Vervaet opent nieuw bedrijfspand Van kunst tot kerk op Zuid-Bevelandse route PZC Publiciteitsstunt valt in het water In de voetsporen van Marco Polo Kunst- en antiekveiling in Stadsschouwburg zeeland 14 Mechanisatie-afdeling Biervliets bedrijf weg uit dorpscentrum Nieuwe planten in rood-wit-blauwborder in detail ondernemend zeeland 1972 kunst cultuur Kamerkoor treedt op in Koorkerk Huisschilder komt laat tot bloei als kunstenaar zaterdag 17 juni 2000 - - wmern im*28 hmm door René van Stee BIERVLEET - Vervaet Land bouwmechanisatie, onderdeel van Frans Vervaet BV uit Bier vliet, opent een nieuw bedrijfs pand aan de Hoofdplaatseweg in Biervliet. De mechanisatie- afdeling is verplaatst, vanwege ruimtegebrek op de oude loca tie aan de Braakmanlaan. ,,We waren verder van mening dat grote landbouwvoertuigen en -werktuigen met hun bijko mende overlast niet midden op een dorp thuishoren. Ook hier om -hebben we besloten deze activiteiten elders voort te zet ten", vertelt mede-eigenaar en directeur E. Vervaet. De nieuwe locatie is in een jaar tijd compleet verbouwd. Hier door is er nu de beschikking over een ruime opslagloods, waar eveneens de jaarlijkse wintershow zal worden gehou den. Het bestaande kantoor is uitgebreid met een bovenver dieping. De werkplaats vol doet aan de modernste eisen, met onder meer een geheel door Claudia Sondervan OUDELANDE - De Groep Traditionele Kwekers, waartoe de Oudelandse plantenkweek- ster Eleonore de Koning be hoort, presenteert woensdag 5 juli nieuwe winningen in hun border Tricolore bij Kasteel de Haar in Haarzuilens. De zeven tig meter lange dubbele border in rood-wit-blauw wordt met regelmaat geactualiseerd met nieuwe planten die de vier kwekers wonnen. Van de Oudelandse kwekerij worden een nieuwe donkerro de hoge korenbloem Centaurea 'Kasteel de Haar' en een nieuw blauw Frans vlas Linaria bo- niense 'Marie Louise van De- dem' die langer bloem houdt, toegevoegd. Van de Suameerse kweker Brian Kabbes komt een De Intratuin-tuincentra, waarvan er ook één in Koude- kerke staat, doneert bedrijfs kleding aan de stichting Hu mana te Tynaarloo. De 2.500 werknemers bij de centra Inrij gen nieuwe bedrijfskleding. De oude kleding wordt door de stichting verkocht ten bate van ontwikkelingsprojecten in An gola of Zambia. De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Claudia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. nieuw computergestuurd trek- kerkeuringsstation. In de en treehal is een winkel gevestigd. Vervaet: „Als extra service mikken we hiermee op het boe rengezin. Ze kunnen terecht voor schoeisel, kleding, verf, gereedschap en andere beno digdheden voor op de boerde rij." Dankzij de herschikking van de bedrijfsruimten worden de activiteiten van Vervaet nu vanuit drie verschillende loca ties in en rondom Biervliet voortgezet. Het bedrij f bestond reeds uit drie verschillende be drijfsonderdelen, te weten Bui tenhof, Produktie en Land bouwmechanisatie. Met de verhuizing van Vervaet Land bouwmechanisatie naar de Hoofdplaatseweg, houdt Ver vaet Buitenhof aan de Braak manlaan zich nu alleen nog bezig met auto's en tuin- en parkmachines. Voor Vervaet Produktie aan de Haringkaker verandert er niets. Zij blijven gespecialiseerd in de construc tie van landbouwmachines als suikerbietenrooiers en mestin- jecteurs. De opening van Ver vaet Landbouwmechanisatie wordt op vrijdag 23 juni voor genodigden verricht door bur gemeester R. Barbé. Op zater dag 24 juni is er van 10 tot 17 uur open huis voor overige be langstellenden. witte Achillea 'Baron van Zui len die niet terugvalt in de vale wilde kleur. Voor 2001 beloofde de Hessenhof in Ede een nieu we roodbladige Sedum die niet snel schimmelt. De border werd in 1998 aangelegd naar ontwerp van De Koning. De scheidend Libelle-groen- schrijfster Irène Haverman waakt voortaan als 'bescherm vrouwe over de conditie van de border. Zij doet in het maand blad Groei en Bloei vanaf vol gend jaar maandelijks verslag over de progressie van de bloe- menlaan. Zondag 9 juli tussen 11.00 en 17.00 uur zijn de kwekerijen aanwezig tijdens de Planten- parade voor het publiek. In kasteel en park zijn die dag rondleidingen. Komende win ter geven de kwekers bij De Haar en bij Arboretum Trom penburg in Rotterdam tuincur- sussen. De attractie met de Nissan Almera op de Markt in Middelburg is vooralsnog niet toegankelijk voor passagiers. foto Ruben Oreel doorFleurvan Rijn MIDDELBURG - Wat 'de meest spraak makende proefrit' had moeten worden, werd een groot fiasco. De attractie met de Nissan Almera op de Markt in Middelburg draaide wel, maar was, door technische problemen, niet toegankelijk voor passa giers. De Nissan draait in drie in elkaar passende stalen ringen 365 graden in de rondte. De naam van het apparaat is Gimble en het stond eerder al in Rotterdam, Heemstede, Utrecht en Duinrel. Daar sloeg de publici teitsstunt aan. Of dat in Middelburg ge beurt, is nog maar de vraag, want het is maar afwachten of er dit weekeinde nog mensen in kunnen. Toch groeit de rij men sen voor de attractie, zich niet bewust dat ze er voorlopig niet in kunnen. Sommigen wachten al meer dan een uur. „Het is best een mooie auto", zegt Ramon Prins. Maar dat is niet de reden waarom hij in de auto wil zitten. „In een gewone auto ga je nooit over de kop, daarom lijkt het mij zo leuk om dat eens mee te maken", vertelt hij. AnneMarieke Henneman foto Lex de Meester door Ernst Jan Rozendaal Reizen is haar lust en haar le ven. Vroeger, op school, zat AnneMarieke Henneman altijd met haar neus in de atlas. Toen de meao die ze volgde de moge lijkheid gaf van een uitwisse ling met Engeland, stond zij meteen vooraan. „Ik heb altijd gedacht: Als ik geld heb, wil ik wat van de wereld zien. Dan pak ik mijn rugzak en ga ik." Het lag voor de hand dat de Mid delburgse (geboren in Vlissin gen en opgegroeid in Goes) een beroep zou kiezen dat haar in staat stelt veel te reizen. Haar secretaresse-opleidmg heeft ze gelaten voor wat die is, ze is reis- leidster geworden bij Necker- mann. Die stationeert haar tel kens voor een half jaar in een toeristenoord, waar zij vooral de Duitse en Belgische gasten wegwijs maakt. Op de enige vrije dag die ze per week heeft, verkent ze het land. En in perio des tussen uitzendingen bereist ze de hele wereld. De lijst van landen die ze bezocht is indruk wekkend. Behalve door zo'n beetje heel Europa reisde ze on der meer naar de Verenigde Sta ten, Mexico, Egypte. Israël, Zimbabwe, Botswana, China, Nepal en India. Ze reist om het avontuur. Op va kanties, vroeger met de familie, sprak ze altijd zonder moeite buitenlanders aan. „Een ander schrikt er voor terug. Ik ga er juist op af. Ik zie geen drempels, desnoods praat ik met handen en voeten. Je leert creatief te communiceren." Een jaar of zes geleden kreeg ze een vakantie baantje in Zwitserland. Ze blééf er vier jaar hangen. Zestig tot zeventig uur per week werken, maar op vrije dagen 's zomers de bergen in en 's winters de skipis tes op. Toen ze twee jaar geleden terugkeerde naar Middelburg, kon ze niet wennen. „Zeeland is altijd mijn thuisbasis. Als ik hier ben, zoek ik de zee op. En natuurlijk mis ik familie en vrienden. Maar het wonen was hier geen succes. Ik moest weet weg." Via Neckermann kwam ze te recht op Mallorca. Een shock, erkent ze. „Ik wist niet wat er aan de hand was. Die gang van zaken in zo'n toeristencentrum. Nu ben ik het gewend. Je maakt 100 zeeuwse portretten als reisleidster niet echt contact met de bewoners van het land. Je staat aan de zijlijn. Maar ik haal dat wel in op mijn vrije da gen en tijdens andere reizen." Ze heeft soms het gevoel in de voetsporen van Marco Polo te lopen. ..Ik trek als vrouw alleen door India en wordt daar gecon: fronteerd met vrouwen die zes kinderen hebben waarvoor ze moeten zorgen. Op zulke ver schillen word je geattendeerd wanneer je reist. Je leert dat het niet zo vanzelfsprekend is dat wij het zo goed hebben. Ander zijds merk je ook dat mensen in Afrika, die bijna niks hebben, toch een enorme levensvreugde kunnen uitstralen." door Mieke van der Jaqt HEINKENSZAND - De Cultu rele Raad van Borsele heeft we gens het succes van vorig jaar de open atelierroute weer gecom bineerd met monumenten en monumentale kunst. Kerken en beelden kunnen elke willekeu rige dag van het jaar wrorden be keken, maar alleen op zaterdag 1 en zondag 2 juli staan op de zelfde route de ateliers van tien Borselse kunstenaars open. De ateliers en bezienswaardig heden zijn aangenaam ver spreid over de vijftien kernen van de gemeente Borsele. Op een handig kaartje heeft de Culture le Raad de atelierroute, een be staande route langs monumen tale kerken, gecombineerd met de nog niet helemaal voltooide kunstroute van de gemeente. Met een hoofdletter K staan de beelden aangeven die Borsele voor tien kernen heeft laten ma ken door kunstenaars uit de ge meente. Die kunstenaars kun je dan ook weer tegenkomen in hun ateliers, die met sleutelga ten staan aangegeven op het kaartje. Zeven kerken: Heinkenszand, 's-Heer Abtskerke, 's-Graven- polder, Kwadendamme, Baar land, Driewegen en 's-Heeren- hoek, staan op beide dagen open voor het publiek. Er liggen fol ders klaar met informatie over bouwstijl, geschiedenis en inte rieur. De route, die zich leent voor fietsers, automobilisten en heel goed getrainde wandelaars, kan op elk willekeurig punt begin nen. Wie in het noordwesten instapt komt eerst terecht bij Nelly van Nieuwenhuijzen in Lewedorp, die schilderijen en rubberen sieraden uitstalt in haar atelier. In Nieuwdorp werkt glazenier Rinus Rent meester en met de klok mee komt de liefhebber in Hein kens- zand, waar een concentratie van open ateliers is. Betsy de Jonge toont handvormobjecten van klei en vormen, die zijn ontstaan uit gebakken steen. Jopie Min- naard-Verheijke laat aquarel len, olieverven en gemengde technieken zien. Nellie Grim doet voor het eerst mee met aquarellen en olieverven. Ook in Heinkenszand is 't Kunstuus, dat werk laat zien van C. Hel mus uit Nieuwdorp en Franco Leemann uit Zwitserland. In 's-Heer Abtskerke stelt Iris de Leeuw haar huis, tuin en atelier open om te laten zien hoe haar nieuwste werk tot stand komt: snelle, kleurige portretten. Oervormen Ook in Baarland werkt een klei ne concentratie van kunste naars: Tineke van de Water toont voornamelijk keramiek en fotografie en Cees Dubbel dam maakt literaire overpein zingen in gemengde tekentech nieken. Van Baarland naar het westen ligtEllewoutsdijk, waar Marian Aerssens voor het eerst haar atelier openstelt met kleurrijke oervormen en vrouw figuren. In Borssele tenslotte zit Cock Hazelager. Haar atelier is gevuld met keramische hand vormen. Op zaterdag zijn de ateliers open van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11 00 tot 18.00 uur. Dezelfde tij den gelden voor de kerkdeuren. 'Vlissingse visservrouw aan de kade' van Reimond Kimpe wordt dinsdag geveild in Middelburg. Werk van Betsy de Jonge, te zien tijdens de open atelierroute in de gemeente Borsele. door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - De kunst- en an tiekveilingen van A. I. Verhage in Middelburg zijn niet compleet zon der een schilderij van Reimond Kim pe. Op de veiling die dinsdag plaats vindt in de Stadsschouwburg in Middelburg komt het tafereel 'Vlis singse visservrouw aan de kade' on der de hamer. De richtprijs ligt tussen de tien- en vijftienduizend gulden. Financieel gezien is dat niet het top stuk van de veiling. Een zeventien- de-eeuws schilderij van Jan Olis, 'Het vertrek van soldaten', moet zes tig- tot vijfenzeventigduizend gul den opbrengen. Opmerkelijk zijn verder 'Zomers landschap met vee en herder' (geschatte opbrengst: 40.000 tot 50.000 gulden) en het mooie 'Moeder met kind' van Ber nard de Hoog (20.000 tot 25.000 gul den). Van de Veerse schilder D. Koets ver handelt Verhage twee schilderijen. „Die man was straatarm", vertelt hij. „Bij de bakker of slager betaalde hij soms met een schilderij. Nu zie je dat die werken voor ongeveer dui zend gulden weggaanPaardenlief hebbers kunnen zich verheugen op vijf schilderijen van Wim Romijn, alle met voorstellingen van trek paarden. Behalve schilderijen ver meldt de veilingcatalogus onder meer twee antieke tegeltableau's met bijbelse voorstellingen, meube len en sieraden. Verhage houdt twee keer per j aar een grote veiling. Meer is volgens hem niet mogelijk als hij de van hem ver wachte kwantiteit en kwaliteit wil bieden. Hij betreurt het dat na zijn vorige veiling enige commotie ontstond omdat de Middelburgse kunsthan delaar J. Louter hem ervan beschul digde kopers met opzet op het ver keerde been te zetten door een schilderij ten onrechte aan W.J. Schütz toe te schrijven. Verhage heeft destijds bewust SCHUTZ in de catalogus opgenomen, zonder initi alen, omdat dit de vermelding was op het schilderij. De koper van het werk, die anoniem wil blijven, be vestigt dat Verhage hem op geen en kele manier de indruk heeft gegeven dat het om een echte Schütz ging. Hij is tevreden met het schilderij dat een kopie blijkt te zijn van een aquarel van zijn favoriete schilder Weissen- bruch. Kijkdagen veiling Verhage: maandag van 15.00-20.00 uur en dinsdag van 10.00-11.30 uur Veiling: dinsdag vanaf 14.00 uur. MIDDELBURG - Het Middelburgs Kamerkooi treedt vanmiddag (zaterdag) in de Koorkerk in Middelburg voor het eerst op onder leiding van dc nieuwe dirigent Lieven Deroo. De uit Sint Niklaas afkomstige Deroo is Jan Schuurmans opgevolgd. Deroo is beroepszangei in het ensemble van Paul van Nevel en heeft Tie1 Middelburgs Kamerkoor op het spoor gezet var moderne laaglandse componisten. Het repertoire dat vanmiddag wordt gezongen bestaat voornamelijk uit werken van Belgische er Nederlandse componisten uit de twintigste eeuw Medewerking wordt verleend door accordeonisl Ludo Mariën en sopraan Karen Lemaire. Het op treden begint om 16 uur. door René Hoonhorst HULST - Hij is al 45 jaar meesterschilder, maar die titel hoorde bij zijn vak als huisschilder. Na dat hij zijn schildersbedrijf annex woninginrich tingszaak annex bloemenwinkel tweeënhalf jaar terug overdeed aan zijn dochter, heeft Ferdi Baart uit Clinge zich geheel toegelegd op de schilder kunst. De 67-jarige Baart is autodidact. „Ik tekende en' schilderde in mijn jeugd al graag. Toen ik de zaak; van mijn vader overnam en trouwde had ik nog weinig tijd voor mijn hobby, maar na mijn pensi oen heb ik me helemaal op het schilderen gewor pen." Baart - die al zijn doeken signeert met Ferdi I - schildert stillevens, landschapjes, naakten ei religieuze taferelen. Opvallend aan zijn werk ii het overdadige kleurgebruik, wat volgens de Clingenaar is te danken aan zijn vroegere beroe pen: huisschilder en bloemenhandelaar. In de gangen van het Hulster verzorgingshuis De Blaauwe Hoeve hangen tot eind augustus 25 olie verfschilderijen van Baart. Bloemen komen op vallend vaak terug in zijn werk, waarbij Baart een voorkeur heeft voor ver openstaande, bijna uitge bloeide bloemkelken. Waar landschappen (be sneeuwde bergen, stromende bergbeken en veel bomen) nog wel eens ten onder gaan aan kitsche rige Bob-Rosseffecten en bij de religieuze portret ten de anatomische onvolkomenheden de prach tige kleuren naar de achtergrond drukken, zien de bloemen er het meest levensecht uit. Het mooiste schilderij beschouwde Baart in eer ste instantie als mislukt. Een vaas bloemen wilde maar niet echt tot leven komen. Toen hij het tafe reel nog eens opnieuw inkleurde door een pointil listische techniek (het hele doek opbouwen uit puntjes en streepjes verf) te gebruiken, was het opeens helemaal af. Naaktportretten hangen er niet in De Blaauwe Hoeve. „Die vonden ze in het verzorgings- en verpleeghuis toch wat minder ge schikt. Ik vind ze zelf heel mooimaar ik neem aan dat sommige bewoners er aanstoot aan kunnen nemen." Mensen die ook de naakten van Baart willen zien, kunnen de bloemenwinkel van Bren- da Baart aan de Clingse 's Gravenstraat binnen stappen of wachten op een expositie volgend voorjaar in het Belgische De Klinge.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 70