Eén bestuur openbare scholen Laat hem niet vallen Opsmuk voor Scheldeboulevard Reynaertland mikt niet op feestjes en partijen Giro 222.111 zeeland 18 Monsterfusie bespaart geld en levert extra rijkssteun op Gent belooft betere informatie bij rampen flH wÈSÊr Kerk is volgens Raad geen goede plek voor burgerlijk huwelijk Jeugdsozen spelen toernooi zaalvoetbal pA I CAPPENDIJK AUTO'S V y I TERNEUZEN B.V. Gemeente Hontenisse 0900-821.24.11 dinsdag 18 april 2000 door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De zeven ge meenten in Zeeuws-Vlaanderen hopen nog voor het eind van dit jaar de twintig openbare basis scholen in de streek onder één bestuur onder te brengen. Met die maatregel denken de wet houders van onderwijs behoor lijk wat efficiëncyvoordelen te behalen. Bovendien kan het openbaar basisonderwijs in de regio rekenen op extra ministe riële steun als er meer dan tien scholen onder één bestuurspa- raplu worden ondergebracht. Dat gaat om een bedrag van 150.000 gulden. Onderwijswethouder P. A Bert ram van Sas van Gent: „In het portefeuillehoudersoverleg is redelijk positief gereageerd op het voornemen. We weten alle maal dat opereren op de huidige wijze, met twee schooltjes in Sas van Gent, één in Axel en één in Kloosterzande, niet makkelijk is. Bestuurlijk komen overal de zelfde zaken om de hoek kijken en steken veel mensen tijd in za ken die eigenlijk beter door één of enkele mensen gedaan kun nen worden. Daarnaast is het een stuk makkelijker voor een grote onderwijsorganisatie om. met de huidige krapte op de ar beidsmarkt, aan onderwijsge vend personeel te komen. Bo vendien kun j e met meer scholen onder één bestuur bij ziekte en vervangingen makkelijker schuiven met mensen. Momen teel gaat dat amper of niet." Zomervakantie De gemeente Oostburg zou de bestuurlijke fusie van openbare basisscholen, die momenteel onder het gezag van de gemeen tebesturen vallen, het liefst voor de zomervakantie rond willen hebben. Bertram gaat er van uit dat dit 'te kort dag' is. „We zullen eerst de raden zover door Lilian Dominicus SAS VAN GENT - De gemeente Gent heeft toegezegd om voort aan de gemeenten Sas van Gent en Axel bij calamiteiten in de grensstreek zo snel mogelijk te informeren. Dat zei burgemees ter J. Lonink van Sas van Gent maandagavond tijdens de com missieverga dering VROM in een antwoord op vragen van diverse commissieleden. Aanleiding hiervoor was het in cident dat zich vorig weekend bij het staalbedrijf Sidmar bo ven Zelzate afspeelde en waar over veel paniek was ontstaan. Bij een ontploffing in twee hoogovens ontstond een zwarte, paddestoelachtige rookpluim, die van heinde en verre was te zien. Gent. de gemeente waar Sidmar officieel is gevestigd, zag geen noodzaak de ramp op hoger niveau te melden, omdat slechts sprake was van een ramp op schaal twee. Pas vanaf schaal drie verschuift de verantwoordelijkheid van de moeten krijgen dat ze instem men met die bestuurlijke sa menvoeging. Ook zullen we een oplossing moeten vinden voor de nieuwe bestuurlijke constel latie. Je zou kunnen denken aan het onderbrengen van het be stuur van de scholen bij een ge zamenlijk op te richten onder wijsbureau. Een andere optie is het oprichten van een gemeen schappelijke regeling. Momen teel gaat een Sasse ambtenaar na wat de mogelijkheden zijn. In Noord-Brabant en Noord-Hol- gemeente naar de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaande ren. De gouverneur informeert daarop de Provincie Zeeland. Omdat de verantwoordelijk heid op gemeentelijk niveau bleef steken, werden de Zeeuw se autoriteiten - zowel de Pro vincie als de buurgemeenten Sas van Gent en Axel - formeel niet op de hoogte gesteld. Pas la ter werden zij officieel geïnfor meerd, toen de Sasse brandweer al lang had vastgesteld dat de ontploffing geen gevaar voor de volksgezondheid had opgele verd. „Sas van Gent en Zelzate heb ben onderling goede afspra ken", meldde Lonink gisteren. „Als het in Zelzate was gebeurd, waren we sneller geïnformeerd. Nu kwamen we er bij toeval achter. Juist al is er niets aan de hand. dan is het belangrijk de bevolking daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stel len." Het voorstel van Gent wordt vandaag - dinsdag - binnen Ge deputeerde Staten besproken. De Scheldeboulevard krijgt een breder voetpad, een nieuw parkeerterrein en ander straatmeubilair. foto Charles Strijd door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Medewerkers van het aannemingsbedrijf W. de Bruijn uit Ter- neuzen zijn maandag in opdracht van de gemeente begonnen met de verfraaiing van de Scheldeboulevard. Vorige zomer werd een deel van de zee dijk, aan de landzijde, verzwaard en ver breed en ingezaaid met gras. Dat dijkdeel heeft eerst moeten inklinken, voordat kon worden begonnen met de aanleg van het nieuwe, veel bredere, voetpad. Daarvoor werd gisteren al een deel uitgegraven en een zandbed gestort. Ook is een begin gemaakt met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein nabij het paviljoen Westkant. De rest van de maand wordt gebruikt om de dijk mooier aan te kleden, het aanpassen van de groenstro ken aan de Scheldekade en de aanleg van drie nieuwe voetgangersoversteekplaat sen. Op de zeewering verrijzen verder nieuw straatmeubilair, informatiepanelen en verrekijkers. De opknapbeurt kost de ge meente Terneuzen in totaal zo'n 2,7 mil joen gulden. Oorspronkelijk had het kar wei al begin jaren negentig uitgevoerd moeten zijn, maar het bestuur van Ter- neuzen gaf telkens aan andere kostbare zaken voorrang. land zijn dergelijke schaalver grotingsoperaties al doorge voerd. We hoeven dus niet het wiel opnieuw uit te vinden", al dus Bertram. door René Hoonhorst OOSTBURG - De Raad van Kerken te Oostburg adviseert kerkenraden en kerkbesturen in de gemeente Oostburg geen toe stemming te geven voor het vol trekken van burgerlijke huwe lijken in kerkgebouwen. Door godshuizen die normaal in ge bruik zijn voor de kerkelijke eredienst ook voor burgerlijke huwelijksvoltrekkingen te ge bruiken, vervaagt de scheiding tussen kerk en staat, stelt voor zitter N. Peterse van de Raad van Kerken. Burgemeester en wethouders van Oostburg willen paren die in het huwelijk treden of hun partnerschap laten registreren de mogelij kheid geven elkaar het ja-woord te geven in histori sche gebouwen, waaronder ker ken en molens. Een recent verzoek om in de rooms-katholieke kerk van Breskens een burgerlijk huwe lijk te voltrekken, is door het college gehonoreerd. De Raad van Kerken (waarbij de katho lieke, hervormde en gerefor meerde kerken in de gemeente Oostburg zijn aangesloten) wil zich niet uitspreken over de trend om buiten het gemeente huis een burgerlijk huwelijk aan te gaan. Onderscheid Maar de Raad is het 'principieel niet eens met de vanzelfspre kendheid' waarmee kerkgebou wen aan de collectie geschikte trouwlocaties worden toege voegd. De voltrekking van een burgerlijk huwelijk en de inze gening van een kerkelijk huwe lijk zij n twee geheel verschillen de gebeurtenissen, 'ieder met eigen betekenis en dimensie, stelt de Raad. „Het lijkt niet ver standig om het onderscheid tus sen deze twee zaken te laten vervagen door dit te doen plaatsvinden in een en dezelfde ruimte", schrijft de Raad in een persmededeling. De Raad adviseert kerkbestu ren en kerkenraden daarom om verzoeken voor burgerlijke hu welijken niet te honoreren. Pe terse: „De redenatie dat er met het voltrekken van burgerlijke huwelijken mensen in de kerk komen, die we er anders niet zien, vinden we in deze gevallen ongepast. Hetzelfde geldt voj het argument dat burgerliji huwelijksvoltrekkingen geld'i het laatje brengen." De Oostburgse burgemeester Noordewier vindt het verve dat B en W de scheiding tus$ kerk en staat aantasten verg zocht. Hij erkent dat de kerkbi sturen bepalen wie er gebnj maakt van godshuizen, „ft vragen de gmeenteraad alle; om een mandaat om toestes ming te geven voor huwelijk voltrekkingen buiten \c gemeentehuis. Als college t* oordelen we of de gewaagde!} catie stijlvol is. Of de gewens locatie daadwerkelijk gebrui! mag worden, valt niet onder ot ze bevoegdheid." Tot nu toe heeft geen enke' kerkbestuurder bij Noordewi; aan de bel getrokken. Op fc.- CDA na hebben de raadsfra; ties zich in commissievergad; ringen al positief uitgelaten, j verwacht dan ook dat ons voo: stel zonder problemen wore aangenomen." OOSTBURG - De regional jeugdsozen uit West-Zeeuw Vlaanderen houden zaterdag! april een zaalvoetbalkampioei schap in sporthal De Eenhoor in Oostburg. Het initiatief voor het kampi oenschap is genomen dot jeugdsoos Rainbow uit Schoor dijke, Jeugdsoos I uit Oostbui en Jeugdsoos 't Durp uit Cal zand. Zij kwamen tijdens ee overleg tussen de sozen op h idee iets gezamenlijk te organ: seren. Iedereen tussen de twaalf twintig jaar kan deelnemen aa de wedstrijd. Teams bestaani vier veldspelers en één doelma Het is toegestaan wat wissel spelers mee te nemen. De orge nisatie hoopt op zoveel mogelii deelnemers, want als zich min der dan vier ploegen aanmelde gaat het feest niet door. Belang stellenden kunnen zich opgeve bij de stichting Welzijn Wesl Zeeuws-Vlaanderen of bij Ale van Houte uit Schoondijke. Eigenaar noemt vrees van horeca ongegrond door René Hoonhorst HULST - Het themapark Rey naertland doet de bestaande Hulster horeca geen oneerlij ke concurrentie aan. Het park biedt niet meer van hetzelfde, maar onderscheidt zich zoda nig van andere voorzieningen dat het juist meer bezoekers naar Hulst zal lokken, meent de eigenaar. De IJzendijkse zakenman F. Lievens heeft via zijn functie als districtsvoorzitter vanHo- reca Nederland al iets over ge mor van horecamensen in Hulst vernomen. Maar hij ver zekert dat zijn park geen gele genheid wordt voor feesten en partijen. „Mocht er eens een bruidegom als Reynaert wil len trouwen, terwijl zijn echt genote zich in het pak van Hersinde steekt, dan zou er eens bij wijze van uitzonde ring een party kunnen plaats vinden. Ik verwacht echter niet dat dat vaak gebeurt." De betonnen uitbouw die aan het overdekte zwembad De Driehoek wordt gebouwd, moet niet worden verward met een evenementenhal. Op de muren van die hal wordt een aantal gebouwen uit het Reynaertverhaal geschilderd. D e voor het publiek toeganke- lijke huisjes, de boomhut van de raaf Tiecelyn, het kasteel van koning Nobel en de vos- senburcht van Reynaert zijn buiten de hal te vinden. Acteurs Lievens: „In de hal komt een podium waar acteurs vertel lingen uit het grote Reynaert verhaal naspelen. De plannen zijn nog niet helemaal uitge werkt, maar ik denk dat be zoekers twee, drie keer per dag een voorstelling kunnen bijwonen. De zaal voor de to neeluitvoeringen moet af sluitbaar zijn en kan zo'n tweehonderd bezoekers ber gen." Voor speciale gelegenheden kunnen mensen ook terecht in het Reynaertland. Recepties en andere manifestaties kun nen eventueel opgeluisterd worden met een toneeluitvoe ring uit het Reynaertepos. Maar Lievens benadrukt dat zulke themabijeenkomsten sporadisch zullen plaatsvin den en de normale horeca- markt geen concurrentie aan doen. „Reynaertland is in de eerste plaats een dagrecrea tiepark dat vooral de j eugd zal aanspreken. Ik hoop en ver wacht dat er regelmatig kinderpartijtjes in het thema park worden gevierd. Rey naertland wordt een aanvul lende voorziening die geen hap uit de horecakoek bijt, maar de koek groter maakt. Zwemband In Lievens' restaurant Het Hof van Koophandel in IJzen- dijke heet Reynaert de Vos sinds vorige week de bezoe kers welkom. De bijna mans hoge Reintje heeft een zwem band met 'Welkom' in zijn linkerhand. Het polyester beest is gemaakt op de Filipij- nen en beschilderd in Bergen op Zoom. Het resultaat bevalt zo goed dat Lievens momenteel on derhandelt over de aankoop van nog een dozijn 'poppen', waaronder Bruun de beer, Ise- grim de wolf, Cantecleer de haan, Tibeert de kater en de gecastreerde pastoor. „Vol gende week wordt de boom hut van Tiecelyn de raaf ge plaatst. Het park begint steeds meer gezicht te krijgen en kan mei volgend jaar zeker open." Een bijna manshoge Reintje de Vos siert restaurant Het Hof van Koophandel in Dzendijke. Eigenaar F. Lievens wil voor zijn at tractiepark in Hulst meer dergelijke poppen laten maken. foto Charles Strijd. Mr. F.J. Haarmanweg 49 - 4538 AN Terneuzen - tel. 0115-697455 VOLVOV40VANAFf49.995,- 1 LEASEV.A.f 1.030,- Graag presenteren we u twee extra aantrekkelijke uitvoeringen van de succesvolle V40 en S40. De Business (met standaard o.a. airco) met het accent op de prijs. En als Special Edition met een unieke combinatie van prijs én uitrusting. Zoals 16" lichtmetalen velgen, black dual headlights, achterspoiler, luxe bekleding, black-inlay X7"OTX7"0 op middenconsole, met een meerprijs van slechts 2.250,-: Business al of niet met Special Edition? Daar komen we uit, zeker weten. for life CONSUMENTENPRIJS INCL BTW. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. LEASETARIEF VOLVO SAO BUSINESS VANAF 995.-451.51 PJMND.. VOO BUSINESS VANAF 1.03Q-1 467,39 EXCL BTW. OP BASIS VAN FULL OPERATIONAL LEASE. 60 MAANDEN. 20.000 KM F'JAAR EXCL BTW EXCL BRANDSTOF 8EL VOOR MEER LEASE-INFORMATIE TIJDENS KANTOORUREN NAAR VOLVO LEASE 0345-63 87 80. AFGEBEELDE AUTO 13 UITGERUST MET 0ESPECIAL EDITION LINE WWW VOLVOCARS NL OPENBARE BEKENDMAKING Vrijstellingen Wet op de Ruimtelijke Ordening en bouwplannen m.t.v. artikel 50 van de Woningwet De burgemeester van Hontenisse maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a. lid 4 van de wet op de ruimtelijke orde ning bekend, dat van 19 april tot en met 3 mei 2000 voor een ieder op de sector Grondgebiedzaken, Hof te Zandeplein I te Kloosterzande. ter inzage liggen de plannen tot: a. het realiseren van en woning in het uitbreidingsplan Lams- waarde V. kavel 4; b. het realiseren van een woning in het uitbreidingsplan Lams- waarde V, kavel 3; c. het realiseren van een torensegment op het perceel Wal- soordensestraat 4 te Walsoorden: d. het realiseren van een sport-/evenementenhal alsmede een plan voor het aanleggen van aanvullende parkeerplaat sen op het perceel Emmastraat ong. te Kloosterzande: e. het realiseren van een woning in het uitbreidingsplan Lams- waarde V, kavel 5: f. het uitbreiden van een woning op het perceel Lageweg 2 te Ossenisse; g. het uitbreiden van een woning op het perceel Groenendijk 149 te Kloosterzande; h. het uitbreiden van een woning op het perceel Heernisse- kerkpad 3 te Hengstdijk: i. het plaatsen van een berging op het perceel Plevierstraat la te Hengstdijk; j. het bouwen van een berging op het prceel K Doormanstraat 5 te Kloosterzand; k. het oprichten van een struisvogelfarm op het perceel Heer- nissekerkpad 6 te Hengstdijk; 1. het bouwen van een landbouwloods op het perceel Drogen- dijk 15 te Walsoorden; m. het herbouwen van een bedrijfswoning op het. perceel Vo- geldijk 12 te Hengstdijk; n. het bouwen van een rundveestal op liet perceel Rummers- dijkstraat 1 te Hengstdijk: o. het bouwen van een landbouwloods op het perceel Kerkweg 5 te Hengstdijk. Bovengenoemde bouwplannen zijn in strijd met de bestem mingsplannen waarin zij zijn gelegen. Burgemeester en wethouders zijn evenwel bereid ter realisatie van de bouwplannen vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de desbetreffende bestemmingsplannen met toepassing van de hier nader genoemde procedures: - artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (bouwplannen genoemd onder a. tot en met h. - artikel 18a Wet op de Ruimtelijke Ordening (bouwplannen genoemd onder i. en j.) - artikel 50. lid 5 Woningwet (bouwplannen genoemd onder k. tot en met o.) Voordat op de aanvragen kan worden beslist, bestaat de be voegdheid voor een ieder, om gedurende de termijn van terin- zagelegging, schriftelijk bedenkingen legen het verlenen van vrijstellingen naar voren te brengen bij burgemeester en wet houders van Hontenisse, Postbus 20. 4587 ZG te Kloosterzan de. Kloosterzande, 18 april 2000. De burgemeester van Hontenisse, A. Vogelaar In ons land wordt 1 op de 150 mensen getroffen door epilepsie. Via familie, school, werk. buren of kennissen hebben veel meer mensen er mee te maken. Steun daarom ons werk. Dat is letterlijk van levensbelang. Het Nationaal Epilepsie Fonds staat voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting via een info-lijn, folders en brochures, begeleide vakantie activiteiten, individuele hulp, epilepsieprojecten in ontwikkelingslanden. Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Info-lijn: (3 cent per minuut) Word donateur. Er is nog zoveel te doen. l Nationaal Epilepsie Fonds Postbus 270, 3990 GB Houten Internet: www.epilepsiefonds.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 40