Sea Way bekijkt hergebruik afval m Productie zeepgrondstof komt mogelijk terug Klinkende namen tijdens Bluesroute in Middelburg Dijkrockfestival is feest der herkenning^ liederen in Renesse Beeldhouwatelier toont werk leden Russisch koor zingt sacrale en Slavische Iets moois halen uit tegenslagen zeeland Kenniscentrum voor chemische reststoffen in Vlissingen-Oost ondernemend zeeland in detail kunst cultuur 1946 ra dinsdag 18 april 2000 door Maurits Sep VLISSINGEN - Sea Way Che mical Processing in Vlissingen- Oost gaat onderzoek doen naar manieren om bruikbare be standdelen uit chemische rest en afvalstoffen te halen. Het bedrijf zet daarvoor een ken niscentrum op. Dat zal ook in opdracht van andere bedrijven onderzoek uitvoeren en pro cessen ontwikkelen. Het kenniscentrum, Sea Way Environmental and Technolo gical Services bv, begint 1 juli zijn onderzoekswerk. Naast de processen voor de terugwin ning van bruikbare stoffen uit afval, worden ook de milieu aspecten onder de loep geno men. Verder worden methodes ontwikkeld om zo veel moge lijk nieuwe bestemmingen te vinden voor reststoffen Onderzoeken moeten ook aan tonen hoe reststoffen zo ener- giezuinig mogelijk kunnen worden verwerkt. Het voordeel van het hergebruik mag niet te niet worden gedaan door een even groot of groter energie verbruik, stelt directeur J. G. de Looff. ,,We willen niet dat het probleem wordt verscho ven." Volgens De Looff is Sea Way Chemical Processing (SWCP) één van de eerste bedrijven die zich verdiepen in de technolo gie en de milieuaspecten van het verwerken van probleem- stoffen. „Dé verwerking van reststoffen was vooral in han den van afvalverwerkers. De chemische bedrijven hielden zich er nauwelijks mee bezig, ook omdat dat niet rendabel was." Het kenniscentrum zal vooral onderzoek verrichten voor SWCP. Dat bedrijf is op 1 janauri van dit jaar ontstaan uit Mare Chemicals, het oude Hoechst-bedrijf waar grond stoffen voor zeep- en wasmid delen (alkaansulfonaat) en bleekmiddelen (TAED) werden gemaakt. De voormalige TAED-fabriek wordt geschikt gemaakt voor de terugwinning van bruikbare stoffen uit che misch afval. SWCP heeft vier grote projec ten op stapel staan. Het be langrijkste is de verwerking van vervuilde baggerspecie tot kunstgrind. Een ander project betreft het schoonmaken van kunststoffen en het daaruit te rugwinnen van de oorspronke lijke grondstoffen. Verder wil het bedrijf van staal, textiel en rubbermeel uit gebruikte auto banden nieuwe autobanden en rubberen materialen maken. Bovendien wil SWCP uit zwaar verontreinigd slib synthetisch basalt maken. Dat heeft als voordeel dat het vloeibaar uit de fabriek komt en dus gegoten kan worden in de gewenste vorm, legt De Looff uit. „Ter- Stichting Evenementen Mid delburg stuurt zaterdag 22 april muzikale paashazen het centrum van Middelburg in. Het paashazenorkest zal daar het publiek vermaken. Ook in winkelcentrum Dauwendaele verschijnt die dag de paashaas. Temidden van de renovatie werken deelt hij lekkernijen uit. C-Services in Vlissingen heeft een vernieuwd compu terprogramma voor kabelbere keningen op de markt ge bracht. Het programma kent vier modules voor de beginnen de tot ervaren gebruiker. Het programma stoelt op de NEN- norm 1010. Meubelhuis Bas Mar de Ja ger presenteert de nieuwe col lectie meubelen, vloerbedek kingen en gordijnstoffen tijdens de voorjaarsshow die van vrijdag 21 april tot en met zaterdag 6 mei duurt. Het meubelhuis aan het kerk plein in Kapelle is tweede paasdag open van 12.00 tot 17.00 uur. Kees en Mineke Dominicus, die dertig jaar lang slijterij Do minicus in Goes hebben gedre ven, hebben afscheid genomen van hun zaak. Daarmee komt een einde aan drie generaties slijters met de achternaam Do minicus. Het bedrijf is onder deel geworden van de Dirk- zwagergroep en gaat verder onder de naam Alliance Vini- cole. De nieuwe slijterij staat onder leiding van bedrijfsleid ster Ilonka Hannewijk. wijl natuurlijk basalt gehakt moet worden." Het kenniscentrum zal ook on derzoek doen voor derden, zegt De Looff. „We hebben oriënte rende gesprekken gevoerd met chemische bedrijven en er is duidelijk behoefte aan. We kunnen zelfs veel betekenen voor overheden. Die moeten immers vergunningen verlenen voor nieuwe chemische activi teiten. Zij moeten dan eigenlijk net zo veel van het proces we ten als de producent die de ver gunning aanvraagt." Overigens zal het nog ongeyeer een jaar duren, voordat SWCP zijn projecten kan gaan uitvoe ren. Het bedrijf verwacht dan pas te beschikken over de ver gunningen. Het kenniscen trum verricht in het tussenlig gende halve jaar het voorwerk voor de bedrijfsactiviteiten. Vooralsnog biedt het onder zoekscentrum daarom werk aan één man: D. Vermaire, nu productiedirecteur bij een an der voormalig Hoechst-be drijf, Thermphos. In de oude TAED-fabriek van Mare Chemicals gaat Sea Way Chemical Processing bruikbare be standdelen terugwinnen uit slib en kunststoffen. foto Lex de Meester De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Claudia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZCpostbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. door Maurits Sep VLISSINGEN - De kans is groot dat de productie van grondstoffen voor vloei bare zeep in de oude fabriek van Mare Chemicals in Vlissingen-Oost binnen kort wordt hervat. Sea Way Chemical Processing (SWCP) voert hierover be sprekingen met het Zwitserse Clariant, dat eind vorig jaar stopte met Mare Chemicals. Dat kostte 75 medewerkers him baan. SWCP nam de gebouwen van Clariant over en begon er een nieuw bedrijf. Het Zwitsersebedrijf bedong wel dat SWCP de op- en overslag van alkaansulfonaat zou blijven verzorgen. Ook moest de fa briek waar deze grondstof voor vloeiba re wasmiddelen werd gemaakt, twee jaar lang volledig intact blijven. Clari ant wilde deze productie-eenheid on middellijk kunnen inschakelen als één van de twee andere fabrieken in Frank rijk of Duitsland zou uitvallen. „Maar eigenlij k vinden wij het onzin om diep in Duitsland iets te maken en dat naar Vlissingen te brengen voor de ex port, als we het ook hier kunnen ma ken", zegt directeur J. G. de Looff van SWCP. De Looff was tot vorig jaar di recteurvan Mare Chemicals. Doorgaan met de productie van alkaansulfonaat was vorig jaar geen optie. Clariant had voldoende aan de fabrieken in Frank rijk en Duitsland. De Looff: „Als wij weer gaan produce ren, gaat dat niet ten koste van die twee fabrieken, maar is dat om nieuwe mark ten in de Verenigde Staten en Australië aan te boren. Daar worden vergelijkba re producten tegen veel lagere prijzen gemaakt. Wij kunnen nu tegen concur rerende prijzen werken, omdat we de productie van alkaansulfonaat kunnen combineren met onze andere activitei ten. Dat maakt ons voor Clariant weer interessant. Het lijkt dus haalbaar om de productie hier te hervatten", zegt De Looff. „We hebben er met Clariant over gesproken en binnen twee weken weten we het zeker." Als het plan doorgaat, kan de fabriek in de tweede helft van dit jaar in gebruik worden genomen. De Looff zegt ongeveer vijftien mensen nodig te hebben. Hij hoopt en verwacht zijn oude personeel van Mare Chemi cals terug te kunnen krijgen. „Die men sen werken nu ergens anders, maar ik denk dat ze wel willen terugkomen." door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Tijdens het paasweekeinde is het weer tijd voor de Bluesroute in Middel burg. Het programma van aan staande vrijdag bevat een aan tal klinkende namen, onder wie oude bekenden. Verwachte top pers zijn saxofoniste Rosa King en haar band Upside Down, de Amerikaanse drummer Calvin Jackson en de Franse eenmans- band Philippe Menard. De Bluesroute speelt zich af in achttien verschillende cafés in de Middelburgse binnenstad. Op de diverse locaties zijn di verse bluesstijlen te beluisteren, variërend van rauwe Chicago- blues en akoestische country- blues tot stevige bluesrock. De in Amsterdam woonachtige Amerikaanse saxofoniste Rosa King doet voor het eerst de Bluesroute in Middelburg aan. Ze speelt in café Elektro. Even eens uit de Verenigde Staten komt Calvin Jackson. Hij heeft deel uitgemaakt van de groep van blueszanger R. L. Bumside. Jackson, die optreedt in het Hart van Middelburg, richt zich op de traditionele Mississippi blues. Philippe Menard vormt een band in zijn eentje. In Seventy Seven speelt hij onder meer werk van Rory Gallagher, John nie Winter en Jimi Hendrix. Ook België is als vanouds goed verte genwoordigd op de bluesroutes die drummer Peter Kempe van de Juke Joints in Zeeland orga niseert. Nightlife heeft met op tredens in Zeeland inmiddels een behoorli j ke populariteit op gebouwd. De groep speelt vrij dag in Miller Time. In 't Hof staat The Rectifiers, een blues rockgroep die put uit het Texas Blues-oeuvre van Mike Morgan en Jim Shuler. De eveneens Bel gische Dominators spelen bluesrock a la Stevie Ray Vaug- han in café Rockdesert. Drie deelnemende groepen ko men van Zeeuwse bodem. De Walcherse band Dragline speelt in The Duke. De groep heeft zich bekwaamd in blues in de stijl van de Fabulous Thunder- birds en de Red Devils. De Vlis- singse groep Sue covert in Vantoen en Vannu bluesrock nummers van artiesten als Bon nie Raitt. Champagne Charlie is een band die bij een Middel burgse bluesroute niet mag ont breken. Met het spelen van countryblues uit de jaren dertig tot en met vijftig - vrijdag in Desafinado - nemen de muzi kanten elk optreden een duik in de Amerikaanse muziekge schiedenis. Texasblues Van de overige, uit Nederland afkomstige, bluesgroepen is Mi ke The Mellowtones op het ogenblik de bekendste. In het Schuttershof café presenteert de formatie haar nieuwe cd Thumbs up, gevuld met dam pende Texasblues uit het vaatje van Omar The Howlers. De overige bands die optreden zijn Mellow Down Easy in de lympaan, de Bluesmasters in Brooklyn, de Bill Collectors in De Herberg, de Bulldose Blues Band in Bommel, Bluesix in Ca fé Allez, Backstreet Men in La Pampa, The Dynamites in De Mug en Sugar Mama in Ameri can Bar. De optredens beginnen vrijdag vanaf 21.30 uur. Anne-Lies Soet door Pascalle Cappetti Anne-Lies Soet uit IJzendij- ke woont in de polder. Voor en achter heeft ze vrij uitzicht over het Zeeuws-Vlaamse land. Die ruimte heeft ze nodig, om te kunnen 'ademen'. Toch is ze niet iemand die zich dagen terug trekt in haar atelier. Ze heeft ook de behoefte aan mensen om zich heen. Anders was ze nooit door de moeilijke periodes in haar leven gekomen. Anne-Lies Soet kwam op 25-ja rige leeftijd vanuit Amsterdam naar Zeeuws-Vlaanderen. Sa men met haar man Hans Soet, die ze sinds jaar en dag van de roeiclub kende. De regio was één blanco blad - ook al kenden ze het gebied een beetje door een zus en zwager die hier woonden. „We wilden uit de stad weg, naar een plek dicht bij de zee, een leven leiden dat nog niet he lemaal was vastgelegd. Waar nog vrijheid was en het land schap vrij en open." Voor een stadsmeisje moet die overgang een enorme cultuurschok zijn geweest. Maar nee, ze was in Ca- dzand-Dorp zo gewend, want een stadsmens is ze toch nooit geweest. Hans was grafisch ontwerper, zijzelf had HBO textiel gedaan. In Midddelburg kon de lerares terecht bij de Pedagogische Academie, ook bij de Kunstzin nige Vorming, standplaats Oostburg, was plek. Van docent, werd ze stafdocent, daarna di recteur. Toen in 1989 het Ge meentelijk Instituut Toonbeeld in Terneuzen werd opgericht, kreeg zij de eindverantwoord lijkheid. Het managen van het instituj 'e' wisselt ze af met haar eigen ai bities als kunstenares. Op c moment is Anne-Lies Soet ini11 ban van zeefdrukken en etse11 gecombineerd met Groeien wilde ze. Daarom altijd op zoek naar iets nieuw zit ze nooit stil. Is het niet m drukken, dan wel met poëziei j1 djembe-trommelen. Het dr end houden van de molen Cadzand was ook zoiets. H 1984 bakte ze met haar brood van zelfgemalen niei^ begeleidde ze een groep vrijwi ligers en leidde ze bezoeke rond. Tot dat fatale jaar. To- verongelukte haar man in 'a in. i[U 100 zeeuwse portretten molen. Hij bleef op ongeluldq wijze met zijn mouw in hu staakijzer van de schuddeba II hangen en brak zijn nek. „Ikbt jg in Cadzand blijven wonei |e meed de molen ook niet, wanti e) wilde geen gevangene worde: maar mijn energie wilde ik andere d ingen steken Inmiddels heeft zij een tweeó 'rouwproces' achter de ru* Haar tweede partner, met wiez L, een huis in IJzendijke bouwd ?g en zij zijn een eigen weg ingesl: R gen. „Niks is voor niks. Ooku a] tegenslagen is iets moois te h; M len. Het leven is tenslotte 4i grote ontdekkingsreis." Saxofoniste Rosa King is komende zaterdag een van de toppers door Rob Paardekam RILLAND - Over ruim twee we ken barst in Rilland-Bath het Dijkrockfestival weer los. Op 28 en 29 april zullen vier rock bands live muziek ten gehore brengen. Het evenement, dat voor de negende keer wordt ge houden, vindt wederom plaats op de Dijk, naast het schiet sportcentrum. De organisatoren van het festi val kregen dit jaar weer veel aanmeldingen. „Ongelooflijk, hoeveel demo's we dit jaar heb ben gekregen", zegt E. de Moor. „Het zegt toch iets over de po pulariteit van het festival. Ik ben erg tevreden over het pro gramma van dit jaar." De vrijdagavond wordt een Zeeuwse avond met de band N8werk, voorheen bekend als Surrender. De rockformatie zingt uitsluitend in het Zeeuws dialect en is qua muziek te ver gelijken met Normaal Voor zaterdag staan er drie op tredens op het programma. Het trotst is de organisatie op de aanwezigheid van de groep Ned Zeppelin. Zoals de naam al doet vermoeden, coveren zij num mers van de legendarische groep Led Zeppelin. Voor de band is het optreden in Rilland het op één na laatste. „De groa. houdt snel daarna op te b®2 staan", weet De Moor. L De Nieuw-Vossemeerse groet* Ontroerend Goed zal rocknuirr mers uit de jaren tachtig en nefa gentig ten gehore brengen. Ha" festival wordt afgesloten docf1 Idiot Proof. r1 Het repertoire van deze banr bestaat uit heftige nummers val onder meer Brian Adams, ACr /DC en Queen. F De laatste jaren kwamen er teil kens zo'n vijfhonderd menser op het Dijkrockfestival ai Daarmee is de organisatie ter vreden. Voor veel meer bezosT kers is op de huidige locatie geer1 plaats. U Het Dijkrockfestival vindt p/aats ot* vrijdag 28 en zaterdag 29 aprJ Kaarten zijn te koop bij café f Bruintje in Rilland, café Calfven if Ossendrecht en café Die Twee if Bergen op Zoom en via telefoon nummer 0113-551656. De entree b|j draagt f 17,50 in de voorverkoop Aan de kassa kosten de kaarte twintig gulden. Advertentie door Ali Pankow RENESSE - Behoud van de sa crale koorzang van de Russisch- orthodoxe kerk is een belangrij ke doelstelling voor het Schwarzmeer Don Kosaken- koor. Dit beroemde ensemble geeft woensdag 26 april een concert in de Jacobuskerk in Renesse. Het koor bestaat uit acht Russische en Bulgaarse zangers met een conservatori umopleiding. De oprichter en leider van het Schwarzmeer Don Kosaken Koor, Vassil Kantchev, begon zijn carrière in 1963 als solist in het radio- en televisiekoor van Sofia. Uit dit ensemble ont stond in 1973 het orthodoxe oc tet, dat in de daarop volgende jaren in de concertzalen op veel plaatsen in de wereld optrad. Na verloop van tijd maakte het octet zich onafhankelijk en bouwde vervolgens een grote re putatie op. Het ensemble wordt vaak benaderd door Europese operagezelschappen voor de uitvoering van koorsessies. Het Schwarzmeer Don Kosaken Koor maakt niet alleen als groep indruk. Alle koorleden weten ook als hoogbegaafde solisten te overtuigen. De liederen worden gezongen zonder begeleiding van instrumenten. Met een op merkelijke zangtechniek en de beschikking over heldere tenor klanken en diepe basstemmen heeft het koor een breed scala aan klanken. Door de knappe wisseling van stemmen en klan ken wordt een bijzondere span ning gecreëerd. Met het breed uitdragen van de orthodoxe zang en de liederen van de Sla vische volkeren fungeren de zangers het Schwarzmeer Don Kosaken koor tevens als ambas sadeurs van hun vaderland. Het concert op woensdag 26 april in de Jacobuskerk in Renesse begint om 20.00 uur. Kaarten zijn in voor verkoop verkrijgbaar bij de VW- Renesse. Het Abdij Collectief exposeert in het atelier op industrieterrein Arnestein. foto Lex de Meester door Jeroen Vlieqenberq MIDDELBURG - Het Abdij Collectief, het beeldhouwate lier voor amateur-kunstenaars, toont deze week de jaarlijkse overzichtstentoonstelling van de werken van negentien leden. De expositie is zaterdag 15 april geopend en is nog te zien tot en met 22 april. De tentoonstelling wordt elk jaar rond Pasen gehouden. Er zijn abstracte en figuratieve beelden te zien, gemaakt van steen, klei en gegoten beton. Het atelier bestaat uit een groep en thousiaste mensen die drie da gen in de week kunnen beeld houwen. Behalve boetseren is er ook de mogelijkheid om steen te hak ken. „Het niveau is bijzonder hoog", zegt Anita Dekker, één van de drie oprichters en bege leiders van het atelier. „Zeker in vergelijking met de periode toen we nog aan de Balans zaten. Sinds we hier op industrieter rein Arnestein zitten, kunnen we ongestoord onze gang gaan. Je merkt dat je elkaar opzweept en veel van elkaar leert. De groep bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen van veertig jaar en ouder. Dekker: „Er is één vrouw van 86 die hier elke keer in haar auto naar toe komt en nog steeds met veel enthousiasme beeld houwt." Het atelier heeft nog plaats voor drie nieuwe leden. In juli wor den twee cursussen gehouden. 'Boetseren en mallen maken' (10 tot en met 14 juli) en 'Basiscur sus speksteen' (24 tot en met 26 juli). De expositie in het Beeldhouwate lier Abdij Collectief loopt van 15 tol en met 22 april en is te zien van 11 tot 16.30 uur. Het atelier is gevestigd aan de Amesteinweg 29 in Middel burg. Voor meer informatie over de cursussen: 0111-652606 of 0118- 611888.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 24