pzc Rundvlees krijgt etiket van EU :ASH Vrijspraak activist zege rechtspraak Rusland can you Israël ontruimt voor 7 juli buffer in Zuid-Libanon buitenland Ingeruste consument kan straks lezen waar lapje vandaan komt taken betalingen aan EU al Wenen kapitalen kosten Cambodja worstelt nog met Rode Khmer ►lair maakt iet Poetin liet moeilijk |Af>DRtSS< HOAAEkfSSj HELP Ash zoekt een baasje Regering Frankrijk is slachtoffers holocaust 462 miljoen schuldig Compromis handhaaft verbod op ivoorhandel dinsdag 18 april 2000 Lr Mare Peeperkorn ■JSSEL - Consumptie van [dvlees wordt veiliger door „plichte etikettering van Es in de Europese Unie. De fhtdatum, de plaats van het Hithuis en het land waar het jr is geboren, moeten binnen kenbare tijd op de verpak- [|g staan. De ministers van [jidbouw willen hiermee pa- jk bij de burger over de gek- nkoeien-ziekte en hormonen- fcs voorkomen. bewindslieden schaarden jhgisteren bijna unaniem - al ii Denemarken wilde nog een jpje verder gaan - achter de tels voor verpakt rundvlees. consument weet straks 'van erderij tot bord' welke weg ji stukje vlees heeft afgelegd. I besmetting van het vee of lontreinigd veevoer kan de fger het vlees uit de betrok- g 'risicolanden' mijden. Tege- ijertijd geeft het de nationale f EU-autoriteiten de moge- :jheid verdachte partijen snel jde handel te halen. )vorig jaar september aange- den Europese Commissie - i dagelijks bestuur van de EU beft voedselveiligheid tot één van haar speerpunten gemaakt. De onrust over en de inzakken de vraag naar rundvlees door onder meer BSE (gekke-koeien- ziekte) en hormoonvlees, noop ten daartoe. Het Commissievoorstel om per 1 september in ieder geval de plaats van het slachthuis en de slachtdatum te vermelden, wordt door de landbouwminis ters overgenomen. Vanaf 1 januari 2002 wordt de verplichte etikettering uitge breid met het land, regio of be drijf waar het dier geboren is, alsook waar het is vetgemest. De Commissie koos aanvankelijk 2003 als ingangsdatum voor de ze uitgebreidere informatie plicht. Voor de benodigde extra informatie is het dierenpas- poort (de gele oormerken) na melijk onmisbaar. Nu beschikt nog maar de helft van de Euro pese veestapel over een derge lijk paspoort, maar de ministers achten niettemin snellere in voering van de volledige etiket tering haalbaar. Gehakt Bij gehakt waarvoor vlees uit verschillende landen is ge bruikt, moet de verkoper ver melden waar de dieren geslacht a onze redactie buitenland IUSSEL - Als Oostenrijk zijn ligement uitvoert om de beta- gen aan de Europese Unie te rriezen, kan dat het land veel ed gaan kosten. Europese lid- iten die hun EU-bijdrage niet [tijd voldoen, krijgen name- f rente in rekening gebracht, vendien worden ze dan be et. it blijkt uit de reacties van iordvoerders van de Europese mmissie gisteren op uitspra- ii van de Oostenrijkse minis- van Financiën, Grasser, lid q de extreem-rechtse FPÖ. ze dreigde met het bevriezen a de betalingen en het uit reken van veto's, als de poli- ke isolatie van zijn land niet houdt. zijn en in welke lidstaat het ge hakt is geproduceerd. Dene marken kwam hier met nadere eisen, maar die werden door de overige EU-landen afgewezen. Anders krijg je hele novellen bij je gehaktbal", verklaarde een ambtenaar. Bij niet verpakt vlees wordt de slager verplicht de informatie over de herkomst van het dier duidelijk zichtbaar in de vitrine te plaatsen. GPD Een woordvoerder van de Euro pese Commissie zei gisteren te verwachten dat Oostenrijk zijn Europese verplichtingen na komt, 'precies zoals het beloofd heeft te zullen doen'. Mocht het dreigement van Grasser uitge voerd worden 'dan zal er onge twijfeld politiek contact ko men' met de regering in Wenen. De Europese Commissie kan dan ook naar het Europees Hof van Justitie stappen. Volgens de EU-verdragen moe ten de lidstaten hun betalingen op de eerste van iedere maand voldoen. Zijn ze te laat, dan wordt per jaar 5,5 procent rente in rekening gebracht. Per maand kan er een boete van 1,25 procent bijkomen. „Dan betaalt de Oostenrijkse belastingbeta ler de rekening", aldus een com missiewoordvoerster. ANP Oppositieleider Sam Rainsy (1) bidt met boeddhistische monniken bij een monument voor de slachtoffers van de Rode Khmer in Choeung Ek. foto Andy Eames/AP van onze redactie buitenland CHOEUNG EK - De Cambod jaanse oppositieleider Sam Rainsy heeft gisteren gezegd dat de geest van wijlen Rode- Khmerleider Pol Pot nog steeds door het land waart, vijfentwintig jaar na het 'Jaar Nul', het begin van het schrik bewindvan Pol Pot in 1975. Sam Rainsy is een van de felste critici van de Cambodjaanse regering. Hij eiste bij een her denking van de 'killing fields' in Choeung Ek, bij Phnom Penh, gerechtigheid voor 1,7 miljoen Cambodjanen die on der het bewind van de Rode Khmer het leven lieten. „De enige manier om de geest van Pol Pot uit te drijven is de op richting van een internatio naal en onafhankelijk tribu naal om de hoogste Rode- Khmerleiders te vervolgen en de waarheid aan het licht te brengen", aldus de oppositie leider. De regering beschouwt de be rechting van de Rode-Khmer leiders echter als een interne Cambodjaanse zaak. Ze verzet zich tegen een internationaal tribunaal. Op 17 april 1975 veroverde de Rode Khmer na een maanden lange belegering Phnom Penh. Direct daarna beval ze de vol ledig evacuatie van de hoofd stad, omdat de ideologen van de maoistische beweging meenden dat de nieuwe maat schappij op het platteland ge grondvest moest worden. Bij de pogingen van het land een groot landbouwcollectief te maken kwamen vele honderd duizenden mensen om. Ze stierven van uitputting door dwangarbeid, door honger en executies. In 1979 maakte Vietnam met een invasie een einde aan het Rode-Khmerbewind. Dat werd weer getransformeerd tot een guerrillabeweging. Tot eind jaren '90 bleef deze strij den tegen het door Vietnam gesteunde regime van Hun Sen, die nu nog steeds aan de macht is. Pol Pot stierf in 1998. Hun Sens regeringspartij heeft een aantal overgelopen voormali ge kopstukken van de Rode Khmer opgenomen. AP Hartdefïbrillator in Britse stations LONDEN - Openbare gelegenheden als stations, vliegvelden en winkelcentra in Groot-Brittannië krijgen hartdefibrilla- tors om bij urgente hartklachten directe hulp te bieden. Het is voor het eerst in Europa dat dat gebeurt. De apparaten zorgen ervoor dat onregelmatige samentrekkingen van de hartspier met een stroomstoot ophouden. Jaarlijks worden 12.000 Britten in openbare gebouwen door een hartaanval getroffen. Van hen brengt slechts drie procent het er levend vanaf. ANP Kagame president Rwanda KIGALI - De Rwandese minister van Defensie en vice-presi dent Paul Kagame is gisteren gekozen tot president. Hij volgt Pasteur Bizimungu op die vorige maand aftrad na een ruzie over de vorming van een nieuw kabinet. Kagame is de eerste Tutsi die president wordt van Rwanda sinds het land in 1962 onafhankelijk werd van België. Kagame werd in een geheime stemming gekozen door het par lement en de leden van de regering. Zijn verkiezing werd ver wacht. Bizimungu, een Hutu, speelde een grote rol bij de verzoening tussen de Hutu's en Tutsi's. RTR/ANP/DPA Koninklijke snelheidsduivel STOCKHOLM - Koning Carl Gustaf van Zweden heeft giste ren excuses aangeboden omdat hij in het weekeinde in Dene marken de snelheidslimiet heeft overschreden. De koning zei dat hij zaterdag haast had om zijn kinderen van het vliegveld van Kopenhagen af te halen voor de viering zon dag van de 60ste verjaardag van de Deense koningin Margre- the. Een Deense automobilist belde zaterdag de politie met de melding dat hij op de rondweg om Kopenhagen was inge haald door twee Zweedse Ferrari's, die wel 250 kilometer per uur reden, w*aar maximaal 110 was toegestaan. De Zweedse koning hield vol dat het hooguit 130-140 was geweest. AP VS zijn belangrijke pc kwijt WASHINGTON - Een computer met daarin zeer geheime in formatie is een week geleden spoorloos verdwenen uit het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De FBI on derzoekt de zaak. Wellicht is het apparaat gestolen uit een als goed beveiligd be kend staande conferentiekamer, zo meldde de Washington Post gisteren. Het is niet het eerste pijnlijke incident van deze aard. Vorig jaar arresteerde de FBI een Russische spion in de buurt van het ministerie. Later werd in een conferentiezaal een afluis- terapparaat ontdekt. In 19 9 8 liep een man ongehinderd een kamer van minister Al bright van Buitenlandse Zaken binnen, nam onder de ogen van medewerkers een stapel documenten mee en verdween spoorloos. DPA Kolossos van Rhodos herrijst ATHENE - De Kolossos van Rhodos krijgt zijn plaats bij de haven weer terug. De autoriteiten van het Griekse eiland wol len het bouwwerk in 2004 in ere hebben hersteld. De Kolossos, één van de zeven wereldwonderen, moet een millennium-gedenkteken worden, dat symbool staat voor de vrede. De nieuwbouw vergt ongeveer 67 miljoen gulden. Te gen het eind van het jaar wordt gekozen uit de ontwerpen van kunstenaars. De Kolossos zal verschillen met het oude beeld. De kunstenaars kregen de vrije hand bij hun ontwerpen. Volgens de overlevering was het bronzen beeld 31 meter hoog. Het zou tussen 304 en 292 voor Christus zijn gemaakt en in de zevende eeuw bij een aardbeving zijn ingestort. DPA or Harm Harkema )NDEN - De Britse premier air en de Russische president etin hebben elkaar gisteren kans het hof gemaakt, on- nks onenigheid over de kwes- -Tsjetsjenië. Tijdens zijn eer- eendaagse, bezoek aan een isters land sinds hij gekozen :rd, verdedigde Poetin in Lon- n het Russische optreden in jetsjenië. Op een gezamenlij- persconferentie met Blair rhaalde Poetin dat de Tsje- eense opstandelingen terro- ten zijn. iropese leiders weigeren Rus- ïd in de Tsjetsjeense kwestie ondersteunen omdat ze bang n voor de reactie van de isla- tische gemeenschappen in n landen, aldus Poetin. „Het een foute inschatting, waar- or West-Europa mogelijk een rare prij s zal moeten betalen. j wees er in dit verband op dat jetsjenië een uitvalsbasis was or terroristen die niet alleen a bedreiging vormden voor island, maar ook voor het .dden-Oosten en West-Euro- n hernieuwd verzoek van air om het toelaten van inter- tionale waarnemers werd or Poetin afgewimpeld, rder waren de leiders bijzon- r aardig voor elkaar. Volgens air moet het Westen Moskou ?t isoleren. Samenwerking is dig in het belang van de stabi- eit, aldus de Brit. Blair zei ook t volste vertrouwen te hebben Poetin. „Ik geloof dat hij een der is die bereid is een nieuwe atie met Europa en de Ver- igde Staten aan te gaan." Britse premier zei niet bang zijn als Poetin het heeft over a sterk Rusland. „Hij bedoelt t niet bedreigend. Hij doelt op a economisch en politiek :rk Rusland dat op eigen be- n kan staan", aldus Blair in a vraaggesprek met de Was- igton Post. wel Blair als Poetin lijkt zich van bewust te zijn dat Londen i smeerolie kan dienen in de ntacten tussen Rusland en de Blair zei bereid te zijn op te iden als intermediair in een issisch-Amerikaans geschil er wapenvermindering, een bijeenkomst met het itse werkgeversverbond be- 'oer Poetin meerdere malen anomische hervormingen in n land door te zullen zetten, j nodigde het Britse zaken- 'en uit meer in Rusland te in- steren. GPD WINSTONE - Ash, momenteel verblijvend in een dierenasiel bij het Engelse Winstone (Gloucestershire), zoekt een thuis. De achttien maanden oude kat is aan zijn zoveelste leven be gonnen nadat hij was gered uit een nauwe buis in een sloop- pand. Ash had daar zeker tien dagen vastgezeten. Doordat hij in die tijd aanzienlijk was vermagerd kon het dier verlost worden uit zijn benauwde positie. foto Barry Batchelor/EPA door Frank Hendrickx MOSKOU - De Russische mi lieuactivist Alexander Nikitin is gisteren in hoger beroep op nieuw vrijgesproken van spio nage en hoogverraad. Tegen de ex-legerofficier was twaalf jaar geëist, omdat hij informatie had doorgegeven over nucleair afval bij de Russische marine. De vrij spraak geldt als belangrijke overwinning voor het jonge, on afhankelijke rechtssysteem in Rusland. De Russische Hoge Raad beves tigde op alle punten het eerdere vonnis van de rechtbank in St. Petersburg. December vorig jaar had deze rechtbank verras send geconcludeerd dat de be schuldigingen van de geheime dienst FSB tegen Nikitin onge grond zijn. De FSB arresteerde Nikitin in 1996 omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn status als marineofficier om 'topgehei- me' documenten te vergaren. De gegevens over Russische onder zeeërs in Moermansk met ge vaarlijk nucleair afval aan boord speelde hij door aan de Noorse milieuorganisatie Bel- lona, die ze publiceerde. Nikitin belandde voor tien maanden in de gevangenis en kreeg daarna huisarrest. De politiek zeer gevoelige zaak van onze redactie buitenland NE W YORK - Israël zal zich op 7 juli geheel uit Libanon hebben teruggetrokken. Minister van Buitenlandse Zaken Levy heeft VN-secretaris-generaal Annan formeel meegedeeld dat het Is raëlische leger de terugtrekking uit Libanon 'in juli 2000' zal hebben afgesloten. De Israëlische VN-ambassa- deur Lancry die de brief giste ren bezorgde, zei dat de terug trekking 'in één fase' zal zijn afgerond op 7 juli. Volgens Lanciy voldoet Israël daarmee aan de resoluties 425 en 426 van de VN-Veiligheids- raad. Die werden aangenomen nadat het Israëlische leger in 1978 het zuiden van Libanon was binnengetrokken om een bufferzone in het leven te roe pen tegen Palestijnse guerrilla strijders. Hij zei dat zijn land nu 'van de andere partijen de volledige uit voering van deze resoluties ver wacht. Dat wil zeggen herstel van internationale vrede en vei ligheid in de regio en herstel van de volledige soevereiniteit van Libanon'. Lancry verwees daarmee naar het risico dat een eenzijdige Is raëlische terugtrekking met zich meebrengt, zonder dat daarover afspraken zijn ge maakt met Libanon en Syrië. Dat laatste land heeft 35.000 militairen in Libanon gelegerd en heeft het er feitelijk voor het zeggen. Zeker acht Libanese gevange nen die al meer dan tien jaar in Israël zonder proces vastzitten, werd gezien als een lakmoes proef voor de onafhankelijk heid van de rechterlijke macht. Amnesty International noemde het 'de meest controversiële rechtszaak sinds de val van het communisme'. In de ogen van Amnesty was Nikitin een poli tiek gevangene. De al vier jaar durende juridi sche procedure is nu voor de tweede keer geëindigd in een nederlaag voor de FSB, een van de machtigste organisaties van het land. Volgens de rechters was de 'top- geheime informatie' gewoon Iran verscherpt controle media TEHERAN - Het door conser vatieve geestelijken gedomi neerde parlement van Iran heeft gisteren op de valreep de con trole op de pers verscherpt. Binnenkort treedt het hervor mingsgezindere nieuwe parle ment aan. De pers wordt geacht zich aan de waarden en normen van de islamitische revolutie te hou den. Kritiek op de grondwet is in de nieuwe wet verboden. Ook kunnen auteurs nu vervolgd worden. DPA publieke informatie. In decem ber kon Nikitin de uitspraak nauwelijks geloven. Gisteren was hij minder verrast: „Het recht werkt in Rusland", zei hij. Nikitin wil nu zijn vrouw en kinderen bezoeken. Deze wonen inmiddels in Canada. Vertrouwen Rusland heeft een lange traditie van rechters die aan de leiband lopen van de politieke macht hebbers. Sinds de val van het communisme probeert het land een onafhankelijk rechtsysteem op te bouwen. Waarnemers con stateren daarbij enige vooruit gang. Het aantal processen ver dubbelt elke paar jaar, wat zou wijzen op een toenemend ver trouwen van de burgers in hun juridische bescherming. De za ken hebben vooral betrekking op geschillen met de belasting dienst. In overgrote meerder heid van de zaken - ongeveer tachtig procent - winnen de burgers. Een rechtbank in Moskou deed vorige week dinsdag ook al een opmerkelijke uitspraak in een andere politiek getinte zaak. De rechter oordeelde dat de Mos- kouse politiecommissaris Koe- likov onrechtmatig is ontslagen. Het ontslag was bevolen door de voormalige president van de Russische federatie, Boris Jel- tsin. GPD Advertentie komen binnenkort vrij. Dat heeft de Israëlische premier Ba rak verklaard in een reactie op een uitspraak van het hoogge rechtshof. Die bepaalde dat de Libanezen moeten worden vrij gelaten, omdat zij geen bedrei ging zijn voor de Israëlische vei ligheid. guerrillaleiders Barak zei dat twee hoge Libane se guerrillaleiders gevangen blijven. Het gaat om sjeik Abe- del Karim Obeid, van de pro- Iraanse Hezbollah-beweging, en Mustapha Dirina van de Li banese Amal. De Libanezen worden gegijzeld om druk uit te oefenen op terreurgroepen om Israëlische soldaten vrij te laten die zij mogelijk gevangen houden. RTR/ANP/AFP van onze redactie buitenland PARIJS - De Franse regering moet joodse oorlogsslachtoffers 210 miljoen euro (462 miljoen gulden) genoegdoening betalen. Dat stelt de eommissie-Mattéoli voor, die in opdracht van de re gering heeft onderzocht wat de nazi's tijdens de Tweede Wereld oorlog van de Franse joden had den geroofd. Het geld, dat wordt aangevuld met bijdragen van financiële in stellingen, zou gestort moeten worden in een Fonds voor de Herinnering. Premier Jospin heeft eerder de oprichting van dit fonds aangekondigd. Van de 330.000 joden die bij het begin van de Tweede Wereld oorlog in Frankrijk leefden, zijn er tijdens de Duitse bezetting 75.721 gedeporteerd. Zowel de bezetter als het collaborerende Vichy-bewind heeft zich schul dig gemaakt aan het plunderen van joods bezit. Dit gebeurde onder meer door. het 'ariseren' van joodse bedrijven en de inbe slagname van banktegoeden van geïnterneerden. Volgens het 3000 pagina's tel lende rapport zijn 40.000 trein wagons gevuld met meubels, goud, kunstvoorwerpen en an dere geroofde goederen naar Duitsland gereden. Ook zijn 80.000 bankrekeningen en 38.000 woningen leeggehaald. Na de bevrijding is 90 a 95 pro cent van de joodse bezittingen teruggegeven. President Chirac had in 1995 tijdens de jaarlijkse herdenking in het Vélodrome d'Hiver (Vel d'Hiv) in Parijs de Franse mede verantwoordelijkheid voor de deportaties van de joden er kend. Zo'n 4500 Franse agenten pak ten in juli 1942 meer dan 13.000 joden op die in het Vel d'Hiv werden opgesloten en vervol gens werden gedeporteerd. In 1997 werd de eommissie- Mattéoli opgericht. Jean Mat- téoli is een voormalig verzets strijder. Henri Haj denberg, de voorzitter van de Vertegenwoordigende Raad van de Joodse Instellingen in Frankrijk (CRIF), sprak in een eerste reactie van het 'bui tengewone' werk dat de eom missie-Mattéoli heeft verricht: „Dit document komt in grote lij nen overeen met onze verwach tingen." AFP/DPA lease* v.a. f 1.199,- p.m. v.a. f 49.495,- wwwford.nl van onze redactie buitenland NAIROBI - De verkoop van ivoor blijft voorlopig verboden. Eerst moet er een systeem ko men dat de wijdverbreide jacht op olifanten aan banden legt. Als dat er is, kan de handel in ivoor eventueel weer worden toegestaan. Deelnemers aan de internationale conferentie in Nairobi over de handel in be dreigde planten- en dierensoor- ten (Cites) zijn het eens over dit compromis. Vier landen in zuidelijk Afrika wilden voorraden ivoor verko pen en dienden verzoeken daar toe in op de VN-conferentie. Drie van de vier, Zimbabwe, Namibië en Botswana, hebben hun verzoek ingetrokken. Zuid- Afrika heeft haar verzoek be perkt: in plaats van 30.000 kilo ivoor wil Zuid-Afrika huiden en jachttrofeeën, alsmede de oli fanten zelf verkopen. Het compromis houdt ook in dat Kenia en India hun verzoeken intrekken om de Afrikaanse oli fant beter te beschermen. Enkele commissies en de plenai re vergadering kunnen nog wij zigingen aanbrengen in het compromis. Waarschijnlijk valt morgen of donderdag het defi nitieve besluit. De afspraak geldt dan twee jaar, tot de vol gende conferentie over de han del in bedreigde dieren. Het Wereld Natuur Fonds (WNF noemt het compromis een goe de stap. De huidige situatie blijft vrijwel gehandhaafd, al dus manager J. Jonkman. Afrika telt 300.000 tot 500.000 olifanten. In de jaren zeventig en tachtig nam de populatie sterk af, totdat in 1989 een alge heel verbod op ivoorhandel werd ingesteld. Sindsdien heeft de olifantenpo pulatie zich hersteld. Vorig jaar kregen enkele landen in zuide lijk Afrika eenmalig toestem ming ivoor te verkopen. Dat heeft volgens Kenia en India averechts gewerkt omdat ook de illegale jacht opleefde. RTR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 5