Wachten in weelde Bejaarden kiezen steeds vaker voor luxe verpleeghuizen in deze bijlage I reportage 25 zaterdag 17 juni 2000 Op de parkeerplaats achter de statige witte villa staat een oude Renault 4 en een Fiat Cinquecento. Niet het soort wagenpark dat je zou verwachten bij het kapitale pand aan de Kennemerweg in Bloeraendaal. Maar dit is dan ook geen doorsnee optrekje. Dit is De Villa. In het pand worden 12 welgestelde ouderen verpleegd. Tegen betaling van zo'n honderd tot honderdvijftigduizend gulden per jaar krijgen ze verpleeghuiszorg op de maat die ze gewend zijn. Het blik voor de deur is van het personeel. Ouderdom komt met gebreken, maar geldgebrek hoort daar steeds minder bij. Meer en meer Nederlanders kunnen zich de luxe van een particulier verpleeg huis veroorloven. Zo veel zelfs dat inmid dels vergevorderde plannen bestaan voor de bouw van veertig particuliere ver pleeghuizen, waaronder een dertigtal ap partementen in Koudekerke van de Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ). Naast bestaande instellingen, maar zonder de zo gevreesde nadelen er van zoals gedeelde kamers en de tucht van het bedrooster. ,Ze zorgen goed voor mehet is alleen niet te betalen. Je geeft hier alle centen uit die je in de rest van leven vergaard hebt." Hij zegt het met een vleugje bitterheid, maar in de wetenschap dat het alternatief voor hem onverdraaglijk zou zijn. Frans Bolier (82) werd vier jaar geleden getroffen door een hersenbloeding. Het was kantje boord. Maar de bloeding veroorzaakte een blijvende verlamming aan zijn rech terzij Bij na een half jaar lag de voormalig hoofdredacteur en later topman van een multinational machteloos in het zieken huis. Wachtend op een plek in het Haar lemse verpleeghuis Zuiderhout. Iedere drie weken kwam er iemand langs om te melden dat hij nog even geduld moest hebben. Maar het spookbeeld van een permanent verblijf in een verpleeghuis greep Bolier naar de keel. „Ik was daar wel eens geweest. Een huis vol rolators en rolstoelen waar de mensen allemaal op de dood zitten te wachten. Een doorgangs huis naar de eeuwigheid." De Villa bood uitkomst. Terwijl hij aan zijn borreltje nipt zwaait hij om zich heen De zon gluurt vanaf het uitgestrekte ga zon naar binnen op de breedbeeld-tv in de woonkamer. Ook beschikt hij over een aparte slaapkamer en een kleine badka mer met kitchenette. ,,Je kunt hier nog je eigen leven leiden", legt hij uit.Ik bepaal zelf wanneer ik naar bed ga en wanneer ik er weer uit kom. Ik druk gewoon op een knopje en dan staan ze aan m'n bed. Het personeel is heel aardig, schattige zusters zijn het." „Het eten is redelijk. Geen kaviaar of zo, als j e dat mocht denkenZe laten j e hier in j e waardedat is het belangrij kste. Je kunt hier oud worden. De mensen die hier wo nen zijn volhouders. Sinds ik hier woon zijn er twee dood gegaan en die ene was bijna honderd." Filosofie Nadat hij Beethoven op nul heeft ge draaid, legt Jaap de Kroes uit wat de filo sofie van De Villa is. „We bieden hier in tensieve zorg aan meer bemiddelden. Er woont hier een rechter, een hoogleraar, een ex-directeur van VNU, twee wedu wen van aannemers enzovoorts. Niet'de superrijken zoals Heineken, die regelt zo iets bij hem thuis, maar de groep daaron der." Mensen blijven in principe tot hun dood in De Villa wonen. Tenzij ze een be dreiging voor zichzelf of de andere bewo ners vormen. De aftakeling is soms te confronterend voor de anderen. Die heb ben zo iemand nog betrekkelijk mobiel zien binnen komen." Personeelsproblemen kent De Villa nau welijks. Wel is De Kroes kritisch op wie hij in dienst neemt. Een zekere mate van be schaving is gezien de clientèle gewenst. „Maar dat geldt ook voor de bewoners. Geld alleen is niet voldoende, ik kijk ook of iemand in de groep past. Een eigenaar van een sloopbedrijf zie ik hier zo snel niet passen. Ik heb een staf van 23 mensen waarmee ik één op één zorg kan verlenen. Vooral herintreders doen het goed. Die hebben vaak zelf ook allerlei wensen om flexibel te werken. In de reguliere zorg lukt dat vaak niet." Meer betalen dan de gewone verpleeghuizen doet De Kroes niet. Het aantrekkelijke werk in een klein huis waar tijd voor de mensen gemaakt kan worden zorgt er voor dat het ziekte verzuim laag is en de doorstroming ge ring. Verongelijkt Verongelijkt blijft ze met haar rolstoel op de drempel van haar kamertje staan. De doordringende urinelucht in de lange gang schijnt haar niet te derenmaar boos is ze toch. „Zuster, ik wil naar bed. Waar om kom je me niet helpen." Met een ver moeide schouderophaal heft de aange sproken zuster haar handen ten hemel. „Ik heb er maar twee van deze mevrouw Van Dijk. U bent straks aan de beurt." Hermien Kosian, directeur van verpleeg huis Wittenberg probeert het uit te leg gen. „Er is iemand ziek mevrouw Van Dijk. Ze kan u nu echt even niet helpen." Mevrouw Van Dijk is een van de in totaal 52 bewoners op de afdeling die Kosian laat zien. „Normaal werken hier vijf men sen maar vanavond is er een ziek. Dus ga er maar aanstaan, met vier man vijftig mensen naar bed brengen." In Wittenberg wonen 166 bewoners. Dankzij de financiële steun van de Evan gelisch Lutherse Gemeente is het huis in staat af en toe wat extra's te doen. Zo werd mede dankzij de gemeente het binnen plein van het achttiende eeuwse pand, waar de buste van Maarten Luther streng op neer kijkt, van een glazen overkapping en vloerverwarming voorzien. Directeur Kosian is strijdbaar tot het bot, maar niet blind voor de realiteit. „Ik ben trots op mijn organisatie. Iedereen werkt zich hier te pletter. Maar hier worden mensen vooral ongelukkig. Niemand wil hier wonen en niemand wil hier werken. Er is iets vreselijk mis met de verpleeg huiszorg in dit land. Daar zou de discussie over moeten gaan. In de zorg is veel te wei nig geld en nu hebben we het allemaal in eens over 8000 mensen die particuliere zorg zouden kunnen krijgen. De politiek kan zich beter druk maken over de vraag of de basiszorg wel in orde is. Nu, dat is duidelijk niet het geval. Na een hersen bloeding ben je een gevangene in je eigen lichaam. Die mensen schreeuwen om da gelijkse logopedie en fysiotherapie. Ik kan het ze hooguit twee keer in de week bieden." Alternatief Wie aangewezen is op verpleeghuiszorg in Nederland moet eerst eindeloos wachten. Thuis, in het ziekenhuis of in een bejaar denoord. Eenmaal aan de beurt is het over met het laatste restje privacy. In veel ver pleeghuizen is de vierpersoonskamer nog gemeengoed. Het regiem is noodgedwon gen streng. Het werkrooster en de inspec tie vereisen dat bewoners rond negen uur op bed moeten liggen en 's ochtends voor tien uur aangekleed moéten zijn. En goedkoop is het allemaal niet. Ver pleeghuiszorg kost gemiddeld 300 tot 350 gulden per dag. Het belangrijkste deel van de kosten wordt betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Maar wie te veel inkomen heeft moet een van de verpleegkosten door de belasting beugel kunnen. Huub Straus, lid van de raad van bestuur van de Verenigde Amstelhuizen rekent de consequentie snel voor. „Voor duizend gulden meer kunnen die mensen dezelfde zorg krijgen in een tweekamerapparte ment voor zichzelf alleen. Steeds meer mensen kunnen zich dat veroorloven." Of het sommetje van Straus ook klopt is ove rigens nog onderwerp van discussie. Bureaucratie Hoewel een maandelijks bijdrage van 8500 gulden ongekend veel lijkt, is dat maar schijn. Een snel sommetje leert dat de gewone zorg in Wittenberg tegen de tienduizend gulden per bewoner kost. Hoe het mogelijk is dat de lopende-band- zorg in vierpersoons kamertjes duurder kan zijn dan particuliere zorg in een 'luxe' appartementencomplex, wijt Straus vooral aan de bureaucratische regelge ving in Nederland. „Ik wil al sinds 1993 ons huidige verpleeghuis Amstelhof af breken voor nieuwbouw. De eerste paal is nog altijd niet de grond in. Alles moet in achtvoud en de architect moet zijn werk eindeloos over doen, omdat minstens vier adviescommissies over iedere stap iets te zeggen moeten hebben. Het College voor de Bouw van Ziekenhuisvoorzieningen, het Zorgkantoor, de Cliëntenraden, de In spectie en dan moet het ministerie van vws ook nog beslissen. Bouwen in de regu liere zorg duurt in Nederland minstens 7 jaar. Buiten de regelgeving om kan het als je grond hebt in ruim 2 jaar. Dat scheelt vreselij k veel geld Ook de normen voor een verpleeghuis in Nederland veroorzaken hoge kosten. Straus geeft een voorbeeld: „Er is tot op de millimeter nauwkeurig uitgerekend hoe groot de koffiekamer en hoelang de gangen in een verpleeghuis moeten zijn. Maar wanneer je grotere kamers bouwt kan je met kleinere gemeenschapsruim ten volstaan. Mensen kunnen hun familie immers op hun kamer ontvangen. Toch krijg ik geen toestemming om zo'n huis in de reguliere zorg te bouwen. In de particu liere sector doen we het gewoon En over vijftien jaar volgt de rest. De AWBZ-nor- men lopen altijd vijftien jaar achter." Kosian vat de kern van het probleem sa men: „Het is niet erg dat sommigen goed af zijn, wel dat de rest te slecht af is. Kun nen kiezen voor zorg mag geen luxe zijn." Rens Koldenhof Uit privacyoverwegingen zijn de namen van de bewoners van Wittenberg en De Villa gefin geerd. foto Marco Okhuizen Voor ongeveer 100.000 gulden per jaar verpleeghuiszorg op maat in De Villa in Bloe- mendaal. foto Phil Nijhuis Verzorgingstehuis De Wittenberg in Amsterdam, waar mensen kamers moeten delen en de tucht van het bedrooster heerst. foto Rob Keeris eigen bij drage betalen die kan oplopen tot 3500 gulden per maand. Voeg daarbij het feit dat bijzondere ziektekosten fiscaal aftrekbaar zijn en de haalbaarheid van particuliere zorg wordt steeds begrijpelij ker. Hoewel de staatssecretaris de kamer deze week nog verzekerde dat de fiscus streng toeziet of geen onterechte aftrek posten worden opgevoerd, wordt in het veld aangenomen dat ongeveer driekwart Actie tegen lastige vliegtuigpassagier Fotorubriek: oorverdovend Mart Smeets herontdekt zijn kinderen Nieuw leven voor afgebeulde greyhounds Het fenomeen Eddy Wally laat weer van zich horen Natuurfotograaf is gek op mooie slangen Werk gaat in Rostov boven veiligheid Slachtoffers van Hongaars stalinisme krijgen een naam i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 25