Staalbedrijf ziet uitbreidingskans Kampeerboer wil gewone camping PZC PZC Belastingsteunpunt sluit deur zeeland 15 Outokumpu bepleit spoor Axel-Zelzate Voor de echte Voetballiefhebber! Dethon-veger krijgt applaus in Hulst Graaf Jansfeesten leven weer op Kat vergiftigd in Zaamslag Bromfietsers verwonden bejaarde Stichting Welzijn naar stadhuis Heteluchtkanonnen gestolen Terneuzen wil overleg met Axel en Sas over toekomst Kanaalzone Jos Verpoorten geeft concert in basiliek Hulst p^l\S0W\C dinsdag 18 april 2000 Buurt maakt bezwaar tegen verbouwplan hotel Cadzand CADZAND - Enkele be woners van de Noordzee straat in Cadzand-Bad hebben bij de gemeente Oostburg bezwaren inge diend tegen de nieuw- en verbouwplannen van ho tel Noordzee. Zij vrezen dat buren van het hotel door de voorgestelde uit breiding zoninval en uit zicht moeten inleveren. Ook tegen de voorgestelde versmalling van de Noordzeestraat zijn ze ge kant. De nieuwbouw is gepland op een deel van het openbare parkeerter rein aan de straat. Als dit komt te vervallen, zijn de bewoners bang dat de Noordzeestraat verwordt tot een doodlopend erfje. Voorgesteld wordt dan ook om de nieuwbouw van het hotel te laten doorgaan op het terrein naast het hotel, aan de westzijde, op de duinen. Die grond is momenteel al in bezit van hotel Noord zee. In de optiek van de buurt bewoners heeft die alter natieve locatie veel voor delen. Daar bouwen levert geen zon- of uit- zichtverlies op voor de bu ren. Hotel De Wielingen komt niet in de schaduw van het nieuwe hotel Noordzee te liggen. Ver- blijfsgasten zijn verze kerd vaneen mooi uitzicht over de polders en de zee, en de grond die voor de nieuwbouw nodig is, hoeft niet verworven of onteigend te worden. Parkeerterrein Daar komt bij. dat het openbare parkeerterrein aan de Noordzeestraat kan blijven liggen. Burge meester en wethouders van Oostburg buigen zich binnenkort over de be zwaren. Het schrijven van de bewonersgroep komt donderdag 27 april aan de orde tijdens de vergade ring van de commissie planologie. De vergade ring begint om 19.30 uur in het Oostburgse ge meentehuis. door Wout Bareman WESTDORPE - Het staalver- werkende bedrijf Outokumpu Steel Processing bv op de Axelse Vlakte bij Westdorpe dingt mee naar de bewerking en distribu tie van ettelijke honderddui zenden tonnen staal, die worden geproduceerd door de hoofd vestiging van het concern in Tornio in Finland. Het moeder bedrijf heeft ruim één miljard gulden geïnvesteerd in nieuwe productielijnen. Daarmee wordt de productie van roestvrij stalen platen op gevoerd naar ruim een miljoen ton per jaar, ongeveer een verdubbeling van de huidige capaciteit. Een delegatie van Zeeland Seaports met gedepu teerde D. Bruinooge en burge meester R. Barbé van Terneuzen heeft tijdens een bezoek aan Tornio de mogelijke rol van de Outokumpu-vestiging op de Axelse Vlakte bij de versprei ding van de staalproducten op de Europese markt besproken met de hoofddirectie. Dat ge- beurde in aanwezigheid van vestigingsdirecteur J. Klap. Die verklaarde maandag dat de kansen van Outokumpu aan zienlijk zouden stijgen als Zee land Seaports en de overheids instanties kans zien de aanleg van de spoorverbinding tussen de Axelse Vlakte en Zelzate op de oostelijke kanaaloever te be spoedigen. Klap: „Eind van dit jaar worden bij de hoofdvesti ging knopen doorgehakt over de wijze waarop de extra staalpro- ductie op de Europese en dan vooral op de Zuid-Europese markt zal worden gebracht. Daarbij richt de aandacht zich in de eerste plaats op de groeien de Italiaanse markt." Mogelijkheden Volgens Klap zijn er drie moge lijkheden: het moederbedrijf in Tornio verzorgt de verwerking en aanvoer zelf, de keuze valt op de vestiging op de Axelse Vlakte of er wordt een nieuwe vestiging opgezet in Italië. Daarnaast is een combinatie van de drie keu zemogelijkheden denkbaar. Klap: „Alle opties worden ver der uitgewerkt. Maar nu al staat vast dat de logistiek één van de doorslaggevende aspecten zal zijn bij de eindbeslissing. Dis tributie is een kostbare zaak. Onze kansen zouden zeker stij gen als we snel kunnen beschik ken over die oostelijke spoor wegontsluiting." De directeur van Outokumpu durft zich in dit stadium niet te wagen aan voorspellingen over de hoogte van eventuele extra investeringen en over een moge lijke groei van het aantal ar beidsplaatsen. Outokumpu ves tigde zich acht jaar geleden op de Axelse Vlakte en biedt daar momenteel werk aan iets meer dan honderd werknemers. Burgemeester Barbé van Ter- neuzen, die de reis naar Finland meemaakte als 'goede kennis van de gesprekspartners daar' (beginjaren negentig speelde hij een sleutelrol bij de keuze van het staalconcern voor de Axelse Vlakte): „Het is voor mij al heel lang duidelijk dat, willen we de Axelse Vlakte fatsoenlijk kun nen ontwikkelen, die spoorlijn onmisbaar is. Mogelijk moeten we via het ministerie van Eco nomische Zaken de druk op mi nister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat opvoeren, zodat ze er eindelijk van doordrongen raakt dat die spoorlijn een on ontbeerlijke vestigingsfactor is. Zeeland Seaports heeft al eer der een goede financiële con structie op tafel gelegd om de aanleg te bespoedigen. Die moe ten we snel opnieuw onder de aandacht van de minister bren gen, inclusief de potentiële klanten voor het gebied." Het Finse moederbedrijf van staalverwerker Outokumpu in Axel wil de productie van roestvrij stalen platen flink opvoeren. De Axelse Vlakte is als vestigingsplaats in beeld. foto Charles Strijd door Conny van Gremberghe GROEDE - Het echtpaar De Martelaere uit Groede heeft bij de gemeente Oostburg een ver zoek ingediend om hun mini- camping te mogen ombouwen lot een volwaardige, reguliere camping met een oppervlakte van twaalf hectare. Tevens wil bet Groedse ondernemerskop pel in een schuur op het erf een groepsonderkomen bouwen met een capaciteit voor veertig personen. Volgens kampeerboer P. de Mar telaere is het verzoek mede in- egeven door de problemen in e landbouwsector. „We zoeken naar mogelijkheden om ons in tomen enigszins veilig te stel len. We zouden graag de om schakeling maken van een hoofdzakelijk boerenbedrijf naar een recreatieondememing. We hopen dat de gemeente ons die kans gunt." Volgens de aan vrager is er voor een groepsac- commodatie in het Zeeuws- Vlaamse kustgebied voldoende ruimte. Momenteel zijn er wei nig voorzieningen voor groepen scholieren en andere gezel schappen. Een dergelijke voor ziening zou volgens De Marte laere een aanwinst zijn. Als de Groedse kampeerboer mag omschakelen, wil hij ook een vergunning krijgen van de gemeente om oude voertuigen (legertrucks en dergelijke) te verhuren. „Momenteel heb ik één oude legertruck en regelma tig zijn er gasten die dat ding willen huren om er een tochtje mee te maken. Als ik een ver gunning krijg, is het de bedoe ling om diverse oude voertuigen aan te schaffen en gereed te ma ken voor verhuur." Windmolens De Martelaere heeft verder ook nog een plannetje bij de ge meente ingediend voor de bouw van enkele windmolens op zijn terrein. Het gaat om drie molens met een vermogen van twee Me gawatt. De commissie planologie buigt zich donderdag 27 april over het verzoek van De Martelaere. De commissievergadering begint om 19.30 uur in het gemeente huis van Oostburg. (Advertentie REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB TERNEUZEN Tel: (0115) 686000 Fax: (0115)686009 e-mail: redtern@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman J. Bosman P.I.F.M. Cappetti L.E. Dominicus S. van Doorsselaer J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114) 373840 e-mail: redhulst@pzc.nl R.E.A. Hoonhorst B.J.G. Pelgrim CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Toestel met Mobiele Telefoonkaart Totaal f 80,- beltegoed Gratis 3 maanden abonnement op Voetbal International t.w.v. f 47,75 Unieke videoband met hoogtepunten uit de KPN Telecompetitie door René Hoonhorst HULST - De eerste resultaten van de veegmachine van De thon zijn bemoedigend. De Wijkraad Binnenstad van Hulst heeft vorige week de loftrompet luidruchtig gesto ken. Het centrum van Hulst is een stuk schoner, omdat de nieuwe machine op plekken kan komen die voor andere apparaten onbereikbaar blij ven. Of Dethon Groen de veegma chine, die nu nog wordt ge huurd, definitief aanschaft is onder meer afhankelijk van de gemeente Hulst. Als de ge meente enthousiast genoeg is om de machine een aantal uren per week in te zetten, durft het sociaal werkvoor zieningsschap de investering van 25 tot 30 mille aan. Uitvoerder F. Dieleman van Dethon Groen hoopt dat de aanschaf door kan gaan. De voordelen zijn volgens hem evident. De bezems op het ma chientje zijn efficiënter dan die op andere apparaten, om dat ze steviger op de straat drukken. Daarnaast heeft de veegmachine een soort slurf om vuil weg te zuigen van moeilijk bereikbare hoekjes. Dieleman denkt dat één man op de machine het werk van drie mannen met bezem, stof fer en blik kan doen. „Overi gens heeft de man op de veeg machine ook altijd een grijper en stoffer en blik bij de hand. Zodat de plekj es waar zei f s dit apparaat niet bij kan, toch ge daan worden." Behalve de gemeente profite ren ook enkele bedrijven in de gemeente Hulst momenteel van de nieuwe veger. Diele man verwacht nog meer be- Met zijn lange slurf krijgt de schoonveegmachine die Dethon Groen test het centrum van Hulst een stuk schoner. foto Charles Strijd langstelling voor het apparaat chinaal veegapparaat geeft als Dethon daadwerkelijk tot onze organisatie een profes- aanschaf overgaat. „Zo'nma- sionelere uitstraling." Bel gratis 0800-1515 of kijk op internet: www.primafoon.nl door Frank Gijsel OOSTBURG - Het steunpunt van de dienst belas tingen in de gemeente Oostburg sluit begin mei zijn deuren. Daarnaast zal per 1 mei van het vol gend jaar het postkantoor plaats moeten maken voor een postagentschap. Burgemeester Noordewier deelde dit maandag mee tijdens de vergadering van de commissie al- gehiene en bestuurlijke zaken. Volgens fractielei der R. Jacobs van het CDA komt vooral de sluiting van het steunpunt van de belastingdienst 'hard aan. „Vooral oudere mensen zijn hier weer de du pe van." De Stichting Werkgroep West Zeeuws-Vlaande- ren Gehandicaptenbeleid vroeg tijdens de in spraakronde aandacht voor de hoogteverschillen bij herinrichting van de kern Breskens. Volgens B Scherbeijn is het zinnig die verschillen op te van gen in tussenniveaus, waardoor gehandicapten makkelijker op alle plekken kunnen komen. Hoogteverschillen van meer dan een meter zonder extra voorzieningen voor gehandicapten noemt hij niet acceptabel uit het oogpunt van toeganke lijkheid. „Het uitdiepen van het Spuiplein tot drieëneenhalve meter onder het huidige peil zal zeker tot problemen leiden.", aldus Scherbeijn. Noordewier beloofde hiermee rekening te hou den. J. Wielakker (PvdA) informeerde voorzichtig of het juist was dat zijn gemeente de bestuurders uit Sluis-Aardenburg niet had uitgenodigd voor de opening van de milieustraat, enkele weken gele den. Burgemeester Noordewier had weinig zin daar diep op in te gaan. „Alles ligt in deze tijden van mogelijke herindeling wat gevoeliger. Wat ik wel weet is dat hier de post de deur uit gegaan is.", aldus Noordewier. WESTDORPE - De poging om de traditionale Graaf Jans feesten in Westdorpe nieuw leven in te blazen, lijkt vruchten af te werpen. Ontleende het dorpsfeest vorig jaar zijn be staansrecht voornamelijk nog aan een rijtje kraampjes en een dartmarathon, dit jaar heeft het nieuwe organisatiebestuur een volwaardig activiteitenprogramma neergezet. De tradi tionele rommelmarkt krijgt er een springkussen voor de kin deren bijcafé De Gravin houdt een 24-uurs biljartmarathon en eetcafé 't Polderke heeft een countryzanger uitgenodigd. „We zijn nog aan het onderhandelen met een andere artiest, maar ik kan nog niet zeggen wie", zegt P. Verhelst, secretaris van de Commissie Graaf Jansfeesten Westdorpe. „Verder zijn we nog op zoek naar hobbyisten, die een kraampje willen be mannen met hun spullen. We denken dan aan iemand die dak pannen beschildert of poppen maakt." De Graaf Jansfeesten vinden dit jaar op zaterdag 10 juni plaats. ZAAMSLAG - De politie in Zeeuws-Vlaanderen waarschuwt kattenbezitters in en rond Zaamslag voor mogelijke vergifti ging van him huisdieren. Maandagochtend werd in een tuin aan de Koepoortstraat een vergiftigde kat aangetroffen. Vol gens de vinder is het niet de eerste keer dat in Zaamslag katten door vergiftiging zijn gestorven. Afgelopen week zouden twee katten het leven hebben gelaten en vorig j aar zomer zou den drie vergiftigde katten zijn gevonden. Een woordvoerder van politie kon gisteren niet vertellen met welk gif de katten om het leven worden gebracht. Als meer katteneigenaren aangifte doen van vergiftiging van huisdieren, stelt de politie een onderzoek in. TERNEUZEN - Een 80-jarige fietser is zondagmiddag om omstreeks half twee ten val gekomen, toen twee tegemoetko mende bromfietsers hem aanreden op het fietspad aan de Rooseveltlaan in Terneuzen. De bejaarde Terneuzenaar liep diverse kneuzingen en een gebroken rib op. De bromfietsers reden achter elkaar aan op de linkerhelft van het fietspad en zagen de fietsende oude man vermoedelijk niet op tijd. De voorste, een 17-jarige jongeman uit Terneuzen, kon hem niet meer ontwijken en botste tegen de man op. Beiden vielen op de grond. De 16-jarige brommer, die er achter reed, kon ook niet meer op tijd remmen en viel over beiden heen. De jongens kwamen met de schrik vrij. De drie tweewielers raakten zwaar beschadigd. AXEL - De Stichting Welzijn Ouderen Axel verhuist dinsdag 25 april naar het nieuwe stadhuis van Axel. SWO krijgt een ei gen balie in de centrale hal van het gemeentehuis. Elke mor gen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur is er een medewer ker van SWO via die balie te bereiken. Met de verhuizing van de stichting, die kantoor houdt op de afdeling welzijn en on derwijs, zijn nog meer gemeentelijke taken geconcentreerd. Door de verhuizing vanuit cultureel centrum De Halle naar het gemeentehuis moeten de dienstverlening en klantvrien delijkheid optimaler worden. De Stichting Welzijn Ouderen Axel blij ft geheel zelfstandig en houdt haar oude telefoon- en faxnummer, benadrukken bestuur en medewerkers. GOES - Uit een loods aan de Scottweg in Goes zijn dit week einde twee heteluchtkanonnen ontvreemd. De eigenaar ont dekte de diefstal op maandagochtend. De daders hebben de kanonnen ontmanteld en vervolgens weggenomen. De waar de bedraagt enkele duizenden guldens. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Het onderzoek van de Gentse professor G. Al- laert en het Nederlands Econo misch Instituut (NEI) naar de effecten van de Westerschelde- tunnel op Terneuzen en de rest van de Kanaalzone moet als aanzet dienen voor het opstellen voor een structuurvisie voor heel de Kanaalzone. Dit stelt burgemeester R. Barbé van Ter neuzen. Binnenkort wil het Terneuzense gemeentebestuur de boer op met het rapport Allaert, waarin Terneuzen wordt neergezet als het dynamisch centrum in de Delta. Dinsdag 2 en woensdag 3 mei kunnen vertegenwoordi gers van bedrijven, instellingen, maar ook individuele burgers hun zegje doen over de studie en de ontwikkelingsrichtingen die in het rapport worden aangege ven. Aangezien de ruimtelijke en economische ontwikkelin gen die Allaert kansrijk acht, de gemeentegrenzen overschrij den, vindt het Terneuzense col lege het wenselijk om het rap port ook in intergemeentelijk overleg ter discussie te stellen. Met het gemeentebstuur van Axel is daarvoor al een afspraak gemaakt. Barbé hoopt binnen afzienbare termijn ook op ge sprekken met B en W van Sas van Gent. Draagvlak Barbé: „Allaert stelt in zijn stu die nadrukkelijk dat voor een reeks van ontwikkelingen maatschappelijk draagvlak ge vonden moet worden. We gaan daarnaar op zoek. Nu zou je kunnen zeggen: wacht eerst de herindelingsdiscussie even af, maar dat doen we liever niet. Dit proces moet verder, met het werk aan de tunnel gaan ze ook door. Natuurlijk moeten we wel met andere gemeenten van ge dachten wisselen over ontwik kelingsideeën. Als we tussen Othene en Magrette woning bouw in het groen willen reali seren, dan kunnen we dat - los van een herindeling - niet zon der de gemeente Axel van de grond krijgen." Volgens Barbé is de inbreng van burgers en instellingen zeer ge wenst. „We willen een gezamen lijke toekomstvisie ontwikke len. Wat de mensen inbrengen, zal niet worden genegeerd. Alles wat tijdens de discussiebijeen komsten wordt ingebracht, wordt geïnventariseerd en ver werkt in een actieplan, dattezij- nertijd aan de Terneuzense raad wordt voorgelegd." De discussieavonden over de toekomst van Terneuzen wor den gehouden in de burgerzaal van het stadhuis en beginnen zowel dinsdag 2 als woendag 3 mei om 19.30 uur. HULST - In het kader van de viering van het Jubeljaar 2000 en de specifieke aandacht voor de basilieken van Hulst, Ooster hout en Oudenbosch organi seert de Nederlandse Sint Gre- goriusvereniging in genoemde kerken twintig concerten. Organisten en andere musici die in het bisdom Breda wonen of werken, doen hieraan mee. In de Hulster Willibrordusbasiliek speelt Jos Verpoorten zondag 30 april om 15.00 uur orgel. Ver- poorten is organist van de Cuij- perskerk in Sas van Gent. In Hulst bestaat zijn programma uit werken van Clerambault, Bach, Böhm en Karg-Elert. Het gratis toegankelijke concert duurt een uur. De concertenreeks wordt voort gezet op de zondagen 7,14 en 28 mei en 4 juni. (Advertentie) NETWERKEN COMPUTERSYSTEMEN ACCESSOIRES nét iets meer computer Goes, Ganzepoortstraat 22 Middelburg, Segeersstraat 68 Oude Veerseweg 22c 0118-633233

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 37