Stadsraad welkom in Zierikzee Als vandalen er maar afblijven PZC Rolls Royce onder de scooters Schouwen gaat met wet Damocles handel in drugs bestrijden Tholen mag legaat Van 't Hof-Quist niet versnipperen Lastige stappers komen niet uit Sint-Annaland Discussie over samenstelling zeeland 18 Bijeenkomst over voeding zuigelingen dinsdag 18 april 2000 Adrie van Gilst rijdt bij mooi weer nog regelmatig op zijn Heinkel uit 1962. foto Marijke Folkertsma Bruënaar Adrie van Gilst zet toertocht uit voor Heinkelbezitters door Margreet van den Broek ZIERIKZEE - Heinkelclub De Kwakel houdt op 7 mei voor de eerste keer een toertocht over Schouwen-Duiveland. De rit is uitgezet door Adrie van Gilst uit Bruinisse, al jaren lang een enthousiaste Hein- kel-bezitter. Heinkel was in de zestiger ja ren een populair scootermerk, dat bekend stond om zijn de gelijkheid. Behalve scooters produceerde Heinkel tussen 1953 en 1967 ook bromfietsen en de Cabine, een dwergauto op drie wielen. Adrie van Gilst kocht in 1958 zijn eerste Hein kel. .,Het is echt de Rolls Royce onder de scooters. In die tijd had je ook Italiaanse merken als Vespa en Lambretta, maar die hadden geen viertaktmo- tor. De Heinkel rijdt veel rusti ger, en je hebt geen mengsme- ring nodig." Een groot voordeel van de Heinkel was ook dat je er ge makkelijk met zijn drieën op kon zitten. Met het eerste kind tussen zich in op de buddyseat, ging het echtpaar Van Gilst er begin jaren zestig regelmatig op uit. Toen het tweede kind zich aandiende, ging de scoo ter de deur uit. Het gezin ver plaatse zich toen met de BMW- variant van de Cabine. Een dwergautootje, aangedreven door de motor van een motor. Je stapte in via de voorkant van het wagentje. Er zat één bank in. ,.Met z'n vieren naast elkaar ging het best De kinderen zijn inmiddels de deur uit en van Gilst is met pensioen. In zijn schuur staat weer een Heinkel, uit 1962, te blinken. Bij mooi weer rijdt hij er nog regelmatig op. Zijn vrouw Toqs gaat niet vaak meer mee. ,,Je moet nu een helm dragen en dat vindt ze niet zo'n succes. Vroeger zat ze met haar pettycoat in amazo- nezit achterop. Schitterend!" Servicekoffer Van Gilst is lid van de Heinkel club, die leden heeft door heel het land. Via de club kunnen onderdelen worden besteld en ook het speciale gereedschap dat nodig is om ze te monteren. Vijf leden, onder wie Van Gilst, beschikken over een servi cekoffer, zodat ze kunnen bij springen als een clublid in hun regio met panne langs de weg komt te staan. Van april tot oktober organi seert De Kwakel elke eerste zondag van de maand een toertocht van maximaal hon derd kilometer. De tochten worden steeds in een andere provincie uitgezet. Vijf jaar geleden was de laatste tocht in Zeeland; toen ging de rit over Walcheren. Op 7 mei rijden zo'n zeventig Heinkels vanaf 12 uur onder meer door Dreischor, Zonnemaire, Brou wershaven, Scharendijke, Re- nesse, Haamstede en Zierik zee. Er wordt om 13.30 uur een koffiestop bij de Rotonde in Westerschouwen gemaakt. Vertrek en eindpunt van de tocht is camping Onze Hoeve in Bruinisse, waar zoon André van Gilst op 6 en 7 mei ook de traditionele Keverdagen houdt. door Margreet van den Broek ZIERIKZEE - Met de landelijke wet Damocles krijgt burge meester J. J. P. M. Asselbergs een stevig wapen in handen om de drugshandel op Schouwen- Duiveland te bestrijden. Alle fracties schaarden zich maan dagavond tijdens de commissie vergadering Algemene en Interne Zaken achter de door het gemeentebestuur voorge stelde beleidsregels voor de uit voering van Damocles. De wet Damocles stelt burge meesters in staat om bestuurs dwang toe te passen tegen eigenaars van openbare gelegenheden, waar hard- en softdrugs in strijd met de ge- doogvoorwaarden aan de man worden gebracht. Dit kunnen koffieshops zijn, maar bijvoor beeld ook gewone cafés. De burgemeester kan de eigena ren van de betreffende percelen steeds strengere sancties opleg gen bij herhaaldelijke overtre ding van het gedoogbeleid. Die sancties kunnen variëren van geldboetes tot permanente slui ting van de openbare gelegen heid. Overlast Daarmee gaat de wet Damocles verder dan het huidige beleid, waarmee drugsdealei's alleen door de politie en het Openbaar Ministerie kunnen worden aan gepakt, en slechts op het mo ment dat ze voor overlast zor gen. De beleidsnota Damocles werd gisteravond besproken in de commissie Algemene en Interne Zaken. De nota kwam tot stand in overleg tussen de Zeeuwse gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. De bedoe ling is dat de beleidslijnen in de nota uiteindelijk door alle Zeeuwse gemeenten worden uitgevoerd. Burgemeester Asselbergs toon de zich een groot voorstander. „Horecaondernemers zullen meer onder de indruk zijn van een brief van de burgemeester waarin een boete van duizenden guldens of sluiting van de zaak wordt aangekondigd, dan van een boete van de kantonrech ter'. Asselbergs kondigde aan een actiever antidrugsbeleid op Schouwen-Duiveland te voeren. „In overleg met polity en justitie zullen we de openbj. re panden, waarvan we vermoe. den dat er in soft- of harddrug wordt gehandeld, in de gate houden. En als we genoeg be. wijzen hebben verzameld, klit nen we ze hard aanpakken." Alle fracties schaarden ziei achter de voorgestelde maatrt. gelen. D66-fractievoorzitter van der Veer sprak wel de ang? uit dat de regeling illegal; drugshandelaars in de kaan speelt. „Drugs wordt op manier schaarser, en dus duur- der. Vooral harddrugsverslaai den zullen toch drugs willen ko. pen, waardoor de criminaliteit mogelijk zal stijgen. H. de Vries van GroenLinks zie; meer in het wetsontwex-p Vikto. ria, dat het mogelijk maakt on bewonei's van niet-openban drugspanden aan te pakken „Drugsgebruik bevindt zich o; Schouwen-Duiveland ve£ meer in het illegale, beslote circuit", aldus De Vries. Op Schouwen-Duiveland een nulbeleid voor koffieshop; wat inhoudt dat de verkoop va; softdrugs niet wordt gedoogd Ondanks dit strenge beleid zij; er volgens het Zeeuws Consul tatiebureau voor Alcohol e Drugs ongeveer veertienhon derd gebnxikers van softdrug op Schouwen-Duiveland. NIEUWERKERK -Borstvoe dingsorganisatie Stichting L; Leche League houdt woensda; 26 april een informatieavondi: Nieuwerkerk. Het thema van de avond is 'Va borst naar boterham'. Jong moeders kunnen op deze avou: onder meer horen hoe de over stap van borst- naar andere voe ding gemaakt wordt en hoe b; bies aangeven hieraan toe i zijn. Vanaf 20 uur kunnen geïn teresseerden terecht aan d- Muijeweg 17 in Nieuwerkerk Meer informatie over de avont is te verkrijgen bij Diana 1st (483425) en Adrienne Kleir (642914). Meningen over nieuwe Middelburgse fontein lopen uiteen De nieuwe fontein op de Markt in Middelburg nodigt uit om even plaats te nemen. foto R u be n O reel door Ali Pankow ZIERIKZEE - Er is voldoende draagvlak voor een stadsraad met elf leden in Zierikzee. Of die er ook werkelijk komt, was maandagavond aan het einde van de vergadering in Theater Mondragon nog niet helemaal duidelijk. De bijeenkomst ont aarde in een chaotische discus sie, waarna een groot deel van de aanwezigen het voor gezien hield. De bijeenkomst was georgani seerd om te peilen of er draag vlak was voor een stadsraad in Zierikzee. Ondanks veel posi tieve reacties van de circa tach tig aanwezigen ontaardde de bijeenkomst in een chaotische discussie over welke doelgroe pen er in vertegenwoordigd moeten zijn. Talloze voorstellen werden geopperd en weer weg gestemd, waarna vele aanwezi gen tenslotte geïrriteerd de zaal verlieten. Eerder op de avond werd wel overeenstemming bereik over het aantal van elf leden dat in de stadsraad zitting moet nemen en over de wijze waarop het ad viesorgaan gaat functioneren. Dat gebeurt op basis van een convenant met de gemeente, waarin rechten en plichten voor beide partijen officieel worden vastgelegd. De bijeenkomst was belegd door een initiatief groep bestaande uit: P. de Rijke, J. Bij de Vaate, J. Schot-Klom- pe. A Schiettekatte, J. Koster en R. Pessers. Volgens voorzitter De Rijke is het niet de bedoeling dat de stadsraad gaat functio neren als klachtenbureau voor elke stoeptegel die dwars ligt of gaat optreden als actiegroep. „De stadsraad wil zich richten op grotere en algemenere zaken die de bevolking aangaan." Ex pliciete onderwerpen wilde hij niet noemen. Wel gaf hij aan dat de stadsraad zich zal buigen Studiedag over cultuur en geloof van moslims BURGH-HAAMSTEDE Evangelie en moslims is het the ma van de studiedag van de Zeeuwse afdeling van de Con fessionele Vereniging in de Ne derlands-hervormde kerk. De studiedag wordt op woensdag 3 mei gehouden in de hervormde kerk in Burgh-Haamstede. H. J. Takken, van de stichting Evangelie en Moslims, houdt 's middags een inleiding over de leef- en denkwereld van mos lims in Nederland. Hij zal te vens ingaan op vragen, die bij veel Nederlanders leven over het leven, de cultuur en het ge loof van de moslims, 's Avonds verzorgt ds. L. J. T. Heuvelman uit Aagtekerke een overdenking naar aanleiding van Johannes 4 1-26. De studiedag begint om 14.30 uur en wordt rond 20.30 uur be sloten. Expositie posters in Fort Rammekens RITTHEM - In Fort Rammekens bij Ritthem is tot en met 4 juni een expositie te zien van posters die gemaakt zijn door leerlingen van OBS De Vlieger uit Oost- Souburg. De leerlingen knipten, schilder den en tekenden de affiches als onderdeel van een project over het fort. Tijdens het project werd onder meer een bezoek ge bracht aan Fort Rammekens. De leerlingen kregen de op dracht een reclameposter te ma ken voor het fort. Het oudste zeefort van West- Europa toont verder een exposi tie over de geschiedenis van Rammekens. Kunstenaars laten er regelma tig hun werk zien. In het natuur gebied Rammekenshoek, waar in het fort ligt, kan tevens gewandeld worden. Fort Rammekens is tot 1 novem- ner elke dag, behalve maandag, geopend van 13 tot 17 uur door Esme Soesman THOLEN - Het project Veilig uitgaan in Sint-Annaland gaat vanaf 1 mei officieel van start. Inmiddels wordt ook in Tholen- stad gewerkt aan het inperken van de overlast die door stap pers wordt veroorzaakt. Van een verschuiving van de problemen van de ene naar de andere kern is echter geen sprake. Dat is althans de overtuiging over beleidsvoornemens van de gemeente, het voorzieningenni veau en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de di verse wijken van Zierikzee. Wethouder P. W. Beirevoets- Ringelberg gaf een ampele toe lichting op het belang van stads- en dorpsraden vanuit de optiek van de gemeente en dorpsraadsvoorzitter M. Over- beeke vertelde over zijn erva ringen in Nieuwerkerk. De verwarring ontstond toen ge meentelijk coördinatrice voor de dorpsraden E. Goossens aan drong op een exacte omschrij ving van de doelgroepen, die straks in de stadsraad Zierikzee vertegenwoordigd moeten wor den. Volgens haar was de globa le opsomming van voorzitter De Rijke niet voldoende duidelijk om binnenkort verkiezingen te kunnen houden. Hij noemde als voorbeelden: ouderen, sport, jeugd, ondernemers, recreatie, horeca, toerisme en de verschil lende wijken in Zierikzee. Ge discussieerd werd over de vraag of de wijken Malta, binnenstad en Poortambacht wel of niet apart en zo ja met hoeveel stem men vertegenwoordigd moesten zijn in de stadsraad. Verder werd gepleit voor aparte doel groepen voor cultuur, verkeers veiligheid en zorg. Impasse De impasse leek doorbroken met het voorstel vanuit de zaal de indeling in groepen te laten misten en eerst maar een bestuur van elf mensen te kiezen. Vol gens Goossens past die con structie echter niet in de voor waarden zoals de gemeente die stelt. „Er moeten duidelijke doelgroepen worden bepaald, voordat er verkiezingen kunnen plaatsvinden." Daarop haakte het overgrote deel van het pu bliek af en tot duidelijke keuzen kwam het daarop maandag avond niet meer. door Johannis Kosten MIDDELBURG - Aarzelend, ietwat lacherig lopen omstan ders naar de nieuwe fontein voor het stadhuis in Middel burg. Het ontwerp van het Russische echtpaar Kabakov leidt tot veel hilariteit. De me ningen van passanten zijn niet onverdeeld positief, maar over één ding is iedereen het eens. „Het ziet er stevig uit, maar ik ben bang dat het niet lang stand houdt. Tegenwoordig moet alles kapot", zegt Frans Brouwer uit Middelburg. Volgens Brouwer heeft de fon tein het stadsgezicht geen goed gedaan. „Origineel is het zeker, maar ik vind het er gewoon niet uitzien. De oude Markt zag er een stuk sfeervoller uit. Maar ja, met de aanleg van de nieu we Markt zijn ook de bomen rondom de Markt verplaatst. Die oude waren een stuk mooi er, dan de iele boompjes die er nu staan. En daarbij, ik had een fontein verwacht en niet zo'n fopartikel." Schoenen Zijn vrouw Miriam vult aan: „Ga maar eens op een van die stoelen zitten, het water loopt linea recta je schoenen in. Bij een echte fontein stroomt wa ter volgens mij niet naar bene den, maar spuit het naar bo ven. Iets klopt er hier dus niet. Ik vraag me daarnaast ook af hoe de gemeente erbij komt dat het een toeristische trekpleis ter wordt. Vast en zeker om een goede reden te hebben voor het spenderen van 250.000 gulden aan een fopartikel." Dat de fontein geen leuke at tractie voor toeristen is, be strijdt Jack Law uit het Engel se Londen. „Ik vind het zeker een eyecatcherde fontein valt direct op wanneer je over de markt loopt. Zelf kom ik hier al van de Thoolse burgemeester H. A van der Munnik, die daar over maandag van gedachten wisselde met leden van de ge meenteraad. De overlast die door inwoners van Tholen-stad wordt ervaren, lijkt eerder te maken te hebben ï-et de veran deringen die hebben plaatsge- enkele jaren vanwege mijn werk als fotograaf, dus ik ken de stad een beetje. En ik kan zeggen dat het marktplein er alleen maar beter is uit komen te zien, al blijft het natuurlijk een duur 'grapje'." Koopje Een kwart miljoen voor een fontein is juist een koopje, vindt Linda Jobse uit Vlissin- gen. „Veel mensen zullen zeg gen dat het geldverspilling is, vonden in het hoi'eca-aanbod. Aan de Kaaij is er een nieuwe uitgaansgelegenheid bijgeko men. „Daarnaast kan het te maken hebben met de horecaonderne mers zelf. Ondernemers moeten hun verantwoordelijkheid dra gen", antwoordde Van derMun- maar daar ben ik het niet mee eens. Ga maar eens na hoeveel tijd er in het ontwerp van een kunstwerk gaat zitten. Dat komt echt niet aanvliegen, hoor. De fontein past goed in de historische uitstraling van Middelburg. Ik ben alleen bang dat vandalen de fontein minder waardevol vinden. De ligging is niet zo slim, want op zaterdagnacht komen hier ontzettend veel jongelui dron ken de kroeg uitrollen. En te- nik naar aanleiding van vragen uit de raad. D66, WD en PvdA kaartten gis teren de mogelijke verschuiving van de stappersoverlast aan. Sint-Annaland heeft al jaren te maken met spanningen tussen inwoners en uitgaanspubliek. Daarom is er een speciaal pro genwoordig leidt dat maar al te vaak tot rottigheid." Kilic Jasar uit het Duitse Düs- seldorf is daar als enige om stander niet zo bang voor..Met een paar hekken of iets derge lijks eromheen is er niets aan de hand. En daarbij, het ziet er erg solide uit. Vandalen zullen zeker proberen de fontein te vernielen, maar ik ben banger dat ze het gaan gebruiken als piasgelegenheid. Als er lam- j eet in het leven geroepen en is er toegewei'kt naar een convenant waaronderalle betrokken par tijen hun handtekening willen zetten. In Tholen-stad heeft de gemeente inmiddels gesprek ken gevoerd met bewoners en met horecaondernemers. Ook zijn er verschillende oplossin- pen bij gehangen worden, is dat probleem ook gauw opge lost. Met licht erbij ziet het er vast nog fraaier uit, zeker met het stadhuis als achtergrond. In de zomer zal het veel toeris ten naar de Markt lokken, want mensen houden nu een maal van originele dingen. Staat er eerst één persoon, bin nen de kortste keren staat er een hele groep. De fontein ver oorzaakt als het ware een sneeuwbaleffect. gen aangedragen. Welke in de praktijk kunnen worden ge bruikt, is volgens de burgemees ter nog niet helder. „We hopen datde ovexiast binnen de perken kan worden gehouden." Het lijkt er op, zei Van der Mun nik voorzichtig, dat alle publi citeit en aandacht al iets van rust in het stadje heeft gebracht. De snelle aanpak van de ge meente oogstte overigens veel lof onder de raadsleden. door Esme Soesman SINT-MAARTENSDIJK - De eerste centen zijn min of meer vergeven. Tijd om stil te staan bij de vraag wat er met de rest van de erfenis van mevrouw Van 't Hof-Quist moet worden ge daan. Verschillende fracties wezen burgemeester en wet houders maandag, tijdens een vergadering van de Tlxoolse ge meenteraad, op de versnippe ring van het geldpotje. Want was dat geld oorspronkelijk niet voor één groot project bestemd? „Handelen we wel in de geest van mevrouw Van 't Hof- Quist?", vroeg P. van Belzen (RPF/GPV) zich hardop af. Ie dereen krijgt nu een beetje, schetste hij. „Dadelijk is het geld op en wat is er dan precies tot stand gekomen?" Het was een vraag die meerdere fracties zichzelf hadden gesteld. M. A van Beek (CDA) veiwees naar de wens die dein 1995 overleden vi'ouw aan de erfenis heeft ge koppeld. Het geld moet, zo stelde zij, ten goede komen aan sport- of re- ci'eatievoorzieningen voor de jeugd in Oud-Vossemeer. Bij voorkeur in de vorm van een zwembad. „Dat bleek financi eel niet haalbaar te zijn. De skeelerbaan lijkt echter nog het meest op de wens om één groot project te realiseren", aldus Van Beek. Ook de PvdA enD66 haal den de skeelerbaan aan als pro ject dat overeen lij kt te stemmen met het doel dat de erflaatster had. Aanvragen Voor de verdeling van de erfenis, ruim zeven ton, is een speciale vereniging in het leven geroe pen. Deze heeft zich gebogen over aanvragen, die clubs uit Oud-Vossemeer hebben inge diend. Zes verenigingen kunnen rekenen op een financiële bij drage, bij elkaar opgeteld goed voor i'uim 35.000 gulden. Een zevende vereniging, de speel tuinvereniging, krijgt 30.000 gulden. Hiertoe heeft de advies club onlangs besloten, nadat de Thoolse gemeenteraad hierom expliciet had gevi'aagd. Bovendien heeft de vereniging Van 't Hof-Quist het plan van IJsvereniging de Eendracht ge adopteerd. De Eendracht wil een multifunctionele skeeler baan realiseren. Dit plan miste in de visie van de adviesclub echter voldoende financiële on derbouwing en was nog niet ge noeg uitgewerkt. Wel krijgt he project een herkansing en word: er aan een betere opzet gewerki zodat bij een nieuwe aan vraagronde de skeelerbaan we derom kan meedingen. Tot hei geldpotje leeg is, kunnen elk jaar nieuwe aanvragen worden ingediend. De SGP kan zich, zo bleek uit dt reactie van M. Dijke, maar in weinig van de nu ingewillig'dt verzoeken vinden. De fractie had liever gezien dat er geld naar de kerkelijke jeugdvereni ging Het Kompas was gegaan. Woede Daaxmee haalde de SGP de woede op de hals van WD'e P. K. M. Stouten, die aangaf he: 'niet aanvaardbaar te vinden naar de legaatgeefster toe ore selectief tegen aanvragen te zijn'. „Ik vind, het is of alles oi niets." Volgens Dijke is dat ech- L ter een kwestie van het uitdra- gen van eigen principes. „Wij- hebben onze eigen verantwoor- delijkheid." Countrymuziek in De Stoelemat BERGEN OP ZOOM - In evene mentenhal De Stoelemat in Ber gen op Zoom wordt tweede paasdag 24 april het Internatio naal Paas Country-Dance Fes tival gehouden. Tussen 13.00 en 19.00 uur zijner optredens van bekende coun- txy-artiesten, zoals Renegade. Roxy, Wanted Badly en Bullet proof. Daarnaast is er verkoop van kleding en cd's. De opbrengt van de middag is voor een goed doel, de zorg voor kankerpatiënten. De Stoelemat is aan de Wester singel. Informatie en reserve ringen: 0164-258116 of 076- 5145366. Hardrijder raakt rijbewijs kwijt COLIJNSPLAAT - Een 35-jari- ge man uit Middelbeers moest maandag zijn rijbewijs inleve ren nadat hij was betrapt om een forse overschrijding van de maximumsnelheid op de N256 bij Colijnsplaat. De man reed 128 km per uur terwijl er 70 ge reden mag worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 34