Ziekenhuis koopt dure scanner vrezen voor oogst Aardappeltelers Opening op hoog niveau Kartbaan Zierikzee legt het loodje door gebrek aan klanten zeeland 14 Magnetische onderzoeksmethode nieuw voor Zeeland Politie pakt Zeeuwen voor smokkel van cocaïne Boek 'Zeeland 1945-1950' is cadeau voor de provincie Kapot trekken stroomkabel vertraagt project nutsbedrijf Wandelaar leert lesjes op route door inlagen Kevin mag dankzij één simpel telefoontje naar EK Voetbal Geen nieuwe varkensstal in Grijpskerke Museum Goes breekt met restaurant Vrouw krijgt werkstraf voor bijstandsfraude zaterdag 27 mei 2000 .A. door René Hoonhorst aardappeltelers parten. Er ziji door Roelf Reinders GOES - Het heeft het Ooster- scheldeziekenhuis miljoenen gekost, maar straks staat er dan ook wat in Goes. Door de aan koop van een ingenieus appa raat hoeven honderden Zeeuw se patiënten voor onderzoek straks niet meer naar Breda. Maandag wordt de eerste Zeeuwse MRI-scanner in de 'duurste kamer van het zieken huis' getakeld. Met de MRI (Magnetische Reso nantie Imaging) kunnen bloed vaten, hersenen, spieren, pezen en sommige organen goed in beeld worden gebracht: beter dan met traditionele onder zoeksmethodes. „Het apparaat snijdt de patiënt fotografisch in stukken", vertelt Pirn Lubbers, hoofd van de röntgenafdeling van de ziekenhuizen in Goes en MIDDELBURG - De politie heeft twee Zeeuwen aangehou den op verdenking van drugs smokkel. Een 28-jarige man uit Middel burg is op 10 mei in Rotterdam opgepakt samen met een 20-ja- rige vrouw uit Amsterdam. De vrouw had vanuit Suriname vijfhonderd gram cocaïne mee genomen. Ze had de bolletjes in geslikt. De Middelburger heeft de drugs van haar in ontvangst genomen. Afgelopen woensdag is de andere Zeeuw, een 26-jari ge man uit Vlissingen aange houden. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid. De man uit Middelburg wordt ook verdacht van het organiseren van andere drugstransporten. In zijn twee de woning in Rotterdam zijn twee vuurwapens in beslag ge nomen. De drie verdachten zijn inmid dels voorgeleid aan de rechter commissaris in Middelburg. De politie onderzoekt of er nog meer mensen bij de drugstrans porten betrokken zijn. MIDDELBURG - Jan Zwemers 'grote boek' ligt in de winkel. Commissaris van de koningin W. T. van Gelder nam vrijdag in Drukkery in Middelburg Zee land 1945-1950 in ontvangst. Ruim vier jaar werkte de histo ricus uit het Walcherse Seroos- kerke aan het eerste van twee delen over de geschiedenis van Zeeland tussen 1945 en 1965. Met zijn vrouw en negen maan den oude zoontje op de eerste rij nam Zwemer de complimenten van zijn uitgever en commissa ris Van Gelder in ontvangst. D. Anbeek van uitgeverij Den Boer/De Ruiter noemde Zee land 1945-1950 een 'cadeau voor de provincie'. De provincie heeft 35.000 gulden betaald aan het project. Volgens Anbeek is het boek 'vele tonnen meer waard'. „Maar het is de provin cie van harte gegund", voegde hij daar aan toe. Aarzeling Van Gelder toonde zich verguld met het eerste exemplaar. Hij stelde dat tot dusverre de recen te Zeeuwse geschiedenis onder belicht is gebleven. „De nadruk ligt sterk op de zestiende en ze ventiende eeuw. Nu is er een stu die waarin minder ver wordt te ruggekeken." De aarzeling van Provinciale Staten om mee te betalen was volgens hem inge geven door slechte ervaringen met andere historische boeken. Hij refereerde aan het boek van Peter Priester over de Zeeuwse landbouw dat twee jaar geleden is verschenen. Dat heeft de provincie enkele ton nen gekost. Voorafgaand aan de presentatie lichtte Zwemer de inhoud van zijn boek toe. Eén van zijn be- 1 angrij kste conclusies is dat niet de bezettingsjaren, maar de moeilijke jaren dertig bepalend zijn geweest voor de naoorlogse ontwikkeling van Zeeland. Imago Zwemer stond ook stil bij de dis cussie die rond het imago-on derzoek van de PZC is ontstaan. Volgens een enquête onder niet- Zeeuwen is Zeeland 'een vrolijk, maar oud en conservatief baas je'. De historicus stelde dat af gezet tegen 1945 een flinke vooruitgang is geboekt. Hij haalde de brochure 'Erop of er onder' aan die kort na de oorlog verscheen. In deze blauwdruk voor de toekomst wordt Zee land 'oud', 'bloedeloos, 'ver ward' en 'moe' en genoemd. Zierikzee. De patiënten liggen in een tunneltje van een meter lengte en zestig centimeter doorsnee ('Je moet niet al te claustrofobisch zijn, dat is nog al lastig'). Door te 'spelen' met magnetische velden verschijnen er op een beeldscherm beelden van hoe het lichaam er van bin nen uitziet. Soms zijn patiënten bij een MRI-onderzoek beter gebaat dan bij traditioneel onderzoek, zegt Lubbers. „Ouderwetse vaatonderzoeken bij etalagebe nen of slagaderproblemen, waarbij er een catheter in de lies wordt gebracht, zijn tamelijk ingrijpend voor patiënten. Dan is opname nodig en kunnen ze morgen pas weer naar huis. Een MRI-onderzoek duurt maar een halfuur." Met de grootste groep patiënten die met het nieuwe apparaat te maken krijgt, is er iets neurolo gisch aan de hand, zegt radio loog Steven Hofman. „Dan gaat het om hersenafwijkingen, be roertes, infarcten, bloedingen, hernia's." Voor onderzoek naar tumoren is de MRI heel ge schikt. „Tumoren kun je heel mooi zien", zegt Hofman. Ver der wordt de RMI veel ingezet bij gebreken aan het bewegings apparaat zoals kapotte knieën of kruisbanden en bij gezwellen en ontstekingen bij organen als lever, nieren, alvleesklier en baarmoeder. Lubbers: „Als je met een MRI-scan beter in het lichaam kunt kijken, kan een arts beter zien wat er aan de hand is en is er dus betere be handeling mogelijk." Bij onder zoeken naar botbreuken is de MRI weer weinig waard. „Dan moeten we weer op röntgen te rugvallen", zegt Hofman. De MRI is een uitbreiding van de mogelijkheden om onderzoek te doen, legt Lubbers uit. „Bij pa tiënten met metalen voorwer pen in het lichaam zoals een pacemaker of vaatclips in de hersenen moet je niet met een MRI aankomen. Die voorwer pen zouden door de magneti sche krachten uit het lichaam worden getrokken." Metaal Vanwege de enorme magneti sche krachten mag niets in het onderzoekskamer van metaal zijn. Lubbers vertelt het verhaal dat ooit ergens de boenmachine uit de handen van een nietsver moedende schoonmaakster werd gerukt om met een nood gang tegen de MRI tot stilstand te komen. De apparaat kost tweëenhalf miljoen gulden. Academische ziekenhuizen hebben vaak al wel twee MRI's en ook algemene ziekenhuizen willen steeds va ker een eigen MRI. Dat Goes ook een MRI wil, is deels een com mercieel verhaal, zegt Lubbers. „Jaarlijks gaan sturen we onge veer zevenhonderd patiënten naar Breda voor een MRI-scan. Die patiënten willen we natuur lijk graag zelf houden. En voor de patiënten is het natuurlijk ook beter. Een MRI in Goes scheelt tijd en geld." Patiënten van het Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen gaan ook gebruik maken van de MRI in Goes. Zeeuws-Vlaamse pati ënten gaan voor MRI-onder zoek meestal naar België. Het Ziekenhuis Zeeuws-Vlaande- ren denkt rond de jaarwisseling een eigen MRI te hebbenIn sep tember moeten de eerste onder zoeken met de Goese MRI be ginnen. GOES - Het vervangen van zes elektriciteitskabels in de Wester- schelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen loopt dertien weken vertraging op. Dinsdag zijn tijdens werkzaamheden twee nieuwe kabels kapot getrokken. De beide kabels moeten opnieuw worden gelegd. De tegenslag le vert geen problemen op voor de elektriciteitstoevoer naar huishou dens, omdat de oude kabels nog in werking zijn. Dat maakte Delta Nutsbedrijven NV vrijdagmiddag bekend. Tijdens het verplaatsen van een ponton zijn de kabels door een anker kapot getrokken. Delta Nutsbedrijven begon begin mei met het vervangen van de elektriciteitskabels. Zogenaamde oliedrukkabels maken plaats voor een milieuvriendelijker variant met een hogere capaciteit. Vol gens Delta Nutsbedrijven NV is het een geluk dat alleen nieuwe ka bels zijn geraakt, waardoor mogelijke milieuvervuiling niet aan de orde isNaar verwachting zal het kabelprojeet in oktober klaar zijn in plaats van in juli. De Westerscheldevissers zullen hier niet blij mee zijn. Zij hadden al eerder geprotesteerd tegen het leggen van de kabels. Naar eigen zeggen lijden ze flinke schade door het visverbod dat is ingesteld in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvin den. door Inqrid Huibers WISSENKERKE - Weg van de platgetreden paden. Met dat idee in het achterhoofd hebben medewerkers van het Zeeuws Bureau voor Toerisme, in sa menwerking met een aantal Belgische collega's, een tiental nieuwe wandelroutes uitgezet. Het 'kuupenpad', door de inla gen rondom Wissenkerke, werd vrijdagmiddag officieel inge wijd. Een gezelschap toerisme- en wandelspecialisten trok onder leiding van twee natuurgidsen door de inlaag Vlietepolder. Heen langs de Oosterschelde, terug door de kuup. De geel/wit gekleurde markeringen achter na. Die zijn, net als de bekende rood/witte herkenningspunten van de Lange-Afstand-Wandel paden, op paaltjes, het wegdek en boompjes geschilderd. In de folder bij het Kuupenpad wordt de wandelaar bij de hand geno men en niet meer losgelaten. Zo krijgt hij geschiedenis- en aard rijkskundeles. Ook flora en fau na komen uitvoerig aan bod. Zo kan er worden gezocht naar zee raket, zilte schijnspurrie en loogkruid. Ook de bontbekple- vier, het baardmannetje en de groenling hoeve niet onopge merkt te blijven. Op een achttal punten in de rou te wijst de folder op interessante vergezichten, historische we tenswaardigheden en natuur- weetjes. En tenslotte nog een tip: 'Benut het talud van de dijk als tribune; ga er eens rustig zit ten om te genieten van de natuur die vanzelf op je af komt'. De wandeling beschrijft in totaal vier inlagen tussen Colijnsplaat en Wissenkerke. De tocht is zo'n tien kilometer lang, maar kan ook in gedeelten worden gelo pen. Er is geprobeerd de tocht zoveel mogelijk over onverhar de paden uit te zetten. Ook buurtbewoners mochten vrijdag een kijkje nemen in het kantoor in de Goese watertoren. foto Dirk-Jan Gjeltema door Rob Paardekam GOES - De tot kantoorruimte omgebouwde watertoren in Goes is vrijdag officieel in ge bruik genomen. Eigenaar van het monument is projectont wikkelaar Van Garderen Dekker. De twee trotse direc teuren ontvingen 's middags de vele buurtbewoners die een kijkje kwamen nemen in de to ren. Er waren allerlei activiteiten op touw gezet voor de opening van de vernieuwde watertoren. Op vrijdagmiddag konden buurt bewoners een kijkje nemen in de kantoren. Tegen de avond volg de het officiële gedeelte voor ge nodigden. De lift draaide over uren, want vooral 's middags was het erg druk. In groepjes van ongeveer tien mensen gingen nieuwsgierige buurtbewoners naar boven. De meeste waren danig onder de in druk. „Het moet geweldig zijn om hier te werken", zegt een ou dere vrouw die vanuit één van de kantoren van het uitzicht staat te genieten. In het voorma lige reservoir, van de uit 1912 stammende watertoren, heeft projectontwikkelaar Van Gar deren Dekker vijf kantoorla- gen aangelegd. Op de bovenste twee verdiepingen huizen ze zelf. De andere drie staan nog leeg. Volgens directeur J. van Garderen loopt het nog geen storm. „Waarschijnlijk verkij ken ze zich op de ruimte", zegt hij. „Als je beneden staat, lijkt het minder groot dan het in wer kelijkheid is." Op het moment is de projectontwikkelaar met en kele gegadigden in onderhan deling. Bij de officiële opening waren burgemeester D. J. van der Zaag Kevin van 't Veer (9) staat volgende maand tussen de spelers van Ita lië en Zweden op het voetbalveld. foto Marijke Folkertsma door Margreet van den Broek ZIERIKZEE - Zijn vader is stikjaloers, en er zullen wel meer men sen rondlopen die er veel voor over zouden hebben om op 19 juni in zijn schoenen te mogen staan. Zelf kostte het hem maar één tele foontje: Kevin van 't Veer (9) uit Zierikzee mag als VIP naar het EK Voetbal. Elke ochtend zit hij rond half acht voor de televisie, voor zijn favo riete tekenfilmserie Pokémon. Ineens zag hij een interessant recla mespotje: als je een telefoonnummer intoetste, maakte je kans om als Coca Cola Player Escort naar het EK te mogenZijn vader waar schuwde hem nog dat hij niet teleurgesteld moest zijn als het niet doorging. Eigenlijk was hij het allemaal al snel weer vergeten. „Maar een hele tijd later kwam ik thuis van een voetbaltoernooi en toen lag er ineens een brief op de mat: ik mocht naar de wedstrijd Italië-Z weden." Op 19 juni moet hij zich al vroeg in Helmond melden. Eerst krijgt hij een voetbaltraining en 's avonds mag hij in Eindhoven de wedstrijd bijwonen als speciale gast. Hand in hand met de spelers het veld op, en voor het team staan als het volkslied wordt gespeeld. In het tenue van één van de twee landen. „Als ik mag kiezen, wil ik het liefst het shirt van Italië dragen. Dat is één van de beste ploegen van de we reld." Zelf is Kevin een doorgewinterde Feyenoordfan. Eén keer heeft hij de club in een stadion zien spelen. Een mooie ervaring, omdat de Rotterdamse club die avond een plek in de Champions League ver overde. Op 19 juni kan hij het allemaal eens van de andere kant bekijken. Dan staat hij zelf op de grasmat. In een uitverkocht stadion, met tienduizenden toeschouwers op de tribunes. Weer eens iets anders dan met de E3 van W Zierikzee een balletje trappen. Het lijkt hem allemaal erg leuk. Maar zijn ogen beginnen pas echt te glimmen als hij uitrekent hoe laat hij die avond naar bed zal gaan. De wedstrijd duurt tot half elf, zijn ouders mogen hem pas twee uur later ophalen. En dan nog eens van Eindhoven naar Zierikzee. „Dat wordt wel half drie en wethouder C. R. M. M. Lins- sen aanwezig. Linssen sprak van een opening op hoog niveau. „Ik ben blij dat we dit prachtige monument weer een nieuwe plek in de toekomst hebben ge geven." Ook de burgemeester sprak zijn blijdschap uit over het behoud van de toren. Van Garderen Dekkers kocht het monument aan het begin van de jaren negentig, nadat Delta Nutsbedrijven, de toen malige eigenaar, het eerst aan de gemeente probeerde te slijten. Van der Zaag: „We zijn blij dat deze twee ondernemers het ge bouw weer toekomst hebben ge geven." Nadat enkele studenten en leer krachten van het CIOS van het gebouw waren komen 'absei- len', knipte burgemeester Van der Zaag het lintje door. Daar mee was de verbouwde waterto ren officieel geopend." DEN HAAG - Varkenshouder en akkerbouwer C. Jasperse aan de Steengrachtsweg in Grijps kerke krijgt definitief geen toe stemming om een nieuwe var kensstal te bouwen. Dat heeft de Raad van State deze week in een schriftelijke uitspraak bepaald. Jasperse meende dat hij op grond van het bestemmingsplan recht had op een bouwvergun ning voor de varkensstal waarin hij op zijn bedrijf geboren big gen wilde afmesten. Maar de ge meente Veere was van mening dat de varkensstal niet onder de bestemming veeteelt valt. Jas perse vindt dat hij een akker bouw- en zeugenbedrijf heeft. Bovendien zou de voormalige gemeente Mariekerke de agrari ër hebben toegezegd dat hij een nieuwe stal mocht bouwen. De Raad van State oordeelt ech ter dat een varkenshouderij vol gens het Veerse plan een agra risch productiebedrijf is en geen zogeheten grondgebonden vee teeltbedrijf, waarbij de dieren in de wei lopen. Ook van toezeg gingen van de gemeente heeft het rechtscollege in de stukken niets kunnen vinden. Sterker nog, de gemeente was van plan woningen in de buurt van het bedrijf van Jasperse te bouwen waardoor de bouw van een var kensstal de gemeente alleen maar zou benadelen. KLOOSTERZANDE - Zo'n honderd akkerbouwers in Kloosterzande en omgeving vrezen dat hun aardappeloogst geheel mislukt door de over vloedige regenval van de laatste weken. Een geringer aantal boeren in de omgeving van Ter- neuzen en Borssele kampt ook met rottende aardappels in door slagregens dichtgeslagen grond, weet J. de Regt, afde lingsfunctionaris Zeeuws- Vlaanderen bij de ZLTO-orga- nisatie in Goes. Als de weersvoorspellingen uit komen en het de komende dagen opnieuw hard gaat regenen, zul len veel boeren geen consump tieaardappelen kunnen oog sten, verwacht de afdeling Hontenisse van de ZLTO. De af delingsbestuurders luidden vrijdag de noodklok om bij vak broeders en media aandacht te vragen voor de problemen. Voor een uitkering volgens de Ram penwet komen de gedupeerde agrariërs nog lang niet in aan merking, weet bestuurslid W. Menu van de ZLTO-Hontenisse. ,Om recht te hebben op zo'n uit kering, moet er honderd milli meter regen binnen 24 uur val len. En hier is in bijna drie weken ruim 150 millimeter ge vallen." Hoosbuien Het gaat dan ook niet zozeer om de totale hoeveelheid neerslag die is gevallen als wel de korte tijdsduur van twee enorme hoosbuien. Bij een eerste wolk breuk op 7 mei kreeg een groot deel van Hontenisse vier centi meter regen in minder dan een uur tijd op het dak. Drie dagen later viel eenzelfde hoeveelheid in enkele uren. „Door die grote hoeveelheden in zeer korte tijd is de pas bewerkte grond dicht geslagen. Dat is onder meer na delig voor de wortelgroei van de planten", verklaart Menu. Omdat de akkerbouwpercelen lang blank zijn blijven staan, neemt de kans op schade toe. Behalve dat knollen verrotten in de te natte bodem, zijn keurig opgeworpen aarden ruggen waarin de aardappelplanten groeien sterk afgekalfd. Knol len groeien buiten de bescher mingsrug, worden groen en zijn waardeloos voor consumptie. Het natte weer speelt vooral de aardappeltelers parten. Er zijn wat cichoreiveldjes wegge spoeld en zelf moet Menu een akker met wortelen opnieuw frezen. „Maar de aardappelper celen zijn er het ergst aan toe, Door de aanhoudende natheid kunnen boeren de velden ook niet op om zorg te dragen voor de noodzakelijke onkruid- en ziektebestri j ding. GOES - Het Museum voor Zuid en Noord-Beveland wil af van het contract met restaurant De Stadsschuur in Goes. Het ge bruik van museumruimten als zaal voor partijen, botst met de eigenlijke functie van het muse um, meent de directie. Eigenaar C. van de Zandt van de Stads schuur is verbaasd over dit plan. Het contract tussen het restau rant en het museum loopt al ja-, ren. Volgens deze overeenkomst betaalt de Stadsschuur per jaar tienduizend gulden aan het mu-, seum om groepen van zestig tot tachtig mensen in het museumi te kunnen ontvangen. Volgens Van de Zandt wordt er met grote regelmaat gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dat loopt al, gauw op tot zo'n twintigdui zend gulden per jaar, rekent de restauranteigenaar voor. „On begrijpelijk dat het museum'' van deze inkomsten af wil", stelt hij. „Het roept bij mij heel veel vraagtekens op over de ware re den hierachter. Ik ben ook van plan een brief te schrijven, want dit verbaast me zeer. Volgens F. H. de Klerk, directeur van het Museum voor Zuid- en. Noord-Beveland, is de combi-- natie van museum met restau rant een probleem. Gerechten worden weliswaar bereid in de keuken van het naast het muse um gelegen restaurant, maar tentoonstellingsmaterialen hebben toch te lijden onder het culinaire gebruik. Zo zou het warm houden van gerechten de vitrines aantasten. De Klerk is evenmin gelukkig met de enor me impact die het restaurant op het functioneren van het muse um heeft. door Famke van Loon ZIERIKZEE - Kartcentrum Delta Racing vertrekt uit Zie rikzee. Na maanden van overleg over de ontwikkeling van de kartbaan met (inter)nationale allure op een nieuwe locatie, bleek dit prestigieuze plan fi nancieel onhaalbaar. Eigenaar H. van Stipriaan zag geen mo gelijkheid zijn huidige bedrijf rendabel te exploiteren en be sloot de boel te sluiten. De in boedel is verkocht aan een kart baan in Roosendaal. Voor het pand wordt een andere bestem ming gezocht. In augustus 1997 werd het kart centrum in Zierikzee met groots vertoon geopend. Delta Racing zou hét kartcentrum van Zee land worejen. Maar dat pakte anders uit; al snel na de in ge- bruikname van de baan opende een tweede kartcentrum, in Goes, zijn deuren. En het duur de vervolgens niet lang voordat ook in Middelburg kon worden gekart. Volgens Van Stipriaan waren deze ontwikkelingen het begin van het einde. Met een relatief beperkt aantal inwoners heeft Zeeland toch al een kleine markt, die vooralsnog gecom penseerd kon worden door de grote stroom toeristen, die jaar lijks de provincie bezoekt. Maar met twee concurrenten in de achtertuin bleek het voor Delta Racing in de praktijk moeilijk te bolwerken, ondanks de aanloop van toeristen. De omzet van de 'losse rijders' is steeds minder geworden. Zeeland is wat dat betreft gewoon een te klein ver zorgingsgebied", stelt de voor malig coureur vast. Terrein Met verbazing heeft Van Stipri aan aangezien hoe de participa tiecommissie van de provincie hierin is opgetreden. „Terwijl ze de één op het paard helpen, wer ken ze een andere ondernemer de grond in", klaagt hij. In deze situatie had Delta Racing vol gens zijn directeur de keuze uit twee mogelijkheden: groter worden of sluiten. Aanvanke lijk werd alles op de eerste optie gezet. Van Stipriaan opperde het plan op het in onbruik ge raakte terrein van horecagroot- handel P. C. Koole een groot, ultramodern indoorkartcen- trum te bouwen. De nieuwe ra cebaan, die tot de top-zeven van Nederland moest behoren, zou nationale en internationale wedstrijden naar Zierikzee ha len. De afgelopen maanden voerde. Van Stipriaan intensief overleg met de bank en sponsors om het geld bij elkaar te krijgen voorde plannen. Keer op keer werd een beslissing echter uitgesteld. Be gin deze week werd de knoop doorgehakt: het bleek niet mo gelijk voldoende financiële, middelen te vinden om een der gelijk, groot project te onder-, steunen. Met deze beslissing was voor Van Stipriaan het verhaal klaar. „We hebben nog een laatste wedstrijdrace gedaan met de trouwe teams en nog een kin derfeestje. Toen was het klaar." Hij heeft zijn bedrijf inmiddels1 overgedaan aan een kartbaan- centrum uit Roosendaal. Mo menteel is Van Stipriaan in nog onderhandeling met de mensen uit West-Brabant over de over- name van het personeel. TERNEUZEN - De Terneuzense politierechter J. Begheyn ver oordeelde vrijdag een 31-jarige vrouw uit die plaats voor bij standsfraude tot tachtig uur werkstraf en zes weken voor waardelijke gevangenisstraf. De verdachte had in de periode j tussen april '97 en januari '99 - aan de gemeentelijke sociale dienst verzuimd op te geven dat ze samenwoonde met haar part ner. Daardoor had ze onterecht 40.000 gulden aan bijstandsuit kering ontvangen. Officier van justitie M. Kappey- ne van de Coppello ging uit van het benadeelde bedrag en eiste honderd uur dienstverlening plus een maand voorwaardelij- ke gevangenisstraf. Raadsman i) A Neels haalde haar verbeterde situatie aan. De vrouw heeft een i studie afgemaakt en een vaste baan heeft gevonden. Hij pleitte voor een geheel voorwaardelij ke straf. De politierechter, meende dat de partner wel een rol heeft gespeeld, maar hij kon er niet onder uit dat er moest; worden afgerekend. De ver-1 dachte heeft inmiddels een te- rugbetalingsregeling getroffen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 14