Overdracht zwembad uitgesteld Buitenplaatsen in Schuddebeurs PZC zeeland donderdag 6 juli 2000 s 15 V uil waterstation voor jachthaven van Scharendijke SRAW is bijna een professioneel bedrijf jStichting Dol-fijn en gemeente Schouwen-Duiveland streven naar 1 september Schouwse dealer krijgt werkstraf Evangelisten naar Zierikzee Frietkraam Kamperland mag blijven Vierde aanhouding na Oranjerel Vermeende brandstichter vrijuit Werkstraf voor handel in cocaïne Werkstraf voor inrijden op man 1 Rommelmarkt met beurs voor modeltreinen door Famke van Loon SCHARENDIJKE - De jachtha ven van Scharendijke is vanaf heden uitgerust met een vuil wa- ter-innamestation. Hier kunnen watersporters afvalwater en bilge - oliehoudend water - afle veren, zodat het niet in het mi lieu terecht komt. Met het inna- mestation in Scharendijke zijn alle gemeentelijke jachthavens met een Blauwe Vlag voorzien van deze milieuvriendelijke in stallatie. 'Een beter milieu begint bij je zelf', zo stelt de slogan; en dat geldt ook voor watersporters. Tot op de dag van vandaag pom pen recreanten liters vuil water van de afwas of het toilet regel recht het water van de meren en rivieren in. Met de Wet Verorde ning Oppervlaktewateren moet aan deze praktijken een halt worden toegeroepen. Deze wet bepaalt dat het voor alle sche pen verboden is afvalwater te lozen op het oppervlaktewater. Met de ingebruikname van het vuilwater-innamestation loopt de haven van de watersportver eniging Scharendijke vooruit op de genomen maatregelen. Jachthavens hebben tot 1 janu ari 2005 de tijd de benodigde aanpassingen te doen. Ook andere havens binnen de gemeente Schouwen-Duive- ZIERIKZEE - Onder het motto God heeft een wonder voor u' houdt de Stichting Johan Maas- bach Wereldzending woensdag 19 en donderdag 20 juli een evangelisatieaktie op het par keerterrein aan de Schelde- straat in Zierikzee. Overdag zorgen Maasbach- aanhangers voor verschillende activiteiten. Zingend en dan send en gewapend met vlaggen van verschillende landen trek ken ze door de straten van Zie rikzee om - met ondersteuning van een geluidswagen - het evangelie uit te dragen. De Stichting Johan Maasbach We reldzending betitelt het zelf als 'een gospelstorm'. 's Middags om 14.00 uur start een speciaal kinderprogramma. Verder zijn erevangelisatiebijeenkomsten. land zijn bijtijds gestart derge lijke installaties te plaatsen. Zo hebben de jachthavens van Brouwershaven en Burgsluis en Aqua Delta bij Bruinisse al lan gere tijd een dergelijk inzamel punt voor 'vuilwater'. De aanleg van de milieuvrien delijke installatie in Scharen- dij ke is deels gesubsidieerd door de Stichting Recreatietoervaart Nederland. Deze stichting be- taaldebijna de helft van het 65.000 gulden kostende station. Het vuilwater-innamestation in Scharendijke zal vrijdag 14 juli om 150 0 uur officieel in gebruik genomen worden door wethou der G. van de Velde-de Wilde van milieu en C. van Toor, voor zitter van de watersportvereni ging Scharendijke. MIDDELBURG - J. de Nooijer kan ook dit seizoen friet blijven verkopen aan de Banjaardweg bij Kamperland. De Middel burgse bestuursrechter T. Dam- steegt heeft woensdag het ver zoek van Roompot Recreatie Beheer BV om De Nooijers ver gunning voor dit jaar te schor sen, afgewezen. Roompot vecht al enkele jaren de vergunningen van De Nooij er aan. Het recreatiebedrijf vroeg in 1997 zelf ook een stand plaatsvergunning aan, maar die werd geweigerd op grond van een beleidsnota van de gemeen te Noord-Beveland. Volgens Roompot had De Nooijer ook geen vergunning moeten krij gen, maar de gemeente ber-oept zich erop dat die vergunning al was aangevraagd voordat de beleidsnota van kracht werd. De bezwaren van Roompot te gen De Nooijers vergunningen van 1997 en 1998 liggen inmid dels bij de Raad van State. Vorig jaar kwam het recreatiebedrijf niet in het geweer, naar eigen zeggen omdat het geen procedu res wilde 'stapelen'. Dit seizoen stapte Roompot wel naar de rechter. Waarom de rechter het schor- singsverzoek heeft afgewezen, is nog onduidelijk. Damsteegts motivatie wordt pas over enkele dagen bekend. MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft een 26- jarige man uit Burgh-Haamstede een werkstraf van 240 uur opgelegd wegens handel in cocaïne. De man moet verder de opbrengst van het dealen, 2850 gulden, betalen aan de Staat. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De straf komt voor een groot deel overeen met de eis. De offi cier van justitie wilde tijdens de zitting twee weken geleden nog 5700 gulden terugbetaald zien. Volgens de 26-jarige man was het dealen echter kleinschalig en hij zou er niet veel mee verdiend hebben. MIDDELBURG - De recherche op Walcheren heeft een vierde verdachte aangehouden op beschuldiging van deelname aan de vechtpartij in Middelburg na afloop van de voetbalwed strijd Nederland-Italië. De politie verwacht nog een vijfde persoon te kunnen aanhouden. De ingesloten jongeren zijn al len afkomstig uit Vlissingen. De leeftijden variëren van 21 tot dertig jaar. De aangehouden personen worden verantwoorde lijk gesteld voor de mishandeling van drie leeftijdgenoten. Eén van hen liep dusdanige verwondingen op dat pas over een half jaar duidelijk wordt of er sprake is van blijvend letsel. Tijdens de ongeregeldheden werd ook een politievrouw mis handeld. Volgens officier van justitie F. van Es is, zoals deze krant al eerder meldde, sprake geweest van provocerend optreden van deVlissingers. MIDDELBURG-Een 55-jarige Vlissinger, die verdacht werd van brandstichting bij de gevel van een pizzeria/hotel aan de Nieuwendijk in Vlissingen, gaat vrijuit. De rechter acht brandstichting niet bewezen. Ook een andere aanklacht, mis handeling, is volgens de rechter niet bewezen. Tegen de 55-ja- rige man was een jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist. Een getuige zegt te hebben gezien dat de Vlissinger, die al eerder klaagde over de rotzooi bij het restaurant, dozen in brand stak. De man ontkende dit twee weken geleden op de zitting. Na de brand was de eigenaar van het restaurant met zijn zoon verhaal gaan halen bij de Vlissinger. Bij de ruzie die daarna ontstond, bedreigde de Vlissinger zijn tegenstanders met een hakmes. De bedreiging achtte de rechter wel bewezen, maar daarvoor werd de verdachte ontslagen van rechtsvervolging. MIDDELBURG - Een 33-jarige man uit Terneuzen is veroor deeld tot 210 uur dienstverlening en een voorwaardelijke cel straf van vijf maanden met een proeftijd van twee jaar. De man krijgt de straf wegens handel in cocaïne. Na aftrek van het voorarrest is de Terneuzenaar op vrije voeten gesteld. Te gen de man was zes maanden onvoorwaardelijk geëist. Bij een huiszoeking op 30 maart werd honderd gram hennep aange troffen. MIDDELBURG - Een 24-jarige inwoner van Arnemuiden is veroordeeld tot 140 uur dienstverlening voor het inrijden op een man in Koudekerke. Hij kreeg verder een voorwaardelij ke straf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. De 24-jarige man was in de nacht van 16 april dit jaar met twee anderen van Middelburg naar Koudekerke gereden. Daar za gen ze in een tuin een Zeeuwse vlag die ze wilden stelenToen de eigenaar naar buiten kwam, raakte de Arnemuidenaar in paniek, waarbij hij de man aanreed. Het slachtoffer liep daar bij een gebroken pols, een lichte hersenschudding en schaaf wonden op. De veroordeelde had na het incident al schrifte lijk zijn excuses aangeboden aan het slachtoffer. f|ldoor Famke van Loon n NIEUWERKERK - Het besluit j. over de overname van zwembad eDol-Fijn in Nieuvverkerk is over de zomer heen getild. Omdat de ^overdracht per 1 juli kort dag 4 bleek te zijn, streeft het college e.van burgemeester en wethou- ders er nu naar het zwembad per september over te dragen aan 'Stichting Dol-Fijn. maakt is, maar je kunt niet in de toekomst kijken", stelt Flik- weert. De stichting vertrouwt op de know-how van de des kundigen. Mocht het zelfde probleem zich opnieuw voordoen, is dat vol gens Flik weert 'domme pech'. Een dergelijk voorval zou wel eens het einde van het zwembad kunnen betekenen, omdat de kosten van de duurdere repara tie dan wél voor rekening van Stichting Dol-Fijn komen. Discussie De gemeenteraad zal de over dracht van het Nieuwerkerkse zwembad behandelen tijdens de vergadering in augustus. De verwachting is dat het agenda punt nog wel tot enige discussie zal leiden. De fracties van RPF, D66, en SGP/GPV zetten im mers al in een eerdere fase vraagtekens bij het voorstel. G. Houtekamer (SGP/GPV) stelt dat zijn fractie deze gelegenheid opnieuw zal aangrijpen om be paalde garanties van het college te krijgen. „Voor mijn fractie zullen de situatie van de vrijwil ligers en de energie die erin ge stoken is zéér zwaar wegen." Houtekamer kijkt met zijn frac tie ook alvast vooruit: Nieu vverkerk moet je niet zien als één geval, maar als onderdeel bin nen een geheel op Schouwen- Duiveland. Een herschikking is prima, maar de gemeenteraad moet algemene uitgangspunten voor dit soort zaken vaststel len." Welke invloed de lekkage op de standpunten van de andere fracties zal hebben, kan wet houder Berrevoets moeilijk aangegeven. „Ik heb nog geen andere signalen gehoord, maar zeker weten doe je het niet. We zullen maar even afwachten tot 24 augustus." De raadsvergade ring op donderdag 24 augustus begint om 19.30 uur. BURGH-HAAMSTEDE - Het is eigenlijk dubbel feest voor lief- n hebbers. Verzamelaars van mo- 2 deltreintjes en mensen die graag rommelmarkten afstruinen kunnen zaterdag 8 juli hun 1 hart ophalen in Burgh-Haam- 2 stede. In dorpshuis De Schutse zullen j die dag een vlooien-creatief- ie markt en een grote modeltrei- 1 nenbeurs gehouden worden. n Met name de modeltreinen- a. beurs is de afgelopen jaren uit- •6 gegroeid tot een grote centrale bijeenkomst voor de treinfana- jg ten van de Zeeuwse en Zuid- i Hollandse eilanden. Verzame- laars en hobbyisten bieden op de beurs modeltreinen en ande re zaken die met de spoorwegen te maken hebben, te koop of te ruil aan. Wie niets te verhandelen heeft kan altijd nog komen kijken naar de modelspoorshow van de treinenclub uit Bergen op Zoom. E)e deuren van De Schutse zijn zaterdag 8 juli van 9.30 tot 16.00 uur geopend. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl M. Modde (chef) M.G. van den Broek P. Kleemans F.F.A.M. van Loon A.M.L. Pankow R.H.N. Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl 0 Aanvankelijk was het de bedoe- ling dat de gemeente de exploi- t5 tatie van het zwembad Dol-Fijn 1 juni aan de stichting over zou dragen. Enkele dagen voor- dat de gemeenteraad hierover zou beslissen werd ontdekt dat grote hoeveelheden water uit E het bad wegsijpelden. Het colle- ge bepaalde dat de overdracht onder deze omstandigheden ^niet mogelijk was en stelde het |voor onbepaalde tijd uit. e Toen vorige week een technisch Jonderzoeksteam het lek boven j haalde, zijn gemeente en de "stichting rond de tafel gaan zit ten om zich te beraden op de "■{verdere afwikkeling van de zaak. Nadat er even sprake was van 1 juli als ovemamedatum, is toch besloten de overdracht van het zwembad uit te stellen tot 1 september. „Technisch gezien was 1 juli mogelijk geweest, maar het leek ons beter meer tijd te nemen. We moeten dit zorg- vuldig aanpakken", legt wet- e houder P. Berrevoets-Ringel- berg van accommodatiebeleid dit besluit uit. d' Niet ontevreden Ook de Stichting Dol-Fijn zelf is om organisatorische redenen ontevreden over de uit- komst van dit overleg. „We rJ hoorden een paar dagen van te- voren dat het zwembad per 1 juli overgedragen zou worden. Maar wij kunnen niet binnen t.drie dagen alle vrijwilligers ac tiveren", aldus J. Flikweert, woordvoerster van de stichting. J.De lekkage in het zwembad is inmiddels verholpen. Gekozen rjs voor een minder kostbare j. operatie, waarbij de nieuwe lei- dingen over de lekkende buizen heen zijn aangebracht. Of deze reparatie afdoende zal zijn om ^nieuwe problemen met het lei dingstelsel te voorkomen, moet de tijd uit wijzen. „In eerste in stantie zijn we blij dat het nu ge- Wandeltocht langs luxe optrekjes leidt door rijk verleden en heden door Ali Pankow SCHUDDEBEURS - Huize Maja, Dijkzicht, Zorgvlied, Heesterlust, Rustenburg, Mon Pleijsir, Bleykzicht, Den Over vloed en Welgelegen zijn na men die tot de verbeelding spreken. Ze herinneren aan het verleden waarin rijke Zierik- zeese families hun 'Huizen van Plaisance' in Schuddebeurs bouwden om er op adem te ko men van hun zware functies in de stad. Dat rijke verleden herleeft op de woensdagavonden in juli tij dens de wandeling langs vele van die nog bestaande of ver dwenen luxe optrekjes van weleer. De belangstelling voor die specifieke tochten bleek vorige zomer zo groot, dat ini tiatiefnemers Betty Blikman- Ruiterkamp en Sander den Haan besloten deze maand juli .een nieuwe serie wandeling te maken. Woensdagavond stond de eerste op het programma. Tweeëntwintig deelnemers meldden zich voor het hek van Huize Maja om vervolgens ver deeld in twee groepjes door de gidsen te worden rondgeleid. Een tocht van ruim tweeënhalf uur, want de goudkust van Schuddebeurs is uitgestrekt en over verleden én heden valt veel te vertellen. Betty Blikman treft een select gezelschap: vroegere bewoners van Schuddebeurs, enkele be langstellenden uit Dreischor en een mevrouw die in 1933 in het tuinmanshuis op het land goed Zorgvlied is geboren. De deelnemers tonen zich zeer ge ïnteresseerd en Betty blijkt op alles voorbereid. Ze beschikt over een schat aan informatie, laat met regelmaat foto's en te keningen de kring rond gaan en weet exact te vertellen wel ke rijke familie wanneer op welk buiten heeft gewoond en aan wie het vervolgens weer werd doorverkocht. Het groep je onder leiding van Sander den Haan is weldra uit het oog verloren. Papieren kennis De wandelingen zijn een parti culier initiatief van Betty en Sander. Betty komt uit de Ach terhoek, maar heeft zich zeer verdiept i n de geschiedenis van Schouwen-Duiveland. Ze geeft al bijna tien jaar rondlei dingen in de regio, vertelt op verenigingsavonden vaak over Betty Blikman-Ruiterkamp vertelt over de historie van Huize Maja. de geschiedenis van de streek en schrijft er met regelmaat ook artikelen over. Sander is werkzaam bij het Zeeuws Ar chief in Middelburg. Hij schreef over de geschiedenis van de buitenplaats Bleykzigt voor de vorig jaar verschenen Kadastrale Atlas Brouwersha ven en maakte tevens een over zicht van bronnen voor onder zoek naar de buitenplaatsen in Noordgouwe. Met deze wan delingen brengen de gidsen hun papieren kennis op aan- sprekelijke wijze tot leven. Sander vertelt eerst iets over het ontstaan van de buitens. Aanvankelijk waren het zoge heten landsteden, oftewel boerderijen met een luxe he renkamer, specifiek ingericht voor de eigenaar en zijn echt genote. Als het de eigenaar fi nancieel voor de wind ging, sommeerde hij de boer te ver trekken en liet hij de boerderij verbouwen tot buitenplaats om er uitsluitend nog te verpo zen met zijn gezin en zijn gas ten. Betty begint haar tocht bij Huize Maja, de jongste buiten plaats die in 1902 werd ge bouwd volgens het ontwerp van architect Bruynzeel. Drie ongetrouwde zusters, de da mes Adrichem, hebben er lan ge tijd gewoond. De woning die nog op de plaats van 'Dijkzicht' staat, doet nau welijks nog denken aan een luxe buitenhuis. Alleen de bre de pui herinnert er nog enigs zins aan. Bij het betreden van de tuin van Huize Zorgvlied valt het gezelschap even stil. De familie Heringa duldt dat nieuwsgierige groepje wande laars wel even. Hier heeft de tijd stilgestaan. Het zou nau welijks ven-assen hier eeri door Anton Tsjechow beschreven landerig gezelschap te ont moeten. Huize Welgelegen Alleen de opgewonden kalkoe nen in de ren op het achtererf brengen wat opwinding te weeg in de verstilde avondsfeer. Bakker De Regt en zijn vrouw zwaaien vrolijk van achter de gordijnen als de bui tenplaats-wandelaars voorbij komen. „Bakker De Regt was de laatste kruidenier hier in het buurtschap", vertelt Betty terwijl ze koers zet naar Huize Welgelegen. Volgens haar ge gevens was dit fraaie pandje ooit eigendom van onder meer Johan Louis de Jonge, naar wie de christelijke basisschool in Zierikzee is genoemd. Veel la ter heeft ook Joh. Vijverberg hier gewoond na zijn pensione ring als schoolmeester. De man werd vooral bekend als voge laar en als maker van zijn eigen fotocamera's. Na de bocht achter de Hostel- lerie houdt het gezelschap weer even stil om te luisteren naar het verhaal over het huis 'De jonge Prins van Oranje'. Dit buiten, dat overigens de tand des tijd niet heeft door staan, is halverwege de acht tiende eeuw bewoond geweest door de bekende dr. Job Baster. foto Janne Wolterbeek Ook Huize Weelzicht is niet meer. „Gebombardeerd in 1944, want de geallieerden dachten dat er Duitsers zaten", laat Betty haar gehoor weten. Tegenover dat vroegere Weel- zicht staat nog wel steeds Heesterlust in volle glorie te pronken. De tocht gaat verder langs de plek waar in de vijftiende eeuw het klooster Sion werd ge sticht. Volgens de gids hebben de Spaanse veldheer Don Christobal Mondragon en zijn troepen hier de nacht doorge bracht nadat zij de Gouwe wa ren overgestoken. Dat ene nachtje gaf de Zierikzeese be volking de gelegenheid hun stad hermetisch af te sluiten, met als gevolg een maanden lang beleg De wandeling langs de buiten plaatsen in Schuddebeurs wordt nogmaals gemaakt op de woensdagen 12,19 en 26 ju li, aanvangl9.30 uur vanaf het hek bij Huize Zorgvlied onder aan de SchouwseDijk. door Piet Kleemans ELLEMEET - Het begon idealistisch en amateuristisch, maar in de elf jaar van haar bestaan is de Stichting Recreatie Activiteiten Westerschouwen (SRAW) uitgegroeid tot een professioneel wer kende organisatie waar aardig wat geld in omgaat. SRAW-voorzitter H. van Oost voorspelde woensdag bij de officiële sei zoenstart dat de activiteitenstichting nog verder gaat groeien. „Ik zie het er nog van komen dat de W van Westerschouwen plaats gaat maken voor de S-D van Schouwen-Duiveland", aldus Van Oost. Hij heeft als recreatieon- dememer en later voorzitter van de SRAW het recreatiewerk in omvang en aard zien groeien. „Ik heb ze ook vaak zien verhuizen', voegde Van Oost daar woensdag aan toe. Hij doelde daarmee op het feit dat de medewerkers, die in de pioniersperiode ondergebracht waren in de sleep-in aan de Rampweg, verhuisden naar achtereenvolgens Hotel Vliegveld, bij Haamstede, kamphuis De Dreef in Renesse en het voormalige gemeentehuis van Westerschouwen in Haamstede. Dit jaar is de boerderij van SRAW-voorzitter Van Oost in Ellemeet het SRAW-hoofd- kwartier. Een fraai onderkomen, al is het wat min der centraal in het SRAW-werkgebied. „Renesse is vanaf hier goed te doen, maar we zitten nu wel wat ver van Haamstede af", zegt SRAW-coördinator M. Dijke daarover. Zij beschikt dit seizoen over zo'n tien medewerkers die hun werk ver spreid over verschillende locaties moe ten doen. De eerste jaren werd het werk geconcentreerd op Renesse. Dat moest van haar slechte imago af en weer een voor iedereen gezellige badplaats wor den. Later kwam Burgh-Haamstede er als werkterrein bij en sinds dit jaarver- zorgt de SRAW ook de organisatie van zomeractiviteiten in Zierikzee. De SRAW levert meer en meer vermaak op maat, stelt stichtingsvoorzitter Van Oost. In Renesse worden de activiteiten vooral op jongeren en gezinnen afge stemd. Daar varieert het aanbod van ab- seilen tot beachbikkelcircuits en street- dance. In Burgh-Haamstede ligt het accent meer op cultuurhistorie met za ken als Middeleeuwse boogschutters, troubadours en minstrelen. Van Oost: „En dat laatste geldt ook voor Zierikzee. Daar wordt ook veel gedaan met cultuur historische evenementen." Anno 2000 werkt de SRAW met een budget van 280.000 gulden. De gemeente Schou wen-Duiveland ondersteunt het SRAW- werk met een jaarlijkse bijdrage van 55.000 gulden. De resterende 225.000 gulden wordt deels door Schouwse on dernemers op tafel gelegd en deels door de SRAW 'verdiend' met het verhuren van mensen en materiaal. De gidsen, waann een overzicht van de activiteiten, verschijnen in een oplage van 45.000 stuks. De boekjes worden verspreid on der tweehonderd ondernemers, voorna melijk in de Schouwse Westhoek, maar ook in Zierikzee. Het nieuwe SRAW-hoofdkvvartier werd op ludieke wijze 'opengevaren' door wethouder G. J. van de Velde-de Wilde. foto Janne Wolterbeek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 27