V an Vollenhoven kraakt Hercules-onderzoeken OM vervolgt twee mensen voor discriminatie rond AZC Kolium Communicatie is achilleshiel bij rampoefening rot acht jaar cel geëist tegen rauderende dakdekkers ^teer geld voor het ipenbaar vervoer lij beleid tegen files binnenland Oorzaak aanwezigheid vogels onderbelicht Ingevallen oor slagregens Geld slachtoffers holocaust wordt nog dit jaar verdeeld Parkeerautomaten geplunderd Hasjbaron krijgt miljoenennota Leerstoel in Londen gered Politie Culemborg pakt loverboys Beschermde hagedis ligt dwars Tand kost leven an 200 biggen Oog in oog met replica voorvader Blunder met nier door negeren patiënt SGP-secretaris beticht van serie zedendelicten Ons recept t/m woensdag: pasta en verse tomaten ChTomaten CU Rundergehakt Grand'ltalia Sugo casa. AQ 3 halen, 2 betalen: ChTarwerogge, Allinson of grof volkoren zonnepit 5.78 Vers van 't mes: CU Boerenkaas oud 48+ dinsdag 18 april 2000 wrRichard Mooyman JISTERDAM - Het laten lig- mvan gemaaid gras is de oor- Jak van de ramp met een Her- Jestoestel, waarbij in juli |)6 op de vliegbasis Eindho- m 34 inzittenden omkwamen, ilgens Pieter van Vollenhoven inde Raad voor de Transport- ■iligheid trok het maaisel de igels aan die het Belgische toe- il fataal werden. Dit aspect is ilgens hem in het militaire on- nzoek sterk onderbelicht ge- <ven. in Vollenhoven uitte zijn kri- gisteren op een internatio nal congres in Amsterdam over isingen tussen vliegtuigen en gels. Hij vroeg zich hardop af het onderzoek door Neder- ndse en Belgische militairen tl kwalitatief voldoende en afhankelijk was. Hij riep Ifs de aanwezige vogeldes- indigen op om de oorzaak van i Hercules-ramp opnieuw te iderzoeken. »t dagenlang laten liggen van maaid gras trok op de vlieg- sis Eindhoven destijds meer gels aan dan gebruikelijk, zo jRGERVEEN - De avond- itsis gisteren rommelig verlo- a en ging gepaard met zeker ongevallen. Overvloedige re- nval in combinatie met de agstaande zon leidden tot on- lukken en bezorgden de poli- ihandenvol werk. de Haarlemmermeer was het ak op de A44 bij knooppunt irgerveen. Daar raakten in to il 63 auto's betrokken bij een ?ks kettingbotsingen. Nie- ind raakte gewond, it aantal files in de avondspits volgens het verkeersinf or- itiecentrum (TIC) beduidend ger dan op een doorsnee len- lag. Rond zes uur stonden er files met een totale lengte van 0 kilometer. de ochtendspits was dat 64 fi- en bijna 300 kilometer. ANP legde Van Vollenhoven na zijn toespraak uit. „Het eindrapport is daar vaag over. Er staat alleen dat er een verband 'lijkt' met het gemaaide gras, terwijl het laten liggen daarvan de werkelijke oorzaak is van het ongeluk." Het toestel raakte bij de landing in een zwerm vogels, waardoor twee of drie motoren uitvielen. Van Vollenhoven betwijfelt of de vliegbasis voorheen wel seri eus werk heeft gemaakt van het vogelprobleem. „Er staat in het rapport dat er al enige jaren een vogel verjaagbeleid wordt ge voerd, maar dat beleidsstuk vind je nergens terug. In mijn hart denk ik dat men het pro bleem in het verleden niet zo be langrijk vond." Tegenstrijdig Botsingen met vogels zijn vol gens Van Vollenhoven een ern stig probleem. Hij wees er giste ren op dat het aantal vliegbe wegingen op Schiphol de afge lopen 25 jaar met driehonderd procent is toegenomen, terwijl tegelijkertijd natuurgebieden worden uitgebreid en daarmee de vogelstand toeneemt. „Wei nigen realiseren zich, dat die twee belangen met name op vliegvelden zeer tegenstrijdig kunnen zijn." De luchthaven Schiphol regi streerde vorig jaar bijna twee honderd botsingen met vogels. Meestal blijft de schade be perkt, maar een enkele keer moet een vliegtuigvoortijdigte- rugkeren omdat er een motor uitvalt. Door verjagen en het onaantrekkelijk maken van de luchthaven voor vogels pro beert Schiphol het aantal bot singen verder terug te dringen. Kruispunt Volgens voorzitter L. Buurma van het International Bird Stri ke Committee verdient het pro bleem van vogelaanvaringen meer aandacht. Zowel interna tionaal als in Nederland. „Ne derland is namelijk een kruis punt van vogeltrekroutes." Uit radaronderzoek is gebleken dat grote groepen trekkende ganzen langs de Noordzeekust een ernstige bedreiging kunnen vormen voor het vliegverkeer. KLM-gezagvoerder R. van Eekeren bepleitte namens de in ternationale pilotenorganisatie Ifalpa meer maatregelen en we reldwijde regelgeving om de kans op vogelaanvaringen te beperken. GPD DEN HAAG - Het kabinet wil dat de eerste individuele uitke ringen aan slachtoffers van de holocaust dit jaar nog plaats hebben. Een werkgroep moet de verdeling van de 400 miljoen gulden die de joodse gemeenschap krijgt, uitwerken. Deze werk groep zal tussen de partijen coördineren en zonodig het geld ook uitkeren. Dit maakte het ministerie van Financiën gisteren bekend, aan de vooravond van het overleg in de Tweede Kamer over de te goeden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Naast de ministeries van Financiën en Welzijn zitten ook het Cen traal Joods Overleg en Platform Israël in de werkgroep. ANP ijmÉaüBee.: Hulpdiensten voeren bij de oefening voor de kust van Schevingen een reddingsactie met een helikopter uit. foto Theo Boh mers/GPD van onze redactie binnenland SCHEVENINGEN - Land- en zeehulpdien sten moeten beter met elkaar communice ren in geval van een grote ramp op zee. Dat bleek gisteren bij een grote rampoefening voor de Scheveningse kust. Hulpdiensten rukten daar uit voor een fictieve scheeps ramp. Zo'n 130 mensen waren bij de oefe ning betrokken. De redders deden alsof een groot zeeschip over een pleziervaartuig was gevaren. De opvarenden van dat kleine bootje lagen in zee, terwijl door de botsing de schepen on bestuurbaar dreigden te raken en de Sche veningse Pier dreigden te rammen. Daarom moest het Van der Valk-restaurant op de pier worden ontruimd. De meeste hulpdiensten waren vooraf inge seind, andere moesten spontaan opdraven. De Haagse brandweer, de GGD, politie, kustwachtcentrum, de reddingsbrigade en Norfolkline waren onder meer bij de actie betrokken. Door het samenstromen van al die hulpver leners bij de Scheveningse visafslag ont stonden enkele communicatieproblemen, ondervond oefenleider P. Glerum (brand weer Haaglanden). A Louwen van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) beaamde dat. „Ik zit al sinds 1991 bij de KNRM en dit is de eerste keer dat we zo grootschalig oefe nen. Er was zoveel mobilofoonverkeer dat je soms twee keer om informatie of ondersteu ning moest vragen. Maar uiteindelijk kwam alles op z'n pootjes terecht." ANP ROTTERDAM - De politie in Rotterdam heeft gistermorgen vier mannen aangehouden die ruim achtduizend gulden uit parkeerautomaten hadden gehaald. Een van de dieven wilde zich met een tas gevuld met vijf mille aan kleingeld uit de voe ten maken. De tas was echter zo zwaar dat de man niet ver kwam en door agenten in de kraag werd gevat. Drie andere mannen probeerden in een auto te vluchten. Ook zij konden worden aangehouden en bleken drieduizend gul den aan kleingeld bij zich te hebben. ANP HAARLEM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem wil dat een 5 8 -j arige Volendamse hasj baron bij na 3 3 milj oen gul den betaalt aan de Nederlandse staat. Volgens het OM heeft de man dat bedrag verdiend aan de handel in hasj. De rechtbank in Haarlem veroordeelde de Volendammer twee jaar geleden tot 4,5 jaar cel en 100.000 gulden boete. De recht bank achtte bewezen dat hij leiding had gegeven aan een ben de die sinds 1992 vele tonnen hasj uit Pakistan en Marokko naar Europa had verscheept. De drugs zaten verstopt in diep gevroren vis en garnalen. ANP AMSTERDAM - De toekomst van de leerstoel Nederlandse geschiedenis in Londen is gegarandeerd dankzij samenwer king tussen de Universiteit van Amsterdam en de University College Londen en steun van minister Hermans (Onderwijs). Dit meldde de Amsterdamse universiteit gisteren. De leerstoel aan University College, die sinds 1919 bestaat, werd bedreigd doordat vanuit Nederland geen subsidie meer be schikbaar was. Hij blijft in Londen gevestigd. Wel wordt in de toekomst meer samengewerkt met historici in Amsterdam, vooral met specialisten in de Gouden Eeuw. ANP CULEMBORG - De politie in Culemborg heeft twee mannen van 18 en 25 uit die plaats opgepakt, die mogelijk gewerkt hebben als zogeheten loverboys. De mannen worden ervan verdacht dat zij minderjarige meisjes tot prostitutie hebben gedwongen. Daarnaast zouden zij gehandeld hebben in hard drugs. Loverboys zijn mannen, die jonge meisjes verleiden met dure cadeaus en attenties. Ze doen alsof ze een serieuze relatie wil len onderhouden. Als het meisje eenmaal in hun ban is en voor een flink bedrag aan geschenken heeft geaccepteerd eist een loverboy dat het meisje 'terugbetaalt' als prostituee. De meis jes worden daarbij vaak zwaar onder druk gezet en bedreigd. Een woordvoerder van de politie wilde niet zeggen of er aan gifte is gedaan tegen de mannen vanwege het verleiden van jonge meisjes. ANP HELDEN - Na de korenwolf, de das en de knoflookpad ligt nu opnieuw een zeldzaam dier dwars in Limburg. De bescherm de geelgestipte levendbarende hagedis lijkt een streep te ha len door de aanleg van een fietspad door de bossen van Hel den. De provincie Limburg heeft het plan van de gemeente Helden vooralsnog niet goedgekeurd. Ze laat eerst onderzoeken of een verhard fietspad de beschermde hagedis in zijn bestaan kan bedreigen. In de bossen bij Helden wil de gemeente een verhard toeris tisch fietspad aanleggen. Het probleem daarvan is, dat bij zonneschijn het verharde dek van het pad lange tijd de warm te vasthoudt. De koudbloedige levendbarende hagedis vindt dat prettig en gaat op het pad liggen zonnen. Het diertje loopt vervolgens het risico geplet te worden door fietsers. ANP orNiko Hoffer JTPHEN - Een 39-jarige man t Doetinchem, die wordt ge in als leider van een bende mderende dakdekkers, hoor- gisteren voor de rechtbank in itphen acht jaar cel tegen zich i afgelopen jaren werden in thele land honderden, vooral zeer oude mensen, in totaal voor miljoenen guldens opgelicht.De oplichters boden aan de dak goot voor een tientje schoon te maken. Bij inspectie van het dak meldden ze vervolgens dat er al lerlei mankementen waren die 'onmiddellijk' verholpen moes ten worden: schoorstenen zou den lekken en dakpannen en muren waren stuk. De repara ties werden vervolgens niet of or Koos vart Wees SN HAAG - De bereikbaar- idsplannen van minister Ne- enbos zijn de laatste weken der politieke druk nog aan- mlijk bijgesteld. Daarbij is tracht het aandeel van het enbaar vervoer in de plannen ïhoog te krikken. Eerder was itelenbos met name vanuit dA en D66 gewaarschuwd tte veel 'nieuw asfalt' op gro- politieke problemen zou stui- ïtelenbos kreeg vrijdag in het binet de toezegging dat ze de mende jaren jaarlijks uit de levallers een miljard gulden tra mag besteden voor haar ti-filebeleid. Dat beleid be- lat naast de aanleg van tolwe- n en betaalstroken ook uit het leggen van heffingen aan au- nobilisten die in de spits ge- uik maken van de snelwegen. 1SSER - Door een brand in a varkensboerderij aan de usinkweg in Losser zijn giste- i tweehonderd biggen omge- men. De brandweer kon zo'n dieren nog op tijd uit de vuur- s redden. i brand ontstond gistermid- g rond half zes uur door over- rhitting van een machine die t voer voor de dieren moet rwarmen. vakensschuur moet als ver- 'en worden beschouwd. Het Jonhuisgedeelte kon door het grijpen van de brandweer be uden blijven. ANP Ook de aanleg van snelle rail verbindingen maakt er deel vanuit. In Den Haag wordt er vanuit ge gaan dat de verhouding tussen openbaar vervoer en wegen in de plannen van Netelenbos nu op zo'n 5 5/45 ligt. De regio's Den Haag en Utrecht zouden vooral aangestuurd hebben op een snellere aanleg van openbaar vervoersverbindingen naar de nieuwe wijken. Rotterdam en Amsterdam daarentegen wil den vooral extra wegen, of een snellere uitvoering van al ge plande wegen. In die regio's zijn nu enkele bestaande openbaar vervoerplannen aan het bereik baarheidsplan toegevoegd. Betaalstrook Het plan van de werkgeversor ganisatie VNO/NCW om langs de snelwegen vanaf de Belgi sche grens tot aan Schiphol een doorgaande filevrije betaal strook aan te leggen wordt niet in zijn geheel uitgevoerd. Wel zouden delen van het traject een betaalstrook krijgen. D 6 6-wooi'd voerder Bert Bak ker, die steeds heeft gezegd dat voor zijn partij de nadruk dient te liggen op openbaar vervoer, noemt een percentage van 45 procent voor nieuw asfalt nog steeds 'fors': „Wij hadden een voorkeur voor een lager aan deel, iets in de buurt van een kwart." Zijn collega Van Gijzel (PvdA) toont zich niet ontevreden. „Plet ziet er beter uit dan eerder deze maand." Van Gijzel wil echter eerst de exacte plannen van Netelenbos afwachten. Die worden over twee weken in het kabinet be sproken. GPD nauwelijks uitgevoerd, dikwijls omdat er helemaal niets aan de hand was. Soms zouden de ben deleden expres gaten in daken hebben gemaakt of stenen los gewrikt hebben om hun slacht offers te overtuigen. De rekeningen liepen op tot soms 40.000 gulden per woning. Als de mensen niet voldoende contant geld hadden, namen de dakdekkers hen mee naar een bank om geld op te nemen. De oude mensen zouden zijn 'geïn timideerd, bedreigd en over donderd'. Tegen de 19-jarige zoon van de hoofdverdachte werd vijf jaar cel geëist. Een an der bendelid hoorde drie jaar cel tegen zich eisen, waarvan één jaar voorwaardelijk. Deze week staan in totaal zes tien verdachten terecht, van wie vier minderjarigen. Ze behoren bijna allemaal tot één familie, of waren kennissen, die werkten via allerlei b.v.'s. In totaal zijn bijna vijftig verdachten aange houden. Bij de politie zijn 240 aangiften van opliching bin nengekomen. GPD AALSMEER - Een voorbijganger Iaat zijn hond kennismaken met enkele soortgenoten uit de pre-historie. Vooral de Trieeratops (links) ziet er toch wel wat gevaarlijker uit dan de gemiddelde hond van nu. De beelden van rond de 1400 gulden per stuk staan bij een decoratiehandel in de buurt van Aalsmeer. foto Ineke de Breet/ANP van onze redactie binnenland LEEUWARDEN - Het Open baar Ministerie (OM) vervolgt de woordvoerster van het comi té AZC Nee en de schrijver van een aantal ingezonden brieven in de Kollumer Courant wegens discriminatie. Justitie sluit niet uit dat ook de andere vier leden van het comité nog worden ge dagvaard voor discriminerende uitlatingen in een petitie. Volgens justitie legde de zegs vrouw van het comité in oktober vorig jaar een direct verband tussen asielzoekerscentra en misdrijven als verkrachting. Dat deed ze in een toespraak tij dens een demonstratie in het Friese Kolium. Ook wordt de vrouw beschuldigd van betrok kenheid bij het opstellen en ver spreiden van een petitie met een soortgelijke inhoud. „De dag vaarding komt voor mij niet on verwacht", reageerde de Friezin gisteren. Ze wilde verder geen commentaar leveren. Een 64-jarige lezer van de Kol lumer Courant heeft in een aan tal ingezonden brieven discri minerende uitlatingen gedaan over vluchtelingen en asielzoe kers, meent het OM. Volgens woordvoerder M. Verhaag duurde het onderzoek zo lang, omdat justitie alles exact wilde uitpluizen. „Vervolging voor van onze redactie binnenland VELDHOVEN - De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat een uroloog van het Sint Jo- zephziekenhuis in Veldhoven ernstig is tekort geschoten. De arts nam vorig jaar bij een be jaarde patiënt een verkeerde nier weg. In plaats van de door een tumor aangetaste rechter- nier, verwijderde hij de gezonde linkernier. Aanvankelijk werd aangeno men dat de arts de foto's van de nieren gespiegeld heeft bekeken en dat daardoor de vergissing is ontstaan. De Inspectie zet daar nadrukkelijk vraagtekens bij. De foto's hebben nauwelijks een rol gespeeld. De uroloog is er volgens de Inspectie van meet af aan van uitgegaan dat de tumor links zat, hoewel de patiënt, al tijd heeft beweerd dat hij daar geen pijn voelde. De Inspectie neemt het de arts ook kwalijk dat hij na de fatale operatie contact heeft opgeno men met de patiënt, hoewel was afgesproken dat hij dat niet zou doen. De raadsman van de patiënt en diens familie, P. Dingemans, is niet verbaasd over de conclusie. „Het is een bevestiging van wat we al wisten. Er is al erkend dat er sprake was van een fout." De patiënt maakt het volgens Dingemans 'niet geweldig goed'. ANP HOOFDDORP - De landelijk partijsecretaris van de SGP, een 54-jarige man uit Hoofddorp, is door het hoofdbestuur op non- actief gesteld. De man wordt er van beschuldigd dat hij over een lange periode zedendelicten heeft gepleegd. De SGP'er stond in het verleden als gemeenteraadslid in de Haarlemmermeer vooral be kend om zijn strijd tegen ho mo's, seksuele voorlichting en vrouwenemancipatie. Hij werd vorige week dinsdag aangehou den en is hij vrijdag vrijgelaten. Er volgt een strafrechtelijk on derzoek. De politie doet verder geen mededelingen. De SGP spreekt van een 'privé-zaak'. In 1992 moest hij als lid van de gemeenteraad zijn excuses aan bieden nadat hij homo's op één lijn had gesteld met bigamisten en pedofielen. GPD Advertentie voor 2.49 voor 7.98 discriminatie is een lastige ma terie", aldus Verhaag. Er kwam veel weerstand tegen een permanent asielzoekers centrum (AZC) in Kolium na de moord op Marianne Vaatstra. Hoofdverdachte destijds was een voormalig bewoner uit het bestaande asielzoekerscen trum. Deze Iraakse man bleek echter niets met de moord te ma ken te hebben. Geen spijt Hoofdredacteur A de Jong van de Kollumer Courant zegt geen spijt te hebben de bewuste inge zonden brieven te hebben gepu bliceerd. Hij stelt dat zijn krant de discussie heeft gekanali seerd, die justitie en de gemeen te met de bevolking hadden moeten voeren. De Jong meldt dat zijn krant de brievenschrijvers voor plaat sing van de epistels benaderde. „We wilden controleren of ra cistische motieven aan discri minerende uitlatingen ten gx-ondslag lagen. Meestal was het enkel om woede en kwaad heid af te reageren." ANP 500 gram van 500 gram 1-254.25 kilo, van i225 o.a. traditioneel, fles 690 gram Nil met gratis pak Grand'ltalia spaghetti t.w.v. 2.19 Serveertip: frisse tomatensla. Besprenkel in partjes gesneden tomaten met wat balsamico-azijn, olijfolie extra vierge en bestrooi de salade met fijngesneden bosui En onze lekker belegde boterham: 3 broden naar keuze van^6T kilo AA van -2ÜKT voor lD.i/U Deze aanbiedingen zijn alleen geldig met de AH Bonuskaart t/m 19 april a.s.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 3