Zwakbegaafden willen vaker kind PZC Casper Hobbes varia Kale agent eist vergoeding haartransplantatie Zorg voor baby is voor verstandelijk gehandicapten veelal te moeilijk recept Lamsschnitzels van de schouder puzzel O het weer Heer Bommel en Bombom de Geweldige zaterdag 17 juni 2000 van onze redactie binnenland Een kale politieman uit Friesland heeft een rechts zaak aangespannen om een haartransplantatie vergoed te krijgen. De ziektekostenverze keraar van de Nederlandse po litie, weigert de laserbehande ling te betalen. Volgens de Dienst Genees- kundige Verzorging Politie (DGVP) heeft de politieman op basis van de polisvoorwaarden maximaal recht op een pruik. „Een haartransplantatie kost 30.000 tot 50.000 gulden. Bij geen enkele ziektekostenver zekeraar krijg je laserbehan delingen en hairfusions ver goed", stelt woordvoerder A. Wennekes van de DGVP. „Een pruik is nog steeds een adequa te voorziening", meent Wenne kes. Transplantatie van haar ziet de DGVP als een cosmeti sche ingreep. „De vergoedin gen daarvoor liggen toch al stukken lager dan voor medi sche behandelingen. Boven dien is de politieman door erfe lijkheid kaal geworden. Zelfs extra bijverzekeren is dan on mogelijk", zegt Wennekes. Als de kaalheid leidt tot psy chische klachten, moet de werkgever van de man zorgen voor een oplossing. Een thera pie om van het minderwaar digheidscomplex af te komen, kan volgens de DGVP een al ternatief zijn. De rechtbank in Leeuwarden kan op de zitting over twee weken niet teruggrijpen op eerdere zaken. Er is geen juris prudentie over geweigerde vergoedingen van ziektekos tenverzekeraars voor haar- transplantaties. ANP Een 'eigen' huis, een baan en een partner. Verstandelijk gehandi capten hebben volgens de over heid dezelfde rechten als 'gewo ne burgers'. Maar hoort bij die verworvenheden ook automa tisch het krijgen van een kind? door Anouk Middelkamp Wilma en Johan zijn zwak begaafd en wonen in een gezinsvervangend tehuis. Ze zijn hevig verliefd en na een tijdje blijkt Wilma zwanger te zijn. Ze besluiten te trouwen en mogen van de leiding, samen met hun kind, in het tehuis blij ven wonen. Maar als het kind eenmaal is ge boren, blijken Johan en Wilma nauwelijks voor het kind te kunnen zorgen. Ze laten de baby soms hele dagen in bed liggen, 'want het huilt immers niet'. En ze beseffen niet dat ze babyvoe ding en luiers moeten kopen. De begeleiders nemen noodge dwongen de verzorging van het kind op zich, maar hebben ei genlijk geen tijd voor een 'extra bewoner'. Als andere zwakbe gaafden aangeven dat ze ook wel 'zo'n lief kindje' willen, zit ten ze met de handen in het haar. Want nog een baby erbij is écht onmogelijk. Verontrust Groepsmaatschappelijk werk ster Ineke Verdonk, die bij de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) De Gelderse Poort in Arnhem werkt, wordt dagelijks gebeld door verontruste hulp verleners. Over zwakbegaafde bewoners, die graag een babytje willen om 'erbij te horen', maar in de praktijk geen idee hebben wat ze met het kind aan moeten. De bewoners geven de baby een flesje lauwe thee of vergeten het in bad te doen. „Ze bedoelen het goed, maar zonder hulp van bui ten loopt het vaak uit op een chaos." Verdonk praat regelmatig met minderbegaafde jonge stellen over hun kinderwens. Soms wordt ze gealarmeerd door de aanstaande grootouders, die het onverantwoord vinden dat hun zwakbegaafde kind zelf een ba by krijgt. Dikwijls blijkt het stel helemaal niet te weten wat er bij de verzorging van een kind komt kijken en wat die kost. Als ze de kosten op een rijtje zien staan, besluiten ze soms om het toch maar niet te doen", zegt Verdonk. Tijdens de gesprekken met de aanstaande ouders kij ken de hulpverleners vooral of er familie en viïenden zijn op wie de zwakbegaafden kunnen terugvallen. „Een goede opvoe ding valt of staat bij het sociale netwerk van de ouders", zegt prof.dr. Hans Reinders, die on derzoek doet naar de zorg voor verstandelijk gehandicapten. „Grootouders, zussen of buur vrouwen kunnen heel veel op vangen." Volgens de hoogleraar is er geen absolute IQ-grens vast te stellen waarboven zwakbegaafden" kinderen mogen krijgen. „Dan zou je moeten zeggen: 'Jij mag niet zwanger worden, want je hebt een puntje te weinig.' Dat is niet te doen." Een enkele keer kiezen de zwak begaafden ervoor om zichzelf te laten steriliseren. De meeste vrouwen gebi'uiken echter an dere anticonceptiemiddelen, zoals de prikpil. „Maar dat gaat ook niet altijd goed", weet Rein- ders. Omdat veel ouders en hulpver leners bezorgd zijn over het groeiend aantal zwangerschap pen bij mensen met een verstan delijke handicap, heeft staats- Hans Belterman Ukunt profiteren van het feit dat de wat minder malse delen van het lam doorgaans veel lager ge prijsd worden dan bijvoorbeeld de lamshaasjes, koteletten, lambs- racks en achterbouten. Door het vlees van de schouder eerst in een kruidige bouillon gaar te laten wor den en daarna in plakken te snijden, verkrijgt u ideale lapjes die het waard zijn om als schnitzels te wor den gepaneerd en te worden gebak ken. Hoofdgerecht voor 4 personen: 500 - 600 gram lamsschouder; 1,5 li ter vleesbouillon (tabletten); 3 tak jes verse rozemarijn; 1 grote ui, grof gesnipperd; 2 teentjes knoflook, in plakjes gesneden; 3 eetl. bloem, ge zeefd; 2 eieren, losgeroerd; zwarte peper uit de molen; 1 theel. verse tijmblaadjes, fijngewreven; ca. 75 gram droog kruim van wittebrood; 4 eetl. (olijf)olie; zout. Voor de gar nering: 1 bosje waterkers en enkele radijsjes. Breng de bouillon aan de kook en voeg het vlees toe. Wacht tot de bouillon opnieuw aan de kook komt. Schuim het oppervlak enkele malen zorgvuldig af. Voeg na het af schuimen (2 a 3 maal) rozemarijn, ui en knoflook toe. Houd alles gedu rende 60 - 70 minuten (kooktijd is af- HORIZONTAAL: 1. Berghol; 7. hemellichaam; 8. kraaiachtige vogel; 10. rivier in Oostenrijk; 12. ik (Lat.); 13. iedere dag terugkomend; 16. meer in Kazachstan; 18. nuttigen; 20. koeienmaag; 21. dunne gesleten plek in kleding; 23. Oudnoors prozawerk; 26. geloofsbelijdenis; 28. gehoororgaan; 30. familielid; 32. godin van de tweedracht; 34. palmsoort; 35. grondstof voor kleurstoffabricage. VERTICAAL: 1. Rivier in Polen; 2. bamboebeer; 3. voegwoord; 4. onderne mingsraad; 5. ijverig; 6. wig; 7. glimmer; 9. dapper; 11. familiel id; 14. voorvoegsel; 15. bede; 17. opstootje; 19 slot; 21. wilde beest; 22. juwelenkistje; 24. puntig uitsteeksel; 25. plaats in Frankrijk; 27. oude lengtemaat; 29. bid; 31. honingdrank; 33. muzieknoot; 34. tandeloos zoogdier. secretaris Vliegenthart de Gezondheidsraad gevraagd advies te geven over de moge lijkheden van anticonceptie bij deze groep. Een speciale com missie gaat deze zomer nog aan het werk, „Misschien dat er dan wat duidelijke richtlijnen ko men", zegt Reinders. „Al blijft het een moeilijk onderwerp, want het is nooit zwart-wit." Hulp Zwakbegaafde stellen die zelf standig wonen en voor een kind kiezen, kunnen met de juiste hulp vaak wel een heel eind ko men. Zo geeft de SPD prakti sche woonbegeleiding en op voedingsondersteuning. Vooral het laatste is vaak nodig, omdat de oudere het al druk hebben met de praktische verzorging van hun kind. Aan het bijbren gen van normen en waar-den ko men ze niet toe. „En we moeten voorkomen dat kinderen hun ouders de baas worden", zegt Verdonk. „Dat gebeurt nogal eens." Het uitgangspunt van de hulp- vei'leners is om de ouders en kin deren zolang mogelijk bij elkaar te houden. „Desnoods komt er een hulpverlener voor tien uur per week in het gezin", zegt de maatschappelijk werkster. Pas als het helemaal misgaat wordt de Raad voorde Kinderbescher ming ingeschakeld. Dat gebeurt op landelijk niveau zo'n dui zend keer per jaar. „Dat zorgt vaak voor groot ver driet", zegt Verdonk. „Zwakbe gaafde ouders hechten zich enorm aan hun kinderen. De liefde voor hen is grenzeloos. Maar helaas heeft een kind meer nodig dan alleen liefde. En dat andere kunnen ze juist niet ge ven." GPD *De namen Wilma en Johan zijn ge fingeerd. hankelijkvan de dikte van het vlees) tegen de kook aan. Schakel daarna de warmtebron uit en laat het vlees in de bouillon koud worden. Maak het vlees droog met keuken papier. Snijd het in plakken, die niet veel dikker dan 1/2 centimeter mo gen zijn. Maak de plakken droog. Wentel ze door het bloem. Schud overtollige bloem eraf. Roer fijngewreven tijm blaadjes en wat peper door de los geroerde eieren. Haal de schnitzels erdoor en druk ze daarna aan weerszijden stevig in het broodk ruim. Laat de gepaneerde schnitzel 10 minuten liggen. Keer ze na 5 mi nuten om. Verhit een koekenpan. Laat de olie er even door walsen. Bak de lams schnitzels snel in ca. 5 minuten aan weerszijden goudbruin. Bestrooi de schnitzels met wat zout. Presentatie: schik de schnitzels op de borden. Leg er wat waterkers en radijsjes als garnering bij. Tip: geef er een frisse gemengde sla (rucola, tomaten, bleekselderij en groene olijven) of mesclun (ge mengde sla- en bladgroentensoor ten verschillende tuinkruiden) en knapperig gebakken (kriel)aardap- peltjes bij. „Vooruit! Loop! Rechtdoor het pad af. Daar staat een wagen!" „Parbleu", sprak de markies koel. „Uw wagen interesseert mij niet. Verdwijn, amice. Uw verschijning doet mijn ogen pijn." Nu verloor de vreemdeling zijn geduld. Hij floot snerpend en op dat geluid be gon het te ritselen in het woud. Van achter de stammen verschenen hoofden, die met zwarte kappen gedekt waren en ruwe scheldwoor den en bedreigingen verstoorden de stilte. „Je maakt geen kans, dat zie je", hernam de ongure gedaante grijn zend. „Vroeger zetten we alléén onze kraakjes, maar tegenwoordig doen we samen aan groter werk. Dit is de bende van de Zwarte Gru- door Bill Watterson 10 11 12 13 HORIZONTAAL: 1. Iemand die lang blijft zitten, dunne uit stekende rand; 2. evenaar, ontkenning, half aap; 3. regelmaat, uitgezette lijn, tijdelijk gebruiken; 4. draaikolk, hol gezegde, azijn; 5. smeerbaar hartig broodbeleg, meubel stuk; 6. loog, leemte, werpkoord; 7. extreem, genodigde, zangstuk; 8. levendige waakhond, durende vijandschap, éénjarig dier; 9. uitgebrande steenkool, voornaam genodigde. VERTICAAL; 1. Val in het water, vuurwapen; 2. vreemde munt, foltertuig; 3. niet dezelfde, vuurwa pen; 4. smalle opening, aanvankelijk; 5. insnijding, sierplant; 6. eerbied, insectene ter; 7. oude munt, Zuid-Amerikaanse drank; 8. tocht, rechtspartij; 9. pot, boerenplaats; 10. droogveld, angstig; 11. vakvereniging, slagader; 12. ooit, waterplant; 13. gevaar lijk, gebak. -h-l-c-b- hypotheek -pat-aida bod-ark-p -c-engel- oranjerie -inter-ar pet-reine -tel-noen Kapel Cryptogram: Horizontaal: 1. Stipo; 3. argon; 4. snit; 7. pruim; 10. ontzetten; 11. vertonen. Verticaal: 1. Shampoo; 2. prooi, 5. nieten; 6. tinnen; 8. uitje; 9. meest. Vooruitzichten zondag maandag dinsdag woensdag weer O O max. 26° co CM 21 o 19° min. 15° 17° 15° 13° wind Z 3 Z 4 W 4 W 3 Zon zaterdag onder 22.04 zondag op 5.27 Maan zaterdag onder 5.50 zondag op 23.14 Nautisch bericht Weinig wind. In de ochtend is de wind zwakke en zuidoostelijk. In de middag neemt de wind toe tot matig. Het zicht is goed. De temperatuur van het kustwater is 14tot 16 graden. Waterstanden wel! Kom mee, je gaat naar een rustig plaatsje en dan zullen we eens kijken hoeveel je betalen wilt om weer vrij te komen." Het is moge lijk, dat de edelman nog iets in het midden had willen brengen, maar daar kreeg hij de tijd niet voor. Een ander bendelid maakte zich los uit de boomgroep - en samen voerden zij de heer De Canteclaer naar een gereedstaande auto. Nu wilde het geval, dat heer Ollie zich juist weer huiswaarts begaf en vanuit de verte getuige was van de ont voering. Zonder zich te bedenken stormde hij voorwaarts om de helpende hand te bieden, doch nu drong van alle kanten de Zwarte Gruwel op hem toe. ZATERDAG Hoog water Laag water 17 JUNI uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 03.16 217 15.35 215 09.32 189 21.52 200 Terneuzen 03.32 243 15.56 241 09.58 197 22.15 208 Bath 04.35 282 16.56 280 11.03 217 23.22 228 Roompot Buiten 02.58 163 15.18 161 09.25 136 21.41 149 Zierikzee 05.00 161 17.10 156 10.45 135 23.10 150 Stellendam Buiten 03.22 155 15.43 150 09.45 084 21.56 097 Wemeldinge 05.00 182 17.15 178 10.50 152 23.10 166 Krammersl. West 05.16 168 17.31 166 10.45 139 23.05 154 Hansweert 04.05 252 16.26 251 10.22 212 22.45 223 ZONDAG Hoog water Laag water 18 JUNI uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 03.51 220 16.12 214 10.08 184 22.29 201 Terneuzen 04.08 246 16.29 241 10.35 192 22.55 209 Bath 05.07 287 17.27 280 11.37 213 23.58 230 Roompot Buiten 03.35 166 15.58 160 10.00 131 22.25 150 Zierikzee 05.30 162 17.40 155 11.15 131 23.45 154 Stellendam Buiten 03.59 159 16.18 147 10.15 077 22.25 098 Wemeldinge 05.35 183 17.45 176 11.30 147 23.55 168 Krammersl. West 05.56 170 18.01 165 11.20 135 23.51 158 Hansweert 04.46 256 17.06 251 10.57 208 23.20 225 MAANDAG Hoog water Laag water 19 JUNI uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 04.25 219 16.46 209 10.46 177 23.10 199! Terneuzen 04.46 247 17.02 237 11.08 186 23.36 207 Bath 05.43 288 18.03 276 12.13 208 --I Roompot Buiten 04.15 166 16.35 156 10.40 125 23.10 150 Zierikzee 06.05 161 18.15 151 11.55 127 Stellendam Buiten 04.35 160 16.53 143 10.34 070 22.44 099 Wemeldinge 06.10 182 18.20 173 12.05 142 Krammersl. West 06.26 171 18.14 163 11.55 131 Hansweert 05.15 257 17.35 248 11.32 202 23.55 223' Europa: Warmer We zien momenteel een volop zomerse luchtdrukverdeling op de weerkaart. Een krachtig hogedrukgebied is de afgelopen dagen van af het zeegebied tussen Schotland en IJsland in de richting van ons - land afgezakt Wel is het zo dat er een duidelijke tweedeling is te vin den in het weer. Aan de noordflank van het hoog voert een westelij ke stroming frisse lucht van de Atlantische Oceaan aan. Een fronten systeem beweegt op zaterdag via Schotland in de richting van Noorwegen. Met name in het zuidwesten van Noorwegen gaat het af en toe flink regenen. Verder naar het oosten, vinden we in Zwe den en Finland zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het is wel fris met maxima uiteenlopend van 8 graden bij de Noord kaap tot 19 graden in het uiterste zuiden van Zweden. Boven heel Oost-Europa en Europees Rusland vinden we ook tamelijk koel zo merweer met veel wolkenvelden. Op de grens met veel warmere lucht boven het zuidoosten van Europa, zien we een zone met flinke regen- en onweersbuien die zich uitstrekt van Griekenland via de Zwarte Zee tot in het zuiden van Rusland. In het hele Middellandse zeegebied, Iberisch Schiereiland en in Frankrijk is het hoogzomer met veel zon en overal temperaturen van 25 graden of hoger. Zwakbegaafde stellen die een kind willen, kunnen met de juiste hulp een eind komen. foto Jan Meeusen/GPD Door: Wim Zikkenheime Oostburg Hoewel de astronomische zomer nog niet eens is begonnen, staat de regio opnieuw een aantal warme dagen te wachten. In de vroege ochtend zijn er nog enkele wolkenvelden, maar die trekken naar zee weg. Vandaag al loopt de temperatuur na en frisse start in de ochtend plaatselijk tot 24 graden op, morgen en maandag is hier I en daar 30 graden mogelijk. De snelle opwarming heeft te maken met een hogedrukgebied dat langzaam over onze omgeving in de richting van Midden-Europa trekt. De wind draait daardoor vandaag al geleidelijk naar het zuiden of het zuidoosten en uit die hoek komt warme lucht naar ons toe. Het zal dit weekeinde waarschijnlijk dan ook druk worden op en nabij de waterge bieden en de recreatiepiassen. Zowel vandaag als morgen speelt de zon een hoofdrol. Omdat, zeker vandaag de lucht nog vrij schoon is, is het risico van verbranden groot. De UV-index komt op ongeveer 7 uit. Voor de watersporters waait er niet meer dan een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Ook morgen houdt het warme weer aan. De tempe ratuur schiet omhoog. In de middag wordt het plaatselijk 30 graden. De zuidelijke wind is nog steeds niet meer dan matig. De warmste dag uit de reeks lijkt de maandag te worden. Bij nog steeds zonnig weer in een benauwde atmosfeer, is hier en daar31 graden mogelijk. De verkoeling volgt waar schijnlijk dinsdag met een paar onweersbuien. De wind draait naar het westen. Daarna is het een aantal dagen wisselvalliger en vrij koel. Zeeland: Warme dagen D Toonder Studio's OUDERS ZIJN TOCH ONDOOR GRONDELIJK, HÈ? RIJD JE HUN AUTO EEN GREPPEL IN, KRIJG JE NIET EENS EEN UITBRANDER ...NAAR ALS JE LEVENDE WORNEN IN JE VADERS.. LATEN (JE'T DAAR NIET OVER HEB- TJONGE HOBBES, GRAPPIG HÈ, HOE SOmiGE DINGEN VANZELF GOED KONEN? NANA EN PAPA ZAGEN NE- TEEN DAT HET NAAR EEN ONGELUKJE WAS, NET DE AUTQ ZE OJAREN ZO OPGELUCHT DAT ER NIENAND GEJOND (JAS DAT i (JE ALLEEN NAAR EEN PREEK j KREGEN OVER VEILIGHEID EN i TOESTENNING VRAGEN. ZE I SCHREEUWDEN NIET EENS.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 4