Een zendertje als bewaker Basisscholen wachten op nieuwbouwplannen PZC «"CAMBODJA zeeland bezoektijden ziekenhuizen PZC"! lezers schrijven Bekeuringen VI Monarchie VI Monarchie VII Hobby Stier Luisteren naar vroege vogels agenda s 19 Paasdienst in Wissenkerke ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! PZC scheepvaartberichten door Andries Molengraaf Het arrondissement Rotterdam is bezig aan een proef met elektro nisch huisarrest voor minderjarigen die eigenlijk in voorarrest zouden moeten zitten. Doel van het experiment is te be kijken of huisarrest een betere invloed op de jeugdige verdachten heeft dan het gebruikelijke voorarrest. De jeugdre classering begeleidt de jongeren. Van opgesloten zitten in een gevangenis wordt een minderjarige in ieder geval niet beter, zo zegt de Rotterdamse poli tie in haar eigen blad De Korpskrant. De eigen omgeving, de school of zelfs de voetbalclub hebben, als het goed is, een heel wat betere invloed op de ontwik keling van jonge kinderen. Een kinder rechter schorst dan ook regelmatig het voorarrest van een verdachte minder jarige, om een school- of werkcarrière zo min mogelijk schade op te laten lo pen. Toch is dat niet echt bevx-edigend, beaamt de politie, omdat het altijd om tamelijk zware verdenkingen gaat. Het elektronisch huisarrest tijdens de voorarrestperiode is een tussenvorm. De minderjarige krijgt een plastic bandje om de enkel met een zendertje. Via een ontvanger, die thuis wordt geïn stalleerd, wordt geregistreerd of de jon gere zich aan zijn huisarrest houdt. Toch is van een echt arrest geen sprake. De verdachte kan gewoon naar school, naar therapie of zelfs naar de voetbal training. Echt vrij is hij of zij echter niet. De dag indeling wordt van tevoren met de jeugdreclassering vastgesteld, inclu sief de tijden waarop de minderjarige thuis moet zijn. Een beveiligingsbedrijf dat de ontvanger beheert, is ook van dat dagschema op de hoogte. Zodra de min derjarige zich niet aan de afspraken houdt, wordt dat geregistreerd. Het be drijf seint dan de jeugdreclassering in, die dan in actie komt. Voor volwassenen werkt het goed, al beseffen politie en justitie dat de effec ten voor jongeren anders kunnen zijn. De gevolgen voor het thuisfront zullen ingrijpend zijn, aldus de politie. In feite staat het hele gezin voortdurend onder druk. Buren en kennissen zullen er iets van merken. Hoe leg je die rare enkel band uit aan je vriendjes op de sport club? Justitie bepaalt, op advies van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering, of een minderjarige voor elektronisch huisarrest in aan merking komt. De jongere mag zelf be palen of hij mee wil werken aan de proef. Over twee jaar wordt het experi ment geëvalueerd. Christelijke basisschool Prins Maurits in Dirksland is, evenals openbare basisschool De Inktvis, al enige tijd aan nieuwe huis vesting toe. foto Marijke Folkertsma door Famke van Loon Waar en op welke manier de nieuw bouwplannen van de christelijke basisschool Prins Maurits en van de openbare basisschool De Inktvis in Dirksland worden uitgevoerd, is nog onzeker. „Het project verkeert nog in de onder zoeksfase", vertelt gemeentewoord voerder K. Kasteleijn. De gemeente Dirksland bekijkt de verschillende mo gelijkheden: een eigen stek voor elke school of toch de nieuwbouw combine ren op éénlocatie. De twee basisscholen in Dirksland zijn door omstandigheden al een tij dje aan nieuwe huisvesting toe. Het onderdak van Prins Maurits is zwaar verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Bij de Inkt vis kampen ze met een geheel ander probleem: de school groeit uit zijn jasje en in het huidige gebouw zijn weinig tot geen uitbreidingsmogelijkheden. De gemeenteraad van Dirksland op perde vorig jaar het idee de nieuwbouw van de twee scholen te combineren. Een voordeel hiervan is dat het hele project aanzienlijk goedkoper wordt. Onder zocht werd daarom in hoeverre het mo gelijk is de nieuwe bijzondere en de openbare basisschool op één locatie te vestigen. De achterliggende gedachte was tevens de integratie van de leerlin gen van de twee basisscholen te bevor deren. „Het college heeft nu besloten de moge lijkheden voor nieuwbouw op twee lo caties te onderzoeken", legt B. van Leeuwen, ambtenaar van onderwijs van de gemeente Dirksland, de stand van zaken uit. Eén locatie voor de ba sisscholen leverde in de praktijk een aantal problemen op. Hij wijst op de aanpassingen in de infrastructuur, die in een dergelijke situatie nodig zouden zijn. Daarnaast geeft volgens Van Leeuwen één van de twee scholen de voorkeur aan een eigen plek. De hele procedure is nog in volle gang, zodat de verschillende partijen weinig zin hebben hier iets over te zeggen. J. Bruggeman, directeur van Prins Mau rits, wil niet op de zaken vooruit lopen. Hij stelt dat het een keuze van de ge meente is en verwijst dan ook doornaar die instantie. Ook J. Wagemakers, ad junct van de Inktvis, kan in dit stadium nog geen commentaar geven. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. fZeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlïssingen i: iel. (0118) 425000 lit dag. 15.00-20.00 uur l afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, zaenzo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 3 19.00-20.00 uur m Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, J, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 5 dag. 13.00-13.45 en 18.30- I. 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag, Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur t. Hartbewaking (afd. H) dag. 11.00- f 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, f 4301 NPZierikzee lel. (0111) 430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe. zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis 1Zeeuws-Vlaanderen r Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen lel. (0115) 688000 dag 14.00-14.45 en 19.00- j. 2000 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19,30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8.4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel.(0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v. ICen hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders. 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen; 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de; dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche.Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen; Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. Men wil Zeeland veiliger maken door iedereen die maar een paar kilometer te hard rijdt, te be keuren. Lees dit voorval en hui ver. Afgelopen zaterdag 15-4 omstreeks 18.00 uur ter hoogte van de Vlaketunnel rijd ik op de A58enzie een Duitse automobi list in een jeep in mijn spiegel aankomen, knipperend met al zijn lichten dat hij er langs wil. Toen hij voorbij reed, bleef hij links rijden om een andere auto die honderd meter voor mij reed in te halen. Op dat moment haalt de auto die voor mij zit een auto in waardoor de Duitse jeep het nodig vond om met z'n drie- en naast elkaar over de A58 te rijden en de middelste auto naar de rechtste auto te drukken. Op dat moment slaat de schrik in heel je lijf en dankzij de twee 'rechtse' automobilisten kon een ongeluk worden voorko men. Nadat ik dit a-sociale gedrag had gemeld aan de meld kamer en de Duitse automobi list werd aangehouden door motoragenten kon de overtre der in overleg met de officier van justitie zonder bekeuring zijn weg vervolgen, want het was zijn woord tegen het mijne. Als er meer getuigen waren ge weest dan kon men overgaan tot een bekeuring. Als ik moest kie zen als officier van justitie om Zeeland verkeersveiliger te ma ken dan zou ik adviseren om el ke dag over de A58 te rijden met een camera. Dan kan je geld ver dienen wat in de ogen van de burger een terechte bekeuring op kan leveren. G. A van den Berg Groenewoud 3 Vlissingen Een paar weken geleden heeft De Graaf, leider van D66, zijn gedachten laten gaan over de positie en de macht van het staatshoofd. Naar aanleiding daarvan meent Z. Roelse in de PZC (Lezers Schrijven, 12-4) dat de bedoeling die De Graaf had: een discussie op gang bren gen over de koningin, haar plaats en functioneren tot mis lukken gedoemd is, gezien het vrijwel gesloten front van mo narchisten in ons land. Dat zijn opmerking niet terecht is, be wijst wel de grote aandacht in krant, radio en televisie. Ken ners van het staatsrecht, journalisten, schrijvers van in gezonden stukken geven onver bloemd hun mening. Dat zijn ontboezeming niet meegeno men kan worden in de discussie die De Graaf voor ogen staat, is duidelijk voor iedereen die het gesprek graag wil voeren. Be halve de eerder genoemde, door de feiten weersproken opmer king, zijn er ook nog onbewezen verdachtmakingen aan het adres van de politieke partijen. Tenslotte is er dan een, waar schijnlijk als grappig bedoelde 'geschiedenis' van het koning schap in het algemeen. Wie ech ter over dit onderwerp ironisch wil schrijven, zal er blijk van moeten geven te weten hoe die ingewikkelde geschiedenis in elkaar zit. Bij deze krijgt van mij Z. Roelse de raad een leerboek Vader landse Geschiedenis te lezen, zoals dat in het middelbaar on derwijs gebruikt wordt. Deelne men aan het gesprek: ja zeker. Maar dan met kennis van zaken en niet met boutades. A P. Cornet Jasmijnstraat 1 Goes Even een correctie op het relaas van een blijkbaar slecht geïn formeerde schrijver over het ontstaan van onze monarchie: de Oranjes deden hun intrede in onze vaderlandse geschiedenis ten tijde van Willem I van Oran je Nassau. Zijn zoons Maurits en Willem Frederik versloegen de Spanjaarden en bevrijdden daarmee het Nederlandse volk van wrede overheersing. Dat is al een heel ander verhaal dan die roofridder-story van dhr. Rouw (PZC, Lezers Schrijven, 12-4). Ook door de Fransen werd ons land bezet en in 1813 werd de toenmalige Willem V (inmiddels koning van Enge land) verzocht om naar Neder land terug te keren en hij deed dat in de functie van stadhou der: geen promotie dus, maar zo u' wilt: eerder een degradatie. Zijn nazaten gingen door als ko ningen, Willem I, H, en Hl, waarmee de Oranjelijn uitstierf in de mannelijke lijn maar door respectievelijk de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix door de wil van het Nederlandse volk verkozen in vrouwelijke lijn is voorgezet. En vraag maar aan Troelstra (nou!). Te over zijn de gelegenheden waarop ons koningshuis door onze ko ninginnen het land en volk op waardige wijze hebben verte genwoordigd. Het waren geen domme, achterlijke Nederlan ders die hun tranen niet konden en wilden bedwingen toen zij hun koningin weer terugzagen! Maar wat u, de schrijver van Monarchie mankeert is onder vinding en onderwaardering voor de gigantische taak van een vorstin. En wat die spruit jeslucht betref die u schijnt te ruiken rond het koningshuis: ge zultUw eigen luier ruiken, want die bent U nog niet ontgroeid. A J. van Pesch Hogezoom 42 Haamstede Vorig jaar werd de Voetbalbond teruggefloten door een gerech telijke uitspraak toen scheids rechters het niet eens waren over het bepalen van een leef tijdsgrens voor het leiden van wedstrijden. Deze uitspraak heeft mij uiter mate verbaasd. De betreffende arbiters waren vanzelfsprekend opgelucht, want naast hun re guliere baan was dit een stuk van hun leven, een ware hobby, hetgeen begrijpelijk is. Een be kende voetbalbobo heeft eens gezegd, dat voetbal oorlog is, en wekelijks is ook te zien, dat in binnen- en buitenland de emo ties hoog oplopen, met soms heel nare gevolgen. Een hobby is een liefhebberij, en de Voetbalbond heeft toen haar verantwoorde lijkheid genomen. Er zijn toch ontegenzeglijk risico's aan ver bonden. De bond stelt uiteinde lijk scheidsrechters aan om een bepaalde wedstrijd te leiden. Uit krantenberichten (PZC, 10- 4) blijkt, dat ook bij de amateurs de normen vervagen, en wordt het dan zo langzamerhand niet eens tijd, dat voor deze hobbyis ten leeftijdsgrenzen worden vastgesteld? Het is toch niet te aanvaarden, dat tijdens het uitoefenen van deze hobby, waar bepaalde spanningen kunnen optreden, grenzen worden overschreden. Het menselijk lichaam heeft ook grenzen, die vanwege de hobby wel eens over het hoofd worden gezien. J. J. van Esch Canadastraat 30 Breskens Het nieuws over een Russische torero bleek kennelijk voor de redactie van de PZC van dien aard te zijn, dat het de voorpagi na haalde van de woensdaguit- gave (12-4). Ik denk dat enig protest op zijn plaats is. Stieren- vechten is mijns inziens geen geschikt onderwerp voor een vermakelijk stukje op een voor pagina. We weten gelukkig allemaal, dat het een van de ernstigste vormen van dierenmishande ling is, die we nog uit de Middel eeuwen hebben overgeërfd. Er is immers geen sprake van een gelijkwaardige strijd: bij de stier zijn met zandzakken de nieren kapotgeslagen, de ogen met bijtende stoffen ingedrup- peld (zodat ze de Rus niet kun nen zien) en de horens al half afgezaagd. Voorts worden de dieren dagen in het pikdonker gehouden om daarna in de arena opeens in het felle zonlicht ge plaatst te worden. De opmer king in het artikel, dat het hart van de Rus bij levende stieren ligt, is in ieder geval helemaal misplaatst. Toen Gadaffi onlangs voor het eerst weer op een vergadering van wereldleiders was, haalde hij in zijn redevoering aan, dat men in veel Westerse landen nog zou menen, dat in de vroegere kolonies alleen maar 'wilden' leefden. Daarna wees hij er fijn tjes op, dat een objectief per soon, denkend aan het martelen en doden van stieren in een aan tal 'beschaafde' landen eerder het tegenovergestelde zou ver moeden. Dr. J. Goudswaard Vogelstraat 34 Middelburg GOES - Zaterdag 29 april ver zorgt afdeling De Bevelanden van het IVN een Vroeg-uit-de- veren-excursie. Mensen die graag vroeg op staan en die van fluitende vogels hou den, krijgen tijdens een wande ling over de Goudplaat op Noord-Beveland uitleg over de zang van de verschillende vo gels. Om vijf uur 's ochtends wordt er verzameld op de car poolplaats bij het Katseveer. In formatie: 0113-232302. dinsdag 18 april 2000 EVENEMENTEN MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: Tweeling, toneel gebaseerd op de roman De Tweeling van Tessa de Loo; Zeeuwse Bibliotheek, 20.00 uur: Zeeland tusen bevrijding en wederopbouw, le zing door Jan Zwemer; RITTHEM - Fort Rammekens. 13.00-17.00 uur: Bezichtiging Fort (t/m 31/10); TERNEUZEN - Grote Kerk, 20.00 uur: Concert Kamerkoor Smol'niy St. Peters burg; 1 STREEKACTIVITEITEN NIEUWERKERK - Ons Dorpshuis, 14.00 uur: Soos voor 50-plussers; NOORDGOUWE - Kuuroord De Schouw, 19,00 uur; Zwangerschapsyoga; OUWERKERK -10.00 uur; Palmpasen op tocht kinderen van obs 't Meetje; SIRJANSLAND - Dorpshuis, 20.00 uur: vergadering dorpsraad; ZIERIKZEE - Brasserie Le Menu, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering VVV Schouwen-Duiveland; Gemeentehuis, 16.00 uur: Openbare vergadering com missie grondgebiedzaken, ruimtelijke ordening en economische zaken; l FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 20.00 uur: Double Jeopardy; Mission to Mars; Cinemactueel, 16.15 uur: The Beach;Toy Story 2; Stuart Little; 20.00 uur: Sleepy hollow; American pie; GOES -'t Beest, 20.30 uur;Twentyfourse- ven; HULST - De Koning van Engeland, 20.00 uur: American beauty; Mission to Mars; The green mile; Sleepy hollow; The beach; MIDDELBURG - Cinema. 20.30 uur La Reine Margot; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur; Krui meltje; 13.45 en 16.15 uur; Stuart Little; Cider house rules; Toy Story 2; 13.45, 16.15 en 19.30 uur Mission to Mars; 13.45 en 19.00 uur: American pie; 16.15 uur: Anna the king; 16.15, 19.30 en 22.00 uur: American beauty; 13.45, 16.15,19.00 en 21.45 uur; Sleepy hollow; 19.30 uur: The sixth sense; 19.30 en 22.00 ur: The beach; 21.00 ur: The green mile; 21.45 uur: The hurricane; The bone col lector; l TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Interium, 9.00-17.00 uur: Johan van Vlaenderen (naaktschil- derijen) en Juul Kortekaas (beelden in lood en arduin) t/m 30/4; Het Markiezenhof, 11.00-17.00 uur; '150 jaar in en uit de mode'modeprenten en kostuums (t/m 27/8); BIERVLIET - Galerie Art House, 9.00- 12.00 uur: Versierde paaseieren (t/m 29/4); BURGH-HAAMSTEDE - De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur: 'Meer dan een eeuw leren lezen' (t/m okt.); De Bewaerschole. 13.30-16.30 uur: Greetje van den Akker, schilderijen en gemengde technieken (t/m 22/4); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Agnes van Gelder, schilderijen en aquarellen. Leen Quist, porseleinen unica (t/m 14/6); GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, 10.00-17.00 uur: Goudkust Ge schilderd, hedendaagse kunst uit Ghana (t/m 3/6); GRIJPSKERKE - Boerderijgalerie 'De Os- senberg', 14.00-17.00 uur: Els van Baar- le, textiele kunstvormen, André Kappert, schilderijen en Cees Mulder, sieraden (t/m 29/4); Imkerij Poppendamme, 10.00-17.00 uur; Huisslacht op Walcheren en 50 jaar Zeeuwse Ringrijders Vereniging (t/m 1/11); HULST - Art Colour. 10.00-17.30 uur: Ma ria van Nieuwerburgh, aquarellen (t/m 30/4); AALSMEERGRACHT17 380 wnw Madei ra nr San Juan, ADMIRALENGRACHT 16 1140 zw Isla Rapa nr Balboa, ALDEBA- RAN 17 te Kristinehamn, ALEXANDER- GRACHT17 vn Shangjiagang nr Kinuura, ANKERGRACHT 17 400 nw Kaapstad, APL INDONESIA 16 145 nnw Medan, APOLLOGRACHT 17 475 wnw Azoren nr Southampton, AQUARIUS 16 te Aveiro, ARION 17 450 zo Washington nr Baltimo re, ARKLOW STAR 17 te Newross, ARU BA 16 pas Heerhugowaard nr Bremerha ven, ASSI SCAN LINK 17 te Bremen, ATLASGRACHT 17 te Darrow, BALTIC ERIN 17 te Drogheda, BARENTZANEN 17 1620 no Barbados nrTrinidad, BASTI- AAN BROERE 17 thv Tainaro nr Huelva, BORNRIF 17 20 nw Vlieland nr St Malo, BROUWERSGRACHT 17 600 z Reykjavik nr Quebec. CAPRICORN 17 330 nwFinis- terre nr Camden, CASPIC17 te Porto Ves- me, CLARISSA 17 pas Kopenhagen nr Finland, CLAUDIA 17 60 nw Rauma nr Oulu, CLEARWATER 17 100 nw Texel nr Tees, COMTESSE 17 rede Casablanca, CORAL ACROPORA17 330 z Bermuda nr Bermuda, CORAL ACTINIA 17 thv Ska- gen nr Kalundborg, CORAL ANTIL- LARUM 16 te Cobh, CORAL ISIS 17 100 wzw Nuevitas nr Punta Cardon, CORAL MILLEPORA 17 te Porvoo, CORAL OBE- LIA 16 te Stenungsund, CORAL RIGIDA 16 pas Okinawa nr Kaohsïung, CORAL RUBRUM 17ta rede Kaohsiung.CORMO EXPRESS 16 60 n Tahiti nr Manzanillo, DANIEL 18 verw te Cape Barbas, DELF- BORG 17 te Bayonne, DIAMONDE 17 te Milazzo, DINTELBORG 16 85 zw Esbjerg nr Kantvik, DISCOVERY BAY 16 250 nw Coquimbo nr Wilmington, DOCK EX- PRESS-20 16 1600 nnw Honolulu, DO- NAU 17 pas Oland nr Kiel, DUTCH ENGI NEER 16 te Rotterdam, DUTCH FAITH 18 te Rouen, DUTCH MATE 17 pass Finister- re nr Barry, DUTCH PROGRESS 17 25 o Lowestoft nr Tees, DUTCH SPIRIT 17 te Rotterdam, DYGGVE 17 te Kaskoe, EDI- SONGRACHT 18 verw te Adelaide, EEMSDIEP 17 pas Gotland nr Napoli, EEMSGRACHT 17 200 nw Lima nr Pana ma, EEMSHORN 17 35 zw Dover nr Gan- dia, EMMAPLEIN 17 te El Ferrol, ENGELI- NA BROERE 17 te Terneuzen, EUROGRACHT 17 720 wKp VerdischeEil nr Rauma, FAIRLIFT 17 180 z Hiroshima nr Yokohama, FAIRLOAD 17 pas Sri Lanka nr Suez, FAST SUS 16 te Droghe da, FLINTERBORG 17 80 nnw Uuskikau- punki nr Vejle. FLINTEREEMS 17 pas Sk- agen nr Bornholm, FLINTERLAND17 pas Sicilië nr Rotterdam, FLINTERMAAS 16 te Hull, FLINTERMAR 17 te Le Treport, FLINTERZIJL 17 te San Ciprian, GAAST- BORG 17 te Fowey, GEULBORG 1715 zw Oland nr Koping, GEULDIEP 17 t a bij Fi- guera da Foz, GOOTEBORG 17 pas Kieler Kanaal, GOUWEBORG 16 50 w Middel burg nr Kokkola, GRACHTBORG 17 te Tornio, HANSA BREMEN 17 20 n Cher bourg nr Antwerpen, HAPPY RIVER 171 a Venetie, HEEMSKERCK 16 270 z Monro via, HEEMSKERKGRACHT 17 20 n Cher bourg nr IJmuiden, HEERESTRAAT 16 vn Tyne nr Rotterdam, HESTER 16 te Ber wick, ICE STAR 17 te Odda, IJSSELDIEP 15 te Piombino, ISABEL 17 te Ronnskar, IVER EXACT 16 80 zw Corinto nr Punta Arenas, IVER EXAMPLE 16 70 o Charles ton nr New York, IVER EXCEL16vn Lime- tree Bay nr Guayanilla, JAN VAN GENT 17 rede Aveiro, JO ASK 17 te Antwerpen, JO BIRK 16 120 zw Mangalore, JO CEDAR 161120wSan Francisco nr Pana ma, JO LIND 17 380 zw Cochin nr Para- dip, JO LONN 16 52 nw Christmas Isl nr Kwinana, JUMBO 18 verw te Hamburg, KATJA17 40 n Kreta nr Mersin, KEIZERS- BORG 17 500 nw Almere nr Grange mouth, KEIZERSGRACHT 17 vn Wil mington nr Mostaganem, KETELDIJK 17 te Tampa, KIELGRACHT17 200 z Havana nr Altamira, KLIPPER STREAM 17 500 zzw Kp Verd Eil nr Setubal, KONINGS- BORG 17 45 w IJmuiden nr Ravenna, KROONBORG 17 60 no La Corunna nr Workington, LAURIERGRACHT 17 2S0 o Port Moresby nr Brisbane, LELIE- Oudheidkundig Museum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: Voormalige gemeente Clinge, oude klederdrachten, een klompenmakerij en heringerichte vestingkamer (t/m 29/10); KAPELLE Gemeentehuis, 8.30-12.00 en 13.00-16.00 uur: Christina Kloosterman, olieverf- en aquarelschilderijen (t/m 4/5); KLOOSTERZANDE - Bibliotheek. 14.00- 17.00 uur: Prive-verzameling over het vorstenhuis (t/m 30/4); MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Afsluiting Zandkreek, selectie van veertigtal foto's (t/m 29/4); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Folkert de Jong, The lllemau- zar (t/m 14/5); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Karin van Dam, 'Floating, Collapsible Cities and Rising Coils' (t/m 14/5); OOSTKAPELLE - Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00-16.00 uur; Pit Trap- Kamps, schilderijen in olieverftechniek (t/m 27/4); OUDDORP - Bezoerkerscentrum De Gre- velingen, 10.00-17.00 uur: Wim Weeda, foto's van Canada (t/m 27/4); RENESSE - De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: Van Melle 100 jaar en Versierde eie ren (t/m 24/4); SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00 uur; Paul Kwisthout (schilderijen) en Armien Visser (etsen en schilderijen) t/m 30/4); ST. ANNALAND - Streekmuseum De Meestoof, 13.45-16.45 uur: Chris Lanooy, 'Tussen twee vuren' (t/m okt.); TERNEUZEN - Bibliotheek, 10.00-17.00 uur; 'Wij sterverlingen', werk van 25 foto grafen (t/m 21/4); VEERE - De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Pastels van Onno Boerwinkel (t/m 4/6) en Zeeuwse streekdracht en hand werktechnieken (t/m 29/10); Galerie d'Oude Lantaarn, 11.00-17.00 uur: Wisselexposities van hedendaagse beeldende kunstenaars (t/m sept.); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: Werken van Pierre Deloeul, Bart Drost en Kees van Gilst (t/m 21/6); VLISSINGEN -Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uur: Gerard Jacobs en zijn Jacobs- jes (t/m 14/5); IJZENDIJKE - Streekmuseum. 13.00- 17.00 uur: Krijn Doolaard, aquarellen en fam. Luteijn, aardewerken (t/m 29/4); ZIERIKZEE - Stadhuis. 9.00-16.00 uur: Werk Armeense kunstschilder Safian (t/m 6/6). I HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp-en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). WISSENKERKE - Op eerste paasdag, 23 april, wordt vanaf 10.00 uur in de Opstandings- kerk van Wissenkerke een dienst met een feestelijk karak ter gehouden. Het kerkkoor zal haar medewerking verlenen. GRACHT 17 te Kashima, LEMMER GRACHT 17 te Veracruz, LIBRA 18 verw te Norkoeping, LINDENGRACHT 16 185 ono Madeira nr Raahe, LISANNE 16 te Port au Prince, LOOTSGRACHT 17 360 wzw Adelaide nr Bunbury, LYS ROVER 17 pas Dover nr Gunness, MAGDALENA 17 1990 ono Algiers, MARGARETHA GREEN 17 te Bilbao, MARIAGREEN17 65 nw Tunis nr Pto Marghera, MARKBORG 16 te Kotka, MAROC 17 15 z Isla de For- mentera nr Casablanca. MARROWSTAR 17 te Bourgas, MATHILDE 17 te Amster dam, MAVERIC 16 te Tenerife, MENNA 17 te Lowestoft, MERCOSUL URUGUAY 16 vn Fortaleza nr Manaus, MICHIGAN- BORG 17 360 nw Azores nr Kokkola, MIGHTY SERVANT-1 16 450 n Rio Ama- zonas, MISSISSIPPIBORG 17 235 wzw Land's End nr Philadelphia. MOEZEL- BORG 16 vn Savannah nr Uddevalla, MORELOS 17 te Houston, MUNTEBORG 17 rede Sevatopol, NEDLL COLOMB017 te Durban, NEDLL HONGKONG 16250zo Shanghai nr Kaohsiung, NES 17 50 zw Cartagena nr Tarragona. NORDANHAV 19 verw te Port Hawkesbury, NORDIC LINK 17 16 w Vlieland, NOVA FRIESIA17 te Scheveningen, NOVA ZEELANDIA 17 1000 nw Auckland nr Napier, OLIVIER 20 verw te Heroya, P&O NEDLL AUCKLAND 17 300 zo Vladivostok nr Los Angeles, P &0 NEDLL BRISBANE 17 vn Brisbane nr Sydney, P&O NEDLL BUENOS AIRES 17 te Rio Grande, P&O NEDLL HOUSTON 16 300 no Belem nr Pt of Spain, P&O NEDLL VERACRUZ 16 350 nw Paramaribo nr Rio de Janeiro, PALMGRACHT 17 35 zw Monrovia nr Abidjan, PAUWGRACHT 17 te IJmuiden, PIJLGRACHT 17 te Leixoes, PIONEER 17 te Fowey. PLUTO 17 vn Rek- efjord nr Hamburg, PRINSENGRACHT 17 35 o Taipei nrFuqing, REITDIEP16 te Rot terdam, RUBYN 70 w Aveiro nr Vlore, SCHELDEDIEP 17 rede Casablanca, SCHIEBORG 17 pas Travemuende, SCHIPPERSGRACHT 16 450 w Philadel phia 'nr Philadelphia, SEA BALTICA 18 verw te Helsinki, SEA SPIDER 17 9 no Rostock, SILMARIL 16 50 w Porto nr Duinkerken, SIMOON 17 te Cantarell Oil field, SINGELGRACHT 17 te Rauma. SMITWIJS ROTTERDAM 17 830 w Sa- bang nr Singapore, SNOEKGRACHT 16 500 zzw Nw Caledonie nr Tauranga, SNOW STAR 20 verw te Randers. STEL LA LYRA 17 te Galway, STELLA WEGA16 op Seine nr Petit Couronne, STELLANO- VA 17 150 ozo Natal nr Richardsbay, SU PER SERVANT-3 16 750 nno Paramaribo nr Palma, SUPER SERVANT-416 160 ozo Gibraltar nr St Thomas, SWEDER 17 thv C Sao Vicente nr Albany, THARSIS 17 vn Duisburg nr Dortmund, THEODORA 16 vn Leixoes nr Lissabon, THOMAS DE GAUWDIEF 17 pas Str Gibraltar nr Delf zijl, TORNE 17 pas Gotland nr Jacobstad, TROUT 16 pas Den Helder nr Rafnes, UNITED GLORY 17 te Mongstad, UNI TED GRACE 18 verw te Slagen, VIS COUNT 17 t a Hull. VLIELAND 17 25 nw Texel nr Dusseldorf, VLISTBORG 16 te Casablanca, WESTERDAM 16 9 nw Pta Maternillos nr Oranjestad, ZEUS 17 10 zw Visby nr Alicante. De volgende rubriek verschijnt vrijdag. STREMMINGEN ZEELANDBRUG De' Zeelandbrug zal een aantal nachten van middernacht tot vijf uur in de ochtend voor alle ver keer gestremd zijn. Het verkeer wordt omgeleid via de weg over de stormvloedke ring in de Oosterschelde. De nachtelijke stremmingen zij'n: woensdag 26/donderdag 27 april donderdag 27/vrijdag 28 april vrijdag 28/zaterdag 29 april (Advertentie) Ook in het jaar 2000! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten; één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting Helpt)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 35