Koopzondag levert weinig op Antillianen ruiken op Goese school aan beroepsonderwijs PZC Dodelijk ongeval op spoorovergang schokt Eindewege Weg vissen oesters is voor ZMF geen uitgemaakte zaak Ouderen kunnen volop bewegen bij zorgcentra zeeland 17 Funshoppen Teckeldag in Oud Gastel Personeel Van den Akker wil sociaal plan dinsdag 18 april 2000 rioor Willem van Dam Hij op zondag funshoppen? Van der Linde schudt resoluut het hoofd; geen denken aan. „Daar krijgen ze me niet voor. Ik houd van rust en gemak. Ik kan niet tegen die mensenmassa's. De enkele keer dat ik naar Rotterdam ga, doe ik dat zaterdagsmorgens vroeg. Lekker rustig, snel klaar en gauw weer terug." Sedert de verruiming van de winkel tijden is funshopping (ja gezellig, met het hele gezin 's zondags naar de win- kelgoot) zo langzamerhand een be grip geworden. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag is het elke zondag dringen rond een parkeerplek en wringen in de wa renhuizen. Zo erg is dat in Zeeland nog niet. Maar ook in deze provincie rukt het fenomeen op. In steden als Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Goes worden met zekere regelmaat koopzondagen gehouden. Wie is echter gebaat bij die extra win keldag? Uit een recent (landelijk) on derzoek bleek, dat de helft van de Ne derlanders geen enkele behoefte heeft aan een zondags uitstapje naar het winkelcentrum. En wat misschien nog belangrijker is: de winkeliers zelf profiteren er niet of nauwelijks van. Hun gemiddelde omzet steeg welis waar met enkele procenten, maar die omzetstijging kan vrijwel geheel wor den weggestreept tegen de extra per soneelskosten. Concurrentie Desondanks lijkt de ontwikkeling niet te stuiten. Steeds meer midden standers voelen zich door de concur rentie gedwongen hun winkeldeuren des zondags van het slot te doen. W, A van der Linde, regionaal verte genwoordiger van MKB-Nederland (de belangenbehartigingsorganisatie van het midden- en kleinbedrijf) in Zeeland: „Ik ken een situatie van een bakker, bij wie aan de overkant een benzinestation staat. Die benzine pomphouder begon op zondag brood te verkopen. Wat moet zo'n bakker dan doen: zijn winkel gesloten houden en zijn handel laten liggen? Dat zijn geen eenvoudige beslissingen." Veel zelfstandige Zeeuwse onderne mers, weet Van der Linde, hebben het moeilijk met die koopzondagen. „Dat is ook wel begrijpelijk. Als man en vrouw samen een winkeltje hebben en ze zijn al van maandagmiddag tot en met zaterdag open, dan kan zo'n extra winkeldag een groot probleem ople veren. Een andere aspect is de geloofsover tuiging; er zijn tal van ondernemers W. A van der Linde van MKB-Nederland: „De druk op middenstanders om vaker open te zijn wordt alsmaar groter." die uit principiële overwegingen zeg gen: ik ga absoluut niet op zondag open. Het betekent uiteindelijk dat de ene helft van de ondei-nemers op zo'n koopzondag wel open is en de andere helft niet. En dat is geen goede zaak natuurlijk; een winkelstraat waarvan de helft van de winkels dicht is, is niet aantrekkelijk voor de consument." Het wordt dus nooit écht iaat met die koopzondagen in de Zeeuwse steden Van der Linde: „Het houden van een koopzondag is niet alleen een kwestie van winkels open gooien. Het heeft ook te maken met zaken als: kan ik mijn auto makkelijk kwijt, is er een adequate horeca die erop inspeelt - dat hele funshoppen hangt daarmee samen. Ais er maar genoeg activitei ten zijn. dan komen de mensen wel." Vrijwel geen onderwerp in Nederland dat zoveel discussie oproept als de openingstijden van winkels. In Den Haag hoeft maar één parlementariër de vinger op te steken en te roepen dat de sluitingstijden met een uurtje ver vroegd dan wel verlengd dienen te worden en er ontstaat een heus Pu bliek Debat. „Klopt", knikt Van.der Linde. „Dat is typisch Nederlands. Vergelijk het maar met het Neder lands elftal. Iedex-een weet welke spe- lers er opgesteld moeten worden en welke niet. En na afloop van de wed strijd heeft iedereen commentaar. Dat is met dit sooxf. zaken ook. Iedereen meent er verstand van te hebben en roept maar wat, zonder zich te verdie pen in de achtergronden." Veel consumenten, zegt Van der Lin de, hebben vrijwel geen weet van de problemen die de koopzondag vooral voor de kleinere neringdoende met zich meebrengt. Financieel wordt de winkelier van zo'n extra winkeldag nauwelijks wijzei". „Het is gewoon een verplaatsing van de omzetten. Men sen kopen niet méér, ze doen hun inko pen op andere tijdstippen. Dat hebben we in feite ook gezien met de koop avonden, die hebben evenmin tot meer omzetten geleid. foto Marijke Folkertsma Op den duur, redeneert Van der Linde, zou diezelfde consument wel eens de dupe kunnen worden van zijn voort durend geroep om meer koopavonden en koopzondagen. De druk op middenstanders om vaker open te zijn wordt alsmaar groter. Daardoor moeten ze nog harder wer ken, ze hebben hogere lasten en nau welijks meer omzethetgeen uiteinde lijk leidt tot een lager x-endement. met alle gevolgen van dien. Ze hebben steeds meer moeite het hoofd boven water te houden, de kinderen zien het gesappel van hun ouders aan enprak- kizeren er niet over de winkel over te nemen met als gevolg dat de zaak uit eindelijk definitief dicht gaat. Degro- te winkelketens vullen die gaten op, waardoor alle winkelcentra er het zelfde uitzien. En daar zit niemand op te wachten. door Michelle Koek EINDEWEGE - De spoorweg overgang in Eindewege, waar vrijdag een negentienjarige au tomobilist omkwam, is volgens omwonenden onveilig. Hoewel de gemeente Goes, politie en de Nederlandse Spoorwegen de overgang (met knipperlichten, maar zonder slagbomen) niet als gevaarlijk zien, heeft de buurt de schrik flink te pakken. „Het was afschuwelijk, ik kon er niet van slapen." De gemeente is niet als eerste verantwoordelijk voor veilig heid op spoorwegovergangen. Daarvoor moeten de Neder landse Spoorwegen zorgen, die het op hun beurt weer uitbeste den aan Railinfrabeheer in Nij megen. De gemeente kan de Spooi"wegen wel verzoeken spooi'bomen te plaatsen, maar zag daar tot op heden geen aan leiding toe. Burgemeester D. J. van der Zaag: „De gemeente heeft geen klachten over onveiligheid ge kregen. In de zeven jaar dat ik burgemeester ben, zijn er niet eerder noemenswaardige onge lukken gebeurd. Of dit tragische ongeval aanleiding is om de Spoorwegen alsnog aan te spo ren om bomen te plaatsen, moet onderzocht worden." Normen De Nederlandse Spoorwegen hanteren veiligheidsnormen die onder meer afhankelijk zijn van bevolkingsdichtheid en ver keersdrukte. Of de NS naar aan leiding van dit ongeval maatre gelen treffen in Eindewege, is vooralsnog onbekend. Bij Rail infrastructuur was niemand be- reikbaar voor commentaar. Volgens politiewoordvoerder J. Van Mourick valt het met de onveiligheid wel mee. „Op de spoorwegovergang is een derge lijk ongeluk niet eerder voorge komen. Ik kan me voorstellen dat de omgeving geschokt is en de overweg acuut als onveilig typeert. Wanneer iemand uit de bocht vliegt en tegen een boom tot stilstand komt, wordt die bocht gelijk als gevaarlijk be schouwd. Maar dat kan net zo goed aan het rijgedrag van de bestuurder hebben gelegen. Dit soort situaties zijn altijd moei lijk in te schatten." Mevrouw J. Bakker woont aan de Arendstraat in Eindewege. Vrijdagavond verstoorde een enorme knal de rust in huis. Op dat moment werd de auto van een 19-jarige pizzakoerier door de intercity Amsterdam-Vlis- singen geraakt. „Het was ver schrikkelijk. Mijn man en schoonzoon gingen naar het spoor, vonden de jongen en 'heb ben hem afgedekt", zegt me vrouw Bakker. Denderen Mevrouw N. Maris woont ook aan de Arendstraat. Haar man is de schoonzoon van mevrouw Bakker. „Ik woon al negentien jaar langs het spoor en ben me opeens weer bewust van alle treinen die voorbij rijden. Elke trein voel ik in mijn buik dende ren. Mijn achtjarige dochter mocht sinds kort alleen over de overweg. Dat privilege heb ik voorlopig maar 'weer terugge draaid." Beide vrouwen vinden de spoor wegovergang gevaarlijk. Vol gens mevrouw Bakker gebeuren er regelmatig ongelukken. ,Twee jaar geleden b o tste er nog een meisje met haar brommer tegen een trein." Mevrouw Ma ids: „Zeker als de zon schijnt zie je de rode lichten niet." Maar ze denkt ook dat mensen blind zijn voor het gevaar. „Veel mensen naderen de over gang met een te hoge snelheid. Ik ga er dagelijks een paar keer overheen. Ik ken de gevaren en zelfs ik rijd soms te vlug over het spoor. Iemand die hier niet van daan komt, schat het gevaar wellicht nog moeilijker in." Valt mee Mevrouw A Maale woont aan de Domeinplaatweg in Eindewege. Volgens haar valt de onveilig heid wel mee. „De Spooiwegen hebben door de jaren heen al en kele aanpassingen gedaan om het gevaar zoveel mogelijk te beperken, zoals het aanpassen van de alarmlichten. Dus om de NS nu een vexwi j t te maken.Ik vind het ongeluk erg triest. Ik heb zelf meiden in die leeftijd en zo'n ongeval zet je wel aan het denken. Voor ouders is dit ver schrikkelijk." door Harmen van der Werf GOES - De Zeeuwse Milieufe deratie (ZMF) staat niet direct afwijzend tegenover het weg vangen van Japanse oesters uit de Oosterschelde. „Maar het moet wel eerst duidelijk zijn dat het echt nodig is", stelt ZMF- medewerker Th. Kramer, „en het wegvissen geen blijven de schade veroorzaakt." k Smaal, hoofd schelpdiei'on- derzoek van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) in Yerseke, pleitte vorige week voor het wegvissen van Japanse oesters uit de Oosterschelde. De oesters zijn zo langzameihand een plaag aan het worden. Ze /erdringen inheemse schelpdie ren, zoals kokkels, en vogels hebben er niks aan. Is eten geen Japanse oes ters, omdat die niet kapot te krijgen zijn. „Een ongewenste en onnatuur lijke ontwikkeling", noemde Smaal kortweg de opmars van de Japanse oesters, die in 1965 door oesterkwekers is geïmpoi'- teerd nadat de Zeeuwse platte oesters in de strenge winter van |1963 het loodje hadden gelegd. Werkgroepjes Kramer van de ZMF onderkent het probleem. „Het kwaad is echter al geschied. Er is spi-ake van een natuurlijke, spontane ontwikkeling. De vraag is of dit wel kan wor den teruggedraaid. Ik wil daar eerst goed over discussiëren." Hij stelt voor een apart werk- OUD GASTEL - De Nederland se Teckelclub, regioafdeling •Voord-Brabant en Zeeland, houdt zaterdag 22 april een ver zorgingsmiddag voor teckels in Oud Gastel. Ervaren trimsters leren de be zoekers de kneepjes van het vak. Ook de verzorging van nagels, tanden en oren komt aan de or de. De deelnemei"s kunnen desge wenst het geleerde direct in de praktijk brengen. De middag vindt plaats 't Veer huis in Oud gastel en duuit van twee tot ongeveer vier uur. groepje op te richten van het be stuurlijk oveiieg dat over de Oosterschelde gaat, waarbij een onderzoeker als Smaal kan worden betrokken. Vertegenwoordigers van mos sel- en kokkelvissers steunen het pleidooi van Smaal. „Hij heeft groot gelijk", vindt seci-e- taris J. Holstein van de kokkel- sectoi". „Japanse oesters eten hetzelfde voedsel als kokkels en mosselen. Maar ook recreanten hebben er last van. Holstein is voor het wegvissen van Japanse oesters, van twee derde tot driekwart van het hui dige bestand. Hij stelt zich voor dat enkele kokkelschepen daar voor worden ingezet, die met speciale netten de taaie oesters kunnen opvissen. Betalen De hamvraag is wie dat gaat be talen. Voor het vlees van de ver wilderde Japanse oesters is nau welijks belangstelling, alleen bij Chinese restaurants. De schelpen kunnen wel worden gebruikt. „Als je ze maalt, heb je een prima grondstof voor de bouw." Na een eerste grote schoon maakbeurt is het, volgens Hol stein, mogelijk het oesterbe stand onder controle te houden door elk jaar één of twee kok kelschepen in te zetten. „Het al ternatief is dat er in de Ooster schelde overal oesterbanken ontstaan. De Oosterschelde kan dan wel tot Oestei-schelde wor den omgedoopt." Dat het slecht gaat met de kok kels in de Oosterschelde kan overigens niet alleen aan de op mars van Japanse oesters wor den toegeschreven, nuanceeif Holstein. De Oosterschelde is aan het veranderen door de aan leg van de stormvloedkering. Platen kalven af. En op platen in het mondinggebied staat meer stroming. Kokkels houden daar niet van. Holstein sluit niet uit dat juist Japanse oesters profiteren van de veranderingen in de Ooster schelde. Ze kunnen tegen een stootje, als ze zich eenmaal ergens hebben gevestigd. „En wie weet", geeft de vertegenwoordiger van de kokkelsector de discussie een andere draai, „bereiken Japan se oesters vanzelf een natuurlij k plafond, als de Oosterschelde over vele jaren weer in even wicht is." I. Shurmer (geheel links) en G. Jonis uit Curasao bekijken hoe leerlingen van De Wisselwerken. foto Willem Mieras door Rob Paardekam GOES - Het Praktisch Beroeps Onderwijs op Curacao ram melt aan alle kanten. Twee vertegenwoordigers van enke le scholen op het eiland kun nen er over meepraten. Ze zijn momenteel te gast op streek school De Wissel in Goes. Het bezoek van de twee Antil lianen aan Goes volgt op een reis die twee leraren van De Wissel vorig jaar naar Curasao maakten. „We komen eens kijken hoe al les hier gaat", legt I. Shurmer uit Curacao uit. De bedoeling is dat er uiteindelijk een pro ject wordt opgezet, dat voox-al als doel heeft de situatie op Curacao te verbeteren. De twee mensen uit Curacao vertegenwoordigen drie scho len van het zogenoemde Prak tisch Beroeps Onderwijs, te vergelijken met het onderwijs dat op De Wissel wordt gege ven. Het gaat daarbij om leer lingen die moeite hebben met theoretisch lesmateriaal. Dat de situatie op Curacao niet best is, ondervonden J. Heij- stek en J. Gemier van De Wis sel vorig jaar tijdens hun be zoek. „De voorzieningen zijn heel ex-g slecht. Eigenlijk is dat onbegrijpelijk voor een land dat bij het Nedexiandse ko ninkrijk hoort. De randvoor waarden voor goed onderwijs ontbreken volledig", zegt Heijstek. Volgens I. Shurmer, directeur van één van de scholen op Cu rasao, is dat niet het enige: „Wij zijn niet officieel erkend en dat is een groot probleem, want daardoor missen we een hoop financiële middelen. Het is voor ons heel belangrijk dat die erkenning er snel komt." Project Erkenning De schoolgebouwen op Cura cao zijn veel te klein en verke ren in deplorabele staat. Ook is er veel te weinig lesmateriaal. Met het op te zetten project willen de mensen uit Goes en Curafao meer politiek be wustzijn voor de situatie op het eilaxxd creëren. Maar ook moet er veel lesmateriaal en andere spullen naar Curacao. Heijstek: „Daarbij hopen we ook op de goodwill van scho len en bedrijven in Zeeland. Als er hier op een school ergens meubilair staat dat niet meer wordt gebruikt, zijn ze daar op Curasao heel erg blij mee." Het eerste tastbare resultaat van de uitwisseling tussen de scholen is inmiddels bereikt. Schoonmaakbedrijf Stoffels heeft toegezegd een leerpro ject over schoonmaken op te zetten op Curasao. Zij stellen daarvoor de materialen ter be schikking. „In de toekomst hopen we ook in de metaal, bouwkunde en groenvoorziening leermetho des in te voeren", legt Heijstek uit. De plannen voor het, project worden één dezer dagen op pa pier gezet en gaan vervolgens naar de Stichting Kans. Als deze het goedkeurt, volgt ex- een subsidie voor het project. „Maar zelfs als we die niet krijgen, gaan we door*", zegt J. Gernler van De Wissel. „We zijn hu al te ver om ineens te stoppen." door Roelf Reinders GOES - Slechts bij twee van de ruim veertig Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen kruinen bejaarden niet aan gymnastiek doen. Bij de rest van de tehuizen kunnen ouderen wel bewegen op muziek, gymoefeningen doen of balleurollen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zeeuwse Sportraad. De onderzoeksresultaten stem men M. Reijnders van de Sport raad tevi'eden. Maar bij ziekte en de vakantieperioden ont staan er volgens haar proble men. „Gymnastiek wordt gegeven door gediplomeerde la-achten. Als die door vakantie weg zijn, kan het gebeuren dat het recrea tief bewegen drie maanden stil ligt. Dat schiet dus niet op", zegt Reijnders In sommige tehuizen nemen de activiteitenbegeleiders de gym lessen ovex". „Maar die zijn opgeleid om met ouderen te knutselen en hebben te weinig achtergrondkennis als het om bewegen gaat", verklaart Reijn ders. Om deze reden heeft de Zeeuwse Sportraad in samen werking met de spox-topleiding CIOS in Goes een cursus recrea tief bewegen voor activiteiten begeleiders georganiseerd. De cursisten leren wat gevaarlijk is, welke oefeningen verant woord zijn en wat voor spelvor men er zoal zijn. Twaalf activi- teitenbegeleidex-s hebben de cursus gedaan. Volgens Reijnders is er veel meer belangstelling voor de cursus dan het aantal van twaalf sug gereert. Uit onderzobk is geble ken dat de helft van de verpleeg- en verzorgingstehuizen interes se heeft in sportscholing van ac tiviteitenbegeleiders. Volgens Reijnders zijn veel tehuizen bang voor oneerlijke concur rentie voor de gediplomeerde krachten die met de bejaarden bewegen. Eexx eerste werving voor de cursus leverde weinig op. Brief Nadat de Zeeuwse Sportraad in een brief uitlegde dat de cursus voor activiteitenbegeleiders niet is bedoeld om gediplomeer de krachten te ver-vangen, kon de Raad twaalf cursisten in schrijven. Reijnders: „Oneerlij ke concurrentie zit er nog altijd in. Maar dat is niet de bedoeling van de cursus. Het gaat ons erom dat ouderen ook bij ziekte en va kanties verantwoord kunnen bewegen." De Zeeuwse Sportraad is van plan over een tijdje de cursus nogmaals aan te bieden. „Van de tehuizen die belangstelling toonde, heeft nog maar de helft meegedaan." VLISSINGEN - De werknemers van sleep- en bergingsbedrijf Van den Akker in Vlissingen willen een sociaal plan. Ze vin den dat zo'xr vangnet moet wor den geconstrueerd nret het oog op de ongewisse toekomst van het bedrijf. Deze eis kwam maandagavond naar voren tijdens een bijeen komst van FNV Bondgenoten voor het personeel van Van den Akker. De aankondiging eerder op de dag van Smit Internatio nale, waax-van Van den Akker een onderdeel is, en de Unie van Reddings- en Sleepdienst (Union) nauwer te gaan samen werken en de belangen in el- kaars ondex-nemingen te willen vergroten, heeft de onzekerheid onder de medewerkers over de toekomst van het bergingsbe drijf alleen maar vergroot. Over de gevolgen die intensivering van de samenwerking kan heb ben, weigerden beide onderne mingen commentaar. De ondernemingsraden gaan zich de komende weken verdie pen in de consequenties van het voornemen van Smit Interna tionale en Union. Naar het zich laat aanzien zullen bij Van den Akker in elk geval vier arbeids plaatsen in de administratieve sector komen te ver-vallen. Bij beslissingen om alle activiteiten van Smit Internationale en Union in één onderneming on der te brengen, speelt waar schijnlijk de orderpoi-tefeuille van Van den Akker een rol, Het bedrijf is onderdeel van een aannemerscombinatie die in onderhandeling is met Rijkswa ter-staat over één totaal bestek voor de wrakopnximing voor de verdieping van de Westerschel- de.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 33