Aannemers klagen over Vlamingen Tele2 verplettert de prijzen. Tweede jeugd Rillandse woningen Vlag en wimpel voor Joris en de poes Vissers veroveren plaats in bestuur W adden vereniging Oneerlijke concurrentie ANWB haalt K van borden S8§ y Kamerlid Feenstra (PvdA) eist duidelijkheid over kerncentrale Borssele zeeuwse almanak Mus door Barend Pelgrim zeeland HULST - Zeeuwse aannemers vinden dat Belgische bouwbe drijven oneerlijke concurrentie bedrijven. Met name de markt Oost-Zeeuws-Vlaanderen rou verziekt worden met goed kopere, kwalitatief mindere huizen van Vlaamse makelij. Verder zouden Vlaamse firma's bewust de Nederlandse bouw- veiligheidsvoorschriften overtreden om zo hun prijzen te drukken. De Vlamingen ver werpen de kritiek en zeggen dat de klagers jaloers zijn op het succes van de Belgische aanne mers. De branche-organisatie NVBO kent de klachten van zijn leden. De Zeeuws-Vlaamse consu ment kijkt te veel naar het prijs kaartje en te weinig naar het uiteindelijke resultaat, stelt voorzitter gewest Zeeland J. van Kerckhoven. „Ik kan me verder levendig voorstellen dat het voor een Zeeuwse aannemer zuur is als hij een paar keer een opdracht voor een huis verspeelt. Maar wanneer onze leden met dit soort alarmerende informatie komen, melden we dat aan de verantwoordelijke overheden." van de Borgt van Bouw- en Houtbond van FNV pleit echter voor gerichte actie. „Dit verhaal bekend bij de bouwpartners; bij kleine ondernemers kan dit aantikken. Je kunt mensen moeilijk verbieden een Belgi sche aannemer in de arm te ne men. Maar waar de Nederland se wetgeving geldt, dient men zich eraan te houden. Wij heb ben de arbeidsinspectie er al op gewezen speciaal te letten op dit soort bedrijven." Bonden en NVOB kunnen vol gens Van de Borgt weliswaar niet als politieagent opereren, maar druk op controle-instan ties en gezamenlijke actie beho ren wel de mogelijkheden, bij voorbeeld met een kliklijn. Van de Borgt wil het onderwerp nu op de agenda van het Zeeuws bouwoverleg zetten. Sinds een tiental jaren opereren aannemers uit het Belgische Waasland, en inmiddels van steeds verder daarbuiten, op de Zeeuwse markt voor nieuw bouw van woningen. De eerste stappen waren schuchter, on wennig en verkennend, maar te genwoordig maken de Vlamin gen in uitbreidingsplannen in Hulst, Nieuw-Namen, Heikant en Koewacht de dienst uit. Onterecht Directeur A Audenaert van de Confederatie van de Bouw Waasland (B) vindt de kritiek van de Zeeuwse bouwsector on terecht en getuigen van j aloezie. Hij neemt de beschuldigingen met een korreltje zout. „Als ze dit menen moeten ze ook maar namen van ondernemingen noemen. Er zullen best inciden ten zijn, maar dat het op grote schaal gebeurt zou mij verwon deren." Verscherpte controle vindt hij echter prima. „Als die dan ook maar geldt voor de Ne derlandse bedrijven, want het mag geen hetze worden of een veredeld protectionisme van de eigen markt." MIDDELBURG - De afdeling bewegwijzering van de ANWB ruimt binnenkort op Walcheren de aanduidingen van de Kust- route op. De proef met een om leiding om bij drukte de file op de Schroeweg in Middelburg te beperken, is daarmee ten einde. In de zomer van 1998 is met de Kustroute geëxperimenteerd. Bij drukte in de weekeinden en ook door de week op zeer warme dagen met veel dagjesmensen werden op de A58 borden omge- dapt om toeristen en recrean- en niet de route door Middel- Advertentie NEDERLAND INTERLOKAAL D A LTA R1E F «rar- S#«£ 4 c t DAGTARIEFrkXR? ITM 8ct INTERNATIONAAL BELLEN DAG EN NACHT USA TtfreTL 10ct ENGELAND Tt&eC lOct CANADA 13 ct DUITSLAND rtêiC 13 ct ITALIË 23 ct SPANJE sC 23ct Tarieven per minuut inclusief BTW. U betaalt per seconde en ontvangt gratis een gespecificeerde rekening. Starttarief 10 ct. Meld u nu aan via www.tele2.nl of bel gratis 0800-1602. Na aanmelding kunt u van de lage tarieven van Tele2 profiteren, als u eerst 16-0-2 intoetst en dan het gewenste nummer. De prijswinnaars spelen en lezen hun boek, Joris en de poes, voor. foto Dirk-Jan Gjeltema door Michelle Koek GOES - Wethouder L. M. 't Hart van on derwijs heeft maandag in de Koperen Tuin in Goes vijf speciale boekenprijzen uitgereikt. De prijzen, zilveren en gouden penselen en griffels, gingen naar ROC- studenten die een boek voor gehandicapte kinderen schreven. Studenten van de doorstroomopleiding hoger beroepsonderwijs (DHBO) schre ven in totaal twintig boeken. Met hun boek 'Joris en de poes', sleepten Noortje van Oers (17), Zuhal Ozdemir (17) en Ha- tice Ozdemir (18) de hoofdprijs, een 'vlag en wimpel', in de wacht. Groep twee van De Tweern, een school voor speciaal basisonderwijs in Goes, was bij de prijsuitreiking aanwezig. Het win nende boek was speciaal voor hen ge schreven. Vlak voor de prijsuitreiking la zen de auteurs hun boek voor en speelden scenes uit hun verhaal na. Het boek, over een jongetje die geen poes mag hebben en er vervolgens een steelt, bleek een groot succes. Het zilveren penseel was voor het boek 'De beer is Stout', bestemd voor slechtho rende kleuters. Het gouden penseel ging naar 'Dat ei is van mijeen boek voor ma tig verstandelijk gehandicapten vanaf 9 jaar. Het boek 'De aap en de zak', voor ver standelijk gehandicapten vanaf 6 jaar, werd beloond met een zilveren griffel. En een gouden griffel naar ging 'Vermist', een boek voor slechthorende kinderen vanaf 9 jaar. Naast penselen, griffels en een vlag en wimpel werden ook boekenbonnen uitge reikt. De bonnen zijn bestemd voor de school waarvoor het boek is geschreven. Met de bon kan de school haar bibliotheek aanvullen. burg te laten kiezen. In plaats daarvan werden ze richting Vlissingen geleid en vervolgens, via de halfhogebrug over het kanaal door Walcheren. De Grontmij begeleidde de proef met onderzoek naar leng te van files, doorstroming en kentekens. Daarbij is vastge steld dat de omleidingsroute nauwelijks invloed had op de fi les in Middelburg. Bovendien bleek dat de opstoppingen bij Vlissingen op drukke dagen in het recreatieseizoen nagenoeg even groot waren als die bij Middelburg. Een deel van het buurtje rondom de Reigersbergstraat in Rilland voor en na de metamorfose. foto's Willem Mieras doorlnqrid Huibers RILLAND - Het wijkverbete- ringsplan in het buurtje rondom de Reigersbergstraat in Rilland is in volle gang. Waar eens een groep huurders van de Algeme ne Woningbouwvereniging Rei- merswaal (AWR) tevreden de dik honderd eendere eengezins woningen bevolkten, wordt nu druk getimmerd en geverfd. Een deel van de huizen wordt ge sloopt. De wijk krijgt er 'levens loopwoningen' en seniorenap- partementen voor terug. De geel. grijs, rood en groen ge verfde bovenverdiepingen van een rijtje huizen langs de Bath- seweg steken fel af tegen de bruine planken van een aan grenzend blokje. Op nummer 14 zijn de ouders van Annie Zuyd- wegt druk aan het behangen. „Dit was vroeger de achterge vel", wijst ze. Een stuk tuin is opgeofferd voor een extra slaapkamer en een ruime bad kamer. Zuydwegt is er blij mee. „Voor ons is een levensloopwoning echt een uitkomst. Mijn man is gehandicapt en loopt niet zo makkelijk. Dan is een gelijk vloerse slaap- en badkamer na tuurlijk ideaal." Tot het nieuwe huis Waar is, woont de familie nog in de Reigersbergstraat. Die woning wordt straks gesloopt. In totaal gaan er 27 huizen aan de Reigersberg- en Vijverstraat tegen de vlakte. De huizen ma ken plaats voor een complex met 22 seniorenappartementen. Ook wordt het parkje rondom de blusvij ver vergroot. De presentatie van de plannen van de woningcorporatie bracht eind oktober 1998 nogal wat onrust teweeg. Onvrede en scepsis voerden de boventoon in een eerste reactie van de bewo ners. „Sindsdienhebbenwemet iedere huurder individueel ge sprekken gevoerd", vertelt pro- j ectl eider J an Polderman van de AWR. „Uiteindelijk is een deel van de oorspronkelijke huur ders verhuisd. Een andere groep betrekt straks een aangepaste of opgeknapte woning of koopt. Ook de mensen die niets voelen voor een opgeknapte of aange paste woning worden op hun wenken bediend. Aan die wo ningen doen we helemaal niets. Na 26 jaar laat Hennie Wesdorp met. pijn in haar hart haar wo ning in de Vijverbergstraat ach ter. Het liefst was ze gewoon gebleven, maar het huis wordt eerdaags gesloopt. Een nieuwe woning, even verderop in de straat, is al gekocht. „Dan zijn we niet meer bij de AWR hè", zegt ze triomfantelijk. „Die dwingen je gewoon om te ver huizen." Carport Om de kris kras geparkeerde auto's in de buurt de baas te worden, krijgt het overgrote deel van de woningen straks een eigen carport. Om die vervol gens toegankelijk te maken, worden de achterpaden flink verbreed. „Daar is niet iedereen gelukkig mee", zegt Polderman. „Een grote groep bewoners moet zo'n twee meter tuin inle veren. En dan kom je ineens aan iets wat van hen is." Een recent aangeboden (kleine) huurverla- ging en een vergoeding voor het ongemak, moeten de bewoners door Harmen van der Werf HARLINGEN - Mossel- en kok kelvissers hebben hun slag ge slagen bij de Waddenvereni ging. Zaterdag waren ze massaal aanwezig op de leden vergadering van de milieu-or ganisatie die hen niet erg welge zind is. Ze slaagden erin een vertegenwoordiger in het be stuur van de Waddenvereniging te krijgen, de mosselkweker W. van den Berg uit Bruinisse. Helemaal gladjes verliep de ver kiezing in Rotterdam niet. „Het bestuur van de Waddenvereni ging had zelf al sollicitanten naar voren geschoven", hekelt secretaris J. Holstein van de kokkelsector de gang van zaken op de ledenvergadering, die in Rotterdam werd gehouden. „Wij stelden twee tegenkandi daten voor, waarop vooral me dewerkers van de vereniging stemverklaringen gingen afge ven. Personeel dat zich met be stuursverkiezingen bemoeit, dat kan toch niet." Om de boel niet op de spits te drijven, trokken de massaal op gekomen vissers één van de twee kandidaten terug. Holstein: „Het is bij een willekeurige sportvereniging democrati scher geregeld dan bij de Waddenvereniging. Terwijl wij ons aan alle regels hebben ge houden. Vantevoren hebben wij kandidaten ingediend, die met twintig handtekeningen zijn ondersteund. Toch werd er spastisch gereageerd. Het is een watjes-vereniging." Minderheid Veel kokkel- en vooral mossel vissers zijn de laatste tijd doel bewust lid geworden van de Waddenvereniging. Zij vormen een zeer kleine minderheid op de 44.000 leden die de Wadden vereniging telt, maar een goed georganiseerde. Op de leden vergadering waren negentig mensen stemgerechtigd, onder wie bijna veertig vissers. Dat vissers lid worden van de Wad denvereniging, is volgens Hol stein helemaal niet vreemd. „Bij de leden van het eerste uur zit ten vissers, omdat de Wadden vereniging zich tegen inpolde ringen verzette. Later zijn ze een andere, vijandige koers te genover de visserij'gaan varen." Holstein weerspreekt dat er za terdag sprake was van een over val. „Wij zijn gewoon leden. Wij willen onze stem laten horen, over wat er echt aan de hand is in de visserij op het Wad." Aan het beleid van de vereni ging zal de verkiezing van een mosselkweker als bestuurslid niks veranderen, reageert direc teur H. Revier. De vereniging blijft streven naar een verbod op de mechanische kokkelvisserij. De ledenvergadering keurde za terdag unaniem het jaarlijkse beleidsplan goed, waarin dat is opgenomen. Vissers stemden niet tegen, om geen olie op het vuur te gooien. Holstein: „Wij komen er later wel op terug." Vrachtwagen veroorzaakt kop-staartbotsing SEROOSKERKE (W) - Twee mensen raakten maandagmid dag om tien over vijf gewond in Serooskerke (W) doordat een vrachtwagen een kop-staart- botsing veroorzaakte. Op de Vrouwenpolderseweg remde een personenauto af. Ook de achter deze auto rijdende be stelwagen minderde snelheid, maar dit werd te laat opgemerkt door de 50-jarige bestuurder van de vrachtauto. Die botste op de bestelwagen, die op zijn beurt tegen de personenauto reed. De vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van de bestel wagen werden met nek- en rug klachten naar het ziekenhuis overgebracht. door Harmen van der Werf DEN HAAG - De ministers A Jorritsma van Economische Zaken en J. Pronk van Milieu beheer moeten vandaag, dins dag, inzicht verschaffen in de sluitingsdatum van de kerncen trale Borssele. PvdA-Kamerlid J. J. Feenstra zal hen daarom vragen in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Aanleiding voor Feenstra om deze kwestie nu aan te kaarten, is de groeiende vastberadenheid waarmee kerncentrale-exploi tant EPZ over het langer open houden van Borssele spreekt. En het voortdurende stilzwij gen van de zijde van het kabinet over de uitspraak van de Raad van State van eind februari, waarbij het kabinetsbesluit over sluiting van Borssele eind 2003 is vernietigd. Honderd procent Direct na die uitspraak kondig de EPZ al aan dat er personeel voor de kerncentrale zou wor den geworven. Ook zouden er weer nieuwe contracten voor splijtstof worden afgesloten. Zover is het nog niet. Daar moe ten de plannen nog voor worden opgesteld. Desondanks gaat de EPZ-directie er praktisch voor honderd procent vanuit dat Borssele na 2003 open kan blij ven, omdat de elektriciteits markt is vrijgegeven. De poli tiek bepaalt niet meer of een centrale dicht moet, dat doet de exploitant, stelt EPZ. Feenstra wil weten of de vlag er inder daad zo bijhangt. „Pronk deed eerst nogal luchtig over de uit spraak van de Raad van State. Het zou een strootje op zijn weg zijn. Ik krijg langzamerhand het idee dat het strootje inmiddels iets groter blijkt te zijn." Het PvdA-Kamerlid zal bij Jor ritsma en Pronk in elk geval in herinneringroepen dat voorma lig minister H. Wijers van Eco nomische Zaken in 1994 heeft verklaard dat Borssele 'onher roepelijk sluit eind 2003'. „Daaraan zal ik het kabinet houden", aldus Feenstra. „Een Kamermeerderheid heeft toen besloten dat de kerncentrale mocht worden gemoderniseerd, mits die eind 2003 zou sluiten. Dat staat nog steeds." (Advertentie) milder stemmen. Trui Hoorn zal blij zijn als haar nieuwe woning straks af is. Het huis wordt om gebouwd tot een levensloopwo ning. Hoorn woont daarom tij delijk in de Reigersbergstraat, terwijl 'achterschoonzoon' Joost op het andere adres verft en behangt. Het is een beetje be helpen met het bed in de kamel en de helft van de spullen nog in dozen, maar dat heeft ze er graag voor over. „Ik dui-f niet meer goed trappen te lopen. Als mijn huis niet verbouwd zou worden, had ik op den duur naar een bejaardenhuis gemoeten", vertelt Hoorn. Ze moet er niet aan denken. „Ik woon hier al 32 jaar." Het is de bedoeling dat de wijk begin 2002 helemaal af is. Binnenkort is er een jarig in dat Zierikzeese gezin. Zestien ivordt ze en haar ver langlijst duidt op een onbe grensd vertrouwen in de fi nanciële positie van haar ou ders. Zij wenst zich een paard en indien zulk een geschenk iets te begrotelijk zou zijn, is ze desnoods bereid genoegen te nemen met een scooter. Het vormt de laatste dagen een regelmatig terugkerend onderxverp van gesprek. Geraffineerd als meiden van die leeftijd kunnenzijn, roept zij haar ouders bij voortdu ring toe: Als jullie van mij houden, krijg ik een paard of een scooter." Het ouderpaar schudt dan steevast het hoofd: „We houden van je, maar je krijgt géén paard en géén scooter. Zo gaat dat al weken. „Pap", klonk het gisteroch tend tijdens het ontbijt weer op dat bekende zeurderig toontje, „wat wordt het: een paard?" Het gezinshoofd, des mor gens vroeg nimmer geheel bij de les, bladerde door het och tendblad, nam een slokje van zijn smaasappelsap en sprak op afwezige toon: „Is goed." Die mededeling leidde aan de andere kant van de ontbijttij- fel tot grote vreugde. Tot de twijfel toesloeg. „Zeg pap, je maakt me toch niet dood met een blije mus, hé?" „20.21.22 april Formule 1 aanbiedingen Autobedrijf Van Strien /{0\ v d. Spiegelstraat 92, Goes i3GGD Tel(0113) 27 57 07 Audi

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 23