Kamer vol Vlissings verleden PZC Van ambtenaar tot voorganger PZC' CAMBODJA zeeland ,21 bezoektijden ziekenhuizen 3 rEfl2fEl\i OMZIZOi agenda lezingen marktberichten ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! Concert rond kerk Renesse Banenmarkt in Goes cursussen woensdag 13 september 2000 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag 19 00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14 30- 19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30.14-14 30 en 19 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21 00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielmgenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel (0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20 00 uur, afd. Psychiatrie dag. 18 00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18 00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14 00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksiand Stationsweg 22, 3247 BW Dirks iand tel.(0187)607300 dag. 16.00-17 00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan lel. (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas SintLucaslaan29 tel.(0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur l Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders; 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00- 12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Danièl den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche. Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. door Ad Tramper Aan het woord is Willem van der Os, Vlissinger van geboorte en student rechten te Utrecht, in een ingezonden stuk in de Vlissingsche Courant van 22 december 1889: 'Het mag zeker een ver blijdend teeken des tijds heeten, dat de geschiedkundige voorwerpen afkom stig van onze voorvaderen door stede lijke besturen met zorg behandeld en met voorliefde bijeengebracht worden. Bijna geen stad is erin ons vaderland, of zij kan wijzen op eene of meer zalen, waarin verschillende zaken, die op hare oudheid betrekking hebben, tentoon gesteld zijn'. Hij vervolgt: Te vergeefs zocht men he laas! in Vlissingen naar zulk eene oud heidkundige verzameling. Dan volgt er een pleidooi voor de oprichting van een oudheidskamer in Vlissingen: De ka mers van het archief hier bevatten nog plaats genoeg om tijdelijk opgegravene en andere belangrijke zaken te bewa ren. Een dag vóór de publicatie van zi j n brief had de gemeenteraad van Vlissin gen besloten om enkele opgegraven his torische voorwerpen te schenken aan het Zeeuwsch Genootschap te Middel burg. Het ging hierbij om een opgegra ven stenen vrouwenkop en twee graf stenen. Voor Willem Van der Os, die in zijn korte leven een enorme verzameling boeken, prenten en handschriften over de ge schiedenis van Vlissingen verzamelde, was de maat vol. De geschiedenis van Vlissingen dreigde alleen nog buiten te stad tentoongesteld te worden en dat nog wel door toedoen van het gemeen tebestuur zelf. Zilver Toen de stad in 1881 slecht bij kas zat, had het gemeentebestuur zelfs een aan tal zilveren voorwerpen aan het Rijks museum in Amsterdam verkocht. De in totaal acht voorwerpen leverde de ge meentekas toen 18.000 gulden op. De verkoop verliep niet zonder tegen stand. De opbrengst van het zilver en het feit dat in de laatste dertig jaren slechts zeer weinig ingezetenen een blijk van waardeering gaven door de voorwerpen te komen bezichtigen, ga ven echter de doorslag. Het pleidooi van Van der Os sloeg aan. De raad trok het eerder genomen be sluit om de voorwerpen af te staan aan het Zeeuwsch Genootschap in. Vervol gens werd er een Commissie tot Oprich ting ener Oudheidkamer, met als spil Van der Os benoemd. In januari 1890 lag er al een plan op tafel. Een van de De oudheidskamer in het stadhuis aan de Houtkade te Vlissingen, 1894. bovenzalen van het stadhuis (Van Dis- hoeckhuis) zou dienst kunnen doen als oudheidskamer. In april van dat jaar deed de commissie in de Vlissingsche Courant een beroep op de inwoners van de stad om de collectie aan te vullen met schenkingen of bruiklenen. Ingezonden brief Het belang van een oudheidskamer voor Vlissingen werd duidelijk ge maakt in een ingezonden brief in de Vlissingsche Courant. De schrijver dacht hierbij aan een kamer, waarin elk voorwerp 'eene gebeurtenis voor den geest doet komen, waarin al wat wij zien, ons verhaalt van voormalige toe standen. Waar ons verstand gescherpt, ons hart geroerd wordt en waar onze verbeelding gaat ontvlammen bij de aanschouiving van hetgeen daar plas tisch voorgesteld, of in boeken en hand schriften ter lezing wordt gegeven.' Op 27 augustus 1890 (110 jaar geleden) opent de commissie zelf de oudheidska mer en kan ook het publiek een kijkje komen nemen. Een bezoeker geeft een nadere impressie: Wanneer men de oud heidskamer binnentreedt en zich als dan naar rechts wendt, komt men voor een muur te staan die bedekt is met teekeningen en gravuren, die diverse gedeelten van Vlissingen uit verschil lende tijden voorstellen. Te midden dier voortstellingen, aanschouwen wij de portretten van waardige representan ten uit een helden- en glorie-tijdperk van Zeeland. De portretten van De Ruyter en van Evertsen, versieren daar den wand. Hij eindigt met: Zeer vol- fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen daan verlieten wij de kamer, na de ge bruikelijke inschrijving in een keurig ingebonden, daartoe bestemd en op een antiek tafeltje liggend boek. Zo leidde de verkoop van zilver in 1881 tot de stichting van een oudheidskamer in 1890. Blijkbaar kan een negatieve ge beurtenis ook positief aangewend wor den Willem van der Os heeft niet lang kun nen genieten van 'zijn' oudheidskamer: een maand na de opening stierf hij in Utrecht aan een darminfectie. Op 1 no vember volgde de begrafenis in Vlissin gen. Anno 2000 dreigt Van der Os in vergetelheid weg te zakken- stak zijn grafsteen aan de Koudekerkseweg eerst nog boven het maaiveld uit, te genwoordig is de steen onder het maai veld verdwenen. I EVENEMENTEN door Marco de Swart SINT-MAARTENSDIJK - Ge loof in God, maar zet wel je fiets op slot. Oftewel, vertrouw in God, maar wees verantwoorde lijk voor je eigen daden. Zo kun je de levenswijze van Dick van den Boogaart uit Sint-Maar tensdijk omschrijven. Op 8 ok tober wordt hij bevestigd als evangelist-voorganger en ha venpastor van de protestantse gemeente, ontstaan door evan gelisatie aan de Linkeroever in Antwerpen. ,,Het is door de hand van God dat ik deze baan heb", vertelt hij. „Ze zochten een afgestu deerd theoloog, wat ik niet ben. En toch kozen ze, na een uitge breide sollicitatieprocedure, mij. Dat is geen toeval. Mijn vrouw zei, toen ze de adverten tie zag, dat dit iets voor mij was. Ik ben opgegroeid met het wa ter. Mijn wieg stond namelijk op een schip. Daarom trok de func tie van havenpastor mij zo aan Sinds enkele jaren is Van den Boogaart actief in het evangeli satiewerk. „Toen ik in een diep dal zat, ben ik tot de Here geko men. Ik ging wel naar de kerk, maar ik had God nodig om uit de problemen te komen. Nu dat is gelukt, blijf ik Hem trouw. Het is toch uit de hand van God gege ven dat ik hier ben en mijn din gen kan doen. Ik blijf het Woord van de Heer uitstralen." Visserij Van den Boogaart werkt nu nog als ambtenaar op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Vanaf het schip de Kokhaan controleert hij onder meer of afspraken tussen de overheid en de visserij worden nagekomen. „Een mooie baan", zegt hij zelf. Maar niet mooi ge noeg nu hij de meerwaarde kent die de Here Jezus hem geeft. Dat de functie voor evangelist/ha venpastor voorbij kwam, is dan ook geen toeval volgens hem. De grootste uitdaging waar Van den Boogaart nu voor staat, is het uitbreiden van zijn protes tante gemeente in het overwe gend katholieke België. „De ge meente telt 45 leden. In de wijk waar de kerk staat, wonen 50.000 mensen, waaronder veel allochtonen. Overal stromen de kerken leeg. Alleen is het daar zichtbaarder, omdat de ge meente zo klein is. Als er iemand vertrekt, merk je dat meteen. Er ligt wel een goede basis voor uit breiding en groei. En alle natio naliteiten zijn welkom, want Je zus zei dat Hij voor allen was. Zonder aanzien des persoons." "Ik verwacht dat de gemeente groeit, maar als dat met zo is, blijf ik volharden in mijn geloof. Ik blijf een mens met al mijn te kortkomingen, maar ik blijf het Woord van de Heer uitdragen. Ik blijf ook niet lijdzaam in een hoekje zitten. Je moet zelf iets ondernemen. De dingen die op aarde gebeuren, komen voort uit mensenhanden. God wil alle ellende in de wereld met. De mens veroorzaakt die. Ik denk ook wel eens van 'Hoe is dit mo gelijk', maar ik geef God daar niet de schuld van." 'De afdeling Walcheren van Groei Bloei verzorgt vanavond een lezing over 'Vlinders in de Zeeuwse tuin'. Een verte genwoordiger van de Nederlandse Vlin derstichting geeft de lezing, die om 20 uur begint in De Zandput in Serooskerke (W). 'De Spirituele Sociëteit Zeeland houdt zondag 17 september van 10.30tot 13.00 uur een lezing in de Stadsschouwburg in Middelburg. Daai; spreekt pyscholoog en therapeut Pieter Langedijk over 'spiritu ele ontwikkeling en stress' Eef de Jonge-Everaert geeft op dinsdag 19 september in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg de lezing 'Door mijn gedaen'. De lezing begint om 20.00 uur. •Pirn Fortuyn, onder meer columnist voor Elsevier, geeft dinsdag 19 septem ber een lezing tijdens de Algemene Ver gadering van Rabobank West-Zeeuws- Vlaanderen. Dit gebeurt in sporthal Scheldeveste aan de Nieuwesluisweg 1 in Breskens. De lezing, die zowel bedoeld is voor leden van de bank als voor andere belangstellenden, begint om 21.00 uur. Fortuyn gaat 19 september (Prinsjesdag) in op de miljoenennota, de nieuwe eco nomie, de euro en andere actuele onder werpen. 'Voor leden van de Heemkundige Kring Walcheren en andere belangstellenden houdt P. A. van der Vlies, hoofd project leider verdieping Westerschelde afde ling Wrakkenopruiming, woensdag 20 september een lezing over wrakkenop ruiming. Er zal een videofilm getoond worden en uitgelegd worden hoe dit pro ject tot stand is gekomen De lezing be gint om 20 00 uur in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. Beursbericht markt Goes Aardappelen: bintjes friet geschikt 7-8, bintjes wasserij geschikt direct van het land 10-11. Plantuien uit de schuur 9-10 directe levering, zaaiuien af land 7,5-9,5 directe levering. Hooi en stro oogst 2000' weidehooi 125-140. roodzwenk Engels rooigras 40-50, veldbeemd 70-75, tarwe- stro grote pakken 95-105, kleine pakken 90-105. gerstestro grote pakken en kleine pakjes 90-100 GOES Molenplein, 15.00 uur: Groot Russisch Staatscircus; KAPELLE - Tuiderskas Vroonlandseweg, 20.15 uur: Theater Split speelt 'De Drang'; MIDDELBURG Zeeuws Museum, 15.00 uur: Abdijrondleiding; Stadsschouwburg, 15.00 uur: Muzikale familievoorstelling 'Koning van Kato ren'; 19.30 uur- Lezing 'Ontdek de magiër in jezelf' door Paul Liekens, RITTHEM FortRammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging Fort (t/m 31/10); ZOUTELANDE Lunchcafe de Babbe laar, 16.30 uur. Daddy Multiplex, Muziektent, 19.30 uur Stable Roof Jazz band; I STREEKACTIVITEITEN j MELISKERKE - Ons Huis, 13.30 uur- Bil jart en bejaardensoos; MIDDELBURG - Zuiderbaken, 15 00 17.00 uur: Dansen voor Senioren; Kinderdijk 76, 13 30-16 00 uur- Open Huis Gastouderprojekt Walcheren; SEROOSKERKE - Zandput, 13.30 uur Koersbal, VLISSINGEN - Wijkcentrum Open Hof. 13.30 uur: Soosmiddag voor 50-plus- sers; Wijkcentrum Scheldebuurt, 14.00 uur: Kinderbingo; Bibliotheek Vlissingen, gedurende ope ningstijden: thema: verfilmde boeken opgesierd met presentatie en presentje, WEST-SOUBURG Graaf Jan van Nas sauschool, 14.00 uur. Woensdagmid dagclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14 00 uur De Teigertjes Film; 14.00 en 20 00 uur Hol low Man; 20.00 uur: Gone in 60 seconds; Cinemactueel, 14.00 uur. De Flintstones in Viva Rock Vegas, Teigertjes Film, 14.00 en 20.00 uur. Scary Movie, 20 00 uur Romeo must die, The Perfect Storm; HULST De Koning van Engeland, 14 00 uur Teigertjes Film; De Flintstones. 20.00 uur- Hollow Man; Keeping the faith, Romeo must die; Perfect Storm; Gone in 60 seconds; The Patriot; MIDDELBURG Cinema, 20 30 uur- Valei; Tent Damplein, 21.30 uur: Wonderboys, VLISSINGEN Cine City, 13.30 uur: The Hudsucker Proxy; 14 00 uur: Chicken Run, 14.30 uur: Nora. 15.00 uur: Innocen ce; 18.45 uur: U571, The Road Home; House of Mirth; 19.00 uur: Drowning Mo- na; Innocence; Boiler Room, 21.00 uur Maybe Baby; 21.15 uur: La Veuve de St. Pierre; Abre los ojos; Fargo, 21.30 uur. Saltwater; 22.30 uur: Maybe Baby party met Wipneus Pim; I TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Archeologisch Muse um. 10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur Ver- sterckt Zeeland. Vestingwerken in Zee land (t/m 30/9); Bezoekerscentrum 't Zwin, 10.00-17 00 uur: Natuurfoto's van Izaak Vermeulen en Martin Hol (t/m 8/11 AXEL Watertoren, 13.30-17.00 uur. 'Vleermuizen, het mysterie ontrafeld' (t/m 16/9), Streekmuseum 'Het land van Axel', 13.30-17.00 uur; 'Ellis Island behing the facade' Leendert van der Pool, pastelte keningen (t/m 28/10), BERGEN OP ZOOM-Interium, 9.00-17.00 uur: Yolanda Phillippens, schilderijen in gemengde technieken op linnen en bronzen beelden van Wu Ching Ju (t/m 18/9); Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Vrou wenmode van 1780 tot en met 1930 in beeld (t/m 1/1); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur: 'Meer dan een eeuw leren lezen 'aap noot mies' (t/m okt. DOMBURG Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Werk rond om kunstenaarsfamilie Góth (t/m 3/11); GOES Museum voorZuid- en Noord Be veland, 10.00-17.00 uur: Kralenbeursjes en kralenbreiwerk van mw. N. Ruissen- Westveer(t/m 16/9); De Verheerlijkte Be- velanden, ouden prenten van stad en dorp van Zuid- en Noord Beveland (t/m 20/10); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur: Schilderij en en objecten van Danny van Rijt (t/m 3/11); GROEDE Galerie d'Ouwe Smisse, 10.30-17.00 uur: Jean-Marie Strebelle, zee- en portretschilderijen (t/m 30/9); GRIJPSKERKE Imkerij Poppendamme, 10.00-17 00 uur: Huisslacht op Walche ren en 50 jaar Zeeuwse Ringrijders Ver eniging (t/m 1/11); Zijdemuseum, 13.30-17.30 uur: 'Oude zijden weefsels voor een nieuw millenni- um' en 'zijden weefsels uit Oman' (t/m 30/9); Boerderijgalerie 'De Osseberg', 14 00- 17.00 uur' Jetullah Haliti-Eti, schilderijen en Jean Pierre Roose, keramische beel den en sieraden (t/m 30/9); HEINKENSZAND Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: Marian Aerssens 'Brief aan mijn zusters', diverse technieken (t/m 28/9), 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur; Jopie Min- naard, aquarellen en gemengde technie ken (t/m 7/10); HULST Oudheid Museum De 4 Am bachten, 14.00-17.OOuur vm.gemeente Clinge, oude klederdrachten, klompen makerij en heringerichte vestingkamer (t/m 29/10); Galerie Rattenfanger, 13.30-17.00 uur. Francoise Duerinck, aquarel-olieverf (t/m 7/10); Galerie Labyrint, 10 00-18 00 uur: Werk van Luk Poelmans (t/m 8/10); Art Colour, 10.00-17 00 uur Germain Coeckelberghs (t/m 30/9); KAPELLE Gemeentehuis, 8 30-12 00 en 13.00-16.00 uur: Anna Kecka, aquarellen, pentekeningen en schilderijen (t/m 22/9); Fruitteeltmuseum, 1300-1700 uur Fruitkunst(t/m 30/9); KATS De Zeeuwse Rozentuin, 10.00- 17.00 uur. Beeldententoonstelling met meerdere exposanten (t/m 15/9); MIDDELBURG Galerie Icon, 12.00-16.00 uur: Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/rrfdec.); De Drvkkery, 9.00-18.00 uur. Ruden Rie mens, fotografie (t/m 14/9), Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: (Advertentie) Dick van den Boogaart uit Sint-Maartensdijk wordt havenpastor in Antwerpen. foto Dirk-Jan Gjeltema Ook in het jaar 2000! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN. Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 'Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 *yyp (met steun van de Stichting Fuv Helpt) Dorpen in Zeeuws-Vlaanderen (t/m 11/11); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Terug van School, groepstentoonstelling door di verse kunstenaars (t/m 15/10); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Terug van School, groepsten toonstelling door diverse kunstenaars (t/m 15/10); Kloveniersdoelen, 9.00-17.00 uur: Frits van Til, schilderijen (t/m 30/12); NEELTJE JANS - Waterland Neeltje Jans, 10 00-17.30 uur: Muskusratten en beverratten (t/m 4/10); OOSTBURG Galerie Zorkow, 10.00- 12 30 en 14 00-18,00 uur: Werk van Elsa Zorkow, Vera Dedeurwaerdere, René de Wolf en Co v. Driel (t/m okt OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-17.00 uur: POEPgoed, expo sitie over de stoelgang bij mens en dier (t/m 29/10); 'Vlinders in Zeeland' (t/m 17/9); Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00- 16.00 uur: Cornelis Markusse, schilderij en (t/m nov.); RITTHEM FortRammekens, 13.00-17.00 uur: Odysseus, mens mythe, een ver haal in keramiek en schilderingen door Rijn Schregardus (t/m okt SINT-ANNALAND - Streekmuseum De Meestoof. 13.45-16.45 uur: Chris Lanooy, Tussen twee vuren' (t/m okt.); SINT ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum, 10.00-12.30 en 13.00- 17.00 uur: Baas, bazinne, knecht en meid (Vm 30/9); VEERE Galerie d'Oude Lantaarn, 11.00- 17 00 uur: Wisselexposities van heden daagse beeldende kunstenaars (Vm sept.); Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur; Schilders uit Schotland (Vm 30/9); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uur: 'Verdwenen maar niet verge ten' Vlissingen in de 19e eeuw (Vm 1/10); Galerie El de Seco, 14.00-18,30 uur: Glas kunst en sieraden van diverse kunste naars (Vm 10/10); Bibliotheek, 12 30-20 00 uur- Fototen toonstelling 'Vergeten Vluchtelingen' (Vm 28/9); VOGELWAARDE Bibliotheek, 15.00- 17 00 en 18 00-20 00 uur: Mw de Vries, mozaikschilderijen (Vm sept.); IJZENDIJKE Streekmuseum, 13.00- 17 00 uur: Werk van Peter Verdurmen (Vm 29/10); ZIERIKZEE Galerie Alexandra, 11.00- 17.00 uur: Katten in de hoofdrol, werken 5 kunstenaars (Vm 7/10), Galerie Beddeweeg, 11.00-17 00 uunRo- mee Kanis bronzen en Maria de Ruiter- de Witt, schilderijen (Vm 23/9), Galerie Galerij, 8.30-16 30 uur: Artis- tamp, postzegels ontworpen door kun stenaars (Vm 1/10). I HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland' tel 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323 SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel, 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel 0118 467003 (ma., wo en vr 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384, Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). RENESSE - Fanfarekorps Luc- tor et Emergo geeft zondagmid dag 17 september tussen 15.00 en 16.00 uur een grasconcert op het gazon rond de Jacobuskerk in het centrum van Renesse. Het muziekkorps staat onder leiding van dirigent Ronald Sla ger. De slagwerkgroep die eveneens medewerking verleent aan dit grasconcert, wordt geleid door Ronald de Roo. Het publiek kan tijdens het optreden plaatsne men op het gazon. Voor de oude re toehoorders worden stoelen geplaatst. Het concert van Luc- tor et Emergo wordt ingepast in het programma van Renesse Mobiel dat zondag in het teken staat van fietsen. GOES - Het Arbeidsbureau in Goes houdt donderdag 14 sep tember een werkmarkt, waarbij werkzoekenden vacatures kun nen doorkijken. Deze keer staan vacatures in de zorg centraal. Behalve het Arbeidsbureau is ook Viazorg aanwezig om vaca tures onder de aandacht te bren gen. Ook is informatie aanwezig over opleidingen en kan worden gesurfd naar internetsites over de zorgsector. De werkmarkt is van 13 tot 16 OOSTKAPELLE Gebruik van de (combi-)magnetron, voor magnetrongebruikers of mensen die de aanschaf ervan overwegen. Stich ting Educatief Toerisme Zeeland Oranje zon, twee lessen van drie uur (17.30- 20 30 uur) op dinsdag 26 september en 3 oktoberofopdinsdag21 novemberen28 november Informatie en aanmelding 0118-581507 Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren. Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot .25 en van .47 tot 55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot 32 en van ,49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van 29 tot 37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug. dagelijks van 07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7,30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats. dagelijks van .25 tot .35 en van .55 tot .05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 27