Veere wijst op burgerplichten Als vandalen er maar afblijven Goesestraatweg dicht voor nieuwe asfaltlaag Schouwen voelt niets voor veranderingen in armoedebeleid Gent belooft betere informatie bij rampe zeeland Leefbaarheid in kernen niet alleen zaak van politiek Lastige stappers Tholen-stad niet uit St-Annaland Studiedag over cultuur en geloi van moslims UW VOORDEEL SLAGER dinsdag 18 april 2000 18 door Nadia Berkelder WESTKAPELLE - Inwoners en gemeente moeten de handen in een slaan om het voorzieningen niveau in de kernen van de ge meente Veere te handhaven. Wethouder J. Korstanje deed maandagavond een oproep aan de bevolking om mee te werken aan leefbare dorpen. De PvdA in de gemeente Veere organiseerde in de aanloop naar een nieuw verkiezingsprogram ma een discussieavond in West- kapelle. Bewoners, dorpsraden en partijleden wisselden met el kaar van gedachten over het verdwijnen van de voorzienin gen. Korstanje wees de aanwezigen op de beperkte bevoegdheden van de gemeente. De gemeente kan niet voorkomen dat post- door Rob Paardekam KAPELLE - De Goesestraat weg in Kapelle is sinds maandag weer afgesloten voor alle ver keer. De weg wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden zijn een ver volg op de reconstructie die vo rig jaar plaatsvond. In de laatste maanden van het vorige jaar was de Goesestraat weg bijna vier maanden afge sloten voor verkeer. De weg. die in zeer slechte staat verkeerde, werd ingrijpend gereconstru eerd. Zo werd de straat verbreed en werd er een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Om de weg voor fietsers veiliger te maken, werd een deel van de straat omgevormd tot dertig-ki- lometer-zone. Ook werden er enkele wegversmallingen aan gebracht. Dat de weg, een belangrijke ont sluiting van Kapelle. nu op nieuw wordt afgesloten, heeft te maken met de lage temperatuur in december. Daardoor kon de tweede asfaltlaag, de zoge noemde kleeflaag, niet worden aangebracht. Daarvoor moest worden gewacht tot de tempe ratuur enkele weken boven de tien graden uitkwam. Dat is nu het geval. Volgens de planning worden de werkzaamheden op vrijdag 28 april afgerond, maar bij goede weersomstandigheden kan dat al eerder zijn. Ook het kruispunt van de Goe sestraatweg met de Oostweg wordt van een nieuwe asfalt laag voorzien. De reconstructie heeft in totaal THOLEN - Het project Veilig uitgaan in Sint-Annaland gaat vanaf 1 mei officieel van start. Inmiddels wordt ook in Tholen- stad gewerkt aan het inperken van de overlast die door stap pers wordt veroorzaakt. Van een verschuiving van de problemen van de ene naar de andere kern is echter geen sprake. Dat is althans de overtuiging van de Thoolse burgemeester H. A van der Munnik, die daar over maandag van gedachten wisselde met leden van de ge meenteraad. De overlast die door inwoners van Tholen-stad wordt ervaren, lijkt eerder te maken te hebben met de veran deringen die hebben plaatsge vonden in het horeca-aanbod. Aan de Kaaij is er een nieuwe uitgaansgelegenheid bijgeko men. „Daarnaast kan het te maken hebben met de horecaonderne mers zelf. Het is niet onze be doeling mensen over de brug te jagen of de horeca dwars te lig gen, maar ondernemers moeten wel hun verantwoordelijkheid dragen", antwoordde Van der Munnik naar aanleiding van vragen uit de raad. D66, WD en PvdA kaartten gis teren de mogelijke verschuiving van de stappersoverlast aan. Sint-Annaland heeft al jaren te maken met spanningen tussen inwoners en uitgaanspubliek. Daarom is er een speciaal pro ject in het leven geroepen en is er toegewerkt naar een convenant waaronder - zo vertelde Van der Munnik in de raadsvergadering - alle betrokken partijen inmid dels hun handtekening willen zetten. Verschillende maatrege len moeten de problemen in dammen. Heeft het strengere beleid tot gevolg dat stappers hun heil nu in Tholen-stad gaan zoeken, was de vraag die door de fracties werd gesteld. In Tholen-stad heeft de ge meente inmiddels gesprekken gevoerd met bewoners en met horecaondernemers. Beide par tijen zijn tevens bereid met el kaar rond de tafel te gaan. Ook zijn er verschillende oplossin gen aangedragen. Welke in de praktijk kunnen worden ge bruikt, is volgens de burgemees ter nog niet helder. Het lijkt er op, zei Van der Mun nik voorzichtig, dat alle publi citeit en aandacht al iets van rust in het stadje heeft gebracht. De snelle aanpak van de ge meente oogstte overigens veel lof onder de raadsleden. Zo is precies de nota burgerpartici patie bedoeld, concludeerde CDA'erJ. P. Bout. anderhalf miljoen gulden ge kost. De provincie droeg" twee ton bij in de kosten. kantoren, winkels en VW-kan- toren verdwijnen. Verder drong hij aan op initiatief van burgers. Mensen moeten eerder de hand in eigen boezem steken en min der snel naar de gemeente lopen als er problemen zijn. Als voor beeld noemde hij overlast van vuil bij glasbakken en het rond brengen van tafeltje-dek-je maaltijden. Ouderenzorg M. Roelse, voorzitter van de dorpsraad van Westkapelle was niet onder de indruk van het pleidooi van Korstanje. Ze is er niet gelukkig mee dat ouderen zorg afhankelijk wordt ge maakt van de zorg van vrijwilli gers. Roelse vond verder dat de ge meente moet zorgen voor meer bouwgrond. Op dit moment mo gen in Westkapelle maar zes huizen per jaar gebouwd wor den. PvdA-raadslid D. Maas- Stevens legde uit dat de provin cie en het rijk daar regels over gemaakt hebben en dat de ge meente daar niets aan kan veranderen. Ze pleitte voor het verleggen van de aandacht naar bestaande woningen. Op dit moment worden veel huizen il legaal gebruikt of verhuurd als tweede woning. Volgens Maas- Stevens kan veel woonruimte gewonnen worden door het tweede-woningbezit aan te pakken. Maas-Stevens legde de verant woordelijkheid voor het regelen van bepaalde zaken, zoals het neerzetten en onderhouden van bloembakken, bij de dorpsraad door een pleidooi te houden voor een dorpsraadbudget. De raad zou zelf zeggenschap krij gen over de besteding van het geld. Roelse wees dat idee reso luut van de hand: „We gaan als dorpsraad geen planten verzor gen. Wij zijn de oren van de be volking. We geven alleen door wat er zoal leeft in het dorp. Potje Korstanje sloot bij de gedachte van Maas-Stevens aan door te pleiten voor een leefbaarheids fonds. Uit dat potje zouden wensen van burgers vervuld kunnen worden, op voorwaarde dat mensen zelf een actieve rol spelen in de uitvoering van de plannen. J. Borstelaar, voormalig wet houder van de gemeeente West kapelle, uitte zijn grieven over de groenvoorziening in de ge meente. „Het groenbeheer wordt uit nota's gedaan. Alles moet economisch verantwoord zijn en daarom zie je in alle ker nen dezelfde beplanting." Kors tanje antwoordde dat mensen altijd veel vragen, maar niets willen betalen. ,,De mooie din gen in een gemeenschap kosten geld en dat wil men liever niet." Uit het publiek opperde een da me, geheel in de geest van Kors- tanjes pleidooi eerder op de avond voor meer betrokkenheid van de burgers, dat mensen in Westkapelle de groenvoorzie ning zelf zouden kunnen ver zorgen. In Domburg gebeurt dat al elf jaar, tot groot genoegen van de inwoners. foto Ruben Oreel De nieuwe fontein op de Markt in Middelburg nodigt uit om even plaats te nemen. Meningen over nieuwe Middelburgse fontein lopen uiteen door Johannis Kosten MIDDELBURG - Aarzelend, ietwat lacherig lopen omstan ders naar de nieuwe fontein voor het stadhuis in Middel burg. Het ontwerp van het Russische echtpaar Kabakov leidt tot veel hilariteit. De me ningen van passanten zijn niet onverdeeld positief, maar over één ding is iedereen het eens. „Het ziet er stevig uit. maar ik ben bang dat het niet lang stand houdt. Tegenwoordig moet alles kapot", zegt Frans Brouwer uit Middelburg. Volgens Brouwer heeft de fon tein het stadsgezicht geen goed gedaan. „Origineel is het zeker, maar ik vind het er gewoon niet uitzien. De oude Markt zag er een stuk sfeervoller uit. Maar ja, met de aanleg van de nieuwe Markt zijn ook de bomen rond om de Markt verplaatst. Die oude waren een stuk mooier dan de iele boompjes die er nu staan. En daarbij, ik had een fontein verwacht en niet zo'n fopartikel." Schoenen Zijn vrouw Miriam vult aan: „Ga maar eens op een van die stoelen zitten, het water loopt linea recta je schoenen in. Bij een echte fontein stroomt wa ter volgens mij niet naar bene den, maar spuit het naar bo ven. Iets klopt er hier dus niet. Ik vraag me daarnaast ook af hoe de gemeente erbij komt dat het een toeristische trekpleis ter wordt. Vast en zeker om een goede reden te hebben voor het spenderen van 250.000 gulden aan een fopartikel." Dat de fontein geen leuke at tractie voor toeristen is, be strijdt Jack Law uit het Engel se Londen. „Ik vind het zeker een eyecatcherde fontein valt direct op wanneer je over de markt loopt. Zelf kom ik hier al enkele jaren vanwege mijn werk als fotograaf, dus ik ken de stad een beetje. En ik kan zeggen dat het marktplein er alleen maar beter is uit komen te zien, al blijft het natuurlijk een duur 'grapje'." Een kwart miljoen voor een fontein is juist een koopje, vindt Linda Jobse uit Vlissin- gen. „Veel mensen zullen zeg gen dat het geldverspilling is, maar daar ben ik het niet mee eens. Ga maar eens na hoeveel tijd er in het ontwerp van een kunstwerk gaat' zitten. Dat komt echt niet aanvliegen, hoor. De fontein past goed in de historische uitstraling van Middelburg. Ik ben alleen bang dat vandalen de fontein min der waardevol vinden. De lig ging is niet zo slim, want op zaterdagnacht komen hier ont zettend veel jongelui dronken de kroeg uitrollen. En tegen woordig leidt dat maar al te vaak tot rottigheid." Lampen Kilic Jasar uit het Duitse Düs- seldorf is daar als enige om stander niet zo bang voor. „Met een paar hekken of iets derge lijks eromheen is er niets aan de hand. En daarbij, het ziet er erg solide uit. Vandalen zullen zeker proberen de fontein te vernielen, maar ik ben banger dat ze het gaan gebruiken als plasgelegenheid. Als er lampen bij gehangen worden, is dat probleem ook gauw opgelost. Met licht erbij ziet het er vast nog fraaier uit, zeker met het stadhuis als achtergrond. In de zomer zal het veel toeristen naar de Markt lokken, want mensen houden nu eenmaal van originele dingen. Staat er eerst één persoon, binnen de kortste keren staat er een hele groep. De fontein veroorzaakt als het ware een sneeuwbalef fect." door Ali Pankow ZIERIKZEE - Financiële extra- tjes voor uitkeringsgerechtig den vervallen zodra deze men sen weer aan het werk gaan. Hun salaris weegt meestal niet op tegen het gemis van deze voordeeltjes, zodat betrokke nen er zelfs financieel op ach teruitgaan als ze weer aan het arbeidsproces deelnemen. Wet houder D. van der Wekken (PvdA sociale zaken) van de ge meente Schouwen-Duiveland erkent het probleem, maar voelt er niet voor het gemeentelijk ar moedebeleid volledig op de hel ling te zetten. „Die zogeheten armoedeval is natuurlijk geen zwart-wit ver haal", benadrukt Van dér Wek ken. „Er gaan nu van verschillende kanten stemmen op om alle ex traatjes in het kader van een ge meentelijk armoedebeleid maar af te schaffen. Dat is niet te recht. Er is immers een grote groep mensen die nooit uit dat circuit van uitkeringsgerechtig den komt. Voor hen zijn die ex traatjes wel degelijk van groot belang." Veranderingen Minister W. Vermeend van Soci ale Zaken vindt dat de gemeen ten veranderingen moeten doorvoeren in hun armoedebe leid, zodat het voor uitkerings gerechtigden aantrekkelijker wordt om aan het werk te gaan. Van der Wekken is het met de minister van zijn eigen partij eens, dat het mensen niet stimu leert weer te gaan werken als ze er financieel op achteruitgaan. „Voor sommigen speelt de sta tus van weer een baan hebben in belangrijke mate mee, maar voor bijna iedereen is toch ook een financiële stimulans van be- lang." Volgens de wethouder moet ie mand minstens honderdveertig a honderd vijftig procent van het minimumloon gaan verdienen om de armoedeval te kunnen ontlopen. Extraatje Een voorbeeld van een extraatje in het kader van het gemeente lijk armoedebeleid is een bij drage tussen de tweehonderd- vijftig en duizend gulden de aanschaf van duurzame bruiksgoederen, zoals een\* machine of een koelkast. 0o er een vergoeding mogelijki: schoolkosten van jaarlijks tot 350 gulden per kind. Aan einde van het jaar is er eend ceurtje variërend van hond tot tweehonderd gulden, afh kelijk van de gezinssamens ling. Alleen mensen die drie jaa: meer hebben geleefd van bijstandsuitkering, komen v deze extraatjes in aanmerk Hier heeft de gemeente derit lijn bepaald, het criterium geen wettelijk voorschrift, gens Van der Wekken hante veel gemeenten deze voorw; de. Het betreft een zogeheten ca goriale bijstandsgroep. Vo deel is dat de toetsing sim kan verlopen en betrokkei niet met allerlei vragenlijs en beoordelingscriteria woii lastig gevallen. Eenmalige premie Van der Wekken zegt voorsl der te zijn van een eenmai premie voor mensen, die langdurige werkloosheid weer aan het werk gaan. „Landelijk wordt bestude hoe zo'n uitstroompremie voerd zou kunnen worden en compensatie kan dienen het wegvallen van de extraat voor de uitkeringsgerecht den." BURGH-HAAMSTEDE Evangelie en moslims is hetl ma van de studiedag van Zeeuwse afdeling van de 0 fessionele Vereniging in de derlands-hervormde kerk. De studiedag wordt op woê dag 3 mei gehouden in de h vormde kerk in Burgh-Haa stede. H. J. Takken, van stichting Evangelie en Mosli: houdt een inleiding over delf en denkwereld van moslims Nederland. De studiedag begint om 11 uur en wordt rond 20.30 uur: sloten. door Lilian Dominicus SAS VAN GENT - De gemeente Gent heeft toegezegd om voort aan de gemeenten Sas van Gent en Axel bij calamiteiten in de grensstreek zo snel mogelijk te informeren. Dat zei burgemees ter J. Lonink van Sas van Gent maandagavond tijdens de com missievergadering VROM in een antwoord op vragen van diverse commissieleden. Aanleiding hiervoor was het in cident dat zich vorig weekend bij het staalbedrijf Sidmar bo ven Zelzate afspeelde en waar over veel paniek was ontstaan. Bij een ontploffing in twee hoogovens ontstond een zwarte, paddestoelachtige rookpluim, die van heinde en verre was te zien. Gent, de gemeente waar Sidmar officieel is gevestigd, zag geen noodzaak de ramp op hoger niveau te melden, omdat slechts sprake was van een ramp op schaal twee. Pas vanaf schaal drie verschuift de verantwoordelijkheid van de gemeente naar de gouvera van de Provincie Oost-Vlaan ren. De gouverneur informe daarop de Provincie Zeel; Omdat de verantwoorde! heid op gemeentelijk nivf bleef steken, werden de Zeeu se autoriteiten - zowel de R vincie als de buurgemeent Sas van Gent en Axel - form niet op de hoogte gesteld. Pas ter werden zij officieel geïnfi meerd, toen de Sasse brandw al lang had vastgesteld ontploffing geen gevaar voor volksgezondheid had opge verd. „Sas van Gent en Zelzate hi ben onderling goede afsp ken", meldde Lonink gister „Als het in Zelzate was gebeu waren we sneller geinformee Nu kwamen we er bij toe achter. Juist al is er niets aan hand, dan is het belangrijk bevolking daarvan zo spoel mogelijk op de hoogte te len." Het voorstel van Gent woi vandaag - dinsdag - binnen deputeerde Staten besproker DEZE WEEK 10 soorten snijvleeswaren per 100 gram 1,00 1 kg magere hamlappen 8,90 1 kg runderriblappen9,90 1 kg magere runderlappen13.90 1 kg kalkoenfilet13,90 2 kg drumsticks8,90 1 kg rundergehakt6,90 1 kg varkensrollade'.90 1 kg haastabkarbonade 9.90 1 kg nbbetjesf 4.90 1 kg kipfilet12.90 1 kg paardenbiefstuk14.90 1 kg schouderkarbonade7.90 1 kg hamfncandeau13.90 2 kg kippenbouten6,90 1 kg scnnitzels14.90 1 kg gepaneerde schnitzels13,90 kg enirecöie14.90 1 kg varkensfilet13.90 1 kg verse worstf 6.90 1 kg varkenshaas19,90 1 kg gemengd gehakt5,99 1 kg magere paardenlappen10.90 1 kg malse runderbiefstuk 16,90 1 kg rundersaucijzen6.90 1 kg lamsbout10.90 1 kg shoarmavlees7,90 1 kg magere speklappen7.90 3 kg kipkarbonade9.90 Wij zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Slagerij Nieuwenhuijse Kanaalstraat 74, 0118-463091Oost-Souburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 18