Burger is doelwit digitale spion PZC Bezettingen Zimbabwe maken blanke Zuid-Afrikanen nerveus A Nietzsche-kenner pleit voor eerherstel van Duitse filosoof Italië is terug bij af na verkiezingszege Bossi en Berlusconi r 1 feiten en meningen Organisatie waarschuwt voor controle in monitormaatschappij v 16 april 1950 dinsdag 18 april 2000 doorFerdi Schrooten Tolpoorten en mobiele telefoons die verraden wie waar uithangtaf luis tercomputers die berichten en gesprek ken scannen, de baas die zijn werkne mer digitaal bespiedt en bedrijven die klanten waardevolle gegevens ontfut selen. De nieuw opgerichte digitale burger rechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) waarschuwt voor de ■moni tormaatschappij', waarin tal van par tij en het privéleven van de burger bela gen. „Big Brother is achterhaald. De grote boze overheid is al lang niet meer de enige die in de privésfeer penetreert," zegt BoF-oprichter Maurice Wessling. Tot voor kort werkte de Amsterdam mer bij XS4all, Nederlandse eerste in ternetaanbieder. Met een begroting van drie ton en een man of vier moet BoF binnen een jaar argeloze burgers bewust maken van tal van 'little brothers', zoals allerlei over heidsdiensten. Wessling waarschuwt onder meer voor een explosieve toena me van het aantal afluistertaps op communicatieverkeer. „De FBI heeft in haar begroting voor 2001 gesteld dat het aantal taps zal verdrievoudigen. Niet omdat er meer geld komt, maar omdat de techniek het makkelijker maakt. Kim je nagaan wat dat betekent als je weet dat er in het kleine Neder land meer getapt wordt dan in de Ver enigde Staten." Zo complex als de technologie, zo inge nieus worden de tapmethodes.,De Ne derlandse politie mag sinds 1 februari microfoontjes plaatsen om af te luiste ren. Sommige van die 'bugs' kun je in een toetsenbord aanbrengen. Zo omzeil je handig allerlei coderingsprogram ma's en beveiligingssoftware." Je ziet precies wat iemand intikt voordat de computerprogramma's de tekst gaan coderen. Stofkam Wessling maakt zich vooral zorgen over wat hij de 'sleepnetmethode' noemt. Door speciale programma's herkennen computers geschreven en gesproken woorden en kunnen ze een voudig de stofkam halen door enorme communicatiestromen. „De Binnen landse Veiligheidsdienst krijgt door een nieuwe wet straks de mogelijkheid om grootschalig satellietverkeer en mobiele telefoons af te luisteren." Wes sling vindt dat vreemd. „Het Europar lement is kritisch over Echelon, het spi- onagenetwerk van de VS en Groot- Brittannië. Die zouden dat onder meer gebruiken voor economische spionage. aS»-;- ^12^ - V,' 2^ v Vier verschillende consortia plaatsten in februari vorig jaar elf tolpoorten op de A12 bij Harmeien in het kader van het project rekeningrijden. De digit tenorganisatie Bits of Freedom (BoF) stelt dat tolpoorten kunnen worden gebruikt om te onderzoeken waar iemand uithangt. fotoTous: tlebu itKlui irrech- s/ANP En nu gaan we hier op kleinere schaal hetzelfde doen." Ook de mobiele telefoon met beltegoed, die anoniem kan worden aangeschaft, is tegenwoordig af te luisteren. Crimi nelen die handig steeds weer van tele foonnummer wisselen, kunnen nu ge peild worden met een zogeheten IMSI- catcher. „Dat apparaat verraadt ge woon het f abrieksnummer van de tele foon, genoeg om de beller toch te kun nen tappen." Er bestaat ook een IMSI- catcher die alle telefoonverkeer in een bepaald gebied kan afluisteren. „Dus ook telefoontjes van gewone burgers. Als eenbeller te tappen is, kan ook wor den achterhaald waar hij zich be vindt." In een aantal rechtszaken is de GSM in middels gebruikt als bewijs om crimi nelen te kunnen veroordelen. Reke ningrijden biedt opsporingsinstanties vergelijkbare mogelijkheden. „Wie ge registreerd wordt door een tolpoort, staat in een bestand. Komen er meer tolpoorten, dan krijg je ook een betere geografische dekking. Natuurlijk, re- keningrijden is officieel bedoeld om het fileprobleem aan te pakken. Maar ik sluit niet uit dat er ook in dit geval een verborgen agenda is", meent Wessling. De meeglurende baas is een andere op rukkende 'little brother'. „In Amerika zijn al mensen de laan uit gestuurd, om dat ze in werktijd seksplaatjes bekeken en naar een goedkope vakantiereis speurden. Maar ook onderschepping van kritiek op de werkgever is al reden voor ontslag geweest." Regels Dat soort ontwikkelingen zijn in Ne derland nog maar mondjesmaat naar buiten gekomen en met name bij Ame rikaanse bedrijven. „Maar als er niet snel afspraken over worden gemaakt, gaat het steeds verder," zegt Wessling die voor duidelijke regels pleit. „We gaan steeds meer thuis telewerkenGe loof me, straks wil de baas kunnen zien wat jij thuis vanachter je computer uit spookt. Leuk als je even een vriend een e-mailtje wil sturen." Wessling ergert zich ook ^an de ge avanceerde wijze waarop bedrijven (potentiële) klanten gegevens ontfut selen. ,Dat begint bedreigende vormen aan te nemen. Bij al die gratis diensten of productaankopen op internet moet je eerst een vragenlijst invullen. Maar wat ze er precies doen? Als er al een pri- vacyparagraaf is, is die opgesteld door een advocaat in onbegrijpelijk politbu reau-Chinees." GPD door Alexander Münninghof De Haagse Nietzsche-kenner Raymond Benders heeft een alles omvattend naslagwerk samengesteld over de omstre den Duitse filosoof. Afgelopen weekeinde werd in 'Kulturhauptstadt' Weimar het boek met de titel 'Friedrich Nietzsche. Een kroniek in woord en beeld' officieel ten doop gehouden. De minister van Cultuur van de deelstaat Thü- ringen, mevrouw Schumanski, nam het kloeke werk (bijna dui zend pagina's, ruim een kilo zwaar) in ontvangst tijdens de opening van een tentoonstelling over Nietzsche, wiens honderd ste sterfdag dit jaar wordt her dacht. Ook voor die tentoonstelling le verde Benders, die al ruim een kwart eeuw intensief met Nietz sche bezig is, het merendeel van het materiaal. Aan alles was evenwel te mer ken, dat het de Duitsers toch niet helemaal lekker zat dat uit gerekend een buitenlander zich met zoveel autoriteit over 'htm' bedenker van de Übermensch- theorie had ontfermd. Met name in kringen van de Duitse kwali teitsuitgever Hanser, gespecia liseerd in wetenschappelijke publicaties en de bezorger van deze kroniek, bleek nog heel wat onderhuidse kinnesinne te be staan over het feit, dat het uit eindelijk geen puur Duits werk, geschreven door en voor Duit sers, was geworden. Gedreven „Wij beschouwen de heer Ben ders in de eerste plaats als een gedreven Nietzsche-enthousi- ast", luidde in Weimar, nog steeds zuinigjes, het antwoord van de uitgever op de vraag of de Hagenaar nu als een verzame laar dan wel als een onderzoe ker van Nietzsche gezien moet worden. Benders, een internationaal consultant met een professione le achtergrond van taalweten schap en filosofie, is zelf de eer ste om toe te geven dat hij in elk geval niet als Nietzsche-onder- zoeker kan gelden: „Want i k heb niets over hem gepubliceerd. Ik heb alleen alle gegevens om trent Nietzsche's leven verza meld en geverifieerd. Dat staat nu allemaal ordelijk in dit boek." Een standaardwerk, is de kwa lificatie die inmiddels uit de eerste commentaren in de Duit se pers begint op te klinken. Benders is daar uiteraard blij mee: „Want je moet wel beden ken dat ik er jarenlang al mijn vrije dagen en vakanties aan heb opgeofferd. Steeds maar weer moest ik naar Weimar om in de archieven te duiken. Geen gemakkelijke taak, vooral niet omdat mijn naspeuringen voor namelijk in de DDR-tijd plaats vonden. En de Oost-Duitse bu reaucratie was bepaald niet welwillend tegenover wester lingen die een kijkje achter de schermen kwamen nemen. Zeker niet waar het ging om Nietzsche, die in de officiële DDR-visie een verwerpelijk ge dachtegoed had en daaróm werd doodgezwegen." Verering Het was Benders' idee geweest, om de honderdste sterfdag van de filosoof aan te grijpen om hardnekkige misverstanden over Nietzsche uit de wereld te helpen. Hij wijst op de schande lijke manier waarop, door toe doen van Nietzsche's zuster Elisabeth, die een ziekelijke verering voor haar broer had, het concept van de Übermensch tot een soort nazi-ideologie werd vervormd, compleet met een antisemitische lading, die in het boek 'Die Wille zur Macht' tot uitdrukking werd gebracht. „Dat was je reinste vervalsing. Nietzsche was juist een anti-an tisemiet en dat boek is nooit door hem geschreven", stelt Benders verbolgen. „Elisabeth heeft na zijn dood een aantal uit het verband gehaalde fragmen ten in een nazistische context geplaatst. En zo is Nietzsche met een geheel verkeerd beeld opgezadeld de geschiedenis in gegaan.'. Corrigeren Om deze flagrante misvattingen te corrigeren had Benders nog ruim tweehonderd pagina's ver klarende tekst geleverd over de ontwikkelingen na Nietzsche's dood. Maar dat werd de Duitse uitgever Hanser, die toch een flinke pil niet a priori uit de weg pleegt te gaan, net iets teveel van het goede. Dat een Nederlander nu, naast de 'endgültige' biografie, ook nog eens het eerherstel van Nietzsche zou bewerkstelligen, was niet te verteren. Het laatste hoofdstuk werd, onder het mot to 'te lang' uit de eindtekst ver wijderd. GPD door Peter ter Horst Het is een diepe, primitieve angst onder blanke land eigenaren in Zuid-Afrika. Op een dag komen 'ze' - honder den, zo niet duizenden zwarte landgenoten. Ze bezetten het land, en gaan nooit meer weg. De regering laat het gebeuren, want het zwarte electoraat telt veel zwaarder dan de blanke minderheid. Nu deze nachtmerrie zich af speelt in Zimbabwe, neemt de nervositeit onder blanke grondbezitters in Zuid-Afrika toe. Dag in, dag uit zien ze op de televisie hoe de anarchie in het buurland toeneemt. In middels houden zo'n 50.000 zwarte Zimbabweanen zeker negenhonderd boerderijen van blanken bezet. En de rege ring laat het gebeuren. Sterker nog: president Moegabe moe digt het aan in een poging zijn populariteit voor de verkie zingen van mei op te vijzelen. Foto's van zwaar mishandelde blanke boeren in Zimbabwe stonden gisteren op de voorpa gina's van de meeste Zuid- Afrikaanse kranten. Met het nieuws over de verdere escala tie van het conflict: de moord op de blanke boer David Ste vens, die door gewapende zwarte mannen door het hoofd werd geschoten. Is dit het voorland? Met die vragen wor stelden blanke Zuid-Afrika nen al eerder: bij de bloedige Mau-Mau-guerrilla-oorlog in Kenia en de overhaaste vlucht van de Portugezen uit Angola en Mozambique, bij voor beeld. Het opvallende aan Zuid- Afrika is dat blanke doem- voorspellingen er zelden uit komen. Op het oog hebben blanke landeigenaren in Zuid- Afrika niets te vrezen. De sta tus quo na de Apartheid - 87 procent van de grond in han denvan de blanke minderheid (10 procent van de 40 miljoen inwoners) - is feitelijk in de grondwet vastgelegd, en de re gering houdt zich eraan. Het proces van landhervor ming is een schoolvoorbeeld van bestuurlijke behoedzaam heid. Zwarten kunnen het land waar ze onder de Apartheid gedwongen van werden ver wijderd, terugeisen bij een speciale commissie die onder handelt met de blanke eige- Zimbabweaanse oorlogsveteranen hebben bezit genomen van het land van de vermoorde blanke boer David Stevens. Blanke landeigenaren in Zuid-Afrika volgen de ontwikkelingen in Zimbabwe met argusogen. foto Juda Ngwenya/RTR naar. Als deze toestemt in de verkoop van zijn land, dan be taalt de staat de marktprijs. Op deze manier hoopten depo- litiei de angel uit de landkwes tie te halen. Dat is immers het gevoeligste onderwerp in postkoloniaal Afrika. De landhervorming verloopt tot nu toe zonder grote conflicten. Maar de traagheid begint zwarten te irriteren. Sinds het einde van de Apartheid in 19 94 wist de zogeheten Land Claims Commission pas 231 van de ruim 64.000 claims van zwarten af te handelen. Irritatie Door die irritatie kan het Zim- babweaanse voorbeeld aan slaan. Een organisatie in de Kaap, die opkomt voor 3000 gezinnen, zonder land, waar schuwde president Mbeki vo rige week al in een brief voor Zimbabwaanse toestanden. „Dat schijnt onze enige uitweg te zijn", aldus de briefschrij vers. Onder Zuid-Afrikaanse zwarten bestaat zeker sympa thie voor de Zimbabwaanse landbezetters. Die herhalen immers wat de blanken deden bij de kolonisatie van Afrika. Volgens een opiniepeiling in de zwarte woongebieden steunt 54 procent van de Zuid-Afri kanen de acties van de landbe zetters in Zimbabwe, en is 48 procent het ermee eens dat Moegabe niet tegen hen op treedt. Gezien dat onderhuidse zwar te sentiment letten blanken natuurlijk extra scherp op de reactie van de zwarte ANC-re- gering. Het stelt hen tot nu toe niet gerust. De Zuid-Afri kaanse regering heeft zich voornamelijk gehuld in stil zwijgen. Het gedrag van 'ka meraad' Moegabe, zoals de president van Zimbabwe bin nen het ANC wordt genoemd, is niet openlijk veroordeeld. En de enige keer dat president Thabo Mbeki zich over Zim babwe uitliet, drong hij er vooral bij Groot-Brittannië en de Verenigde Staten aan de landhervormingen in Zim babwe te financieren. Stille diplomatie De ANC-regeringlijkt te gelo ven in stille diplomatie om president Moegabe niet verder op de kast te jagen. Zuid-Afri ka heeft veel te verliezen in Zimbabwe. Als het buurland instort, verliest het niet alleen een belangrijke handelspart ner, maar kan het een invasie van vluchtelingen verwach ten, blank én zwart. Het zal ook het einde betekenen van Mbeki's droom van de 'Afri kaanse renaissance'. Gisteren werd bekend dat Mbeki begin mei op staatsbezoek gaat naar HarareHet zal een tour de for ce worden: de anarchie in Zim babwe voorkomen, Moegabe te vriend houden, en tegelijk thuis niemand op een idee brengen. GPD door Hans Geleijnse Politici hebben de naam draaikonten te zijn. In Italië lijken de kiezers er dui zelig van te worden. Zondag hielpen zij mediagmagnaal Berlusconi en zijn nog recht sere gelegenheidsvriend Umberto Bossi aan een dave rende overwinning bij regio nale verkiezingen. Zes jaar geleden noemde Berlusconi diezelfde Bossi nog een Judas. Dat was toen Bossi namens de separatis tenbeweging Lega Nord uit de één jaar oude regering? Berlusconi stapte. De onbe rekenbare populist Bossi had daar geen andere reden voor dan angst. Berlusconi's partij Forza Italia bleek teveel aan hang te krijgen in Bossi's ei gen gelederen. Berlusconi heeft nooit kun nen verkroppen dat zijn pre mierschap dankzij Bossi van zeer korte duur was. Maar de kans op een come-back wilde hij zich niet laten ontnemen. Begin dit jaar sloot hij Bossi weer in de armen, omdat opi niepeilingen uitwezen dat hij de in verval geraakte Lega Nord hard nodig had om cen trum-links bij verkiezingen te kunnen overvleugelen. De kiezers straften deze ma noeuvres niet af, integendeel. Vooral in het rijke noorden was de afkeer van de steile en arrogant overkomende D' Alema zo gegroeid, dat er be hoefte was aan een bedwel mingsmiddel. In grote delen van het armere zuiden was dat ook het geval. Vier jaar centrum-linkse regeringen hebben daar immers niet de beloofde - met het noorden vergelijkbare - welvaart ge bracht. Haider Onder invloed van het grote succes van de Oostenrijker Jorg Haider besloten Berlus coni en Bossi die onvrede te gebruiken door tijdens de verkiezingscampagne natio nale 'problemen' aan de kaak te stellen. Hoge belasting druk, opgelegd door de 'cen tralisten' in Rome ,was een populair thema. En natuur! lijk de buitenlanders. Links' trad te laks öp tegen de 'enor me toevloed' aan immigran ten. De formule werkte. En dus trad D' Alema aan voor een stukje Romeins theater. Gis teravond diende hij zijn ont- slag in bij president Ciampi, ,ies voormalig minister van Pi' nanciën in het centrum-link se kabinet. Ciampi weigerde! dat even demonstratief. Laat het parlement zich maar over het voortbestaan van uw re gering uitspreken, was zijn advies. Dat wordt pas een echte lak moestest. D' Alema heeft in zijn coalitie minstens zes partijtjes die alles te vrezen hebben van een volgende maand te houden referen dum over de een nieuwe kies wet. Hoe die er ook uit komt te zien, zeker is dat er een sys teem komt dat een einde „jj maakt aan de traditionele versplintering van de Itali aanse politiek. Vandaar dat Berlusconi c.s. heftig aan dringen op verkiezingen nu. De grondwet schrijft voor dat nationale verkiezingen en een referendum niet ge lijktijdig gehouden kunnen worden. De kleine partijen kunnen dus hun leven rekken door de onvermijdelijke rechtse motie van wantrou wen te steunen en vervroegde verkiezingen af te dwingen. Instabiel De kans is groot dat het land dan net als in 1993 weer een zeer rechts kabinet krijgt, Destijds ging Berlusconi in zee met Bossi en Gianfranco Fini, de leider van de vroege re fascistenpartij -MSI, door hem herdoopt in Nationale Alliantie. Maar na Oosten rijk en Haider zou een recht se, xenofobe regering grote problemen met de rest van Europa kunnen krijgen.Bo- vendien zijn er de onderlinge tegenstellingen. De nationa list Fini en de separatist Bos si kunnen eikaars bloed wel drinken. Italië lijkt dus weer terug bij af, compleet met in stabiele kabinetten en gele genheidscoalities. GPD Defensieplan De vijf landen van de West- Europese Unie hebben een de fensieplan voor West-Europa bedacht. Ze willen in totaal 36 legerdivisies leveren. Die moe ten tijdens een oorlog met de Sovjet-Unie de Russische troepen lang genoeg tegen houden om Amerikaanse en Canadese versterkingen te la ten aam-ukken. Bom in vliegtuig Een Amerikaan heeft op het laatste nippertje de start van een vliegtuig van United Airli nes tegengehouden. Hij had een tijdbom in het toestel ge legd: bij de ontploffing zouden zijn vrouw en twee kinderen af om het leven komen. Hij hai op hen een levensverzkerinj van 25.000 dollar afgeslote en hoopte op deze manier va; zijn schulden af te komen maar kreeg op het laatste mo ment wroeging. Overbevissing Een visserij deskundige heeft de vrees uitgesproken dat d jt Noordzee wordt leeggevist 6 Veel schepen gebruiken nette: a met te kleine mazen, zodat t veel jonge vis wordt gevangen Meisjesschool In Middelburg is het nieuw e gebouw van de meisjes-ulo i gebruik genomen. De 'schoo voor jonge jufvrouwen' be staat al sinds 1817. Uitgever: J C. Boersema Hoofdredactie: A. L. Oosthoek D. Bosscher (adjunct) A L, Kroon (adjunct) Centrale redactie: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AAVIissingen Tel. (0118) 484000 Redactiefax: (0118) 470102 Vlissingen: Postbus 18 4380 AAVIissingen Tel. (0118) 484000 Fax. (0118)472404 Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)273000 Fax. (0113) 273010 Terneuzen: Axelsestraat 16 Postbus 51 '4530 AB Terneuzen Tel (0115)686000 Fax. (0115) 686009 Hulst: 's Gravenhofplein 4 4561 AJ Hulst Tel. (0114) 373839 Fax. (0114)373840 Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111)454647 Fax. (0111)454659 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30-17.00 uur Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV Wegener NV Internet (http://www.pzc.nl): Postbus 18 4380 AA Vlissingen redactie: redactie@pzc.nl exploitatie: internet@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 of maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden, zaterdags tot 14 00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20,00 tot 22.00 uur: Tel. (0118) 484000. Fax(0118)470100. Abonnementsprijzen bij automatische incasso: (tussen haakjes prijs met acceptgiro) per maand: 36,70 (n.v.t.) perkwartaal: 100,00 101.65) per jaar: 380,00 (ƒ381,65) Voor toezending per post geldt een toeslag. Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode Losse nummers: maandag t/m vrijdag: 1,85 per stuk zaterdag 2,75 per stuk Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties ABNAMRO 47 70.65.597 Postbank 35.93 00 Advertenties Alle advertentieopdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van de algemene voorwaarden van Uitgeverij PZC BV alsmede de regelen voor het advertentiewezen, Tarieven kunnen tijdens kantooruren worden opgevraagd bij de advertentieorderafdeling. Tel: 0118-484321

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 2