r wij fel over Stadskantoor blijft Afscheid van het KMar-gevoel vanuit de kofferbak Werk aan riolering brengt overlast PZC /VNWB verwijdert K ?an borden richting de Walcherse kust en Engels gebak toe zeeland Bedrijfsfunctie kavel zwembad Toekomstvisie VVV komt later Heteluchtkanonnen gestolen Kat vergiftigd in Zaamslag Graaf Jansfeesten leven weer op Middelburgse raad akkoord ondanks zwijgen wethouder over kosten ixpositie losters in Fort tammekens Voor de echte Voetballiefhebber! Swing PrePay Voetbalpakket Avond nieuwe Middelburgers dinsdag 18 april 2000 VLISSINGEN - Als het Sportfondsenbad Baskensburg in Vlissingen wordt gesloopt, dan houdt het Vlissingse college van B en W rekening met een bestemming als stedelijk bedrij venterrein. De gemeenten Vlissingen en Middelburg werken samen aan de ontwikkeling van een stadsgewestelijk zwem bad, dat in het industriegebied Vrijburg moet komen. Op dit onderdeel, dat deel uitmaakt van het ruimtelijk plan stedelijk gebied Walcheren 2010, kan nog tot en met 19 april worden gereageerd. Het plan ligt ter inzage op het stadhuis in Vlissin gen. ZIERIKZEE - De toekomstvisie van de VW Schouwen-Dui- veland laat nog even op zich wachten. Het bestuur wilde de plannen aanvankelijk vanavond aan de leden presenteren. Daags voor de bijeenkomst werd evenwel duidelijk dat een aantal belangrijke gegevens nog ontbreekt, dan wel 'niet openbaar mag worden gemaakt'. Directeur B. Roessingh van de VW wilde maandag geen toelichting geven op de gerezen problemen. Die uitleg volgt uiterlijk donderdag 20 april, ver klaarde hij. De algemene ledenvergadering is verschoven naar eind juni. GOES - Uit een loods aan de Scottweg in Goes zijn dit week einde twee heteluchtkanonnen ontvreemd. De eigenaar ont dekte de diefstal op maandagochtend. De daders hebben de kanonnen ontmanteld en vervolgens weggenomen. De waar de bedraagt enkele duizenden guldens. De diefstal moet tus sen vrijdagmiddag en maandagochtend hebben plaatsgevon den. Z AAMSLAG - De politie in Zeeuws-Vlaanderen waarschuwt kattenbezitters in en rond Zaamslag voor mogelijke vergifti ging van hun huisdieren. Maandagochtend werd in een tuin aan de Koepoortstraat een vergiftigde kat aangetroffen. Volgens de vinder is het niet de eerste keer dat in de omgeving van Zaamslag katten door ver giftiging zijn gestorven. Afgelopen week zouden twee katten het leven hebben gelaten en vorig jaar zomer zouden drie ver giftigde katten zijn gevonden. Een woordvoerder van politie kon gisteren niet vertellen met welk gif de katten om het leven worden gebracht. Als meer katteneigenaren aangifte doen van vergiftiging van huisdieren, stelt de politie een onderzoek in. WESTDORPE - De poging om de traditionale Graaf Jans feesten in Westdorpe nieuw leven in te blazen, lijkt vruchten af te werpen. Ontleende het dorpsfeest vorig jaar zijn be staansrecht voornamelijk nog aan een rijtje kraampjes en een dartmarathon, dit jaar heeft het nieuwe organisatiebestuur een volwaardig activiteitenprogramma neergezet. „Op ster ven na dood"zei Leo de Bruijne, woordvoerder van de dorps raad Westdorpe eind 1999 nog. De traditionele rommelmarkt krijgt er een springkussen voor de kinderen bij, café De Gra vin houdt een 24-uurs biljartmarathon en eetcafé 't Polderke heeft een countryzanger uitgenodigd. „We zijn nog aan het onderhandelen met een andere artiest, maar ik kan nog niet zeggen wie", zegt P. Verhelst, secretaris van de Commissie Graaf Jansfeesten Westdorpe. „Verder zijn we nog op zoek naar hobbyisten, die een kraampje willen bemannen met hun spullen. We denken dan aan iemand die dakpannen beschil dert of poppen maakt." De Graaf Jansfeesten vinden dit jaar op zaterdag 10 juni plaats. Het werk aan het riool in de omgeving van de Rozengracht zal zo'n drie maanden duren. foto Ruben Oreel door Ab van derSluis VLISSINGEN - De sectie Nieuwe Werken van de ge meente Vlissingen is maandag begonnen met het vernieuwen van de riolering in de omge ving van de Rozengracht en achterliggende straten. De werkzaamheden duren onge veer drie maanden. De riole ring moet worden vervangen, omdat er wateroverlast ont staat bij langdurige regenval. De vernieuwings werkzaam heden begonnen op het kruis punt Rozengracht/Violenlaan. Via de Resedalaan en de Papa verlaan gaat de aannemer aan het werk richting Bosjeslaan. Na een stukje Madelievenlaan krijgt tot slot de Bosjeslaan nieuwe riolering. Na de klus worden de straten opnieuw in gericht. In het midden van het pleintje op de kruising van de straten Pioenlaan Violen- laan/ Resedalaan Papaver- laan komt een boom te staan, omringd door lage heesters. Daarnaast komt er speciale bestrating. Tijdens de rioleringswerk- zaamheden ontstaat er enige overlast voor de bewoners Straten zijn tijdelijk niet toe gankelijk. Bewoners moeten hun auto's op een andere plek parkeren. Ook het huisvuil moet op een andere, dan de normale plekken, worden neergezet. De afsluitingen worden -met borden aangege ven. Om ervoor te zorgen dat de straten zoveel mogelijk be reikbaar zij n, zal eventueel het eenrichtingsverkeer tijdelijk worden opgeheven. ftor Arjan van Westen jjlDDELBURG - Een nieuw 'tiadskantoor zal de realisatie ,3n andere projecten in Middel burg niet in de weg staan. Dat iêj de Middelburgse wethouder p, Bruinooge (CDA financiën) fflaandag tijdens de raadsverga dering. Wat de financiële gevol gen zijn van de bouw van het lantoor wilde Bruinooge echter nog niet kwijt. Een ruime meer- derheid van de gemeenteraad deinde in met het voorstel van bet college om naast het nieuwe naterschapsgebouw in het Sta tionsgebied het stadskantoor neer te zetten. pePvdA-fractie speelde gister avond in de gemeenteraad een prominente rol. Er was kritiek ipde financiële gevolgen van de nieuwbouw en op de locatie- jeuze. T. Strous: „Er is geen dui delijkheid over de opgevoerde RITTHEM - In Fort Rammekens bijRitthem is tot en met 4 juni «nexpositie te zien van posters lüegemaakt zijn door leerlingen ran OBS De Vlieger uit Oost- Souburg. De leerlingen knipten, schilder den en tekenden de affiches als onderdeel van een project over bet fort. Tijdens het project werd onder meer, in samenwer king met medewerkers van het Stedelijk Museum Vlissingen en bet IVN, een bezoek gebracht aan Fort Rammekens. Naar aanleiding van de rondleiding kregen de leerlingen de op dracht een reclameposter te ma ken voor het fort. Het oudste zeefort van West- Europa toont verder een exposi tie over de geschiedenis van Rammekens. Kunstenaars laten ar regelmatig hun werk zien. In bet natuurgebied Rammekens- koek, waarin het fort ligt, kan sewandeld worden. Een gids terzorgt groepsrondleidingen iaën om het fort. Port Rammekens is tot 1 novem- ■er elke dag, behalve maandag, ;eopendvan 13.00 tot 17.00 uur. investeringen. Een volwassen raad accepteert dat niet." En de voormalige PvdA-wethouder vindt dat nu het waterschapsge bouw de belangrijkste attractie in het Stationsgebied wordt, de mogelijkheid om het stadskan toor in Veldzigt te bouwen beter onderzocht moet worden. Het zou de gemeente volgens Strous miljoenen kunnen besparen. Het college vindt dat de kanto- renstrook in Veldzigt bedoeld is voor kleinere kantoren. Volgens Bruinooge hoeft de bouw van een stadskantoor de realisatie van andere projecten niet te frustreren. „Wij voeren alle projecten uit. Alleen wil dat nog niet zeggen dat alle palen gelijk de grond ingaan." Strous: ,,U zegt, ik teken ervoor. Is die fi nanciële ruimte er ook?" Bruin ooge: „Ja." Strous keek bij dit korte antwoord zeer bedenke lijk. Meer partijen in de raad vonden de zwijgzaamheid van de wethouder bij zo'n groot pro ject merkwaardig. C. Dekker van de SGP: „Wat is er nu op te gen om de cijfers naar buiten te brengen? Wij weten nu niet waar we aan toe zijn." De twee bij het project stads kantoor betrokken wethouders Bruinooge en J. van Dijk-Sturm (WD) hadden gisteravond zichtbaar moeite met de nieuwe rol van oud-collega Strous. Net als de fractievoorzitters van het CDA en de WD, S. Buisman en E. Visser, die de kritiek van Strous afdeden als niet-serieus en gezocht, trachten zij hem de mond te snoeren door hem te wijzen op zijn eerdere verant woordelijkheid als lid van het college van B en W. Van Dijk- Sturm: „U probeert nu alleen maar onrust te zaaien." Locatie R. Koper van D66 vindt dat de keuze voor de locatie Stations gebied merkwaardig is verlo pen. „Van de huidige coalitie is alleen de WD consistent. Buis man heeft druk gelobbyd voor het behoud van het stadhuis in het centrum. Ik heb ook begre pen dat de ChristenUnie (RPF/GPV, red.) en de AOV/ Unie 55+ een ander standpunt innamen voordat ze in het colle ge zaten." Kansloos was een amendement van de fractie Sociaal Democra ten voor Middelburg (SDM). Gevraagd werd om een onder zoek waarbij onder meer uitge zocht zou worden of er meer wo ningen in het Stationsgebied kunnen komen. „Met alleen kantoren is het Stationsgebied na 17.00 uur doods", aldus H. onderzoek. Dan zullen er echt Akdag van SDM. Van Dijk- geen andere cijfers boven water Sturm zag er niets in. „Nog een komen." Commandant grensbewaking Hans Bovenborst vertrekt i^PlI roniniplmürkt loorBen Jansen iUDDELBURG - De afdeling lewegwijzering van de ANWB uimt binnenkort op Walcheren Ie aanduidingen van de Kust- oute op. De proef met een ora- eiding om bij grote toeristische Irukte de file op de Schroeweg n Middelburg te beperken, is laarmee definitief ten einde. ode zomer van 1998 is met de lustroute geëxperimenteerd, li] drukte in de weekeinden en ok door de week op zeer warme agen met veel dagjesmensen 'erden op de A58 borden omge- lapt om toeristen en recrean- ïn niet de route door Middel- urg te laten kiezen. Irug i plaats daarvan werden ze ichting Vlissingen geleid en ervolgens, na de halfhogebrug ver het kanaal door Walcheren, ver de Nieuwe Vlissingseweg aar de Stromenweg ten westen an Middelburg. REDACTIE MIDDEIM-ZEELAINJD Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt M. Koek E. Soesman te Vlissingen: A.A. van der Sluis (chef) N.F.C. Berkelder E.L. Ramakers M.J. van der Schot A. van Westen K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl De Grontmij begeleidde de proef met onderzoek naar leng te van files, doorstroming en kentekens. Daarbij is vastge steld dat de omleidingsroute nauwelijks invloed had op de fi les in Middelburg. Bovendien bleek dat de opstoppingen bij Vlissingen op drukke dagen in het recreatieseizoen nagenoeg even groot waren als die bij Middelburg. Besloten werd dan ook het ex periment als beëindigd te be schouwen. Vorig jaar zijn de omklapborden dan ook niet meer gebruikt. De provincie heeft nu de ANWB ge vraagd deze borden en de letter K op de gewone richtingaan wijsborden te verwijderen. door Edith Ramakers VLISSINGEN - Hans Boven- horst wenste vorig jaar op zijn pensioengerechtigde leeftijd van 55 jaar nog geen afscheid te nemen. De commandant van de afdeling grensbewaking van de Koninklijke Marechaussee met standplaats Vlissingen plakte er een jaar aan vast, omdat 'het KMar-gevoel nog te hevig aan wezig was'. „Dat betekent dat er teamgevoel heerst, dat je voor elkaar door het vuur gaat. In Vlissingen betekent dat ook nog eens dat je van de zeevaart houdt en van het leven op en rond de havens." Op 2 7 april is het wel over en uit. Dan heeft Bovenhorst 3 7 j aar bij de marechaussee gewerkt, waarvan 28 jaar in Vlissingen. „Natuurlijk zal ik mijn werk Advertentie Toestel met Mobiele Telefoonkaart Totaal f 80,- beltegoed Gratis 3 maanden abonnement op Voetbal International t.w.v. f 47,75 Unieke videoband met hoogtepunten uit de KPN Telecompetitie Bel gratis 0800-1515 of kijk op internet: www.primafoon.nl missen. Het contact bijvoor beeld met de zeevaarders is heel bijzonder. Vaak ben je een van de eersten van het nieuwe land met wie ze praten. We controle ren hun paspoort, maar tegelij kertijd doen de zeemannen hun verhaal. De bemanning op zee schepen is vaak economisch niet erg ontwikkeld. Ze moeten het zien te rooien met 500, 600 dol lar per maand. Als je er niet van houdt om met die mensen te praten, dan ben je niet geschikt voor dit werk." Zijn werkis 'nooit saai geweest'. Wel was er een grote terugval, nadat de Olau Line haar dien sten staakte. IJet controleren van de uitreis van Vlissingen naar Sheerness verviel van de ene dag op de andere. „En bij de Olau gebeurde altijd iets. Aan boord troffen we veel illegalen aan. Dat waren toentertijd meestal Chinezen uit de Volks republiek die naar Engeland wilden. Ze werden door bedie nend personeel van Olau, dat voor het merendeel uit Chinezen bestond, binnengesmokkeld." De geregeld en illegale over tocht was een vriendendienst. „Chinezen hielpen Chinezen. We hadden op den duur heel goed door wie niet op het schip thuishoorden. Dat zag je aan het gedrag. Of ze doken weg en wa ren schuchter, of ze waren juist luidruchtig. Hadden we een ille gale reiziger gepakt, dan brach ten we hem over naar de Vreem delingendienst in Middelburg en zat onze taak er op." Het werk van de marechaussee voor de buitengrens Vlissingen is veranderd. „We pakken regel matig illegalen op, die zich ver stoppen in trailers, klaar om verscheept te worden naar En geland. Het is geen vrienden dienst meer maar pure handel, veroorzaakt door brandhaar den in de wereld." Mensen, overal vandaan, slaan daardoor op de vlucht en voor de georganiseerde uitbraak be talen ze geld aan tussenperso nen. „Onder mensonterende omstandigheden treffen we hele families aan in trailers. Die tus senpersonen verdienen er grof geld aan." Het werk is daardoor harder ge worden, vindt hij. „En het zou onaangenamer zijn als je niet te gen die ellende kan. Het is raar om te zeggen, maar het went dat je mensen in trailers aantreft die radeloos zijn. Ik ben in 1996 voor de marechaussee een half jaar in Bosnië geweest. De eer ste vijf nachten heb ik geen oog dicht gedaan, omdat er om me Hans Bovenhorst over het 'KMar-gevoel': „Dat betekent voor el kaar door het vuur gaan en - in Vlissingen - houden van de zeevaart en het leven op enrondde havens." foto Ruben Oreel heen geschoten werd. Daarna was ik er overheen en kon ik in slapen. Zo is dat ook met het vinden van mensen in trailers. Kun je jezelf er niet tegen wape nen, dan ga je eronderdoor." Bovenhorst vindt dat het laatste jaar beter met illegalen wordt omgegaan. „Daarmee bedoel ik onder meer dat we vluchtelin gen beter ondervragen. We ko men er sneller achter of iemand een politieke of economische vluchteling is." Duidelijkheid Voor de vuist weg kan gezegd worden dat economische vluch telingen in bewaring worden genomen en dat de politieke asielzoeker de procedure ingaat om te kijken of hi j zich mag ves tigen in Nederland. „Hoe snel ler we duidelijkheid kunnen ge ven over de verblijfskansen, hoe eerlijker dat is voor de vluchte- ling." Er is een periode geweest, haalt Bovenhorst aan, waar-in de ma rechaussee zich afvroeg: wat moeten we met de vreemdelin gen doen? Uit nood ging dan de buitendeur weer open, en stond de vluchteling diezelfde avond gewoon weer buiten. „Van de 100 gingen er 99 zo de straat weer op." Belangrijk pluspunt is dat de Koninklijke Marechaussee met de Vreemdelingendienst Wal cheren een goede samenwer king heeft opgebouwd, „Tijdens het Olau-tijdperk zetten wij de Chinezen af bij de vreemdelin gendienst. Nu gaan we met de vreemdelingendienst rond de tafel zitten en proberen een op lossing voor de vluchteling te vinden." Wat hem steekt is dat de staf in Den Haag zo weinig promotie maakt voor Vlissingen. Vlissin gen staat aangemerkt als een soort achtergebleven gebied. Bij de marechaussee trekt vooral de grensbewaking bij Schiphol de aandacht. „Daar speelt zich na tuurlijk ook heel wat af. Maar Vlissingen is ook niet zomaar een grensgebiedje. Toen ik in 1972 begon moesten wij jaar lijks 800 zeeschepen controle ren. Nu zijn dat er 15.000. En de groei houdt voorlopig niet op." door Edith Ramakers VLISSINGEN-OOST - Met een Car Boot Sale en een English teaparty hoopt The Missions to Seafarers zijn jaarlijkse tuin feest meer inhoud te geven. Het is een rommelmarkt die vanuit de kofferbak van de auto wordt gehouden. Thuis wordt de kof ferruimte volgepakt met spul len, die op het voetbalveld van de Flying Angel Club verkocht kunnen worden. „Daar kan ie dereen voor 25 gulden een hele dag staan en zijn spullen slij ten", zegt Jaspert Heijnsdijk, voorzitter van de activiteiten commissie. De Missions to Seafarers heette tot twee weken geleden Mis sions to Seamen. In deze tijd past het woord zeevaarder beter dan zeeman, is de achterliggen de gedachte. Want steeds vaker raken wouwen betrokken bij de grote vaart. Heijnsdijk moet wel bekennen dat de wouwen die hij in de club in Vlissingen-Oost te genkomt, meestal de wouwen zijn van de kapiteins, of van an dere functionarissen. „Ik heb nog geen wouwen met het busje van de Missions to Seafarers op gehaald die zelf varen." En medewerkers van de Mis sions rijden heel wat kilometers met het busje. „We rijden naar de Containerhaven, de Bijle- MIDDELBURG - Nieuwe in woners, die zich het afgelopen jaar in Middelburg hejoben ge vestigd, kunnen vanavond (dinsdag) kennismaken met het gemeentebestuur, de diensten van de gemeenten en andere nieuwe inwoners tijdens een bijeenkomst in het stadhuis. De ontvangst begint om 19.30 uur. Burgemeester L. H. B. Spar van der Hoek houdt een wel komstpraatje. Daarna voeren de verschillende wethouders het woord over ontwikkelingen in de gemeente. Tijdens het in formele deel kunnen de nieuwe inwoners in de voorhal en in de trouwzaal kraampjes bezoeken van de ambtelijke diensten en het Zeeuws Archief. Verder vin den er rondleidingen plaats door het gotische deel van het stadhuis. veldthaven en na een telefoontje ook naar de Kalloothaven en de havens van Hoechst, Total en Heerema. De ene keer stappen er vijf bemanningsleden in een andere keer zo'n twintig man nen." The Missions to Seafarers wil de zeevaarders die maanden weg van huis zijn, op het vaste land een thuis bieden. In de club ont moeten ze andere zeelieden, praten wat, drinken wat en krij gen als ze willen geestelijke bij stand. „Er kan ook naar huis ge beld worden. Of ze kunnen in ons winkeltje allerlei spullen kopen, zoals tweedehands kle ren. Mensen uit bijvoorbeeld de Filippijnen willen wel eens een extra jas aanschaffen, als ze door de kou hier worden over vallen." Entreegeld Voor die bijstand is geld nodig. „Daar gebruiken we dat entree geld voor de rommelmarkt - naar Engels voorbeeld - voor. Een rommelmarkt vanuit de kofferbak lijkt ons een aardig idee, waar hopelijk veel mensen op afkomen. En de medewer kers van de Missions to Seafa rers zullen Engelse gebak ma ken." De rommelmarkt wordt gehou den op zaterdag 27 mei tussen half twee en vijf uur op het sportveld bij de Missions to Se afarers in Vlissingen-Oost. (Advertentie) NETWERKEN COMPUTERSYSTEMEN ACCESSOIRES ...nét iets meer computer Goes, Ganzepoortstraat 22 Middelburg, Segeersstraat 68 Oude Veerseweg 22c 0118-633233

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 15