Zeeuw niet bang voor bon PZC Duo Accornica brengt sfeer mee Vernieling flitspaal wordt duur betaald Excursie leidt naar vleermuizen in boom Werkzoekende niet langer van hot naar her om formulieren zeeland z19 hoogleraar 'JJ.M. Schuyt »eeft lezing Snelheidscontroles lezers schrijven Spar IV Waterschap Spar V Vogelclub houdt jongerenmiddag zaterdag 17 juni 2000 LISSINGEN - De hoogleraar jciologie prof. dr. mr. C. J. M. chuyt houdt dinsdagavond 27 ni de vierde H. M. van Rand- ijk-lezing. De titel van zijn le ng: Over de vermenselijking an de samenlevingsorganisa- e. Centraal daarin staat de oodzaak van de handhaving an essentiële burgerrechten te- enover de macht van overhe en en marktkrachten. e Van Randwijk-lezing, aan- mg 19.30 uur, wordt om de zee jaar in de Sint Jacobskerk t Vlissingen gehouden. Het ini- itief daartoe ging destijds uit an de Zomeruniversiteit Zee- ind, in samenwerking met de rovinciale Zeeuwse Courant, rofessor Kees Schuyt (1943) judeerde sociologie en Neder- inds recht in Leiden, Oslo en erkeley. Hij promoveerde in 972 op het proefschrift Recht, rde en Burgelijke Ongehoor- aamheid. Hij was werkzaam Is hoogleraar in de rechtssocio- igie aan de Katholieke Univer- jteit Nijmegen (1972-1980). ërvolgens, tot 1990, bekleedde ij de leerstoel empirische so- iologie aan de Rijksuniversi- ïit Leiden. Momenteel is hij oogleraar in de sociologie aan e Universiteit van Amsterdam. tapport i.nds begin 1988 is hij voor de veede maal lid van de Weten- .•happelijke Raad voor het Re- ïringsbeleid (WRR). Onder jn leiding kwam het rapport ver de Basisvorming (1986) tot and en recentelijk het WRR- ipport Generatiebewust Be- •id (februari 2000). Prof. i'chuyt is sedert 1991 lid van de Coninklijke Nederlandse Aca- lemie van Wetenschappen, lij heeft een groot aantal we tenschappelijke publicaties op zijn naam staan en leidde tevens enkele grote onderzoeken. Naast zijn wetenschappelijke werk schrijft hij sedert 1989 tweelijkelijks een column in De Volkskrant. Van die columns verschenen enkele bundels. Eerdere Van Randwijk-lezin gen, vernoemd naar de in 1966 overleden schrijver, journalist en verzetsman Hendrik Mat- theus van Randwijk, werden verzorgd door Ed van Thijn (toen burgemeester van Am sterdam), rabbijn S. A. Soeten- dorp van de Liberaal Joodse Ge meente en door C. G. Niehaus, ambassadeur van Zuid-Afrika. door Jacques Cats MIDDELBURG - Het is een illusie om net als het Hulster CDA-raadslid J. Steijaert te denken dat het wel ietsje minder kan met die snelheidscontroles, nu het fenomeen snelheidsduivel nage noeg uitgestorven lijkt op de Zeeuwse wegen. De politie zet na een jaar van in tensief speuren naar overtreders het of fensief onverminderd voort. „Het uitdelen van zoveel bonnen is niet voldoende gebleken om het verkeersge drag te veranderen", stelt commissaris Hans Eckhardt, coördinator van het politieproject in Zeeland, vast. „Het vrijheidsgevoel mag kennelijk iets kos ten." Voor dit jaar wordt gemikt op een oogst aan bekeuringen, die nagenoeg overeen komt met de resultaten van één jaar verkeershandhaving: 185.640. De politie wil er zelfs nog een schepje bo venop doen door extra aandacht te schenken aan de onverbeterlijke jakke raars. Verschillende gemeentelijke vertegen woordigers, met name uit Zeeuws- Vlaanderen, hebben in het recente ver leden sterk geageerd tegen het strenge optreden van de politie. De Sluise wet houder J. Boogaard bekende zelfs op het punt te hebben gestaan zijn woede op een flitspaal af te reageren. Het WD-raadslid R. van Haperen uit Hulst vindt dat het exact in de gaten houden van de snelheid, zoveel aan dacht vergt van een automobilist 'dat je juist een gevaar op de weg wordt'. Raadslid Steijaert uit Hulst behoort tot de gemeentelijke vertegenwoordigers, die aandringen op een evaluatie van de snelheidsmetingen om daarna wellicht te besluiten bij de controle wat gas te rug te nemen. Heksenjacht Volgens de coördinator van het speciale project zijn er tekenen dat de felle kri tiek, op wat men al als een heksenjacht betitelde, begint af te nemen. Hij en voorlichter J. van Mourick stellen vast dat er de laatste tijd veel meer adhesie betuigingen binnen komen. Eckhardt: „Het wordt nu al bijna als een agressie ve daad gezien als iemand met een vaart van 12 0 kilometer per uur naar de veer boot scheurt. Nog niet zo lang geleden deden ze dat met horden." Hij meldt dat burgers de politie zelfs vragen de echte overtreders harder aan te pakken, door bijvoorbeeld rijbewij zen in te nemen. Ook wordt er meege dacht over infrastructurele maatrege len om verwarringgevende situaties aan te pakken. Eckhardt ziet wel wat in de suggestie van burgemeester C. J. van Liere van Sluis-Aardenburg. Die denkt dat met kleurmarkeringen op het weg Tot grote ergernis van andere weggebruikers rijden veel automobilisten over de stormvloedkering niet harder dan 80 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. foto Marijke Folkertsma dek beter kan worden aangegeven hoe hard er ter plekke mag worden gereden „Maar er moet niet teveel gefrutseld worden, waarbij de ene gemeente zus en de andere zo doet". Ook de suggestie van burgemeester J. L. M. Mandos van Borsele om het wegbeheer meer in één hand te krijgen spreekt hem aan. Het gebeurt nu dat wegbeheerders met be- bordingen voor verwarring zorgen. Uit angst om een bon te krijgen, houden veel automobilisten een veilige snel heid aan, terwijl ze op sommige plaat sen ongestraft een tandje bij kunnen zetten. Een duidelijk voorbeeld is het weggedrag op de stormvloedkering. Daar blijven automobilisten op een koers van 80 kilometer per uur zitten, terwijl ze 100 km mogen omdat het een autoweg betreft. Politievoorlichter van Mourick: „Dat wekt ergernis. Soms zie je daar gevaarlijke situaties uit voort komen." De resultaten van één jaar ver keershandhaving geven aan dat ook een flink aantal buitenlanders dat Zee land bezoekt op de bon gaat voor te hard rijden. Directeur Ron de Reus van het Bureau voor Toerisme Zeeland (BTZ) stoort zich aan het gebrek aan voorlichting richting toeristenpubliek. De lokale bevolking is wel van de maat regelen op de hoogte. Buitenlanders worden bij de provinciegrens slechts met een streng ogend bord waarop een camera staat, gewezen op snelheids controles. „Dat is geen binnenkomen in een toe ristische provincie", zegt De Reus. „Daar hoort een prachtig bord te staan met de mededeling 'welkom in Zee land'." Bij de toeristische organisatie komen regelmatig boze brieven binnen, waarin buitenlanders laten weten dat Zeeland een gastonvriendelijke pro vincie is. Rijden door rood licht staat volgens de directeur van het BTZ niet ter discussie, net zoals het laagvliegen met een snelheid van 180 kilometer in het uur over rijksweg A58. „Maar 4 km te hard rijden op een weg waar je 60 mag, daar heb ik ook als lokale bewoner problemen mee." Eerder liet ook ANWB-medewerker J. Marjé zich kritisch uit over het strenge regime: 'Straks blijft de toerist nog weg uit Zeeland. Die is niet gediend van dit soort vakantiekiekjes'. Via het Internet is, exact met vermelding van het kilo- meterpaalnummer, een lijst verspreid van plaatsen langs rijkswegen, zoals bij Kruiningen, waar videocamera's zijn geplaatst die niet meer met radarappa- ratuur te herkennen zouden zijn. met deze videobeelden zouden overtreders nog zwaarder en vooral sneller worden bestraft: binnen vier dagen een proces verbaal in de bus. Woordvoerder E. Kraszewski van het Korps Landelijke Politie Diensten in Driebergen doet die informatie af als een 'onzinverhaal'. De politie Zeeland heeft inmiddels maatregelen getroffen om flitspalen te beschermen tegen personen die er hun agressie op willen botvieren. De palen zijn, zoals de Zeeuwse projectcoördi nator het noemt, op een technische ma nier zodanig beveiligd dat de politie snel ter plekke kan zijn. Mocht er appa ratuur onklaar raken, dan is die een dag later alweer in werking of neemt een mobiele controle de taak van de flitspaal tijdelijk over. Eckhardt spreekt op dat punt over 'een ontmoedigingsbeleid'. De vernielingen aan diverse flitspalen op Schouwen heeft tot nu toch nog geen aanhouding opgeleverd. De twee mannen die in Zeeuws-Vlaanderen werden betrapt, toen ze bezig waren een flitspaal om te zagen, zijn vrijdag berecht. door Aector Doorns TERNEUZEN - Een 28-jarige man uit Alkmaar kreeg vrijdag in Terneuzen letterlijk de reke ning gepresenteerd voor het vernielen van een flitspaal met radarapparatuur. Politierech ter G. Nomes legde gisteren de Alkmaarder een boete op van 1000 gulden. Tot dezelfde straf werd ook een 30-jarige inwoner van Warga bij verstek veroor deeld. Daarnaast moeten de vandalen opdraaien voor de schade aan de flitspaal, een be drag van ruim 2800 gulden. De verdachten hadden op 3 maart dit jaar de zijarm van de flitspaal op de Rijksweg N61, ter hoogte van Vogelwaarde, met een slijptol al gedeeltelijk doorgeslepen toen een getuige de politie belde. Daarnaast had den ze geprobeerd de paal zelf door te zagen. De politierechter achtte poging tot de diefstal van de camera bewezen. Zowel de politierechter als officier van justitie G. Rip zagen de actie eerder als dronkemanslol dan als sabotage. Rip stelde dat hij anders gevangenisstraf had ge- eist. „Maar ze moeten het wel in hun portemonnee voelen", vond hij. „Die flitspalen staan er in het belang van de verkeersvei ligheid." Hij eiste een boete van 1500 gulden voor beide ver dachten. Eerder hadden ze te genover de politie verklaard de flitspaal als een kadootje voor een collega van het werk te heb ben willen meenemenmaar gis teren verzekerde de Alkmaar der dat het incident een geintje was. De mannen hadden wat ge dronken en gingen op zoek naar een nachtclub. Toen ze die niet konden vinden ontstond het idee om de flitspaal door te za gen. „Voordat ik het wist stond ik aan de paal te slijpen", vertel de de 28-jarige verdachte. Het duo had geen strafblad. De zitting werd bijgewoond door projectleider A. Vreeke van Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. door Marjolein Reinhoudt TERNEUZEN- De Natuurbe schermingsverenigingen en de natuurbeschermende instanties in Zeeuws-Vlaanderen organi seren in juni diverse activitei ten. De ZLTO en de Steltkluut hou- den op zaterdag 17 juni de Stroopielekkersfietstocht door de omgeving van Zaamslag. On derweg worden verschillende Zeeuwse hoeves aangedaan en is er een picknick met streek producten. Ook een bezoek aan het Schelpenmuseum maakt deel uit van de tocht. De fietsers vertrekken rond 10.30 uur bij Reuzenhoek 30. Op deze zaterdag vindt tevens een uitvliegexcursie plaats. De deelnemers aan de excursie be studeren onder leiding van een deskundige een kolonie vleer muizen die in een holle boom verblijft. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij De Steltkluut. 't Duumpje houdt op maandag 19 juni en donderdag 24 juni een wandeling onder leiding van twee gidsen door de duinen met uitzicht op natuurgebied de Groese Duintjes en de Cletems- polder. De tochten zijn vijf kilo meter lang en duren twee uur. De wandeling op maandag be gint om 19.00 uur bij duinover gang de Groese Duintjes, op donderdag vertrekt men om 19.30 uur vanaf de parkeer plaats bij het natuurgebied. Uilen Een ervaren gids van Staatsbos beheer brengt liefhebbers op dinsdag 20 juni dichtbij vleer muizen, uilen en muizen in het Bos van Erasmus. Om 21.30 uur verzamelen de deelnemers zich op de parkeerplaats Knokkert. Op zaterdag 24 juni vertrekt de boswachter bij bezoekerscen trum de Baeckermat in West- dorpe voor een wandeling van tweeënhalf uur door natuurge bied Canisvliet. Bij terugkomst kunnen de deelnemers zich te goed doen aan de traditionele brunch. Deelnemers kunnen zich tot vrijdag aanmelden bij het bezoekerscentrum door Lilian Dominicus OOSTBURG - Nog niet zo lang geleden runden arbeidsbu reaus, gemeentelijke sociale diensten en uitvoerende instan ties voor sociale zekerheid hun eigen winkeltjes, veelal in af zonderlijke panden. Zo ging vaak heel wat tijd verloren aan de aanvraag van bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. Weinig doelmatig, vond het par lement. Eind 1997 gingen Eerste en Tweede Kamer akkoord met de vorming van Centra voor Werk en Inkomen (CWI's), waarin al deze instellingen op een locatie bij elkaar zitten. Langzamerhand introduceren steeds meer gemeenten zo'n CWI. Voortaan hoeven werkzoeken den niet meer van het ene naar het andere adres te fietsen om een onbenullig formuliertje op te halen, maar schuiven ze ge woon een loketje op. Niet meer bij elke instantie de persoonlij ke gegevens opnieuw oplepelen, maar één inta/ce-gesprek en dan is het klaar. De communicatie tussen de verschillende organi saties zou tegelijkertijd moeten meeliften. „De lijntjes worden korter", legt Louise Beduwé van Arbeidsvoorziening Oostburg luit. Voorop staat de doelstelling om de werkzoekende zo snel moge lijk aan een baan te helpen, en niet alleen aan een uitkering. Werk boven inkomen, zo luidt het motto. Openstaande vacatures hangen er op opvallende plekken en het arbeidsbureau bemiddelt tus sen werkgever en werkzoeken de. Herintreders „Een CWI is niet alleen bedoeld voor werklozen", verkondigt Beduwé, die angstvallig elk misverstand over deze nieuwe sociale zekerheidscentra uit de .wereld wil helpen. „Herintre ders en werkenden die iets an ders zoeken behoren net zo goed tot de doelgroep." Het verstrekken van uitkerin gen behoort overigens voortaan wel tot de verantwoordelijkhe den van een CWI. De gemeente krijgt voor het centrum, inclu sief de sociale uitkeringen, geld I van het Rijk uit het Fonds Werk en ï^komen. Omdat de hoogte van het bedrag vooraf vaststaat, doen de gemeenten er alles aan zoveel mogelijk werklozen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Het huisvesten van Arbeids voorziening, de gemeentelijke afdelingen van sociale zaken en uitvoeringsinstanties als het GAK lijken nu nog de primaire taken. Het ligt echter in de bedoeling de nu nog zelfstandig opereren de organisaties op de langere termijn te laten samensmelten tot een overkoepelend orgaan. Met allerlei verschillende afde linkjes weliswaar, maar toch: één geheel. Digitaal aanbod In de toekomst zullen de CWI's tevens fungeren als platform voor vraag en aanbod op de di gitale arbeidsmarkt. Beduwé: „Over een tijdje moet het voor een werkgever gewoon zijn om direct vanaf zijn eigen kantoor een vacature op de homepage van het CWI te plaatsen, net zo als werkzoekenden hun cv op het internet plaatsen. Sommige CWI's zijn hier al in een pilot- project mee bezig: de nationale sollicitatiebank en de nationale vacaturebank." Ook in Zeeland beginnen de ini tiatieven zo zoetjes aan van de grond te komen. De doelstelling ligt al geruime tijd vast. Over een aantal jaar moeten er tien CWI's over de hele provincie verspreid zijn. Een proefproject in de gemeente Reimerswaal draait al een tijdje. Opening Volgende week, dinsdag 20 juni, openen twee nieuwe CWI's in Zeeland hun deuren. Bij het CWI Oostburg (op de plaats van het Arbeidsbureau) kan elke in woner van West-Zeeuws- Vlaanderen voortaan terecht. Werkzoekende en werkgever hebben daar toegang tot het Ar beidsbureau Oostburg, de afde ling sociale zaken van de ge meenten Oostburg en Sluis- Aardenburg en de uitvoerings instanties Cadans, SFB en GAK. Het CWI Tholen heeft zich in het Arbeidsbureau van Sint Maar tensdijk gevestigd en daarin werken gemeente, de afdeling sociale zaken en de uitvoerings instellingen met elkaar samen. De officiële opening in Sint Maartensdijk is om 10.00 uur en in Oostburg om 14.00 uur.4 door Piet Kentin HULST - Toen enkele accordeo nisten in 1991 een benefietcon cert gaven in Hulst kenden ze el kaar niet. Ze waren allebei op het concert afgekomen omdat ze helemaal gek zijn van harmoni ca- en accordeonmuziek. Na het concert werd nog wat nagebab- beld en zo ontstond aan de bar het duo Accornica. Geert Ottens en Flip Bosscher spelen accordeon en harmonica Zij brengen hun repertoire van bekende en minder bekende liedjes op partijen, markten en speciale gelegenheden. Zo zijn ze morgen, zaterdag 17 juni, te horen tijdens de schaapscheer dersdag op de Terneuzense kin derboerderij. „Toen ik Geert op die middag leerde kennen en hoorde dat hij accordeon speelde hebben we eigenlijk meteen besloten om eens samen te spelen. Al snel bleek dat we muzikaal op één lijn zaten. We speelden hetzelf de repertoire en we voelden el kaar goed aan. Ook de combina tie van harmonica en accordeon was perfect", vertelt Flip Bos scher. Na een aantal oefenavonden volgde het eerste optreden bij een kennis. Nummers als Faria Kufstein, Daar bij die molen en De Zuiderzee-ballade vormden de basis. „Dat was best een suc ces", weet Geert Ottens nog. Vanaf dat moment zijn de twee elke week gaan oefenen. De accordeon en harmonica lij ken voor een leek op elkaar. Maar een groot verschil is dat een accordeon een gelijktonig instrument is en een harmonica een wisseltonig instrument. „Als ik bij mijn harmonica één knop indruk dan hoor je bij het trekken en duwen twee ver schillende tonen. Een accorde on geeft bij het trekken en du wen per toets dezelfde toon", legt Bosscher uit. Lepels Aan de linkerkant van zijn har monica zitten veertien bassen, lepels genoemd. Ook deze lepels geven bij het duwen en trekken van de harmonica verschillende tonen. De lepelbassers worden niet meer fabrieksmatig ge maakt. „Als je zo'n harmonica wilt hebben, moet je hem twee dehands kopen of speciaal laten bouwen. Ik heb deze in 1988 ge kocht. Ik speelde toen mond harmonica. Een collega vertelde dat, wanneer je op een mond harmonica kan spelen, je ook vrij snel op een harmonica kan spelen. En inderdaad, het was zn." JP Li W i i Geert Ottens met accordeon en Flip Bosscher met harmonica: „De combinatie is perfect." foto Charles Strijd Zijn instrument mag er zijn. Het is prachtig afgewerkt met no tenhout en heeft een koperen mechaniek. Van dit type harmo nica zijn er vier gemaakt, en daarvan heeft Bosscher er twee in bezit. „Vroeger werd een har monica ook wel de piano van de armen genoemd", vertelt hij verder. „De gewone man vierde toen feest op harmonicamuziek op straat en bij bruiloften. Het is een fantastisch instrument om sfeer te brengen. Het is jammer dat ze niet meer veel bespeeld worden, hoewel het de laatste jaren weer wat toeneemt." Ook de accordeon is\' veer in op mars. „In conservatoria wordt accordeonmuziek nu onderwe zen", zegt Geert Ottens enthou siast. Tic „Het is eigenlijk jammer, maar de elektronica in de muziek heeft 'het ambacht', want zo mag je het bespelen van accor deon en harmonica wel noemen, naar de achtergrond gedrukt. Maar ja, om zo'n instrument te spelen moet je een tic hebben. Je moet trekken, duwen en je ziet niets van de toetsen en knoppen die je gebruikt. Maar als je het onder de knie hebt is het. een fantastisch instrument oüv je gevoel in te leggen", vindt hij. Sinds htm eerste optreden wordt het tweetal steeds vaker gevraagd. De twee muzikanten spelen ook als vrijwilligers mee met het orkest De muzikale Sterretjes van de Sterre in Clin- ge. „Samen met hen treden we een keer per jaar op, zoals tij dens de Sterrefeesten. Dat is al tijd erg leuk." Ottens hoopt dat in Zeeuws- Vlaanderen de interesse voor de twee instrumenten zal toene men. „Het zou perfect zijn als we door onze optredens anderen in de streek enthousiast kunnen krijgen. Dan is onze missie ge slaagd." Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Met verbazing heb ik kennis ge nomen van de problemen met burgemeester Spar van der Hoek. Nu gebleken is dat de wethou ders niet meer met de burge meester willen samenwerken, gaat men nadenken over de mo gelijke kosten voor de inwoners van Middelburg. In de PZC las ik 1,3 miljoen. Het is niet te geloven dat iemand die zoveel problemen veroorzaakte, toch recht zou hebben op zo'n groot bedrag. Laatst stond een politieman in uw krant die val selijk beschuldigd werd. Deze moet nu vechten om schadever goeding te krijgen, terwijl hij niets anders heeft gedaan dan zijn werk. Hoezo rechtsgelijkheid in Ne derland? Als dit recht is in Ne derland, is dit reden om je te schamen. R. W. Ingelse Majoorwerf 28 Zoutelande Gelijk het olieplatform Brent Spar indertijd, wordt nu ook Bert Spar, de Zeeuwse denktank, eindelijk naar de kant gesleept en ontmanteld. De ingehuurde Drentse herder met mondiale neigingen staat weer eens volop in het middelpunt van de Middelburgse 'schaaps kooi'. Eindelijk hebben de be stuurders hun kont tegen de krib gegooid. De 'bezem', gros sierend in luchtkastelen en ego- strelende plannen, mede ont sproten onder zijn onstuimig kuifje, wordt weer terug op moeder aarde gezet. Na zijn 'gePeperde' declaraties, taxirei- zen, suite-leven en de broodno dige oriëntatiereis naar Balti more, wilde Berti more! Zelfs de New York Times pikte zijn graantje mee van het Middel burgse 'Noorderlicht'. De onze kerheid bij de Amerikaahse in vesteerders groeit gestaag nu de Middelburgse 'Big Brother' zal moeten opRutten. Menige Ame rikaan droomde al van een Wal- chers 'suite-leven' aan ons 'Lago di Veri' en zit daarom met de grote vraag: waar stop ik nu mijn 'Poet-in'? Hopelijk speelt onze Lange Jan binnenkort: Op de grote stille heide dwaalt de 'herder' een zaam rond. Tj. Westerterp Populierenlaan 3 Middelburg In de PZC van 31 mei werd dui delijk hoe ondemocratisch de leefomgeving van de bewoners van de Zeeuwse eilanden wordt geregeld. Uit veiligheidsover weging sommeert het water schap de provincie om nog bomen te vervangen op de ka naaldijk door Walcheren. De belanghebbenden, u en ik dus, krijgen zestien dagen om te rea geren op een nota die hoog in de hiërarchie van het bestuur is ge wisseld. Alles moet geruisloos geregeld: uitsterven, dan went men eraan! Het veiligheidsar gument? Blijkbaar is het Delta plan na 1953 uitgevoerd niet voldoende geweest! Weer pro beren dwaze machthebbers ge vaarlijke ideeën te verwerkelij ken, net als zestig jaar geleden. Toen verdwenen ook de bomen. De meidoorns waren toen de enige groene strook in het deso late landschap. Het zogenaamd democratisch gekozen water schap kan blijkbaar vrijelijk be slissen hoe het Walcherse land schap er economisch moet uitzien. De functie als wind scherm van hogere bomen wordt blijkbaar niet erkend. En gezien de armzalige vernieu wing van de landwegen ook niet nodig? Geen hoge bomen meer, geen meidoorns meer. Wie houdt dit gezelschap in Goes tegen? NGO's van mensen die het ei genbelang ondergeschikt maken aan dat van de gemeen schap en wier handen niet amb telijk zijn gebonden misschien? H. Hofman Elzenoordlaan 25 Vrouwenpolder SLUIS - De afdeling Zeeland van de Nederlandse Zebravin- kenclub houdt zaterdag 24 juni een jongerenvogelmiddag. De middag staat in het teken van de tentoonstellingen die la ter dit jaar worden gehouden. Onder leiding van keurmeester J. de Nijs worden de kwaliteiten en de kleur van de jonge vogels bekeken. De bijeenkomst wordt gehou den in dorpshuis Het Zoute Vestje in Sluis en duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Ookmiet-le- den zijn welkom.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 75