Geen verplaatsing uitgaansoverlast Goesestraatweg dicht voor nieuwe asfaltlaag PZC lewoners spuien ideeën voor besteding wijkbudget PZC Tholen mag legaat Van 't Hof-Quist niet versnipperen zeeland 15 lastige stappers in Tholen-stad komen niet uit Sint-Annaland "ountrymuziek n De Stoelemat Expositie posters Fort Rammekens Riool werk bezorgt Ellewoutsdijk ongemak 'aasdienst Diamant met Indonesisch tintje Voor de echte Voetballiefhebber! Heteluchtkanonnen gestolen Hardrijder raakt rijbewijs kwijt Fracties eens met klachtenregeling Flessendiefstal verijdeld Toekomstvisie VVV komt later Bedrijfsfunctie kavel zwembad Strandjutten dinsdag 18 april 2000 Esme Soesman JOLEN - Het project Veilig litgaan in Sint-Annaland gaat anaf 1 mei officieel van start. inmiddels wordt ook in Tholen- iiad gewerkt aan het inperken fan de overlast die door stap pers wordt veroorzaakt. Van een [erschuiving van de problemen raii de ene naar de andere kern ;ri |s echter geen sprake. Dat is althans de overtuiging de Thoolse burgemeester H. A van der Murrnik, die daar over maandag van gedachten wisselde met leden van de ge meenteraad. De overlast die door inwoners van Tholen-stad icordt ervaren, lijkt eerder te maken te hebben met de veran deringen die hebben plaatsge bonden in het horeca-aanbod. de Kaaij is er een nieuwe c utgaansgelegenheid bijgeko- een. 56 Daarnaast kan het te maken li lebben met de horecaonderne- 4 cers zelf. Het is niet onze be- K loeling mensen over de brug te 1 agen of de horeca dwars te lig- 21 ;en, maar ondernemers moeten rel hun verantwoordelijkheid kagen", antwoordde Van der ilunnik naar aanleiding van u ragen uit de raad. )66, WD en PvdA kaartten gis- eren de mogelijke verschuiving t; an de stappersoverlast aan. 5mt-Annaland heeft al jaren te naken met spanningen tussen nwoners en uitgaanspubliek, k )aarom is er een speciaal pro leet in het leven geroepen en is er I oegewerkt naar een convenant L waaronder - zo vertelde Van der 1ERGEN OP ZOOM - In evene- e nentenhal De Stoelemat in Ber en op Zoom wordt tweede e laasdag 24 april het Internatio- laai Paas Country-Dance Fes- ival gehouden. üssen 13.00 en 19.00 uurzijn er u; ptredens van bekende coun- [y-artiesten, zoals Renegade, loxy, Wanted Badly en Bullet- roof. Daarnaast is er verkoop u an kleding en cd's. De opbrengt 1: an de middag is voor een goed oei, de zorg voor kankerpati- nten. Munnik in de raadsvergadering - alle betrokken partijen inmid dels hun handtekening willen zetten. Verschillende maatrege len moeten de problemen in dammen. Heeft het strengere beleid tot gevolg dat stappers hun heil nu in Tholen-stad gaan zoeken, was de vraag die door de fracties werd gesteld. In Tholen-stad heeft de ge meente inmiddels gesprekken gevoerd met bewoners en met horecaondernemers. Beide par tijen zijn tevens bereid met el kaar rond de tafel te gaan. Ook zijn er verschillende oplossin gen aangedragen. Welke in de praktijk kunnen worden ge bruikt, is volgens de burgemees ter nog niet helder. ,,We hopen dat met de gesprekken en mis schien met wat maatregelen de overlast binnen de perken kan worden gehouden." Het lijkt er op, zei Van der Mun nik voorzichtig, dat alle publi citeit en aandacht al iets van rust in het stadje heeft gebracht. De snelle aanpak van de ge meente oogstte overigens veel lof onder de raadsleden. Zo is precies de nota burgerpartici patie bedoeld, concludeerde CDA'erJ. P.Bout. RITTHEM - In Fort Rammekens bij Ritthem is tot en met 4 juni een expositie te zien van posters die gemaakt zijn door leerlingen van OBS De Vlieger uit Oost- Souburg. De leerlingen knipten, schilder den en tekenden de affiches als onderdeel van een project over het fort. Het oudste zeefort van West- Europa toont verder een exposi tie over de geschiedenis van Rammekens. Kunstenaars laten er regelmatig hun werk zien. In het natuurgebied Rammekens- hoek, waarin het fort ligt, kan gewandeld worden. Een gids verzorgt groepsrondleidingen in en om het fort. Fort Rammekens is tot 1 novem- ner elke dag, behalve maandag, geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Een aantal wegen is door de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. foto Willem Mieras door Esme Soesman ELLEWOUTSDIJK - Open gebroken wegen en een weg- omlegging om het dorp in te komen. Het riool in Ellewouts dijk wordt vernieuwd en dat levert de inwoners overlast op. De werkzaamheden duren acht weken. Geprobeerd wordt de Langeviele niet lan ger dan tweeënhalve week open te leggen. Deze weg geldt als toegangs weg van het Zuid-Bevelandse dorp. Automobilisten worden de komende tijd omgeleid via de Zeedijk. „Dat betekent on gerief", bevestigt J. Uitterhoe- ve, hoofd van de afdeling woonomgeving van de ge meente Borsele onmiddellijk. „Daarom proberen we dat zo kort mogelijk te houden, waarschijnlijk tweeënhalve week." De rest van de klus neemt zo'n twee maanden in beslag. „De klinkerbestrating moet er voor de zomervakantie weer liggen", aldus het afde lingshoofd. De riolering is dringend aan vernieuwing toe. Ook wordt een scheiding tussen vuil en schoon water aangebracht, waardoor schoon hemelwater niet automatisch terug stroomt in het riool. Dat heeft als voordeel dat er minder bre de buizen en een minder grote berging nodig zijn. Het water schap hoeft vervolgens minder water te transporteren naar en te veiwerken in de zuiverings installatie. Voor dat doel moe ten wel de Zomerstraat, Van Hattumstraat en de Markt worden opengebroken. De ge meente koppelt de klus aan het verbeteren van de bestrating. De Markt en een gedeelte van de Van Hattumstraat worden heringericht. Volgens Uitter- hoeve 'niets spectaculairs', maar eenvoudigweg het door middel van bestrating duide lijker aangeven wat de func ties zijn van dit gebied. Naast derioleringswerkzaam- heden die voor omwonenden zichtbaar zijn, wordt er ook aan het riool gewerkt zonder dat het wegdek direct open. moet. Dat gebeurt eveneens in de Van Hattumstraat, waar van een gedeelte van het riool met behulp van de kousmetho de wordt vernieuwd. Dit is het door middel van warm water verspreiden van een chemisch product in de rioolleiding. Het goedje rolt uit als een kous en verhardt, waarmee de riole ring een nieuwe binnenkant heeft. Hoe handig ook, de kousmethode is niet altijd toe pasbaar. Uitterhoeve: „Jekunt dat alleen doen als de riolering niet te onregelmatig ligt en als er niet te veel aansluitingen op zijn. Vandaar dat we deze me thode maar selectief toepas sen." f loor Ingrid Huibers I0ES - Het inhuren van een bo- j nendeskundige, het aankopen [f an een kunstwerk, een opfris- ursus verkeersregels, spelma teriaal voor kinderen en een in- emetaansluiting voor de wat ludere jeugd. Dat zijn de voor- lellen die bewoners van de ioese Polder maandagavond ndienden voor de jaarlijkse be- teding van vijftigduizend gul- en wijkbudget. let spelmateriaal kan gebruikt rorden voor de pleintjesactivi- eiten van het sportbuurtwerk FISSENKERKE - Op eerste aasdag, 23 april, wordt in de I Ipstandingskerk van Wissen- erke een dienst met een feeste- jk karakter gehouden. Mon Lafeber heeft de leiding en et kerkkoor onder leiding van an Heuseveldt zal haar mede werking verlenen. Organist is an Noordhoek. )e dienst begint om 10 uur. in de wijk. Daarmee worden kinderen gestimuleerd meer buiten te spelen. De internet aansluiting is voor de jeugd die samenkomt in De Mast. Een enthousiasteling oppert het idee om een stagiaire van een groenopleiding een toekomst plan te laten maken voor de bo men in de polder. „Als je op be paalde plekken een paar bomen weghaalt, kunnen andere exem plaren misschien mooi uitgroei en", meent ze. Het idee valt in goede aarde. Het is overigens dezelfde mevrouw die graag een kunstwerk in de wijk zou zien. Een opfriscursus voor fietsers en automobilisten in de buurt kan eveneens de goedkeuring van de zaal wegdragen. Het kan nooit kwaad mensen weer eens op de verkeersregels attent te maken, zo vinden de aanwezi gen. Nieuwe ideeën kunnen overi gens te allen tijden worden in geleverd bij het bestuur van de Stichting Wijkinfowinkel Goe- se Polder. „Het spelmateriaal voor de jeugd waar iedereen het mee eens was, kan wat ons be treft zo worden aangeschaft", zegt bestuursvoorzitter L. Ver- mue. Andere voorstellen moe ten eerst worden doorgerekend en indien nodig met de gemeen te worden besproken. Vermue: „Daar komen we in de najaars bijeenkomst nog op terug." Een meneer heeft een wel heel goedkoop idee. „Ik wil iets en het kost helemaal niets", kon digt hij opgewekt aan. Om daar na enigszins besmuikt te vragen of het raam soms open mag. Hennie Beekman trouwde zestig jaar geleden met Cornelis Galis. foto Willem Mïeras Advertentie REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt M. Koek E. Soesman te Vlissingen: A.A. van der Sluis (chef) N.F.C. Berkelder E.L. Ramakers M.J. van der Schot A. van Westen K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Toestel met Mobiele Telefoonkaart Totaal f 80,- beltegoed Gratis 3 maanden abonnement op Voetbal International t.w.v. f 47,75 Unieke videoband met hoogtepunten uit de KPN Telecompetitie door Ingrid Huibers KRABBENDIJKE - „Of het wennen was om in Nederland te wonen?" De 82-jarige uit Indonesië afkomstige Hennie Galis-Beekman schudt haar hoofd. „Ach nee, ik was blij dat alles daar achter de rug was." Precies zestig jaar gele den huwde ze de Nederlandse KNIL-soldaat Cornelis Galis (82). De eerste twaalf jaar van hun huwelijk woonde het echt paar in Indonesië. Een moei lijke tijd waar Hennie en Cor nelis liever niet te lang meer bij stil staan. „Ik zat altijd in angst dat Cornelis iets zou overkomen", zegt Hennie. Ze leerden elkaar kennen in 1938 tijdens de viering van de geboorte van Beatrix. Corne lis: „Niet alleen in Nederland, maar ook in Indonesië waren er optochten." Zijn vrouw vult aan: „Ik stond aan de ene kant van de straat en Galis aan de andere. Daar tussen door trok de stoet voorbij. We hadden oogcontact en toen was het snel gebeurd." Eind jaren vijftig kwam het stel naar Nederland. „We kre gen in eerste instantie geen huis. Daarom hebben we aan vankelijk in Blerik in een nis- sehut gewoond. Pas begin 1952 konden we in Veenen- daal terecht", vertelt Corne lis. Na een korte periode in dienst van de landmacht, ging hij in 1954, op 38-jarige leeftijd, als militair met pensioen. Na verschillende banen en baantjes als bijvoorbeeld rij- instructeur en productiechef in een steenfabriek, belandde Cornelis, nu echt gepensio neerd, in Zeeland. Eerst in Waarde en Gawege; later in Krabbendijke. Dicht in de buurt van een dochter. En nog steeds bij elkaar. Bel gratis 0800-1515 of kijk op internet: www.primafoon.nl door Rob Paardekam KAPELLE - De Goesestraat weg in Kapelle is sinds maandag weer afgesloten voor alle ver keer. De weg wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden zijn een ver volg op de reconstructie die vo- ï'ig jaar plaatsvond. In de laatste maanden van het vorige jaar was de Goesestraat weg bijna vier maanden afge sloten voor verkeer. De weg, die in zeer slechte staat verkeerde, werd ingrijpend gereconstru eerd. Zo werd de straat verbreed en werd er een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Om de weg voor fietsers veiliger te maken, werd een deel van de straat omgevormd tot dertig-ki- lometer-zone. Ook werden er enkele wegversmallingen aan- gebi'acht. Dat de weg, een belangrijke ont sluiting van Kapelle, nu op nieuw wordt afgesloten, heeft te maken met de lage temperatuur in december. Daardoor kon de tweede asfaltlaag, de zoge noemde kleeflaag, niet worden aangebracht. Daarvoor moest worden gewacht tot de tempe ratuur enkele weken boven de tien graden uitkwam. Dat is nu het geval. Volgens de planning worden de werkzaamheden op vrijdag 28 april afgerond, maar bij goede weersomstandigheden kan dat al eerder zijn. Ook het kruispunt van de Goe- sestraatweg met de Oostweg wordt van een nieuwe asfalt laag voorzien. De reconstructie heeft in totaal anderhalf miljoen gulden ge kost. De provincie droeg twee ton bij in de kosten. GOES - Uit een loods aan de Scottweg in Goes zijn afgelopen weekeinde twee heteluchtkanonnen ontvreemd. De eigenaar ontdekte de diefstal op maandagochtend. De daders hebben de kanonnen ontmanteld en vervolgens weggenomen. De waarde bedraagt enkele duizenden guldens. De diefstal moet tussen vrijdagmiddag en maandagochtend hebben plaatsge vonden. COLIJNSPLAAT - Een 35-jarige man uit Middelbeers moest maandag zijn rijbewijs inleveren nadat hij was betrapt om een forse overschrijding van de maximumsnelheid op de N256 bij Colijnsplaat. De man reed 128 km per uur terwijl er 7 0 gereden mag worden. ZIERIKZEE - De Schouwse politieke fracties steunen de in stelling van een interne klachtencommissie unaniem. Dat bleek maandag in een vergadering van de commissie Algeme ne en Interne Zaken. In een nadere uitwerking van het voor stel worden de bevoegdheden van de huidige klachtencoördi nator K. de Vlaam nauwelijks ingeperkt. De commissie zal tevens uit onafhankelijke leden bestaan. Na deze aanpassin gen op het oorspronkelijke voorstel gaven maandagavond ook de fracties van de SGP/GPV en GroenLinks hun fiat aan het voorstel vanB en W. Deze fracties vreesden in februari nog dat de instelling van een klachtencommissie de afstand tus sen de klagende bxirger en gemeente alleen maar zou vergro ten. Ook de gemeentelijk ondernemingsraad was aanvanke lijk deze mening toegedaan. SIRJANSLAND - Bij een bedrijfsgebouw aan de Kerklaan in Sirj ansland is maandag tussen 4.3 0 en 53 0 uur een poging ge daan om veertien kratten met lege flessen te stelen. Eén van de daders werd echter betrapt toen hij in een wachtende auto wilde stappen. De gewaarschuwde politie hield de auto even later op de Lageweg staande. De daders, een 38-jarige inwoner van de gemeente Roosen daal en een 40-jarige inwoonster van de gemeente Rucphen, zijn aangehouden en ingesloten. ZIERIKZEE - De toekomstvisie van de VW Schouwen-Dui- veland laat nog even op zich wachten. Het bestuur wilde de plannen aanvankelijk vanavond aan de leden presenteren. Daags voor de bijeenkomst werd evenwel duidelijk dat een aantal belangrijke gegevens nog ontbreekt, danwel 'niet openbaar mag worden gemaakt'. Directeur B. Roessingh van de VW wilde maandag geen toelichting geven op de gerezen problemen. Die uitleg volgt uiterlijk donderdag 20 april, ver klaarde hij. De algemene ledenvergadering is verschoven naar eind juni. VLISSINGEN - Als het Sportfondsenbad Baskensburg in Vlissingen wordt gesloopt, dan houdt het Vlissingse college van B en W rekening met een bestemming als stedelijk bedrij venterrein. De gemeenten Vlissingen en Middelburg werken samen aan de ontwikkeling van een stadsgewestelijk zwem bad, dat in het industriegebied Vrijburg moet komen. Op dit onderdeel, dat deel uitmaakt van het ruimtelijk plan stedelijk gebied Walcheren 2010, kan nog tot en met 19 april worden gereageerd. Het plan ligt ter inzage op het stadhuis in Vlissin gen. door Esme Soesman SINT-MAARTENSDIJK - De eerste centen zijn min of meer vergeven. Tijd om stil te staan bij de vraag wat er met de rest van de erfenis van mevrouw Van 't Hof-Quist moet worden ge daan. Verschillende fracties wezen burgemeester en wet houders maandag, tijdens een vergadering van de Thoolse ge meenteraad, op de versnippe ring van het geldpotje. Want was dat geld oorspronkelijk niet voor één groot project bestemd? „Handelen we wel in de geest van mevrouw Van 't Hof- Quist?", vroeg R van Belzen (RPF/GPV) zich hardop af. Ie dereen krijgt nu een beetje, schetste hij. „Dadelijk is het geld op en wat is er dan precies tot stand gekomen?" Het was een vraag die meerdere fracties zichzelf hadden gesteld. M. A van Beek (CDA) verwees naar de wens die de in 1995 overleden vrouw aan de erfenis heeft ge koppeld. Het geld moet, zo stel de zij, ten goede komen aan sport- of recreatievoorzienin gen voor de jeugd in Oud-Vosse- meer. Bij voorkeur in de vorm van een zwembad. „Dat bleek financieel niet haalbaar te zijn. De skeelerbaan lijkt echter nog het meest op de wens om één groot project te realiseren", al dus Van Beek. Ook de PvdA en D66 haalden de skeelerbaan aan als project dat overeen lij kt te stemmen met het doel dat de erflaatster had. Voor de verdeling van de erfenis ruim zeven ton, is een speciale vereniging in het leven geroe pen. Deze heeft zich gebogen over aanvragen die clubs uit Oud-Vossemeer hebben inge diend. Zes verenigingen kunnen rekenen op een financiële bij drage, bij elkaar opgeteld goed voor ruim 35.000 gulden. Een zevende vereniging, de speel tuinvereniging, krijgt 30.000 gulden. Hiertoe heeft de advies club onlangs besloten nadat de Thoolse gemeenteraad hierom expliciet had gevraagd. Boven dien heeft de vereniging Van 't Hof-Quist het plan van IJsver eniging de Eendracht geadop teerd. De Eendracht wil een multifunctionele skeelerbaan realiseren. Dit plan miste in de visie van de adviesclub echter voldoende financiële onderbou wing en was nog niet genoeg uit gewerkt. Wel krijgt het project een herkansing en wordt er aan een betere opzet gewerkt, zodat bij een nieuwe aanvraagronde de skeelerbaan wederom kan meedingen. Tot het geldpotje leeg is, kunnen elk jaar nieuwe aanvragen worden ingediend. De SGP kan zich, zo bleek uit de reactie van M. Dijke, maar in weinig van de nu ingewilligde verzoeken vinden. De fractie had liever gezien dat er geld naar de kerkelijke jeugdvereni ging Het Kompas was gegaan. Daarmee haalde de SGP de woede op de hals van WD'er P. K. M. Stouten, die aangaf het 'niet aanvaardbaar te vinden naar de legaatgeefster toe om selectief tegen aanvragen te zijn'. „Ik vind, het is of alles of niets." Volgens Dijke is dat ech ter een kwestie van het uitdra gen van eigen principes. „Wij hebben onze eigen verantwoor delijkheid." (Advertentie) OOSTKAPELLE - Het Zeeuws Biologisch Museum in Oostlca- pelle verzorgt op zaterdag 22 april een rondleiding strandjut ten. De jutter van het museum geeft tijdens de wandeling over het strand uitleg over vondsten als schelpen en doorboorde veenbrokken. De wandeling duurt van twee tot half vier 's middags. NETWERKEN COMPUTERSYSTEMEN ACCESSOIRES nét iets meer computer Goes, Ganzepoortstraat 22 Middelburg, Segeersstraat 68 Oude Veerseweg 22c 0118-633233

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 25