Tele2 verplettert de prijzen. \annemers klagen over Belgen Vlag en wimpel voor Joris en de poes Duits eiken breekt de golven ilïSfl USA lOct ENGELAND HfcC 10 ct CANADA :w< 13ct DUITSLAND- :t6< 13 ct ITALIË 23ct SPANJE 23ct Kamerlid Feenstra (PvdA) eist duidelijkheid over kerncentrale Borssele zeeuwse almanak Ondernemers en bonden willen gerichte actie tegen Vlaamse bouwbedrijven Vissers veroveren Advertentie NEDERLAND INTERLOKAAL INTERNATIONAAL BELLEN DAG EN NACHT Tarieven per minuut inclusief BTW. U betaalt per seconde en ontvangt gratis een gespecificeerde rekening. Starttarief lOct. Meid u nu aan via www.tele2.nl of bel gratis 0800-1602. Na aanmelding kunt u van de lage tarieven van Tele2 profiteren, als u eerst 16-0-2 intoetst en dan het gewenste nummer. Spraakmakend goedkope door Harmen van der Werf DEN HAAG - De ministers A Jorritsma van Economische Zaken en J. Pronk van Milieu beheer moeten vandaag, dins dag, inzicht verschaffen in de sluitingsdatum van de kerncen trale Borssele. PvdA-Kamerlid J. J. Feenstra zal hen daarom vragen in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Aanleiding voor Feenstra om deze kwestie nu aan te kaarten, is de groeiende vastberadenheid waarmee kerncentrale-exploi tant EPZ over het langer open houden van Borssele spreekt. En het voortdurende stilzwij gen van de zijde van het kabinet over de uitspraak van de Raad van State van eind februari, waarbij het kabinetsbesluit over sluiting van Borssele eind 2003 is vernietigd. Honderd procent Direct na die uitspraak kondig de EPZ al aan dat er personeel voor de kerncentrale zou wor den geworven. Ook zouden er weer nieuwe contracten voor splijtstof worden afgesloten. Zover is het nog niet. Daar moe ten de plannen nog voor worden opgesteld. Desondanks gaat de EPZ-directie er praktisch voor honderd procent vanuit dat Borssele na 2003 open kan blij ven, omdat de elektriciteits markt is vrijgegeven. De poli tiek bepaalt niet meer of een centrale dicht moet, dat doet de exploitant, stelt EPZ. Feenstra wil weten of de vlag er inder daad zo bijhangt. „Pronk deed eerst nogal luchtig over de uit spraak van de Raad van State. Het zou een strootje op zijn weg zijn. Ik krijg langzamerhand het idee dat het strootje inmiddels iets groter blijkt te zijn." Het PvdA-Kamerlid zal bij Jor ritsma en Pronk in elk geval in herinnering roepen dat voorma lig minister H. Wijers van Eco nomische Zaken in 1994 heeft verklaard dat Borssele 'onher roepelijk sluit eind 2003'. „Daaraan zal ik het kabinet houden", aldus Feenstra. „Een Kamermeerderheid heeft toen besloten dat de kerncentrale mocht worden gemoderniseerd, mits die eind 2003 zou sluiten. Dat staat nog steeds." Binnenkort is er een jarig in dat Zierikzeese gezin. Zestien wordt ze en haar ver langlijst duidt op een onbe grensd vertrouwen in de fi nanciële positie van haar ou ders. Zij wenst zich een paard en indien zulk een geschenk iets te begrotelijk zou zijn, is ze desnoods bereid genoegen te nemen met een scooter. Het vormt de laatste dagen een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. Geraffineerd als meiden van die leeftijd kunnen zijn, roept zij haar ouders bij voortdu ring toe: „Als jullie van mij houden, krijg ik een paard of een scooter." Het ouderpaar schudt dan steevast het hoofd: „We houden van je, maar je krijgt géén paard en géén scooter." Zo gaat dat al weken. „Pap", klonk het gisteroch tend. tijdens het ontbijt weer op dat bekende zeurderig toontje, „wat wordt het: een paard?" Het gezinshoofd, des mor gens vroeg nimmer geheel bij de les, bladerde door het och tendblad, nam een slokje van zijn sinaasappelsap en sprak op afwezige toon: „Is goed." Die mededeling leidde aan de andere kant van de ontbijttij- fel tot grote vreugde. Tot de twijfel toesloeg. „Zeg pap, je maakt me toch niet dood met een blije jnus, hé?" door Conny van Gremberghe CADZAND-BAD - Maandagochtend werden de meeuwen op het strand van Cadzand opgeschrikt door het geronk van een kraan op rupsbanden. Deze werd door het Biervlietse aanne mersbedrijf De Feijter ingezet om ge- creosoteerde paalhoofden met kracht uit hun zandige verankering te trekken. De oude met teerachtige stoffen behan delde paalhoofden moeten wijken voor milieuvriendelijkere golfbrekers van Duits eikenhout. In totaal worden er tussen Cadzand en Het Zwin zo'n vijf honderd paalhoofden verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. Dat karwei zal ettelijke weken in be slag nemen. Sneller kan niet, omdat de medewerkers van de Biervlietse firma, die door het waterschap Zeeuws- Vlaanderen zijn ingehuurd, alleen kun nen werken bij laag tij foto Charles Strijd ^PZC zeeland [oor Barend Pelgrim 1ULST - Zeeuwse aannemers inden dat Belgische bouwbe- Irijven oneerlijke concurrentie icdrijven. Met name de markt n Oost-Zeeuws-Vlaanderen ou verziekt worden met goed- lopere, kwalitatief mindere niizen van Vlaamse makelij, l'erder zouden Vlaamse firma's levvust de Nederlandse bouw- n veiligheidsvoorschriften ivertreden om zo hun prijzen te [rukken. De Vlamingen ver- rerpen de kritiek en zeggen dat |e klagers jaloers zijn op het ucces van de Belgische aanne- oers. )e branche-organisatie NVBO Nederlands Verbond van On- ernemers in de Bouwnijver- ieid) kent de klachten van zijn eden. De Zeeuws-Vlaamse con- lunent kijkt te veel naar het irijskaartje en te weinig naar iet uiteindelijke resultaat, stelt loorzitter gewest Zeeland J. ■an Kerckhoven. ,1k kan me verder levendig foorstellen dat het voor een leeuwse aannemer zuur is als lij een paar keer een opdracht roor een huis verspeelt. Maar vanneer onze leden met dit oort alarmerende informatie tomen, melden we dat aan de ■erantwoordelijke overheden." van de Borgt van Bouw- en loutbond van FNV pleit echter 'oor gerichte actie. „Dit verhaal s bekend bij de bouwpartners; lij kleine ondernemers kan dit lantikken. Je kunt mensen noeilijk verbieden een Belgi- che aannemer in de arm te ne- nen. Maar waar de Nederland- e wetgeving geldt, dient men ich eraan te houden. Wij heb- len de arbeidsinspectie er al op ewezen speciaal te letten op dit oort bedrijven." [liklijn konden en NVOB kunnen vol- ens Van de Borgt weliswaar iet als politieagent opereren, maar druk op controle-instan ties en gezamenlijke actie beho ren wel de mogelijkheden, bij voorbeeld met een kliklijn. Van de Borgt wil het onderwerp nu op de agenda van het Zeeuws bouwoverleg zetten. Sinds een tiental jaren opereren aannemers uit het Belgische Waasland, en inmiddels van steeds verder daarbuiten, op de Zeeuwse markt voor nieuw bouw van woningen. De eerste stappen waren schuchter, on wennig en verkennend, maar te genwoordig maken de Vlamin gen in uitbreidingsplannen als Groote Kreek (Hulst), Veer- straat (Nieuw-Namen), langs de Vylainlaan in Heikant en in Rie- depolder (Koewacht) de dienst uit. Controle De controle op hun bouwme thoden schiet echter tekort, vindt aannemer M. de Caluwé van Caluwé en Broekaart uit Graauw. „De overheid voert in tensief campagne voor goede isolatie en energiebesparing, maar de isolatiewaarde en de vochtwering van die Vlaamse huizen zijn beduidend lager. Dat weet iedere Zeeuws- Vlaamse aannemer, maar ja: de mensen zien alleen die lagere prijsopgave. De gemeenten moeten toezien of er gebouwd wordt volgens de voorschriften, de arbeidsinspectie dient de bouwplaatsvoorzieningen te controleren, maar er wordt wei nig ondernomen." De verwijten van de Zeeuws- Vlaamse aannemers over hun Belgische concurrenten zijn le gio. Het zou op werven vaak ontbreken aan verplichte bouwplaatsvoorzieningen als schaftketen, toiletunits, deug delijke afzettingen, gekeurde bouwliften en veilig steigerma teriaal met dubbele leuningen, allemaal zaken die het kosten plaatje van de bouw van een huis verhogen. Verder zou er door de Belgen inferieur beton gebruikt worden en kunnen hun funderingen en grondwerken de toets der kritiek eigenlijk niet doorstaan. Onterecht Directeur A Audenaert van de Confederatie van de Bouw Waasland (B) vindt de kritiek van de Zeeuwse bouwsector on terecht en getuigen van j aloezie. Hij neemt de beschuldigingen met een korreltje zout. „Als ze dit menen moeten ze ook maar namen van ondernemingen noemen. Er zullen best inciden ten zijn, maar dat het op grote schaal gebeurt zou mij verwon deren." Verscherpte controle vindt hij echter prima. „Als die dan ook maar geldt voor de Nederlandse bedrijven, want het mag geen hetze worden of een veredeld protectionisme van de eigen markt." door Harmen van der Werf HARLINGEN - Mossel- en kok kelvissers hebben hun slag ge slagen bij de Waddenvereni ging. Zaterdag waren ze massaal aanwezig op, de leden vergadering van de milieu-or ganisatie die hen niet erg welge zind is. Ze slaagden erin een vertegenwoordiger in het be stuur van de Waddenvereniging te krijgen, de mosselkweker W. van den Berg uit Bruinisse. Helemaal gladjes verliep de ver kiezing in Rotterdam niet. „Het bestuur van de Waddenvereni ging had zelf al sollicitanten naar voren geschoven", hekelt secretaris J. Holstein van de kokkelsector de gang van zaken op de ledenvergadering, die in Rotterdam werd gehouden. „Wij stelden twee tegenkandi daten voor, waarop vooral me dewerkers van de vereniging stemverklaringen gingen afge ven. Personeel dat zich met be stuursverkiezingen bemoeit, dat kan toch niet." Watjes-vereniging Om de boel niet op de spits te drijven, trokken de massaal op gekomen vissers één van de twee kandidaten terug. Holstein: „Het is bij een willekeurige sportvereniging democrati scher geregeld dan bij de Waddenvereniging. Terwijl wij ons aan alle regels hebben ge houden. Vantevoren hebben wij kandidaten ingediend, die met twintig handtekeningen zijn ondersteund. Toch werd er spastisch gereageerd. Het is een watj es-vereniging. Veel kokkel- en vooral mossel vissers zijn de laatste tijd doel bewust lid geworden van de Waddenvereniging. Zij vormen een zeer kleine minderheid op de 44.000 leden die de Wadden vereniging telt, maar een goed georganiseerde. Op de leden vergadering waren negentig mensen stemgerechtigd, onder wie bijna veertig vissers. Dat vissers lid worden van de Wad denvereniging, is volgens Hol stein helemaal niet vreemd. „Bij de leden van het eerste uür zit ten vissers, omdat de Wadden vereniging zich tegen inpolde ringen verzette. Later zijn ze een andere, vijandige koers te genover de visserij gaan varen." Holstein weerspreekt dat er za terdag sprake was van een over val. „Wij zijn gewoon leden. Wij willen onze stem laten horen, over wat er echt aan de hand is in de visserij op het Wad." Aan het beleid van de vereni ging zal de verkiezing van een mosselkweker als bestuurslid niks veranderen, reageert direc teur H. Revier. De vereniging blijft streven naar een verbod op de mechanische kokkel visserij. De ledenvergadering keurde za terdag unaniem het jaarlijkse beleidsplan goed, waarin dat is opgenomen. Vissers stemden niet tegen, om geen olie op het vuur te gooien. Holstein: „Wij komen er later wel op terug." Vrachtwagen veroorzaakt kop-staartbotsing SEROOSKERKE (W) - Twee mensen raakten maandagmid dag om tien over vijf gewond in Serooskerke (W) doordat een vrachtwagen een kop-staart- botsing veroorzaakte. Op de Vrouwenpolderseweg remde een personenauto af. Ook de achter deze auto rijdende be stelwagen minderde snelheid, maar dit werd te laat opgemerkt door de 50-jarige bestuurder van de vrachtauto. Die botste op de bestelwagen, die op zijn beurt tegen de personenauto reed. De vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van de bestel wagen werden met nek- en rug klachten naar het ziekenhuis overgebracht. ie wonde bij jotsingen van wee fietsers ERNEUZEN - Bij een botsing ussen twee fietsers is een 24-ja- ige Terneuzense maandagmid- lag gewond geraakt. let ongeluk gebeurde om tien ver vijf toen de de vrouw vanaf leHogendijk de Mr. F. J. Haar- nanweg wilde oprijden. Daar- lij raakte ze een 43-jarige fiet- er uit Terneuzen. De vrouw ierd per ambulance overge- iracht naar het ziekenhuis in laar woonplaats. door Michelle Koek GOES - Wethouder L. M. 't Hart van onderwijs heeft maandag in de Koperen Tuin in Goes vijf speciale boekenprijzen uitge reikt. De prijzen, zilveren en gouden penselen en griffels, gingen naar ROC-studenten die een boek voor gehandicapte kinderen schreven. Studenten van de doorstroom- opleiding hoger beroepsonder wijs (DHBO) schreven in totaal twintig boeken. Met hun boek 'Joris en de poes', sleepten Noortje van Oers (17), Zuhal Ozdemir (17) enHatice Ozdemir (18) de hoofdprijs, een 'vlag en wimpel', in de wacht. Groep twee van De Tweern, een school voor speciaal basison derwijs in Goes, was bij de prijs uitreiking aanwezig. Het win nende boek was speciaal voor hen geschreven. Vlak voor de prijsuitreiking lazen de auteurs hun boek voor en speelden sce nes uit him verhaal na. Het boek, over een jongetje die geen poes mag hebben en er vervol gens een steelt, bleek een groot succes. Het zilveren penseel was voor het boek 'De beer is Stout', be stemd voor slechthorende kleu ters. Het gouden penseel ging naar 'Dat ei is van mijeen boek voor matig verstandelijk ge handicapten vanaf 9 jaar. Het boek 'De aap en de zak', voor verstandelijk gehandicapten vanaf 6 jaar, werd beloond met een zilveren griffel. En een gou den griffel naar ging 'Vermist', een boek voor slechthorende kinderen vanaf 9 jaar. Naast penselen, griffels en een vlag en wimpel werden ook boe- kenbonnen uitgereikt. De bon nen zijn bestemd voor de school waarvoor het boek is geschre ven. Met de bon kan de school haar bibliotheek aanvullen. foto Dirk-Jan Gjeltema De prijswinnaars spelen en lezen hun boek, Joris en de poes, voor. (Advertentie) ...20.21.22 april Formule 1 aanbiedingen Autobedrijf^^ Van Strien (VfS v.d, Spiegelstraat 92, Goes v3Ö0O Tel (0113) 27 57 07 Audi

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 13