Emulsion verlaat hartje Zierikzee PZC Brug krijgt onderhoudsbeurt voor zomerse drukte losbarst PZC afeltje-Dek-Je trekt prijzen maaltijden op Schouwen gelijk f149,- Brogum betaalt vrijwilligers met concerten en consumpties Schouwen voelt niets voor veranderingen in armoedebeleid zeeland 15 fabrikant hakt knoop verhuizing door fietstochten oor senioren Voor de echte Voetballiefhebber! J§;'; I §|g|©: 1 Nü Toekomstvisie VVV komt later Fracties steunen klachtenregeling Flessendiefstal verijdeld Heteluchtkanonnen gestolen Bedrijfsfunctie kavel zwembad Bromfietsers verwonden bejaarde dinsdag 18 april 2000 ,iorMarqreet van den Broek URIKZEE - Emulsion Hol- Dd heeft definitief besloten O de locatie aan de Scheeps- ■ramerdijk in Zierikzee te ver- iten. Juridisch adviseur van de mulgatorenfabrikant M. L. [nisman verwacht voor de zo- ier te weten wanneer het be- jiijf precies verhuist. In overleg act provincie, gemeente en de lojectontwikkelaar wordt nu cschaafd aan het gunstigste ccnario voor alle belangheb- enden. let bedrijf wil verkassen naar iet plaatselijke bedrijventer- aan de Straal weg. „Het esluit om te verhuizen is geno- •en; de vraag is alleen nog wan- seer. Het wachten is op het mo- jent dat alles in elkaar grijpt", jeldt Huisman. Met de ver plaatsing van Emulsion gaan olgens hem veel organisatori sche kwesties en investeringen epaard. Emulsion verhuist nu igenlijk eerder dan gepland. Als de gemeente en de provin ce er niet op aan hadden edrongen, was het bedrijf mis kien pas over tien jaar ver- laatst", legt Huisman uit. inulsion is deels een Deens be- rijf en heeft dus te maken met uitenlandse investeerders, luisman: „Als je daar tegen we gaan eerder dan ver acht naar een andere locatie, mdat de gemeente en de pro- incie dat zo graag willen, dan ZIERIKZEE - Het comité Fiets tochten Senioren Schouwen- luiveland begint 2 mei weer letfietsroutes voor vijftig- lussers. )e rustige fietstochten over het iland vinden plaats op dins- !agavonden, onder begeleiding ran het Rode Kruis en een be- emwagen. Er wordt gekoerst ot 5 september. Het volledige ietsprogramma is verkrijgbaar de Stichting Welzijn Oude en De eerste tocht start 2 mei anaf sportpark Den Hogen Hok in Zierikzee. Deelname ost2,50 gulden. heb je wel iets uit te leggen." Het is één van de redenen dat het be drijf de kosten die met de hele operatie gepaard gaan, zo laag mogelijk wü houden. Emulsion voert daarover op dit moment overleg met verschillende par tijen. Met de gemeente Schou- wen-Duiveland is het bedrijf in gesprek over de kosten van de verhuizing. De gemeente is be reid ruim 2,5 miljoen bij te dra gen aan een verplaatsing van het bedrijf naar de Straalweg. Met de provincie wordt gespro ken over de sanering van de grond onder het bedrijf. Die raakte vervuild in de periode dat de Zierikzeese gasfabriek er nog stond. „Het gaat dus om ou de verontreiniging, die door een lokaal overheidsbedrijf is ver oorzaakt. We zijn nu in overleg met de provincie om het pro bleem op een zo goed mogelijke manier op te lossen", aldus Huisman, die aangeeft dat ook zakelijke belangen hierbij een rol spelen. Bovendien wordt ge probeerd om de sanering af te stemmen op het toekomstig ge bruik van het terrein. Appartementen Projectontwikkelaar Willem- sen Minderhoud uit Capelle aan de IJssel heeft al een plan klaar liggen om woningen op het ter rein neer te zetten. Het bureau heeft het voorstel ingediend om veertig woningen te bouwen, waarvan een groot deel appar tementen. „Binnenkort gaan we om de tafel zitten met de ge meente om te praten over de nadere invulling van het type woningen", aldus een woord voerder van de projectontwik kelaar. Huisman dicht Willem- sen Minderhoud een voortrek kersrol toe in de afwikkeling van de hele operatie. „Emulsion heeft veel contact met dat pro jectbureau en ziet het als een goede partij om de grond aan te verkopen." Helemaal rond is de deal echter niet. De adviseur stelt vast dat de he le operatie in goed overleg ver loopt. „Maar het gaat wel om gelden van anderen. Daarom moet er heel secuur mee worden omgegaan. Als het nou niet de gemeente maar een commerci eel bedrijf was dat onze grond had vervuild, en ons vervolgens weg wilde hebben, dan zou dit proces heel anders verlopen." De onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de Grevelingensluis bij Bruinisse worden voor de zomer afgerond. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans BRUINISSE - De brug over de Grevelingensluis bij Bruinisse wordt onder handen genomen voordat de zomerse drukte losbarst. De dienstkring Noord- en Midden-Zeeland van Rijks waterstaat is maandag begon nen met een grote onder houdsbeurt. Om het wegver keer zo min mogelijk te hinde ren, wordt het werk 's avonds en 's nachts uitgevoerd. De hoofdrijbaan vanaf de afslag naar Aquadelta bij Bruinisse tot aan de Westkop van de Gre- velingendam, was maandag avond vanaf 21 uur enkele uren gestremd vanwege perio diek onderhoud aan de ophanging van de brug. Het verkeer werd tijdens de werk zaamheden omgeleid via de parallelweg langs de N59. De hoofdlij baan wordt vandaag weer vrijgegeven voor het ver keer. Tussen middernacht en 's ochtends 4 uur is de parallel weg gestremd.Binnenkort worden nieuwe waarschu wingsborden voor de brug in gebruik genomen. Deze zijn uitgerust met een dubbel in plaats van een enkele knipper licht en een retro-reflecteren- de laag. Het laatste is bedoeld om de zichtbaarheid van de borden in de avonduren te ver beteren. De nieuwe borden staan al op hun plaats en zijn 1 inmiddels voorzien van beka beling. maar staan achter de oude borden. De nieuwe bor den worden getest, voordat de oude weggehaald worden. loor Piet Kleemans ZIERIKZEE - Maaltijdver- llrekker Tafeltje-Dek-Je gaat eleidelijk de maaltijdprijzen heel Schouwen-Duiveland elijktrekken. lissen de prijzen van een maal- jd in Zierikzee en Brouwers laven zit nu nog ruim anderhal te gulden verschil. Het gelijk- rekken van de prijzen maakt mderdeel uit van een algehele iarmonisatie van de positie van silandelijke verenigingen en tiehtingen. Voor de samenvoe- óng van de zes Schouwse ge beenten in 1997 tot één ge- leente Schouwen-Duiveland vas het heel goed mogelijk dat en Brouwse muziekvereniging ninder subsidie kreeg dan een «llega-vereniging in de rijkere emeente Westerschouwen. letzelfde verhaal geldt ook :oor de verschillende vestigin gen van Tafeltje-Dek-Je. Een paar jaar geleden kregen de irijwillige bezorgers van de maaltijden in Westerschouwen 54 cent per kilometer, terwijl him collega's in Zierikzee het met vier cent minder per kilo meter moesten doen. Dat is in middels gelijkgetrokken. De vrijwilligers van Tafeltje-Dek- Je Westerschouwen, Brouwers haven en Zierikzee krijgen allen 60 cent per kilometer. Daarmee zit de gemeente Schouwen-Dui veland nog steeds onder de lan delijke norm die vastgesteld is op 68 cent per kilometer. Voorzitter J. A Fonteine van Tafeltje-Dek-Je Zierikzee maakt er vooralsnog geen hals zaak van. „Hoofdzaak voor ons is dat er in ieder geval geen on gelijkheid meer is tussen Tafel- tje-Dek-Je Zierikzee en onze collega's in Westerschouwen." Fonteine stelt tevreden vast dat de samenwerking tussen de Ta- feltje-Dek-Je's Westerschou wen, Brouwershaven en Zierik zee verbeterd is. „We hebben voor het j aar 2 0 0 0 een gezamen lijke begroting bij de gemeente ingediend. Aan volledige har monisatie, voor betreft onder meer genoemde eenheid van prijzen, wordt achter de scher men hard gewerkt, stelt Fontei ne. „We zijn stapje voor stapje bezig om samen met de gemeen te die harmonisatie te realise ren. Dat vergt tijd." Ondertussen gaan de vrijwilli gers van Tafeltje-Dek-Je Zie rikzee onverdroten voort. In 1999 maakten gemiddeld hon derd mensen per dag gebruik van de maaltijdservice. In totaal werden ruim 32.000 maaltijden verstrekt. Het fenomeen Tafel tje-Dek-Je dateert uit 1969. Be gin j aren negentig steeg het aan tal klanten van Tafeltje-Dek-Je explosief. Advertentie REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl M. Modde (chef) M.G. van den Broek P. Kleemans F.F.A.M. van Loon A.M.L. Pankow R.H.N. Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118)484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl ÖJ i*j, qy, Toestel met Mobiele Telefoonkaart Totaal f 80,- beltegoed - Gratis 3 maanden abonnement op Voetbal International t.w.v. f 47,75 Unieke videoband met hoogtepunten uit de KPN Telecompetitie Maurice van den Nouweland is een van de weinige vrijwilligers bij Brogum die met de lichtinstallatie overweg kanfoto M a rij ke Fo I ke rts m a Bel gratis 0800-1515 of kijk op internet: www.primafoon.nl door Ali Pankow ZIERIKZEE - Lisa Hogerheide (19) windt er geen doekjes om. Dat ze voortaan in Brogum, het podium voor muziek en theater in Zierikzee, gratis alle popcon certen mag bezoeken, speelde best mee bij haar beslissing zich in te zetten als vrijwilliger voor deze organisatie. Een gratis muntje voor een consumptie voor elk half uur dat je hier werkt, is ook mooi meegeno men. Ze vindt, het vooral leuk om nauw betrokken te zijn bij Brogum en er heel veel mensen te ontmoeten. Die argumenten gelden ook voor de achttienjarige Miriam Andriaanse. Haar vrijwillige inzet achter de bar in Brogum komt overeen met haar regulie re werk in de horeca, waar ze ui teraard wel voor betaald krijgt. Groot voordeel in Brogum is dat de diensten te overzien zijn. „Hooguit anderhalf a twee uur en dan neemt een andere vrij williger het weer van je over, terwijl ik in mijn werk vaak van vroeg in de avond tot heel laat bezig ben." Veel organisaties zouden jaloers zijn op Brogum met zijn circa zestig vrijwilligers. „Dat is ook niet weinig", erkent coördina tor Ton van deRepe. „Maar alles bij elkaar genomen heb je voor de voorbereiding en de avond zelf ook zo'n vijftien mensen no dig en dat gemiddeld twee a drie keer per maand." Zijn toelich ting geldt als verklaring waar om Brogum de komende tij d met hernieuwde energie vrijwilli gers wil werven. Volgens Antoinet Wisse (31) gaat het vaak om verantwoor delijk werk, dat alleen door er varen krachten kan worden ge daan. zoals het afsluiten na een optreden. Zelf is Wisse al vier jaar intensief bij Brogum be trokken. Zij coördineert het bargebeuren en stelt ook de schema's voor de vrijwilligers op. „Eigenlijk bemoei ik me met alles, want ik kan nou eenmaal geen dingen half doen", zegt ze zelf. Voorkeuren Jongeren hebben zo hun voor keuren, ervaart Wisse. Voor op tredens van populaire groepen is het meestal niet moeilijk vol doende vrijwilligers te krijgen. Bij onbekend talent willen er weieens gaten in het schema vallen. Wisse benadrukt dat er natuur lijk voorwaarden gelden voor de vrijwilligers. Met één keer een bardienst of een muntenver- ZIERIKZEE - De toekomstvisie van de VW Schouwen-Dui veland laat nog even op zich wachten. Het bestuur wilde de plannen aanvankelijk vanavond aan de leden presenteren. Daags voor de bijeenkomst werd evenwel duidelijk dat een aantal belangrijke gegevens nog ontbreekt, danwel 'niet openbaar mag worden gemaakt'. Directeur B. Roessingh van de VW wilde maandag geen toelichting geven op de gerezen problemen. Die uitleg volgt uiterlijk donderdag 20 april. ZIERIKZEE - De Schouwse politieke fracties steunen de in stelling van een interne klachtencommissie unaniem. Dat bleek maandag in een vergadering van de commissie Algeme ne en Interne Zaken. In een nadere uitwerking van het voor stel worden de bevoegdheden van de huidige klachtencoördi nator K. de Vlaam nauwelijks ingeperkt. De commissie zal te vens uit onafhankelijke leden bestaan. Na deze aanpassingen op het oorspronkelijke voorstel gaven maandagavond ook de fracties van de SGP/GPV en GroenLinks hun fiat aan het voorstel van B en W. D eze fracties vreesden in februari nog dat de instelling van een klachtencommissie de afstand tussen de klagende burger en gemeente alleen maar zou vergroten. Ook de gemeentelijk ondernemingsraad was aanvankelijk deze mening toegedaan. SIRJANSLAND- Bij een bedrijfsgebouw aan de Kerklaan in Sirj ansland is maandag tussen 43 0 en 53 0 uur een poging ge daan om veertien kratten met lege flessen te stelen. Eén van de daders werd echter betrapt toen hij in een wachtende auto wilde stappen. De gewaarschuwde politie hield de auto even later op de Lageweg staande. De daders, een 38-jarige inwo ner uit de gemeente Roosendaal en een 40-jarige inwoonster uit de gemeente Rucphen, zijn aangehouden en ingesloten. GOES - Uit een loods aan de Scottweg in Goes zijn dit week einde twee heteluchtkanonnen ontvreemd. De eigenaar ont dekte de diefstal op maandagochtend. De daders hebben de kanonnen ontmanteld en vervolgens weggenomen. De waar de bedraagt enkele duizenden guldens. De diefstal moet tus sen vrijdag en maandagochtend hebben plaatsgevonden. VLISSINGEN - Als het Sportfondsenbad Baskensburg in Vlissingen wordt gesloopt, dan houdt het Vlissingse college van B en W rekening met een bestemming als stedelijk bedrij venterrein. De gemeenten Vlissingen en Middelburg werken samen aan de ontwikkeling van een stadsgewestelijk zwem bad, dat in het industriegebied Vrijburg moet komen. Op dit onderdeel, dat deel uitmaakt van het ruimtelijk plan stedelijk gebied Walcheren 2010, kan nog tot en met 19 april worden gereageerd. TERNEUZEN - Een 80-jarige fietser is zondagmiddag om omstreeks half twee lelijk ten val gekomen, toen twee tege moetkomende bromfietsers hem aanreden op het fietspad aan de Rooseveltlaan in Terneuzen. De bejaarde Terneuzenaar liep diverse kneuzingen en een gebroken rib op. De bromfiet sers reden achter elkaar aan op de linkerhelft van het fietspad en zagen de fietsende oude man vermoedelijk niet op tijd. De voorste, een 17-jarige jongeman uit Terneuzen, kon niet meer uitwijken en botste tegen de man op.De 16-jarige kon ook niet meer op tijd remmen en viel over beiden heen. koop draaien, krijg je niet zo maar een seizoen lang gratis en- trée. „Logisch", vinden Lisa en Miriam die zelf toch minstens twee keer per maand staan inge roosterd. Lichtinstallatie Op Maurice van den Nouweland (16) wordt veelvuldig beroep ge daan. Hij is één van de weinige vrijwilligers, die met de lichtin stallatie overweg kan. „Aan technische medewerkers heb ben we werkelijk gebrek", be nadrukt Van de Repe. „Ze blij ken niet zo eenvoudig te vinden en de jongeren die over de nodi ge technische deskundigheid beschikken, hebben tal van an dere besognes." Ter verbetering van die situatie biedt Brogum belangstellende vrijwilligers in september een lichtcursus aan onder leiding van scenograaf John Meuldijk uit Zonnemaire. Naast inzet voor de reguliere ac tiviteiten bij Brogum, is er ook behoefte aan vrijwilligers die zich minstens twee dagdelen willen inzetten tijdens het Any- wavefestival op 1, 2 en 3 juni. Lisa en Miriam snappen eigen lijk niet waarom niet veel meer jongeren zich bij Brogum als vrijwilliger aanmelden. „Blijk baar beseffen ze niet hoe leuk het hier is." door Ali Pankow ZIERIKZEE - Financiële extra- tjes voor uitkeringsgerechtig den vervallen zodra deze men sen weer aan het werk gaan. Hun salaris weegt meestal niet op tegen het gemis van deze voordeeltjes, zodat betrokke nen er zelfs financieel op ach teruitgaan als ze weer aan het arbeidsproces deelnemen. Wet houder D. van der Wekken (PvdA sociale zaken) van de ge meente Schouwen-Duiveland erkent het probleem, maar voelt er niet voor het gemeentelijk ar moedebeleid volledig op de hel ling te zetten. „Die zogeheten armoedeval is natuurlijk geen zwart-wit ver haal", benadrukt Van der Wek ken. „Er gaan nu van verschillende kanten stemmen op om alle ex traatjes in het kader van een ge meentelijk armoedebeleid maar af te schaffen. Dat is niet te recht. Er is immers een grote groep mensen die nooit uit dat circuit van uitkeringsgerechtig den komt. Voor hen zijn die ex traatjes wel degelijk van groot belang." Veranderingen Minister W. Vermeend van Soci ale Zaken vindt dat de gemeen ten veranderingen moeten doorvoeren in hun armoedebe leid, zodat het voor uitkerings gerechtigden aantrekkelijker wordt om aan het werk te gaan. Van der Wekken is het met de minister van zijn eigen partij eens, dat het mensen niet stimu leert weer te gaan werken als ze er financieel op achteruitgaan. „Voor sommigen speelt de sta tus van weer een baan hebben in belangrijke mate mee, maar voor bijna iedereen is toch ook een financiële stimulans van be lang." Volgens de wethouder moet ie mand minstens honderdveertig a honderdvijftig procent van het minimumloon gaan verdienen om de armoedeval te kunnen ontlopen. Extraatje Een voorbeeld van een extraatje in het kader van het gemeente lijk armoedebeleid is een bij drage tussen de tweehonderd vijftig en duizend gulden voor de aanschaf van duurzame ge bruiksgoederen, zoals een was machine of een koelkast. Ook is er een vergoeding mogelijk in de schoolkosten van jaarlijks 250 tot 350 gulden per kind. Aan het einde van het jaar is er een dou ceurtje variërend van honderd tot tweehonderd gulden, afhan kelijk van de gezinssamenstel ling. Alleen mensen die drie jaar of meer hebben geleefd van een bijstandsuitkering, komen voor deze extraatjes in aanmerking. Hier heeft de gemeente de richt lijn bepaald, het criterium is geen wettelijk voorschrift. Vol gens Van der Wekken hanteren veel gemeenten deze voorwaar de. Het betreft een zogeheten cate goriale bijstandsgroep. Voor deel is dat de toetsing simpel kan verlopen en betrokkenen niet met allerlei vragenlijsten en beoordelingscriteria worden lastig gevallen. Eenmalige premie Van der Wekken zegt voorstan der te zijn van een eenmalige premie voor mensen, die na langdurige werkloosheid toch weer aan het werk gaan. „Landelijk wordt bestudeerd hoe zo'n uitstroompremie inge voerd zou kunnen worden en als compensatie kan dienen voor het wegvallen van de extraatjes voor de uitkeringsgerechtig den." (Advertentie) NETWERKEN COMPUTERSYSTEMEN ACCESSOIRES voof bed7ii' en 'ia cu 1er nét iets meer computer Goes, Garizepoortstraat 22 Middelburg, Segeerssiraat 68 Oude Veerseweg 22c 0118-633233

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 31