Lucht is uit de nieuwe economie PZC Inkomstenbelasting wordt er niet makkelijker op NIEUWBOUW Akzo Nobel blijft geloven in kansen van Indonesië KANTOOR SHOWROOM MAGAZIJN RUIMTE financiën en economie Malheur in VS treft beurzen Azië wel hard Grote koersval op Amsterdamse effectenbeurs blijft uit Milieuvergunning Corus Inschrijving KPN Mobile 2 mei Winstsprong DIM Vastgoed Deal Getronics-Merkantildata Piraterij neemt wereldwijd toe belasting belicht dinsdag 18 april 2000 van onze redactie economie TOKIO - De effectenbeurzen in Azië zijn gisteren vrijwel zon der uitzondering hard onderuit gegaan na de koersval van de aandelen in New York van vrij dag. Meteen na het begin van de handel was er al sprake van zeer grote koersdalingen. Het hardst naar beneden ging de beurs van Zuid-Koreawaar het koersgemiddelde met bijna twaalf procent kelderde. Kort na het begin van de handel werden de noteringen automa tisch twintig minuten stopge zet. Dit systeem, daterend uit 1997, treedt in werking bij een daling van de beursindex met tien procent. Het kwam giste ren voor het eerst in actie. De grootste beurs in Azië, die van Tokio, verloor uiteindelijk zeven procent. De Nikkei-in dex ging naar beneden met 1426,04 punten tot 19.008,64. Tijdens de ochtendhandel was het verlies met 8,6 procent nog wat groter. Zowel in procenten als in punten was er sprake van de op vier na grootste daling uit de geschiedenis. De beursin dex staat nu op het peil van eind januari. Behalve Wall Street speelde een nieuwe samenstelling van de Nikkei-index mee. Er gaan dertig fondsen uit en er komen dertig nieuwe in, voornamelijk technologiefondsen. De fond sen die verdwijnen, werden op grote schaal verkocht. De Japanse minister van Fi nanciën, KiichiMiyazawa, had dit weekeinde al gezegd zich niet erg ongerust te maken over de daling van de aandelen koersen. Hij wees op de econo mische groei in zijn land, die zich zich steeds duidelijker af tekent. De nieuwe premier van Japan, Yoshiro Mori, wilde niet echt ingaan op de gebeurtenissen in Tokio. De beurs van Australië kon de dans evenmin ontspringen. Daar daalden de koersen met 5,8 procent. In Singapore be droeg het verlies acht procent. Alleen Taiwan wist winst te boeken. Deze beurs, die zater dag al de klap van New York had opgevangen met een da ling van de beursindex van 5,4 procent, deed het gisteren 1,4 procent beter. Op de Filipijnen gingen de koersen met 4,3 procent om laag en in Hongkong lag het verlies halverwege de handel op 8,5 procent. In Kuala Lumpur, Bangkok en Jakarta zakten de beursindices met ongeveer vijf procent. ANP/Bridge ioorFred van Essen )EN HAAG - De Amsterdamse leurs heeft het verlies gisteren leperkt gehouden tot een 'cor- ectie' van twee procent. Ook op Je andere Europese beurzen ileef de schade tot grote op lichting van beleggers klein. Iet vertrouwen van de aande- enhandel kreeg een opwaartse mpuls nadat Wall Street gister middag hoger opende en het rerlies op Nasdaq leek gestabi- iseerd. )e angst voor een krach was jroot nadat Nasdaq en Wall Jtreet vrijdagavond met zware rerliezen sloten. Gistermiddag )pende Wall Street echter met een herstel van de Dow Jonesin- lex van 1,1 procent, dat het ver lies met 5,6 procent van vrijdag leels glad streek. Nasdaq open- Ideeen geringe 0,7 procent lager, [andelaren beklemtonen dat er [meer 'lucht' zit in de Nasdaq dan in de Europese 'nieuwe eco nomie'. Dat komt doordat de I koersen in Europa grosso modo al sinds begin maart bergaf waarts gaan, terwijl Nasdaq is blijven doorstijgen. Dat iNasdaq een derde van zijn [waarde heeft verloren betekent liet meer dan 'dat een deel van [de koerswinst van het afgelopen jaar is verdwenen'. Krach Van meet af aan was duidelijk dat voor een echte krach niet ■jhoefde worden gevreesd. Na opening daalde de AEX gister morgen vijf procent op 617,83 mnten. Vrijwel alle fondsen verloren, met World Online, ÜPC en het relatief kleine Inter- ïetbedrijf TIE als negatieve uit- ichieters tussen tien en zestien Anders dan werd verwacht kon topman Keuntjes van het Duitse internetbedrijf T Online gisteren zijn duimen opsteken. De beursgang van zijn onderneming slaagde. foto Oliver Berg/EPA procent. Paniek bleef uit en na enkele uren handelen was al weer sprake van herstel. Uiteindelijk bleef UPC 9,1 pro cent lager steken, maar herstel den WOL en TIE zich tot een verlies van drie respectievelijk 3,8 procent. Automatiseerder CMG verloor 9,6 procent, Versa- tel acht en Free Record Shop 6,8. Heineken, Getronics en Pink Roccade wonnen zelfs licht. Het kleine telecomfonds Detron schoot in de middag zelfs met 16,2 procent de lucht in na over- nameberichten. De AEX sloot op 637,87 punten, een verlies van 1,95 procent. „Wel een luidruchtige maan dag, maar geen Zwarte Maan dag", aldus directeur G. Möller van de AEX, refererend aan de beurskrach van oktober 1987 die op maandag begon met een koersverlies van 22 procent van Dow Jones. Volgens beurshandelaren is er op de Amsterdamse beurs voor al 'overwaarde' uit internet- fondsen verdwenen. Ze ver wachten wel dat het gedaan is met de ongecontroleerde specu latie van beleggers in de 'nieuwe economie' en dat ook internet- fondsen voortaan kritischer zullen worden beoordeeld op 'ouderwetse boekhoudmaatsta- ven' zoals omzet en winst. In heel Europa bleven de gevol gen van de Amerikaanse en Azi atische uitschieters beperkt. In Duitsland slaagde de beursgang van internetprovider T Online wonderwel. Het fonds had in de voorafgaande dagen zijn prijs sterk verlaagd en scoorde me teen koerswinst na een opening op 28,50 euro, 1,50 meer dan de uitgiftekoers en steeg later op de dag verder naar 33 euro. De beursgang van de dochter van Deutsche Telekom werd met ar gusogen gevolgd omdat het de eerste beursgang was van een internetprovider a la World On line. De onrust heeft trouwens geen stokje gestoken voor de beurs gang van Newconomy en Datel- net. Die gaat gewoon door. ABN Amro zag zich wel genoodzaakt de inschrijvingstermijn op cer tificaten Wegener te verlengen tot woensdag. Handelaren toonden zich opti mistisch. E. van Koppen van effectenbank HSBC Van Meer James Capel zag 's ochtends voornamelijk 'hoogvliegers te rugvallen.' Het vertrouwen op het uitblijven van een crisis was in het weekeinde al gevoed door de meest gezaghebbende ana liste aan Wall Street, Abby Co- hen. Zij liet positieve geluiden horen over de economie. Nega tieve uitlatingen van Cohen stonden vorige maand aan de basis van de teruggang in inter netgerelateerde fondsen, waar van ook World Online slachtof fer werd. Van Koppen verwacht grotere voorzichtigheid bij de beleggers en daardoor een 'normalisering' van de koersontwikkeling. „Marge en omzet worden weer belangrijk. De goeden komen bovendrijven. De tijd van dot- .com en kopen maar is voorbij." Tegen die achtergrond verwacht Van Koppen een kritischer ont haal van Maurice de Honds Newconomy, dat donderdag een beursnotering krijgt, maar niet voor Datelnet, dat morgen naar de beurs gaat ('maakt al jaren winst'). GPD DEN HAAG - De Raad van State heeft een milieuvergunning voor de cokesfabrieken in IJmuiden van staalconcern Hoog ovens, het huidige Corus, vernietigd. Volgens de raad ver zuimde de provincie Noord-Holland onderzoeken of de uit stoot van schadelijke stoffen kan worden beperkt. De provincie verleende Hoogovens in 1995 vergunning voor de productie van cokes. De milieufederatie Noord-Holland maakte daar bezwaar tegen, omdat er bij de productie teveel stikstofoxide (NOx) en zwaveldioxide (S02) zou vrijkomen. Corus weet nog niet wat de gevolgen van de uitspraak zijn. „We hebben het vonnis nog niet onder ogen gehad", aldus een woordvoerder van het staalconcern. „We zullen de uitspraak eerst moeten bestuderen. Ik denk echter dat er opnieuw over leg volgt." ANP DEN HAAG - De inschrijving op de aandelen van mobiele-te- lecomaanbieder KPN Mobile begint 2 mei, 'mits de marktom standigheden dit toelaten', meldde KPN gisteren. Een woord voerder ontkende dat het bedrijf met deze zinsnede een voorschot neemt op een eventueel uitstel van de beursgang. KPN Mobile denkt met de beursgang een bedrag van acht tot tien miljard euro 17,6 tot 22,1 miljard) binnen te kunnen halen. De onderneming hoopt de aandelen aan de man te brengen bij internationale institutionele beleggers en aan particulieren in Nederland en Duitsland. KPN Mobile telde eind vorige maand inclusief KPN Orange in België en E-Plus in de Bondsrepubliek bijna 8,3 miljoen klanten. ANP AMSTERDAM - DIM Vastgoed heeft de nettowinst in het eer ste kwartaal van dit jaar zien stijgen met 110 procent van 636.000 dollar tot 1,33 miljoen dollar. De stijging is voorna melijk het gevolg van uitbreiding van de portefeuille. Het to taalrendement van DIM Vastgoed kwam uit op 12,44 procent. De directie handhaaft haar prognose voor het boekjaar 2000. Zij verwacht een totaalrendement van 12 a 14,5 procent. Het fonds belegt in wijkwinkelcentra in vier zuidelijke staten van de VS: Florida, North en South Carolina en Georgia. ANP AMSTERDAM - Automatiseerder Getronics gaat samenwer ken met zijn Scandinavische branchegenoot Merkantildata. De alliantie voegt de activiteiten in Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen samen. Naar eigen zeggen wordt het verband de grootste aanbieder van ICT-diensten voor de bancaire sector in de regio. De deal levert Getronics een belang van elf procent in Mercantildata op. De 1600 Getronics-medewerkers in het gebied gaan over naar het Scandinavische bedrijf. ANP LONDEN - Piraterij neemt wereldwijd toe. In 1999 zijn 203 gewapende overvallen op vrachtschepen gemeld, zestien meer dan het j aar ervoor. De meeste kapers zijn actief in Zuid- oost-Azië. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van de in Londen gevestigde internationale scheepvaartkamer ICS. In Zuid- Oost-Azië wordt vooral de scheepvaart in de wateren rond In donesië en Maleisië geterroriseerd. Maar ook schepen voor de kust van Ecuador, Guinee, Bangladesh en delen van Sri Lanka lopen veel gevaar. De kapers is het meestal om contant geld te doen, maar soms nemen zij echter ook de schepen mee. De piraten maken vol gens de ICS deel uit van goed georganiseerde criminele orga nisaties. DPA door Wil Wouters De nieuwe inkomstenbelas tingwet stelt als eerste in komenscategorie de belastbare winst uit onderneming aan de orde. Dit is geen verandering ten opzichte van de huidige wet. Wel nieuw is het gebruik en de wettelijke omschrijving van het begrip 'ondernemer' naast de term 'onderneming'. De vroege re koppeling tussen deze be grippen is daarmee verdwenen. Dit betekent dat naast onderne mers ook anderen winst uit on derneming kunnen genieten. Deze categorie heeft echter geen recht op de ondernemersaftrek. En dat is niet het enige verschil met de bestaande wetgeving. Om in de toekomst voor belas tingfaciliteiten in aanmerking te komen moet de ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen. De eerste voorwaarde is dat hij rechtstreeks verbonden wordt voor de verbintenissen van de onderneming. Schuldeisers moeten hem dus persoonlijk kunnen aanspreken, wanneer de onderneming haar verplich tingen niet nakomt. Ook moet die aansprakelijkheid voort vloeien uit een rechtstreekse verbondenheid. Een afgeleide verbondenheid is niet toerei kend. Als voorbeeld van een af geleide aansprakelijkheid heeft de staatssecretaris de gemeen schap van goederen genoemd. Wanneer een schuldeiser de be zittingen van de partner, die in gemeenschap van goederen met een ondernemer is gehuwd, te gelde kan maken, voldoet die huwelijkspartner daardoor nog niet aan de eis van verbonden heid. Gehele schuld De aansprakelijkheid op grond van de verbondenheid behoeft overigens geen hoofdelijke te zijn. Het is dus niet nodig dat de ondernemer voor de gehele schuld van de onderneming aangesproken kan worden. In de toelichting op de wet staat verder dat niet het formele recht, maar het materieel recht bepalend is voor de beoordeling van de verbondenheid. Wanneer door te handelen 'als onderne mer' naar burgerlijk recht een rechtstreekse verbondenheid ontstaat, is dat toereikend voor de kwalificatie als ondernemer, ook al was dat bijvoorbeeld voor de stille vennoot bij een commanditaire vennootschap niet de bedoeling. De tweede voorwaarde is dat de ondernemer voldoet aan het Als een bedrijf zijn werkzaamheden staakt, heeft de ondernemer recht op een eenmalige aftrek van acht mille, foto ANP urencriterium. Op grond daar van moet hij meer dan de helft van zijn voor arbeid beschikba re tijd besteden aan de onderne ming, met een minimum van 1.225 uurper jaar. Allegewerkte uren tellen mee. Dit is anders wanneer er sprake is van een sa menwerkingsverband van 'ver bonden' personen. Dit doet zich voor wanneer iemand samen met een of meer huisgenoten, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en him huisgenoten de onderneming drijft. Voor zo'n samenwerking geldt de ge- bruikelijkheidstoets. Deze be treft de inhoud en de omvang van de feitelijke werkzaamhe den, die de verbonden personen voor en in de onderneming ver richten. Als er een groot verschil bestaat in de aard en de omvang van dat werk, geldt het maat schappelijk gebruik als toets steen en norm. Dan gaat het om cle vraag of zo'n samenwerking en onder die voorwaarden tus sen niet met elkaar verbonden personen gebruikelijk is. Als de beantwoording tot de conclusie leidt dat de samenwerking on gebruikelijk is, dan tellen de werkzaamheden in deze samen werking niet mee voor het uren criterium. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is het voorbeeld ge noemd van de architect, die met zijn wouw een maatschap aan gaat, terwijl zij alleen maar on dersteunend werk doet. Haar schoonmaakwerk, telefoon- wacht, mede beslissen over in vesteringen en facturering zou den normaliter niet hebben geleid tot zo'n samenwerking. Volgens de staatssecretaris is het aan de ondernemer om aan nemelijk te maken dat zijn werkzaamheden meetellen voor het urencriterium. Ook zal hij aannemelijk moeten maken dat zijn wijze van samenwerking met huisgenoten of familiele den niet ongebruikelijk is. Daarbij zullen beroepskwalifi caties om werkzaamheden te mogen verrichten van belang kunnen zijn. Aftrek De ondernemersaftrek bestaat in de nieuwe wet uit een samen voeging van vroeger naast el kaar bestaande faciliteiten zo als zelfstandigenaftrek, speur en ontwikkelingsaftrek en mee werk- en stakingsaftrek. De be rekening van deze faciliteiten gebeurt onder de huidige wetge- vi ng buiten de winst- en verlies rekening om. In de nieuwe wet is de ondernemersaftrek samen met de fiscale oudedagsreserve (FOR) een onderdeel van de winstberekening. Daardoor be- invloeden toevoegingen aan en verminderingen van de FOR de hoogte van de aftrek. De om vang van de aftrek is naar bene den bijgesteld omdat onderne mers ook een arbeidskorting krijgen. Daarnaast is de hoogte van de stakingsaftrek flink be perkt. Bij het staken oftewel het stopzetten van een gehele on derneming bedraagt de sta kingsaftrek maximaal ƒ8.000. Hierop komen de reeds genoten bedragen aan 'stakingsvrijstel ling in mindering. Bij een 'ge ruisloze doorschuiving', wan neer een opvolgend ondernemer de zaak overneemt, bestaat er alleen recht op stakingsaftrek, wanneer deze langer dan drie jaar doorgaat. Voor mensen die vanaf 1 januari 2001 een onderneming drijven geldt tot en met het jaar 2005 een overgangsregeling. Volgens deze regeling neemt cle sta kingsvrijstelling jaarlijks ge lijkmatig af totdat het maxi mum van 8.000 is bereikt. De FOR is in de nieuwe wet niet al leen onderdeel van de winst- en verliesrekening maar komt ook voor op de fiscale vermogensop stelling. Zij behoort tot het on dernemingsvermogen. Dit ver mogen geldt na aftrek van alle fiscale reserves nog steeds als bovengrens voor de FOR. Er komt een verplichte afname bij staking en wanneer de onderne mer gedurende twee opeenvol gende jaren niet voldoet aan de voorwaarden voor. dotatie. Bij liquiditeitsproblemen kan de ontvanger dan een betalingsre geling voorstellen. De mogelijk heid blijft bestaan om de FOR om te zetten in een lijfrente. In de nieuwe wet is opgenomen dat de ondernemer kosten en lasten, welke hij de laatste vijf jaar voor de start van de onder neming maakte, in mindering mag brengen op zijn onderne mingsresultaat. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat hij de kosten en lasten niet eerder op zijn inkomen in mindering bracht. Auto Een andere wijziging in de nieu we wet is de aftrekbeperking voor het woon-werkverkeer. Bij gebruik van een privé-auto voor het woon-werkverkeer mag de ondernemer niet langer 0,60 per kilometer rekenen, maar moet hij een wettelijk forfait hanteren. Gebruikt hij een za- kenauto voor privéritten, dan krijgt hij te maken met een naar rato van het aantal kilometers oplopende bijtelling. Bij een jaarlijks kilometrage van 7.000 bedraagt de bijtelling een kwart van de cataloguswaarde. Deze bij telling geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto, tenzij deze door aard of inrichting nage noeg uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. Wel be draagt de bij telling nooit meer dan de werkelijk gemaakte kos ten inclusief afschrijving. De vaststelling van de investe ringsaftrek gebeurt voortaan per onderneming en niet langer per ondernemer, zodat in veel gevallen het aftrek lager wordt. Naast ondernemers kent de nieuwe wet ook anderen, die winst uit onderneming genie ten. Tot deze categorie behoren de zogenaamd medegerechtig den. Zij hebben recht op een aandeel in de onderneming maar voldoen niet aan de voor waarden om ondernemer te zijn. Voorbeelden zijn ondernemers die niet rechtstreeks verbonden worden voor de schulden van het bedrijf, samenwerkingsver banden die niet voldoen aan de gebruikelijkheidstoets en stille vennoten in een commanditaire vennootschap, zoals voor de scheepvaart of de filmindustrie. Verder behoren daartoe perso nen, die schuldvorderingen hebben op ondernemingen, ter wijl deze in feite eigen vermo gen voor de onderneming zijn en de (rente)vergoeding groten deels afhankelijk is van de winst. Bij medegerechtigden is de verliesverrekening aan een maximum gebonden. Dit maxi mum bestaat uit de fiscale boek waarde van de onderneming na aftrek van de fiscale reserves bij het ontstaan van de medege rechtigdheid. Daarna wijzigen de onttrekkingen en stortingen, die later hebben plaatsgevon den, dit maximum, ook referen tiebedrag genoemd. Wel kunnen medegerechtigden hun FOR in stand houden voor zover die niet meer bedraagt dan het onderne mingsvermogen. Verder kunnen zij alleen profiteren van inves- teringsgerelateerde faciliteiten, zoals de investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving. Ook bestaat voor hen de moge lij ldieid om binnen familiesfeer gebruik te maken van de door- schuiff aciliteitZoals uit het vo renstaande blijkt is de nieuwe wet voor de ondernemer en zijn onderneming er niet eenvoudi ger op geworden. Mr. C.W.B.M. Wouters is belas tingadviseur te Koudekerke De voorzitter van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel, Cees van Lede, is optimistisch over Indonesië. Op zijn jaarlijkse trip naar Azië deed Van Lede deze week Indonesië aan. Hij laat echter niet na de Nederlandse overheid te kritiseren over de afstandelijke manier waarop zij zich tot voor kort opstelde. „Dat is niet verstandig in een land waar Nederlandse bedrij ven zo veel investeerden." door Theo Haerkens JAKARTA - Net als veel andere ondernemingen in Indonesië hebben de bedrijven van Akzo Nobel er in de afgelopen tijd flinke klappen gekregen. „Aan verf, chemische en farmaceuti sche producten werd de helft minder afgezet en daar kwam ook nog eens de ramp met de roepia bovenop", illustreert Van Lede. De economische crisis sloeg hard toe, maar Akzo Nobel laat zich niet afschrikken. Op ter mijn zijn de mogelijkheden nog steeds zonnig. Van Lede: „We hebben geen investeringsplan nen op tafel liggen. Daar is nu allerminst behoefte aan, al heb ben we tijdens de crisis wel in vesteringen naar voren gehaald. Een fabriek van Sikkens auto- lakken in Jakarta draait al, ter- wi jl die pas over twee jaar klaar hoefde te zijn. Je kunt beter een nieuwe fabriek bouwen als mensen er tijd voor hebben", meent hij. „Door de geweldige omzetdaling kon de directie ook meer doen dan normaal." Afstandelijk Van Lede verheelt niet dat is overwogen de bouw van een koolstofdisulfidefabriek stil te leggen. Uiteindelijk prevaleer de het optimisme dat het met In donesië wel goed zou komen. Koolstofdisulfide wordt ge bruikt in rubber en in rayon, een grondstof voor de textielindu strie die vrijwel geheel is inge stort. „De fabriek dx-aait technisch als een zonnetje, maar ver onder zijn capaciteit", aldus de be stuursvoorzitter. „Het is een hy permoderne fabriek, waar de kinderziektes nu uit zijn. De op gedane ervaring kunnen we mooi gebi'uiken in Europa en Amerika." Wat er gemaakt wordt, was oorspronkelijk be doeld voor de Indonesische markt, maar gaat nu naar Zuid- Afrika, Austi'alië en Japan. Ook Organon, fabrikant van de anticonceptiepil, had het zwaar. Van Lede lijkt zich daar nog het meeste zorgen om te maken. In donesië deed het met zijn ge boorteregelingsprogramma ge weldig en dat succes wordt nu ernstig bedreigd. Akzo Nobel speelde als leverancier van ac tieve ingrediënten voor de pil actief mee in dat programma, dat via ontwikkelingssamen werking werd gefinancierd. „Ik heb er natuurlijk belang bij", beseft Van Lede „Maar als burger vind ik dit bij uitstek een gebied waar Nederland uit soci aal en emancipatorisch oogpunt zou moeten bijdragen. Het zou meikwaardig zijn Indonesië op dit gebied in de steek te laten." Over het algemeen vindt hij dat Nedeiiand in de afgelopen twee jaar van verandering te veel af stand heeft gehouden tot Indo nesië. Een gezamenlijk appel van Nederlandse bedrijven die er actief zijn, kon daarin geen verandering brengen. Net als veel anderen spreekt Van Lede met waardering over de manier waarop president Ab durrahman Wahid opereert om het land en zijn economie weer op koers te krijgen. „Er gebeu ren in onze ogen verstandige dingen. De overheid probeert de corruptie te beteugelen en de democratie te verbeteren en het bedrijfsleven streeft naar meer transparantie." Maar het moet hem van het hart dat de econo mie te snel tekenen vertoont van 'spectaculair herstel'. Daarom 'vergeet' de Indonesische rege ring soms maatregelen, zoals de sanering" van de banken, die cxmciaal zijn voor een frisse start. Het IMF zag daarin on langs reden een lening op te schoxfen. Akzo Nobel doet tien procent van zijn zaken in Zuid-Oost Azië. „Het zijn relatief kleine posities, maar we blijven om mee te profitex-en van de groei", zegt Van Lede. Hij is ervan ovex- tuigd dat de economieën er straks twee keer zo veel zullen groeien als in het Westen. GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 7