaand aan de uitreiking werd het startschot gegeven voor de vrijwilligersbank, die de bibliotheek 't Spui onlangs in het leven riep. De bank helpt zowel vrijwilligers bij hun zoektocht naar vrijwilligers werk als de instanties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Aan de inlichtingenbalie zijn medewerkers te vinden die be langstellenden helpen met be middeling en advies. De bank is behalve tijdens de gebruike lijke kantooruren ook open op de vrijdagavond en de zater- door Claudia Sondervan KAPELLE - Pas als de blauwe 'rolstoelvriendelijke' gevelvig netten overbodig zijn, is Zee land toegankelijk voor ieder een. Dat was het motto op het symposium Bouwen voor Ieder een dat stichting Het Klaver blad donderdag in Kapelle hield rond de nieuwe wet Gelijke Be handeling Gehandicapten. Centraal stond het gegeven dat de huidige manier van bouwen en inrichten vol zit met blokka des en hindernissen voor men sen die minder mobiel zijn. Het werkelijke probleem achter ontoegankelijke woningen en gebouwen is niet dat het 'aan pasbaar wonen' onvoldoende doordringt bij overheden en bouwers, maar dat alle bouw te veel wordt geringeloord door winstmarges en kostenbeheer sing in de publiek-private sector, poneerde de Delftse hoogleraar M. van Wijk.,, Bij 'levensloop-bestendig' bouwen hoort woonkwaliteit om te voorkomen dat nieuwe woon wijken binnen twintig jaar on verkoopbaar blijken", stelde hij. Terecht Mensen met een functiebeper king komen pas aan bod in het Haags beleid als er voldoende aandacht is gegeven aan zaken als verpleging, wachtlijsten en geestelijk gehandicapten, merkte gedeputeerde G. de Kok (zorg) op. Mist deze groep een goede lobby, vroeg hij zich af. De Kok vestigde de hoop op werkbare handvatten in de aan komende Wet Gelijke Behande ling Gehandicapten en de Re giovisie voor mensen met een functiebeperking die Provinci ale Staten gaat vaststellen. De provincie Zeeland adopteerde twee jaar geleden al de stan- daardregels voor gelijke behan deling van gehandicapten van de Verenigde Naties, maar zon der vertaling in concrete doel stellingen blijft het lastig om te zien waar de knelpunten liggen, vindt de gedeputeerde. Zeeland loopt met zijn Regiovi sie landelijk voorop, maar er schort nog veel aan, betoogde directeur H. Nooteboom van Het Klaverblad. Bioscoop Cine City in Vlissingen is allesbehal ve rolstoelvriendelijk en heeft zelfs geen ringleiding voor slechthorenden, gaf hij als voor beeld. Veel aandacht ging naar het nieuwe Bouwbesluit per 2002 van het ministerie van Vrom, waarin onder meer de verplichte toegankelijkheid van openbare ruimten opgenomen is. Ook de handhaving van de re gels in het geldende Bouwbe sluit door gemeenten mankeert van alles, verweet het publiek tijdens de discussie. Die kritiek is terecht, beaamde beleidsambtenaar A. Kramps van Vrom. Volgende week over legt het ministerie met de Ver eniging van Nederlandse Ge meenten over de aanscherping van de controle op het Bouwbe sluit. Het Klaverblad zet de discussie over toegankelijke bouw voort op 7 maart met een symposium dat ingaat op de meningen van mensen met een lichamelijke handicap. door Rolf Bosboom GOES - Agrariërs die bezwaar hebben aangetekend tegen de status die aan hun sloten is toe gekend, hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. Water schap Zeeuwse Eilanden heeft met de Algemene Inspectie dienst (AID) afgesproken dat de boeren niet worden beboet, zo lang hun bezwaren nog in be handeling zijn. Voor agrariërs is het onder scheid tussen droge en natte slo ten van grootbelang. Langs nat te waterlopen zijn ze sinds maart van dit jaar, toen het Lo zingenbesluit open teelt en vee houderij van kracht werd, ver plicht een teelt- en spuit vrije zone in acht te nemen. Dit is no dig om vervuiling van het op pervlaktewater door bestrij dingsmiddelen en meststoffen tegen te gaan. Afgelopen voorjaar heeft het waterschap de status van alle sloten in Midden- en Noord- Zeeland beoordeeld. Dat heeft geleid tot in totaal zo'n vierhon derd bezwaarschriften van boe ren die vonden dat him sloten ten onrechte als 'nat' waren aangemerkt. Zij hebben er vooral op gewezen dat mede werkers van het waterschap de situatie hebben beoordeeld in een periode waarin het veel re gende. Inmiddels heeft Zeeuwse Eilan den exacte richtlijnen opgesteld om te bepalen of een sloot als nat of droog moet worden be schouwd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de hoe veelheid neerslag in de vooraf gaande dagen. Aan de hand van die criteria worden de waterlo pen komend voorjaar opnieuw beoordeeld, waarna kan wor den bepaald of een ingediend bezwaar terecht is. Afstemming Het waterschap, dat vanaf 1 ja nuari daadwerkelijk wil gaan optreden tegen agrariërs die het Lozingenbesluit overtreden, heeft eerder al gezegd dat het voorlopig de mensen die be zwaar hebben aangetekend on gemoeid laat. De organisatie heeft er daarbij direct op gewe zen dat de AID ook bevoegd is boetes uit te delen en daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft. In een gesprek hebben Zeeuwse Eilanden en de AID nu afge sproken één lijn te trekken. Dat houdt in de praktij k in dat de in spectiedienst zich baseert op de gegevens van het waterschap en niet optreedt zonder eerst infor matie op te vragen over de sta tus van een sloot. Die opstelling geldt alleen voor de mensen die bezwaar hebben aangetekend. Er is ook een om vangrijke groep agrariërs die eerder dit jaar, om wat voor re den ook, verzuimd of geweigerd heeft het meldingsformulier voor het Lozingenbesluit in te vullen en terug te sturen. Daar mee zijn zij in overtreding. Van af 1 januari zal daar als eerste tegen worden opgetreden. Om hoeveel 'niet-melders' het gaat, is onzeker. Gissingen bij het wa terschap komen uit op ongeveer zevenhonderd mensen. VLISSINGEN - Gemengd koor Te Quiero verzorgt maandag 18 december een kerstconcert in wijkcen trum Open Hof in Vlissin gen. Behalve Te Quiero werken ook kinderkoor De Vrolijke Noot en het Souburgs mannenkoor aan het concert mee. Voor het kinderkoor en het gemengd koor Te Qui ero is het de eerste keer dat ze naar buiten treden. Het kinderkoor bestaat sinds september dit jaar en heeft tot nu toe alleen ge zongen bij een paar kerk diensten. Te Quiero repe teert sinds september vo rig jaar en is gespeciali seerd in lichte muziek. De drie koren brengen maan dagavond een programma van bekende en onbeken de kerstliederen. Een paar koorleden zullen ook solo zingen. Het concert begint om half acht. door Miriam van den Broek DOMBURG - Burgemeester en wethouders van Veere willen het zwembad in Serooskerke voorlopig niet privatiseren. Aanvankelijk stelde het college voor dat wel te doen maar op ad vies van de raadsleden is het col lege van gedachte veranderd. Pas wanneer dat door natuur lijk verloop in het personeel van het zwembad aan de orde is, wordt overwogen de exploitatie over te dragen aan een op te richten beheersstichting. Wel wil het dagelijks gemeentebe stuur nu al de mogelijkheden la ten onderzoeken voor een betere exploitatie. Het zwembad kampt met een exploitatiete kort van 188.760 gulden. De raad sprak in september over het zwembad omdat het deel uitmaakte van de kerntaken- discussie. In die discussie wilde het college horen welke taken de gemeente volgens de raad zelf moet blijven uitvoeren en welke taken anderen voor rekening moeten nemen. Behalve het zwembad werd ook de bibliobus besproken. Iedereen was het er over eens dat de gemeente daar aan moet blijven meebetalen. Dit onderdeel en de jaarlijkse bijdrage aan de muziekschool vraagt het college eveneens te schrappen uit de discussie. Negentien andere onderwerpen zoals de privatisering vaü volkstuinen, en het innen van belastingen, worden verder on derzocht. Pas als bekend is of er bijvoorbeeld bij verenigingen animo is voor privatisering, wordt besloten of het onder werp tot een gemeentelijke kerntaak behoort. WESTKAPELLE - Muziekver eniging OKK geeft vrijdag 22 december vanaf 20 uur een kerstconcert in de hervormde Kerk in Westkapelle. Soliste is Mieke Roelse en te gast in het Vocaal Ensemble Sint Laurens. door Gemma Kessels MIDDELBURG - De Juli- ana-korpsen uit Middelburg gaan morgen, zaterdag, het theater in. Samen met de Grandpa Nick sessieband, Till Dawn en het zangkwar tet Multiple Voice brengen zij onder de naam A Night in December een avondvullen de show in zeer uiteenlopen de muziekstijlen. Het idee voor de theatershow ontstond door de voorstel ling 'Omhoog die stok' in j uni van dit jaar. Deze voorstel ling ging over het wel en wee van een majorettenkorps. Aan het einde van het stuk stond in elke uitvoering in Nederland een echt muziek korps op het podium. In Mid delburg was dat het Juliana korps. Omdat het door aller lei beslommeringen moeite kost alleen een avond te vul len, werd besloten samen te werken met andere muziek gezelschappen. De Grandpa Nick sessieband brengt interpretaties van Abba, Santana, Doe Maar en Stevie Wonder. De nummers worden gespeeld in een bal lad- tot stevige jazzrockstijl. Till Dawn uit Middelburg bestaat uit zes artiesten. Hun muziek wordt omschreven als een mengeling van pop, ska, country en rock. Deze veelbelovende band zal en kele nummers spelen in sa menwerking met leden van het Juliana korps. Multiple Voice bestaat uit twee zange ressen en twee zangers. Zij zingen a capella enkele kerstnummers. De jeugdigen onder de muzi kanten van Juliana worden vertegenwoordigd door het junior drumcorps Johan Fri- so. Hun repertoire bestaat uit muziek gei'icht op kinderen waaronder stukken uit de musical The Sound of Music. Het Juliana drum bugle corps voert de Starwars show op waarmee ze in het verle den veel succes hebben ge had. De show begint om 21.00 uur in de Stadsschouwburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 18