Middelburg zet sloop loods door PZC ROC weldoener voor weldoeners Aanval op zetel Vlaamse in vliegveldcommissie SGP'er Kodde verlaat raad Middelburg Leefbaar Middelburg ziet nieuwe locatie voor voetgangersbrug Zeeuwse stem klinkt amper bij inspraak over goederenspoor Vrijspraak van ontucht met meisje Auto over de kop op Brouwersdam Boetes bij verkeerscontroles Eén bekeuring bij alcoholactie Gift voor Welzijn Ouderen Hulst Gemeente negeert advies Rijksdienst voor Monumentenzorg Schroebrug blijft open door storing vrijdag 8 december 2000 DEN HAAG - Een 22-jarige man uit Vlissingen is donderdag in hoger beroep door het Haagse gerechtshof vrijgesproken van ontucht met het dochtertje van zijn toenmalige vriendin. Wel kreeg de man een celstraf van twee weken opgelegd voor de diefstal van een fiets op het Delta College in Middelburg. De man moet de eigenaresse de waarde van de gestolen fiets van 839 gulden vergoeden. Twee weken geleden werd door de hofaanklager A. Kaptein voor ontucht en fietsendiefstal nog vijf weken gevangenis straf geeist. De man werd eerder door de politierechter ver oordeeld tot een celstraf van drie maanden, omdat hij drie jaar geleden aan de borsten en billen van het meisje zou heb ben gezeten. Zelf ontkent de man de ontucht en wijst de vader van het meisje aan als de bron van de beschuldiging. OUDDORP - Een 37-jarige inwoner van Renesse is woens dagavond met zijn auto een aantal keren over de kop gegaan op de Brouwersdam. Om nog onduidelijke reden raakte de bestuurder rond 19.00 uur de macht over het stuur kwijt. De auto sloeg hierdoor en kele malen over de kop en belandde uiteindel ijk op het dij kta- lud. De Renesser bestuurder raakte bij dit ongeluk licht ge wond. TERNEUZEN - De politie in Terneuzen hield donderdag twee verkeerscontroles. In de Guido Gezellestraat werden 65 au to's gecontroleerd. Zes bestuurders kregen een bekeuring, omdat ze geen rijbewijs konden tonen, en zeven mensen voor het niet dragen van een gordel. Ook twee bromfieters werden aangehouden. Een werd een be keuring gegeven wegens te hard rijden. Bij een actie op de N61 richtte de politie vooral de aandacht op bromfietsers. Vijftig tweewielers werden gecontroleerd. Een brommer -opgevoerd en wel - werd in beslaggenomen. In negen andere gevallen werden bekeuringen uitgedeeld voor een te hoge snelheidscapaciteit, wat bewezen werd op de rollenbank. Een bromfietser kreeg een boete, omdat hij ron dreed zonder het brommercertificaat te bezitten. SLUIS - De politie in Zeeuws-Vlaanderen heeft woensdag avond een grote alcoholcontrole gehouden bij de grensover gang in Sluis. In totaal werd bij 98 autobestuurders een blaastest afgeno men. Een 57-jarige man uit Brugge bleek te veel te hebben ge dronken. Hij had ruim anderhalf keer de toegestane hoeveelheid alco hol in zijn bloed. Goed voor een rijverbod van drie uur. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. HULST - Het Julianafonds heeft 16.000 gulden toegekend aan de Stichting Welzijn voor Ouderen Hulst, Deze bijdrage is bestemd voor het in januari startende project Welzijn Thuis. Een medewerker kan zich dan acht uur per week inzetten voor intensievere controle en daardoor snellere hulpverle ning naar ouderen toe. Het project spitst zich vooral toe op huisbezoek naar ouderen die nu al deelnemen aan Tafeltje Dekje en de Alarmering. De SWO hoopt de noodzaak van hulp en dus het nut van het project te kunnen bewijzen. Dan kan men in 2002 voor gelde lijke steun bij de gemeente aankloppen. Hoor Richard Hoving MIDDELBURG - SGP-fractie- voorzitter L. A. Kodde verlaat de Middelburgse gemeentepoli tiek. De 67-jarige Kodde was dertig jaar lid van de gemeente raad. De Middelburger Kodde noemt in een brief aan waarnemend burgemeester D. C. B. Burgers zijn leeftijd en gezin als reden voor zijn vertrek. Met de verkie zingen van maart 2002 op komst is het volgens hem ook verstan dig dat zijn plaats wordt inge nomen door een jongere partij genoot. „Dat is beter voor de continuïteit." De SGP'er werd vijf jaar gele den koninklijk onderscheiden voor zijn raadswerk. In oktober 1997 raakte hij even in op spraak. In een gemeenteraads vergadering stemde Kodde mee over de bouwaanvraag van vier garageboxen. Volgens het colle ge van burgemeester en wet houders had hij dat niet mogen doen. Eén van de gegadigden voor de boxen was een schoon zoon van hem. Kodde was van mening dat hij niets fout had ge daan. Kodde neemt afscheid in de raadsvergadering van maandag 18 december. Hij wordt opge volgd door J. Troost. De Middel burger Troost is 56 jaar en leraar aardrijkskunde aan het Calvijn College in Goes. Kodde is de tweede SGP'er die tussentijds zijn raadszetel op geeft. Eind vorig jaar legde A. van der Toorn zijn functie neer. De Staatkundig Gerefor meerde Partij heeft vier zetels in de gemeenteraad van Middel burg. door Richard Hoving MIDDELBURG - De Rijks dienst voor de Monumenten zorg is tegen de sloop van de oude goederenloods van de NS aan de Kanaalweg in Middel burg. Monumentenzorg advi seert de gemeente om geen sloopvergunning af te geven. Het college van burgemeester en wethouders legt het advies naast zich neer De goederenloods en het laad- en losperron moeten plaatsma ken voor een nieuw busstation en een fietstunnel onder het spoor. Monumentenzorg con cludeert dat de gemeente Mid- delbui'g de noodzaak tot sloop onvoldoende heeft onder bouwd. Verplaatsing van het ge bouw uit 1870 moet volgens de rijksdienst mogelijk zijn. De ge meente wordt geadviseerd de loods richting NS-station op te schuiven. Technisch is dat mo gelijk. De goederenloods kan volgens Monumentenzorg als busstation functioneren of functies van het NS-station overnemen Monumentenzorg heeft ver zocht, de sloopvergunning yooralsnog niet aan de gemeen telijke dienst Stadsontwikke ling te verlenen. Het college van burgemeester en wethouders geeft Tüër'geen gehoor aan. Blikvangers Volgens het college is in het ver leden ondei-zocht of de goede renloods onderdeel zou kunnen uitmaken van het nieuwe Sta tionsgebied. „Dit leverde in het gunstigste geval een zeer ge zochte oplossing op die geen recht "deed aan de situatie." In het Stationsgebied moeten naast een nieuw busstation wo- Monumentenzorg wil de uit 1870 stammende goederenloods van de NS aan de Kanaalweg behouden. ningen en kantoren komen. Blikvangers zijn onder meer een nieuw stadskantoor en het hoofdkantoor van het water schap Zeeuwse Eilanden. De provincie Zeeland is met de ge meente Middelburg van mening dat de goederenloods niet past in het nieuwe Stationsgebied. Afgelopen november heeft de provincie het verzoek om de loods aan te wijzen als be schermd monument ingetrok ken. Volgens het gemeentebestuur" is ook bekeken of de loods naar de museumspoorlijn in Goes kon worden verplaatst. Dat bleek niet mogelijk. „Verplaatsing zal onherroepelijk leiden tot verval van historisch materiaal (vloe ren, dakranden, perrons) zodat het nog maar de vraag is wat er uiteindelijk als historisch kwa liteit overblijft." Waarde De waarde van het gebouw wordt door het college in twijfel getrokken. Door de jaren heen is het nodige veranderd aan de loods. „De beide topgevels zijn afgetopt, het gebouw is geheel geschilderd en de perrons zijn vernieuwd." De goederenloods is één van de drie objecten van de NS die in het gedrang komen in het Sta tionsgebied. Onlangs is begon nen met de sloop van de monu- foto Ruben Oreel mentale voetgangersbrug over het spoor. De brug uit 1870 wordt gerestaureerd en ver plaatst. De stichting Stoom trein Goes-Borsele heeft haar zinnen gezet op het seinhuisje. Het bakstenen gebouwtje uit 1920 moet verplaatst worden naar het toekomstige spoorweg museum in Goes. poor Ab van der Sluis MIDDELBURG - De oude voet gangersbrug naast dansschool Janvier in het Middelburgse Stationsgebied, die deze week werd weggehaald, moet een öieuwe plek krijgen. De verbin ding komt het beste tot haar recht in het verlengde van de Oosterse Lageweg naast het Erasmuswijk. Dat stelt Leef baar Middelburg in een brief. De voetgangersbrug, die de Edelstenenbuurt verbindt met de rest van Middelburg, moest deze week wijken in verband met de ontwikkeling van het Stationsgebied. De brug wordt tijdelijk opgeslagen in afwach ting van restauratie. Na de op knapbeurt krijgt de voetgan gersbrug een nieuwe plek over het spoor in de buurt van de Kruitmolenlaan. Leefbaar Middelburg schrijft dat het graag wil meedenken over een herbestemming van de brug. De voorkeur van de nieu- REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt M.Koek E. Soesman te Vlissingen: A.A. van der Sluis (chef) N.F.C. Berkelder R.H. Hoving E.L. Ramakers M.J. van den Broek K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www, pzc. n I e-mail: redactie@pzc.nl we partij gaat uit naar een plek die de Magistraatwijk beter ontsluit. Op dit moment is er geen enkele ontsluiting tussen het westen van de wijk en het Kanaal door Walcheren. Er is wel een voetpad/fietspad aan de westkant van de Erasmuswijk, de Oosterse Lageweg. Als de voetgangersbrug aangelegd zou worden in het verlengde van die weg, zou het monument beter tot zijn recht komen, denkt Leefbaar Middelburg, zeker als aan de oostkant van het kanaal ook een fietspad en wandelpad komt. De fractie, die onlangs stond door een samensmelting van D66 en Sociaal Democraten Middelburg, komt ook nog een andere suggestie. Mocht de gemeenteraad beslui ten tot de bouw van een A-thea ter op de plek van het Hof van Tange, dan kan de voetgangers brug wellicht 'op enigerlei wij ze' ingezet worden om de voet- gangersverkeersproblematiek op te lossen. Leefbaar Middel burg is voorstander van een kleine schouwburg op de huidi ge plek. MIDDELBURG - De Schroe brug in Middelburg heeft don derdagmiddag drie kwartier opengestaan door een techni sche storing. Ook het scheepvaartverkeer had last van de stremming. De Stationsbrug bleef constant in gebruik voor automobilisten. Rond kwart over twee was de storing in de aandrijving van de brug verholpen. ROC-staakster Joyce Doelweyt (midden) overhandigt Hector Loontjens (rechts) van de Stichting Sawasdee en Chiel Jacobusse sym bolisch een cheque van 17.000 gulden. foto Ruben Oreel door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Vertegen woordigers van SOS Kinder dorpen, het Zeeuws Land schap en de stichting Sawasdee voor de actie 'Zee land helpt Cambodja' hebben donderdag elk 17.000 gulden gekregen. Het bedrag is afkomstig van het ROC Zee land. In december 1998 en januari 1999 staakte het personeel van het ROC Zeeland voor betere arbeidsvoorwaarden en -om standigheden. Het bestuur be sloot daarop het salaris van de stakers niet te betalen. In over leg met de Medezeggen schapsraad is gezocht naar een passende bestemming voor het ingehouden loon. Als het aan het bestuur had ge legen, memoreerde MR-voor- zitterW. J. C. M. Rops, had het bestuur de bestemming van het geld mogen bepalen. Het ingehouden salaris was dan in de pot tertiaire voorwaarden terecht gekomen. Het gevaar was dan aanwezig geweest dat een niet-staker op een fiets had gereden, betaald met het geld van stakers. Als er nog een keer gestaakt wordt door het personeel en het bestuur besluit opnieuw salaris in te houden, dan zullen bestuur en MR vooraf al af spreken waar het geld naartoe gaat. Ook de mening van de stakers zal worden meegewo gen. India Het geld van SOS Kinderdor pen gaat naar het dorp Leh Ladakh in Noord-India. De toenmalige Streekschool adopteerde daar jaren geleden vier gevluchte Tibetaanse kin deren. De 17 mille wordt be steed aan scholing en speciale projecten. Het Zeeuws Landschap ge bruikt de helft van het geld om specifiek Zeeuwse planten te behouden. De aandacht gaat uit naar akkeronkruiden. De andere helft wil de stichting gebruiken voor de aanschap van betere presentatie-appa- ratuur om scholen voor te lich ten. De Stichting Sawasdee van de actie 'Zeeland helpt Cambod ja' zal de gift van de ROC-sta- kers gebruiken voor kansai'me kinderen in het land. Het geld gaat onder meer naar scholen. door Richard Hoving MIDDELBURG - Janke Tim merman woont in België. Vol gens directeur Ben van Dam van vliegveld Midden-Zeeland hoort ze daarom niet thuis in de commissie 28. De commissie 28 adviseert de minister van Verkeer en Water staat over het onverharde vlieg veld bij Arnemuiden. In de vliegveldcommissie hebben vertegenwoordigers van omwo nenden, de Rijksluchtvaart dienst en omliggende gemeen ten zitting. Dat Timmerman inwoners van Arnemuiden en Middelburg vertegenwoordigt, stoort de vliegvelddirecteur al langere tijd. Niet omdat ze bij herhaling lastige vragen stelt over ont wikkelingen op Midden-Zee land, maar omdat ze in België woont. Donderdag tijdens een vergade ring van de commissie op het provinciehuis ontstond op nieuw discussie over de aanwe zigheid van Timmerman. Van Dam uitte zijn twijfels over haar rol en Timmerman ging er tegen in. „Het maakt niet uit of ik in België, Frankrijk of China woon. Ik ben door de omwonen den aangewezen om ze te verte genwoordigen. En daar doet mijn woonplaats niets aan af." De Middelburgse milieu-amb tenaar Jeen Piersma nam het voor de geplaagde vertegen woordigster op. De gemeente had laten nagaan of ze volgens de letter van de Luchtvaartwet zitting mag hebben in de com missie 28. „Er is geen juridische grond om mevrouw Timmer man te vervangen", zei Piersma. Timmerman, die een paar jaar geleden nog op het Arnemuidse bungalowpark d'Oranjeplaete woonde, zei na afloop van de vergadering wel te weten waar om de vliegvelddirecteur van haar af wil. „Ik ben té deskun dig." Van Dam zag daar de hu mor wel van in. „Dan overschat ze zichzelf toch." door Rob Paardekam DEN HAAG - Weinig Zeeuwen hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen voor een nieuwe goederenspoorlijn tussen Roo sendaal en Antwerpen. Het In- spraakpunt Verkeer en Water staat in Den Haag heeft tot nu toe slechts drie reacties uit de provincie geteld. Volgens J.W. van Dijk van het Inspraakpunt zijn er in totaal ruim 600 unieke reacties bin nengekomen. Met 'unieke' wordt bedoeld dat de bezwaren inhoudelijk van elkaar verschil len. Daarnaast is er een berg aan identieke reacties geregistreerd. Dat zijn brieven, die zijn opge maakt door bijvoorbeeld een belangengroepering, waar mensen alleen hun naam en handtekening onder moeten zetten. Van de 600 unieke reacties is in middels ruim de helft verwerkt. Vanuit Zeeland is er volgens Van Dijk nauwelijks gereageerd. Twee burgers uit Rilland en Krabbendijke en Delta Nutsbe drijven uit Middelburg hebben een brief richting Den Haag ge stuurd. Delta Nutsbedrijven waarschuwt voor hoge kosten als wordt gekozen voor een tra ject langs de polder tussen Rei- merswaal en de Brabantse Wal. „Onze kabels en leidingen in dat gebied vormen de hoofdverbin ding voor een gedeelte van Zee land. Het verleggen van de ka bels is technisch gezien zeer moeilijk en zal voor 100 pro centdoor het rijk vergoed die nen te worden." Twee inwoners van het gehucht Völckerdorp bij Rilland wijzen in hun brief op het unieke karakter van de klei- polder. „Het gebied is ons in ziens niet bestemd voor een goe derenspoorlijn. Flora en fauna moeten beschermd worden deze vorm van industrialisering." De twee Rillanders vrezen ook voor geluidsoverlast en trillingen als treinen vlak langs hun woning razen. Overheden De inspraaktermijn voor bur gers is eind november geëin digd, maar overheidsinstanties kunnen nog tot februari 2001 reageren. „Dat gaat zeker ge beuren", weet R. de Jong van de provincie Zeeland. Zij verza meld de Zeeuwse reacties om die gezamenlijk naar Den Haag te sturen. De Jong heeft inmid dels een reactie van de gemeente Middelburg ontvangen en weet dat ook Reimerswaal bezig is met het opstellen van een brief. Zelf werkt ze momenteel aan een reactie die namens de pro vincie Zeeland naar Den Haag gaat. Inhoudelijk wil ze daar niets over kwijt. „Maar er zijn genoeg zaken waar we kritisch op zullen ingaan", laat ze los. Wethouder M. van Overloop van Reimerswaal kan nog niet zeg gen hoe de reactie van zijn ge meente er precies uit gaat zien. „De komende weken voeren we overleg met allerlei stuur- en begeleidingsgroepen. Volgende week spreek ik ook nog met ver tegenwoordigers van de provin cie." Volgens Van Overloop zit Rei merswaal met veel vragen over de spoorlijn. „Voor ons is nog steeds onduidelijk wat de komst van lijn 11 voor de ruimtelijke ontwikkeling in het oosten van onze gemeente betekent Ik maak me ook zorgen over ge luidsoverlast. Er zijn wel ge- luidswerende maatregelen aan gekondigd, maar een termijn wordt niet genoemd." De gemeente Middelburg spreekt in haar brief aan het In spraakpunt de voorkeur uit voor de variant waarbij de spoorlijn aan de westzijde van de A4 komt te liggen. Burgers Van alle 384 unieke reacties die het Inspraakpunt tot nu toe heeft verwerkt, komt het over grote deel van individuele bur gers (324). Verder lieten onder nemers, buurtverenigingen en belangenorganisaties met res pectievelijk 12, 11 en 9 reacties het meest van zich horen. Opvallend is het hoge aantal bezwaren uit het Brabantse Ou denbosch. Met 126 inspraakre acties staat die gemeente ver bo ven steden als Bergen op Zoom en Roosendaal waar de spoor lijn straks wellicht doorheen gaat. Uit de laatste twee ge meenten verwerkte het In spraakpunt tot nu toe respectie velijk 39 en 64 reacties. J.W. van Dijk van het Inspraak punt denkt dat alle reacties ein de volgende week zijn verwerkt. Als in februari ook alle bezwa ren van overheidsinstanties binnen zijn, gaan ze naar de mi nisters Netelenbos (Verkeer) en Pronk (VROM) Zij zullen een definitieve tracé-keuze maken, waartegen vervolgens ook weer bezwaar kan worden aangete kend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 17