Dodelijke mug landt in Europa Portacabin in tuin voorkomt opname In een verpleeghuis PZC Hoogbegaafd Bedplassen is bespreekbaar gezondheid 9 Onderzoekers zien verband slaaptekort en ouderdomssuiker Spalkje tegen muisarm opvoeding Kankertherapie kind beter spreekuur Overbrenger knokkelkoorts nestelt zich in Griekenland en Albanië dinsdag 18 april 2000 door Janny Posting it] T>edplassen komt vaak voor: één op I .Ode vijf kinderen van vijf jaar plast T| in bed. Op 11-jarige leeftijd komt het nog voor bij één op de tien kinderen en t bij 13-jarigen bij één op de vijftig kin- V! deren. Er zijn zelfs volwassenen die nog in bed plassen. We spreken van j bedplassen als een kind ouder dan vijf R minimaal tweemaal per maand niet if opzettelijk in bed plast. Verschillende oorzaken kunnen hierbij een rol spe- a len. Het bedplassen kan onder andere te maken hebben met diepe slaap, psy chosociale problemen, rijping van het zenuwstelsel en blaascapaciteit. Meestal is het bedplassen niet het ge- li volg van een lichamelijke afwijking, gf zeker niet als het kind overdag droog f is of al eens droog gebleven is. Wan neer een kind na een droge periode weer in bed gaat plassen, speelt span ning vaak een rol. Als er duidelijke klachten zijn bij het plassen is het na tuurlijk wel verstandig om naar de huisarts te gaan. Als een kind nog niet droog is en het heeft hier zelf geen problemen mee, dan kunnen de ouders geduldig af wachten. Bij de meeste kinderen ver dwijnt het bedplassen in de loop der jaren spontaan. Geeft het kind aan bedplassen vervelend te vinden, dan kan dit een reden zijn om er iets aan te doen. Zeker als kinderen de leeftijd krijgen om te gaan logeren gaat dit spelen, of wanneer een schoolkamp wordt georganiseerd. Ook voor de ou ders kan bedplassen een behoorlijke belasting betekenen. Dit kan even eens een reden zijn om iets aan het bedplassen van hun kind te doen. De laatste jaren is bedplassen meer be spreekbaar geworden en is er meer be kend over de methoden om kinderen te helpen bij het droog worden. Het belangrijkste advies in het algemeen is: 'prijs het kind als het droog is'. Het kind kan er niets aan doen dat hij/zij 's nachts nog niet droog is. Compliment jes wanneer het goed gaat, blijken be ter te werken dan straffen. Er zijn verschillende methoden om het bedplassen aan te pakken. Als be langrijkste voorwaarde voor succes geldt in elk geval dat ouders en kind beiden gemotiveerd zijn. Ook moeten ouders bereid en in staat zijn om tijd en aandacht te geven aan het bedplas sen. Hieronder wordt een aantal methoden genoemd. Welke methode voor u en uw kind het beste is, hangt af van ver schillende factoren. U kunt hierover advies vragen bij de jeugd verpleeg kundige van de GGD (0113-249460), zij kan tevens uitleggen wat de ver schillende methoden inhouden. De volgende mogelijkheden worden vaak gebruikt om bedplassen te verhelpen: - het kind 's avonds nog een keer wak ker maken en naar de wc laten gaan; - het bijhouden van de droge nachten op een kalender en het koppelen van een (kleine) beloning daaraan; - gebruik maken van een piaswekker; - blaastrai ning overdag ter vergroting van de blaascapaciteit. Over bedplassen kunt u een gratis fol der aanvragen bij De Gezondheids- wijzer, het informatiecentrum van de GGD Zeeland. U vindt Gezondheids- wijzers in Goes (GGD-gebouw, West- wal 37, 0113-249434) en Vlissingen (bibliotheek, Spuistraat 6, 0118- 422122). Janny Oosting isjeugd.verpleegkund.ige bij de GGD Zeeland. Bypass beter voor suikerpatiënt NEW YORK - Bij suikerpatiënten met sterk vernauwde kransslagaders is een bypass-operatie effectiever dan dotte ren om latere sterfte aan een hartinfarct te voorkomen. Dat blijkt uit een Amerikaans-Canadese studie. Het onder zoek werd uitgevoerd bij 640 hartpatiënten die ook aan dia1 betes leden. Van de suikerpatiënten die met een bypass waren geholpen, bleek vijf jaar later achttien procent te zijn overle den, tegen 25 procent in de gedotterde groep Dit verschil was aanzienlijk groter als alleen naar die suiker patiënten werd gekeken die na de ingreep alsnog een hartaan val hebben gehad. Van deze patiënten bleek na vijf jaar in de bypass-groep zeventien procent te zijn overleden, tegen tach tig procent van de gedotterde patiënten. GPD Gezondheidsdrankje doet weinig WAGENINGEN - Gezondheidsdrankjes zijn niet zo gezond als de etiketten beweren. De bacteriën die in deze drankjes worden gebruikt, hebben geen effect op de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. De wetenschappers Katan en De Roos onderzochten onder meer de bacterie die in het drankje Fysiq van Mona wordt gebruikt. Mona claimt dat het drankje bijdraagt tot een verantwoord cholesterolgehalte. Volgens de onderzoekers verlaagt de bac terie het cholesterolgehalte echter met nul procent. De wetenschappers stelden bij andere onderzoeken, waarbij bacteriën getest werden op het tegengaan van ziektes zoals kanker en diarree, ook geen positieve effecten vast. ANP Leegstand in astmakliniek Davos DEN HAAG - Omdat zorgverzekeraars regelmatig patiënten een behandeling weigeren, heeft het Nederlands Astmacen trum in het Zwitserse Davos te kampen met leegstand. Dat zegt de Vereniging Nederland-Davas. Volgens bestuurs lid Brom van deze organisatie van astmapatiënten zijn het de verzekeraars CZ, Zilveren Kruis en OZ die dwarsliggen. De kliniek zou te duur zijn. Brom vreest dat binnen enkele jaren een einde komt aan de 'hooggebergtebehandeling', indien er geen verandering komt in de opstelling van de verzekeraars. In Davos werden voor heen dagelijks ruim 120 patiënten verpleegd. Momenteel heeft de kliniek nog slechts vijftig opnamen per dag. GPD Vrouwen zwanger door viagrapil NE W YORK-De viagra-pil, fameus vanwege zijn werkzaam heid bij mannelijke impotentie, heeft nog een andere toepas sing gekregen. De pil stimuleert de bloedvoorziening van het baarmoederslijmvlies, waardoor vrouwen met een bepaalde vorm van onvruchtbaarheid toch zwanger kunnen worden. Het gaat om vrouwen bij wie het baarmoederslijmvlies zo dun is dat een bevruchte eicel zich niet kan nestelen/De viagra-pil biedt uitkomst, aangezien de daarin voorkomende stof sil denafil een vaatverwijdend effect heeft. Daardoor verbetert de bloedvoorziening en daarmee de kwaliteit van het baar moederslijmvlies. Drie vrouwen hebben inmiddels profijt ge had van een behandeling met viagra. GPD Alzheimer grijpt om zich heen DEN HAAG - Het aantal Alzheimerpatienten in Nederland zal de komende dertig jaar verdubbelen tot minstens 231.000. Dat zegt D. Swaab, hoogleraar neurobiologie aan de Univer siteit Utrecht. Onderzoek naar de ziekte moet vooral gericht zijn op het sti muleren van hersencellen. „Zelfs als deze al zijn aangetast, kunnen ze door elektrostimulatie weer herstellen." Verder moet volgens Swaab de samenwerking tussen de praktijk en het onderzoek worden verbeterd. Zo stelt hij voor om een mo leculair bioloog stage te laten lopen in het verpleeghuis. GPD door Henk Hellema Een chronisch tekort aan slaap kan vérstrekkende gevolgen hebben voor licha melijke functies zoals de stofwisseling van koolhy draten, als glucose, en de af gifte van hormonen. Dat blijkt uit een Ameri kaanse studie in het vakblad The Lancet. De onderzoekers van de Universiteit van Chi cago verrichtten hun studie bij elf gezonde, jonge man nen, die eerst drie nachten acht uursliepen, de volgende zes nachten slechts vier uur en de daarop volgende zeven nachten, voor herstel, een nachtrust van twaalf uur kregen. Gedurende de onderzoeks periode werd regelmatig bloed afgenomen voor de be paling van diverse lichaams- stoffen. Daaruit bleek, dat als gevolg van het tekort aan slaap - door nachten van slechts vier uur - er duidelij ke veranderingen optraden in de stofwisseling van glu cose en in de uitscheiding van hormonen als Cortisol. De gevonden veranderingen in het glucose-metabolisme wijzen volgens de onderzoe kers op een verstoorde stof wisseling, die op den duur tot ouderdomsdiabetes zou kun nen leiden. Veranderingen in de afgifte van Cortisol zou chronisch kunnen leiden tot verhoogde bloeddruk en ge heugenverlies. Slaapgebrek „De gevonden metabole en hormonale veranderingen als gevolg van een dagenlang slaapgebrek lijken sterk op kenmerken die bij veroude ring behoren," aldus één van de onderzoekers, professor Eve van Cauter. „We denken dat een chro nisch slaaptekort niet alleen het begin van leeftij d-gebon- den aandoeningen als ouder domsdiabetes, verhoogde bloeddruk, overgewicht en geheugenverlies kan ver snellen, maar deze aandoe ningen ook kan verergeren. Alle veranderingen in li chaamsfuncties verdwenen snel tijdens de herstelperio de, waarin de proefpersonen een nachtrust kregen van twaalf uur. Bepalingen in het bloed ga ven aan, dat de proefperso nen pas na een nachtrust van meer dan acht uur werkelijk waren hersteld. GPD yan onze redactie gezondheid Repetitive Strain Injury, RSI of de muisarm levert veel problemen op bij mensen die vaak dezelfde hand- en armbe wegingen maken. Een bedrijf in gezondheidspro ducten, Meijers bv uit Rooste ren, heeft een oplossing. De onderneming brengt een hand- pteun op de markt die RSI zou jvoorkomen of zelfs genezen. De [pols- en handsteun, die Mstrap [Wordt genoemd, houdt de bewe- Jging van de pols en van de on derste kootjes van wijs- en mid delvinger grotendeels tegen. Dat gebeurt door een metalen staafje, dat de vingers als het ivare vast zet.De grijpfunctie van de hand wordt hierdoor te ruggebracht tot alleen de pin- cetgreep. Het hulpstukje zal in de komen de tijd in verschilende Neder landse ziekenhuizen therapeu tisch worden getest. De Mstrap is te koop bij apotheken en me dische speciaalzaken. Het Bredase bedrijf Vitelec heeft een sensorpen ontwikkeld die signaleert als de gebruiker de spieren te veel spant. Wie de pen te krampachtig vasthoudt, hoort een piepje. De sensor moet RSI voorkomen. Volgens I. Lu cas van Vitelec gaan KPN en Pink Elephant de pen testen. De sensor is gekoppeld aan een computer die de handelingen gedurende een hele dag regi streert. Achteraf kan in samen werking met een fysiotherapeut gezien worden waar de knel punten zitten en bekeken wor den hoe daar verandering in ge bracht kan worden. De sensorpen is nog niet op de markt. GPD/ANP door Annie de Vreugd Je hebt van die kinderen die opvallen door hun grenzeloze nieuwsgierigheid naar alles om hen heen. Ze werken superdege- lijk, op het perfectionistische af. Veel mensen verslijten hen voor eigenwijs, omdat ze graag hele maal zelfstandig een moeilijk probleem uitwerken. Iedereen kent wel zo'n slimmerik in zijn omgeving. Timon is zo'n bolle boos. in de klas noemen ze hem de professor. Als baby was hij al een energiek ventje dat meer om zich heen lag te kijken dan dat hij sliep. Voor hij de kleuterklas binnenstapte, kon hij al woord jes uit de krant lezen. Een paar j aar later wist hij alles van dino sauriërs. Van planeten wist hij meer af dan zijn juf. Ongeveer 1 op de 80 kinderen is hoogbegaafd. Dat betekent dat er gemiddeld op elke school wel twee of drie van zulke kinderen zitten. Op sommige scholen lij ken er echter veel meer hoogbe gaafde kinderen rond te lopen dan de statistieken aangeven. Ouders hebben graag slimme kinderen. Dat is handig, ze snappen dingen al voor je het hebt uitgelegd. Maar bovenal streelt het hun gevoel voor ei- genwaarde. Intelligentie is erfe lijk, dat kan je in veel boeken le zen. Als mijn kind hoogbegaafd is, heeft het dat van mijDus zal ook ik wel bovenmatig slim zijn. Die theorie klopt overigens niet helemaal, er worden ook hoog begaafde kinderen geboren uit domme ouders en omgekeerd. Ouders denken soms te snel dat hun peuter, die al leest, hoogbe gaafd is. Tegenwoordig is voor schools lezen niet echt bijzon der meer. Voor hoogbegaafdheid is meer nodig. Hoogbegaafde kinderen presteren op een heel breed ter rein opmerkelijk. Ze hebben niet alleen een hoge intelligen tie, maar ze zijn ook heel goed in het bedenken van creatieve op lossingen en ze zijn zeer volhar dend in het oplossen van proble men. Ze vragen eindeloos door over onderwerpen waar andere kinderen van hun leeftijd nog helemaal geen oog voor hebben. Voor de problemen die Timons moeder probeert uit te leggen, vindt ze weinig begrip. Dat hij geen vriendjes heeft, omdat de kinderen van zijn leeftijd door heel andere zaken geboeid zijn. Dat hij gepest wordt: wijsneus, uitslover. Of hoogbegaafde kin deren ook werkelijk goed gaan presteren, hangt voor een groot deel af van de reacties van hun omgeving. Die moet hun gave wel herkennen en accepteren, anders verkommert het. Veel hoogbegaafde kinderen zijn zo slim hun talenten te verdoeze len. Om niet op te vallen in de klas, om niet zoals Timon voor- professor of opschepper te wor den uitgemaakt. Het is van groot belang dat hoogbegaafdheid vroeg wordt herkend. Als dat niet gebeurt, kan zo'n kind uit verveling gaan klieren in de klas. Daardoor wordt het nog meer een buiten beentje. Het is ook onzin om kinderen letters te leren als ze al kunnen lezen. Daardoor kwijnt hun leergierigheid en motivatie weg. En dat is jammer. Een op lossing kan zijn een klas over te slaan. Echt hoogbegaafde kin deren zitten zich dan weer snel opnieuw te vervelen. Door ver snelling van het lesprogramma dreigen ze juist geïsoleerd te ra ken van de groep. GPD door Gerard Akkerman ling kinderoncologie van het Sophiakinderziekenhuis in Rotterdam tempert al te hoge verwachtingen. De genezings kans zal verder toenemen, ver wacht hij, maar van spectacu laire sprongen zal geen sprake zijn. Nieuwe therapieën zijn er wel, bijvoorbeeld 'angiogenese'. De gedachte erachter is dat kan kercellen vernietigd kunnen worden door de bloedvaten naar die cellen af te snijden. Op die manier worden ze niet lan ger voorzien van voedingsstof fen. Dat remt de groei. „Het idee is mooi, maar de resultaten val len tegen. Er is sprake van een tijdelijke stilstand in de groei van tumoren, maar er is nog geen patiënt genezen." GPD De kans op genezing van kin deren met kanker is de af gelopen jaren sterk toegeno men. Nu komt er meer aandacht voor het verfijnen van de behan deling en het beperken van nare bijwerkingen. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer vierhonderd kinderen kanker. Daarvan overleeft op dit moment zo'n zeventig pro cent. Dertig j aar geleden was dit beeld heel anders: toen over leefde slechts tien tot twintig procent van de kinderen. Bo vendien was de kans op blijven de schade door bestraling groot. Rob Pieters, hoofd van de afde- door Dolf Ruesink Een dure verbouwing, verhuizen naar een aangepaste woning of opname in een verpleeg- of ziekenhuis. Die keuze dringt zich op wanneer het moeilijk wordt een langdurig zieke of gehandicapte thuis te verzorgen. In Gelderland is daar iets bijzon ders op gevonden: een mobiele verpleeg- bungalow in je eigen tuin. Mevrouw lag al een jaar ziek op bed in de woonkamer. Ze kon vanwege haar handicap niet meer naar de douche op de bovenver dieping. Een onhoudbare situatie voor de echtgenoot en wijkverpleegster. Dank zij een vondst van de gemeente hoeft de bejaar de vrouw niet te verkassen. In de tuin achter de huurwoning staat sinds drie maanden een 'portacabin' met een woon-slaapkamer, douche en toiletruimte. „Dit is een nieuwe aanpak met tal van voor delen", zegt Mary Keur van de sector Zorg en Samenleving van de gemeente Winters wijk. De patiënt blijft in de vertrouwde om geving, de overheid bespaart kapitalen en de thuiszorg kan haar werk naar behoren blijven doen. De plaatsing van een tijdelij ke, gratis voorziening past in het beleid om zieken en gehandicapten zo lang - en ver antwoord - mogelijk thuis te laten blijven. Jaarlijks doen in Nederland ruim 63.000 mensen voor een woningaanpassing een be roep op de Wet Voorzieningen Gehandicap ten (WVG). Gemeenten zijn belast met de uitvoering van deze wet en geven daar 278 miljoen gulden per jaar voor uit. Het gaat doorgaans om de aanpassing van natte ruimten, het weghalen van drempels en het aanbrengen van een traplift. In drie kwart van de gevallen gaat het om wonin gen van ouderen. De andere aanvragen be treffen verbouwingen ten behoeve van een thuiswonend gehandicapt kind. Winterswijk heeft als eerste gemeente in Nederland een portacabin aangeschaft. De verpleegbungalow werd eerst gehuurd en ingezet bij een gezin dat er ten behoeve van een terminaal zieke huisgenoot anderhalf jaar gebruik van maakte. Diverse gemeenten hebben belangstelling. In Ruurlo staat er inmiddels ook een. De prijzen lopen uiteen van tien- tot veertig duizend gulden. De plaatsing neemt enkele uren in beslag, de aansluiting op woning, gas, water en elektra waagt twee tot drie werkdagen. Goedkoop Bij de beoordeling van een aanvraag bekij ken gemeente, thuiszorg en woningeigenaar of plaatsing van een portacabin de meest adequate en goedkope oplossing is. „Niet iedereen komt in aanmerking", waar schuwt. Keur, „Het is en blijft een tijdelijke voorziening, dus je moet vooral denken aan mensen die voor een beperkte tijd over deze extra ruimte willen beschikken. En ze moe ten natuurlijk bereid zijn er een stuk tuin voor op te offeren." In Winterswijk loopt een aanvraag voor de plaatsing van een tweede exemplaar. Het echtpaar dat momenteel gebruik maakt van de aanbouw is blij dat een opname in het verpleeghuis achterwege kon blijven. Ook de wijkverpleegster, die vier keer per dag een kort bezoek aflegt, is enthousiast over haar nieuwe werkplek. GPD De mobiele verpleegbungalow wordt geplaatst in de tuin van het Winterswijkse echtpaar. foto Willem Hissink/GPD S) de Aedes Albopictus, ofwel Azi atische tijgermug met tijger- strepen op zijn lijf en poten. Eind jaren tachtig is deze mug voor het eerst in Rome en omge ving gesignaleerd. Het diertje is vermoedelijk via geïmporteerde Thaise autobanden Italië bin nengekomen. „Omdat de zo mers langs de Adriatische Zee erg warm zijn", zegt insecten kenner Takken, „en omdat er geschikte kweekkamers zijn als de Po-delta en omdat de winters er niet voldoende koud zijn, heeft de tijgermug zich er per manent kunnen vestigen." Inmiddels is de tijgermug zijn Een Filipijnse moeder troost haar tweejarig zoontje, terwijl een arts bloed prikt om een besmetting met knokkelkoorts te kunnen vaststellen. foto Romeo Cacad/EPA territorium aan het uitbreiden naar Frankrijk en Griekenland. „De verwachting is dat binnen enkele jaren de Aedes Albopic tus zich overal in Zuid-Europa heeft gevestigd en daar ook voor veel overlast zal gaan zorgen." In Centraal- en Noord-Europa is het te koud voor deze mug. Dodelijk De Aziatische tijgermug is niet alleen een agressief en steek- graag diertje, de mug kan ook knokkelkoorts veroorzaken. Knokkelkoorts gaat gepaard met hevige pijnen in de spieren en gewrichten, in ergere geval len ontstaan er bloedingen in de De Aziatische tijgermug. door Dijlan van Vlimmeren 1 i TT"on een gevaarlijke insec- 'IVtenbeet vroeger alleen in de tropen worden opgelopen, te- genwoordig is ook Europa niet L meer veilig. Entomoloog W. '^Takken van de Universiteit Wa geningen verwacht dat binnen enkele jaren de dodelijke Azia tische tijgermug zich overal in Zuid-Europa heeft genesteld. Deze mug, vermoedelijk afkom stig uit Thailand, leeft nu al in Griekenland en Albanië. In het Franse Straatsburg wordt binnenkort het hoofdkwartier van de kersverse Europese Mug gen-Controle Associatie (EM- CA) geopend. Voorheen werden dit sooi-t zaken alleen in de TOO (World Health Organisa tion) behandeld. Door de op komst van dodelijke muggen naar dit continent wordt dit nu in Europees verband gedaan. Een goed voorbeeld daarvan is Elke dinsdag ^Gezondheid Ele brengt vanaf van- U-J daag elke dinsdag een pagi na Gezondheid, waarin de londerwerpen gezondheid, op voeding en eten en drinken cen traal staan. huid en ingewanden. De infec tieziekte kan dodelijk zijn, ze ker als iemand het voor de twee de of derde keer krijgt. Volgens Takken is het virus, dengue genaamd, door onbe kende oorzaken sterk in op mars. Toch verwacht hij niet dat dit zich ook overEuropa zal ver spreiden omdat er geen mense lijk reservoir van de ziekte aan wezig is, zoals in Zuidoost-Azië. „De kans op uitbreken van den gue is mede door de uitstekende gezondheidszorg in Europa ni hil." In Italië zijn geen gevallen bekend van knokkelkoorts die opgelopen werd in eigen land. Wel komen er jaarlijks vele dui zenden vakantiegangers uit Zuidoost-Azië die door de tij germug zijn besmet. Alleen al bij het Travel Clinic van het Ha venziekenhuis Rotterdam mel den zich ieder jaar tientallen toeristen met knokkelkoorts. Tegen het virus bestaat geen medicijn. In tegenstelling tot de tijger mug, heeft de malariamug zich nog niet kunnen nestelen in Eu ropa. De malariamug komt wel geregeld het continent binnen, zegt tropenarts Th. Goud van het Havenziekenhuis. Volgens Goud is er echter geen sprake van een zorgelijke situa tie. De malariamug overleeft het niet in het 'koude' Neder- land.GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 9