Toekomst voor kerk op afroep ecco PZC varia Canadese veteranen komen over voor laatste grote onthaal Evangelisch-Lutherse Kerk verliest vierhonderd leden levensbeschouwing Gemeenteopbouw jubileert Acht Mei Beweging richt zich op levensvragen Heer Bommel en het Nieuwe Denken Toonder Studio's puzzel recept Fritots van asperges Twist het weer at van onze redactie binnenland Het aantal lutheranen in Nederland is vorig jaar met 420 gedaald tot ruim 14.900. Dat is een afname van 2,7 procent. In slechts negen van de 44 lutherse gemeenten groeide het ledental. Dat blijkt uit de cijfers over 1999 van de Evangelisch-Lu therse Kerk in Nederland (ELK). Het kerkgenootschap telt 7314 belijdende leden en 7614 doopleden. De grootste lutherse gemeenten zijn te vin den in de Randstad. Amster dam telt 2771 lutheranen en Rotterdam 1005. Ondanks de algemene tendens van ontkerkelijking is het aan tal lutheranen in het oosten van Nederland behoorlijk ge groeid, jubelen de Samen-op- Wegkerken, waarvan de ELK een van de partners is. In De venter nam het ledental met negentien procent toe tot 178 en in Zwolle steeg het aantal lutheranen met 4 procent tot 369. Het aantal lutheranen in de hele wereld ligt volgens de Lutherse Wereldfederatie op 63,1 miljoen. In vergelijking met de Nederlandse Hervorm de Kerk kenden de lutheranen vorig jaar een procentueel ho gere daling van het ledental. Het aantal hervormden nam af met 1,81 procent en kwam daarmee uit op 2,15 miljoen. ANP Hogedrukgebieden kijken over het algemeen van de zijlijn toe als we het "luchtdrukveld" van morgen, de weerkaart, aanschouwea Lagedruk is het kernwoord voor de meeste Europese landen en re gio's. Nu is het daardoor niet overal alleen maar kommer en kwel, want zo beïnvloedt een zwakke hogedrukuitloper Oost- en Zuid oost-Europa positief en daar heeft april inmiddels al zomerse allu res gekregen! Zondag werd het in Cuprija (Servië) bijna 29 graden en voorlopig blijft het in deze hoek van Europa warm bij volop zon neschijn. Elders zijn deze omstandigheden nog niet aan de orde en op de grens tussen de minder warmere lucht boven West- en Noord-Europa kleven pittige regen- en onweersbuien. Die grens ligt morgen overZuid-Duitsland, de centrale Alpen, Italië en Malta, Het westen van Duitsland, Centraal- en Oost-Frankrijk profiteren van enkele opklaringen bij temperaturen die gezien de fase van april niet misstaan. De buien komen we weer tegen in Engeland, Schotland, Ierland, westelijk Frankrijk en het Iberisch schiereiland. De temperatuur blijft over het algemeen onder 15 graden steken. De Spaanse costa's evenals de Franse Rivièra komen daar echter onderuit. Daar is het goed toeven met flinke zonnige momenten en temperaturen van 18 tot 23 graden. De Samen op Weg-kerken vie ren op 19 mei een feestje: 'Veer tig jaar gemeenteopbouw'. Maar gemeenteopbouw is geen tovermiddel gebleken. Joke en Albert Ploeger uit het Friese Steggerda komen met een nieuw ontwerp: de kerk op af roep. door Wim Schrijver Het tij van de kerkverlating is niet gekeerd. Veel mensen hoopten dat die ontwikkeling kon worden tegengegaan door gemeenteopbouw, met als twee grote idealen: geestdriftige ge loofsbeleving en betrokkenheid van zo veel mogelijk mensen. In 1960 openden de gerefor meerden een speciaal bureau, dat inmiddels opging in de sec tie gemeenteopbouw van Sa men op Weg (ook hervormd en luthers). Er werd veel verwacht van gemeenteopbouw. „Maar we moeten nuchter constateren dat weerstanden tegen veran dering taai zijn en kerkelijke molens langzaam malen", con stateert Joke Ploeger-Grote- goed. Ploeger is hervormd ge meentepredikant en lid van de sectie gemeenteopbouw. In het SoW-tijdschrift 'Ouder lingenblad' staat de jubilerende gemeenteopbouw centraal en Ploeger maakt daarin een tus senbalans op. Volgens haar is het voor veel gemeenten onver standig om vast te houden aan de twee idealen. Zeker in de Hervormde Kerk werd gemeen teopbouw zelden een succes. Veel gemeentes hebben een klei ne actieve kern en een brede rand van 'slapende' leden. Die randleden, vaak een veel voud van de actieve, worden nogal eens minderwaardig be handeld. Ten onrechte, vindt Ploeger. „Zij doen niet mee, zij willen een kerk die 'op afroep' beschikbaar is." En dan echt niet alleen bij rouw- en trouw dagen, is haar indruk. „Bij een aantal leden is er ook behoefte om op andere momen ten bezig te zijn met normen en waarden. Model Volgens Ploeger is er toekomst voor een kerk op afroep. Maar een goed model is daarvoor ont breekt nog. Zij hoopt daar eind dit jaar mee te komen, samen met haar man Albert Ploeger, kerkelijk hoogleraar praktische theologie in Groningen. „Het model heeft als uitgangspunt dat er een klein deel van de le den actief deelneemt aan het kerkelij k leven en daarin het ge loof beleeft. De 'eigenlijk-zou- het-moeten' idealen in ontwer pen voor gemeenteopbouw moeten verdwijnen." GPD Aanhangers van de Acht Mei Beweging bezoeken een bijeenkomst in Zwolle in 1997. foto Ed Oudenaarden/AN P door Dirk Visser De komende Acht Meimani festatie richt zich vooral op levensvragen en minder op maatschappelijke thema's. Ge loven doe je niet vanzelf, maar leer je van elkaar. De manifesta tie wordt volgens voorzitter Henk Baars een dag voor alle generaties. De vijftiende manifestatie van de vernieuwingsgezinde Acht Mei Beweging (AMB) op zater dag 27 mei in Utrecht heeft als thema Op-tocht met hart en ziel. „We gaan op zoek naar een gelo ven dat aansluit bij de levens en de vragen van de mensen nu", aldus Baars. Zo is er op de Acht Mei Baan een oefentocht in het 'overleven' voor alle generaties. Daarbij be horen ook een yogaoefening en een joodse maaltijd tot de moge lijkheden. Om de tocht succes vol te kunnen voltooien, moet elke generatie in het team zijn opgenomen. Sommige routes eindigen in 'de Hemel'. Jongeren De AMB werkt samen met de Stichting Godsdienst en Opvoe ding in Hoevelaken. De bewe ging streeft ernaar meer ouders met jonge kinderen en meer jon geren te trekken. De beweging, voortgekomen uit de manifesta tie 'Het andere gezicht van de kerk' tijdens het pausbezoek in 1985, heeft te maken met ver grijzing en teruglopende deel name. Het aantal deelnemers is lang zaam gedaald van 10.000 naar 4400 in 1998 in Maastricht, maar die plaats van samen komst was voor veel traditione le bezoekers te ver weg. Vorig jaar waren er regionale bijeen komsten. Baars durft geen uit spraak te doen over het aantal belangstellenden dit jaar. Het bestuur van de beweging, waarbij 117 vernieuwingsge zinde rk organisaties en groepen zijn aangesloten, bezint zich op de toekomst van de manifesta ties. Het aantal aanwezigen is geen criterium. Wel zal het be stuur goed bekijken of de nieu we aanpak aanslaat of dat het andere wegen moet zoeken. „Wij strepen de trouwe achter ban niet door. Daar is die te kostbaar voor", stelt Baars. „Van opheffen is dus geen spra ke." Voor de AMB is een eenvormige kerk geen ideaal. Pluriformiteit hoort erbij. „Wij zijn voor een gezonde spanning met de kerk als instituut." Baars vernacht niet dat er bis schoppen op de manifestatie komen. De dialoog met de bis schoppenconferentie is als een nachtkaars uitgegaan. „Dat was trekken aan een dood paard." Het was vruchteloos via die lijn naar vernieuwing te streven. ANP door Dolf Ruesink Het Nationaal Comité 'Thank You Canada' zet na de komende herdenking van de bevrijding een punt achter de grootscheepse ontvangst van veteranen. Veel van de oor spronkelijke bevrijders leven niet meer, anderen ondervinden steeds vaker fysieke beperkin gen en zien daarom af van een reis naar Nederland. „Over vijf jaar ligt de gemiddel de leeftijd al ruim boven de tachtig jaar", zegt jhr. Beelaerts van Blokland, voorzitter van het inmiddels twintig jaar oude comité, dat in 1980, 1990 en 1995 enkele tienduizenden Ca nadezen liet overkomen. „Voor de veteranen wordt het steeds moeilijker om de lange reis te ondernemen. Ook in het pro gramma merk je dat. We moeten steeds meer rustdagen inlas sen." Om die reden is het 'Mil lennium Programma 2000' noodgedwongen de laatste gro te reünie met de Canadese oud- militairen. In totaal drieduizend veteranen - van wie ruim tweeduizend uit Canada - komen van eind april tot 10 mei naar Nederland. Dat is een forse daling vergeleken met vijf jaar geleden toen er twaalfduizend belangstellen den waren. „De veteranen wil len nog graag, maar het lichaam laat ze in de steek", stelt Ted Meines, generaal b.d. en voor zitter van het ook bij de activi teiten betrokken comité Thank You Liberators. Partners Lang niet alle Canadezen die ditmaal komen, zijn overigens oud-strijders. De helft van de geïnviteerden zijn partners, kinderen of begeleiders van de toenmalige militairen die Ne derland hielpen bevrijden. Secretaris Hartkamp verwacht dat het een emotioneel weerzien en afscheid wordt. „De Canade zen beseffen maar al te goed dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat ze bij het graf van hun hier gesneuvelde kameraden staan." Met de overtocht naar Neder land en het aangeboden pro gramma is een bedrag van ruim twee miljoen gulden gemoeid. Sponsors brengen dit op. Defen sie stelt materiaal en personeel beschikbaar. Gastgezinnen in 45 gemeenten verlenen onder dak- Dat gebeurt niet alleen in het oosten van het land, waar de Canadezen een hoofdrol speel den bij de bevrijding, maar ook in Rotterdam, Utrecht, Haar lem, Aalsmeer, Den Helder, Drachten en Groningen. Alle oud-strijders krijgen een herin neringsmedaille. Op het programma staan onder meer een bezoek aan de Canade se Erebegraafplaats in Holten, de viering van Bevrijdingsdag in Wageningen, het bijwonen van een grote parade in Apel doorn en een gezamenlijke bij eenkomst met Nederlandse ver zetsstrijders uit de oorlogs jaren. „Voor de eerste keer willen we de interne bevrijders (uit het verzet) en de externe bevrijders (uit het buitenland) bij elkaar brengen", zegt Beelaerts van Blokland. Dat gebeurt dinsdag 2 mei in de Jaarbeurshal Utrecht. Het is de bedoeling dat de oud-strijders uit Nederland en Canada samen het slotlied Old soldiers never die ten geho re brengen. GPD (Advertentie) Heer Bommels woede duurde maar kort. Het drong met een schok tot hem door, dat hij geen mooi voorbeeld gaf en daarom beheerste hij met grote moeite zijn ontstemming. „Haltriep hij met krachti ge stem. „Stilte, bedoel ik. Wij moeten eens even rustigmet elkander spreken..." Het publiek vond het natuurlijk vervelend, dat er zo plotseling een einde aan het musiceren kwam. Er daalde dan ook een regen van rottend ooft en ledige flessen op het zangpodium ne der. De kunstenaar liet zich hierdoor niet afschrikken. „Ik moet mijn boodschap brengen", prevelde hij, zich met enige moeite uit zijn instrument losmakend. „Er ligt een taak voor me..." Hij sprong op het toneel, maar helaas, een onbekende hand opende op dat mo ment een luikje in de vloer, zodat de concertgever onverwacht uit het gezicht verdween. Een hoge kreet en een donderende slag waren de laatste geluiden die men van hem vernam; daarop namen de ge luiden uit de zaal de overhand. Heer Ollie hoorde ze slechts vaag. Een schemerige duisternis omringde hem, toen hij tot zichzelf kwam - en hij was zich bewust van een hand, die hem driftig aan de kraag sjorde. „Kom gauw, heer Ollie", hoorde hij Tom Poes zeggen. „We moeten opschieten! Er is geen tijd te verliezen, want binnen kort wordt alles hier afgebroken..." Sleutelwoord In sommige vakjes staat een getal dat correspondeert met een getal in de balk onderaan. De letters die ingevuld worden in de vakjes met een getal, kunnen ook op de balk worden ingevuld. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord. Hoe luidt het sleutelwoord? 1. Vogel; 2. deel v.e. diergaarde; 3. deel v.e. damesschoen; 4. zitmeubel; 5. be waren; 6. deel v.d. dampkring; 7. rauw toebereid gerecht; 8. centrale opslag plaats voor informatie (in computers). 5 2 8 9 7 7 2 10 2 9 3 8 3 3 2 2 10 4 1 2 4 9 8 6 9 10 9 1 6 4 9 3 6 6 3 10 2 2 7 2 5 6 8 4 2 8 2 2 9 Oplossing maandag Hans Belterman Een nieuwe bereidingswijze voor asperges. Niet helemaal écht nieuw, want meesterkok Henk Savelberg (Voorburg) en ik presenteerden het recept voor het gerecht al in een serie, ge combineerd met videoprogramma's, die in 1986 werd uitgege ven. Niettemin is het een aantrekkelijk warm voorgerecht, waar bij een saus (op kamertemperatuur) met verse kervel goed past. Voorgerecht voor 4 personen: 750 gram asperges, geschild, houtige ondereinden (ca. 4 cm) weggenomen; zout; 150 gram zelfrijzend bakmeel; 1 ei, losge roerd; 2 dl melk; witte peper uit de molen; 2 theei. (olijf)olie; (zonnebloem(olie voor het frituren. Voorts: 1 dl. crème fraïche; 1 dl. mayonaise; 1 theel. droge witte vermouth (Noilly Prat); 1 eetl. fijngehakte verse kervel. Zet de asperges op met ruim kokend water waaraan een schepje zout is toegevoegd. Laat de asperges niet langer dan 10 minuten koken. Neem de pan van de warmtebron, leg het deksel op de pan en laat alles staan tot de asperges koud zijn geworden. Maak de asperges stuk voor stuk droog met keukenpapier. Snijd ze daarna in gelijke stukken van ca. 6 cm. Maak tijdens het koken van de asperges een volkomen glad be slag van bakmeel, ei en melk. Voeg een mespuntje zout en wat pepertoe. Laat het beslag een half uurtje rusten. Roerde olie vlak voor het gebruik krachtig door het beslag. Maak de saus door eerst crème fraïche even flink op te kloppen. Spatel het door de mayonaise en voeg vervolgens zout, peper, vermouth en kervel toe. Verdeel de saus over vier eenpersoons kommetjes (soufflëpotjes). Verhit de olie in een frituurpan tot ca. 175 aeC. Haal de aan een vork gestoken asperges door het beslag en laat ze voorzichtig in de hete olie glijden. Bak niet meer dan 8 stukjes tegelijk. Geef de stukjes een klein zetje wanneer ze zich niet zelf omkeren. Bak ze mooi licht goudbruin en knapperig. Laat de stukjes op keukenpapier uitlekken. Presentatie: schik de gefrituurde asperges op een schaal die met een (mooi gevouwen) servet is belegd. Schik er eventueel een flinke toef krulpeterselie als garnering bij. Plaats de kommetjes met de saus naast de bordjes. Tip: geef erin repen gesneden, in eigen oven afgebakken, focac- ciabrood bij. U kunt echter ook kiezen voor het platte brood van de Turkse bakker. Liefhebbers en zij die daarvoor door willen gaan, besprenkelen het brood aan tafel graag met wat olijfolie (extra vergine), anderen zijn al tevreden wanneer ze er een zacht boterballetje over mogen uitstrijken. Voor vrouwen die zich jong voelen en dat ook willen uitstralen. Shoes for Life Voor info: Ecco Benelux B.V. tel. 073 - 52 30 343 e-mail info@ecco-bnl.nl internet: www.ecco.com/nl Europa: Zomerallures dinsdag 18 april 2000 L Lagedrukgebied H Hogearukgebied _AA_ lichle sneeuw matige sneeuw -5(6- -34e zware sneeuw lichte regen matige regen zware regen Zeeland: Licht wisselvallig j De lente laatzich deze week van zijn Door: Hans groeizame kant zien. Dit houdt in dat het de komende dagen zacht is in Zeeland en dat er elke dag een kan vallen. Ook de wind doet het na een paar vrij winderige dayen wat rustiger aan en heeft voorkeur voor de zachte zuidhoek. VanH,,.» staat er op de Zeeuwse wateren eerst nog een vrij krachtige zuide wind maar deze neemt in de loop van de dag af naar matig. De zonij !'o vanmorgen nadrukkelijk aanwezig maar moet vanmiddag veelvuld; a plaatsmaken voor stapelwolken. Waarschijnlijk heeft het strand de ;je meeste uren zon. De wolken ontstaan doordat de zon de eilanden -1 sterk opwarmt. Het gevolg is stijgende luchtbellen die doordat ze vochtig zijn een wolkje kunnen vormen. Boven zee is het een stuk j koeler en zijn er geen stijgende luchtbellen waardoor zich geen vr'^ ken vormen. Het is mogelijk dat een enkele stapelwolk tot een uitgroeit maar waarschijnlijk blijft het droog. Het wordt circa 14gra- f-*' den. Woensdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop,t(C zijn zonnige perioden waar door het kwik nog een paar graden winst boekt en rond de 16 graden uitkomt, 's Middags Geregeld wordt de kans op een bui wat groter. Donderdagnacht raakt het bewolkt en valt er wat re gen. Overdag komen opklarin gen vanaf de Noordzee bin nendrijven en krijgen we typi sche Hollandse luchten te zien waaruit een enkele bui kan vallen. De temperatuur doet wel een stapje terug en komt ■ffill^t- dii uit op 15 graden. De dagen lltlFrtsT' hierna blijft het licht wisselval- jF r_>. i- -:Vj§j| u, lig in Nederland. De wind 24 -15 houdt een sterke voorkeur voor de zuidhoek waarmee zachte lucht naar ons land ysBw*cHiiH6voo«rn wordt gevoerd. Vanochtend staat er een vrij krachtige zuidenwind, 5 Beaufort. Vanmiddag neemt de wind af naar matig, kracht 4. Het zicht is goe en de temperatuur van het kustwater bedraagt 9 graden. Vooruitzichten woensdag donderdag vrijdag zaterdag weer max. 5° 14° 16° 15° min. 8° 9° 9° 8° wind Z 4 ZW 4 Z 3 ZW 4 Nautisch bericht Waterstanden DINSDAG Hoog water 18 APRIL VM uur cm uur cm Vlissingen 02.37 223 15.01 244 Terneuzen 02.57 247 15.17 267 Bath 04.00 293 16.23 316 Roompot Buiten 02.22 160 14.40 182 Zierikzee 04.30 154 16.50 171 Stellendam Buiten 02.46 152 15.04 182 Wemeldinge 04.25 178 16.50 195 Krammersl. West 04.51 170 17.13 189 Hansweert 03.38 256 16.06 277 Laag water uur cm uur c 09.10 228 21.22 09.36 240 21.48 10.46 268 22.56 08.56 162 21.05 10.30 163 22.40 08.44 105 21.06 10.30 178 22.45 10.26 170 10.01 257 22.16 WOENSDAG Hoog water 19 APRIL uur cm uur cm Vlissingen 03.16 234 15.37 244 Terneuzen 03.36 25815.56 268 Bath 04.39 301 16.59 314 Roompot Buiten 02.57 170 15.17 183 Zierikzee 05.05 161 17.25 168 Stellendam Buiten 03.24 161 15.44 182 Wemeldinge 05.05 186 17.25 194 Krammersl. West 05.33 173 17.56 184 Hansweert 04.16 263 16.36 275 Laag water uur cm 09.45 228 21 10.15 23722.27 lY 11.21 261 23.33 09.29 163 21.42 11.05 161 09.35 104 11.10 177 11.00 165 23.15 1' 10.40 253 22.51 2! Zon onder O woensdag op 6.40 Maan.. dinsdag onder7.00 woensdag op 22.40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 4