m ÜlïilE IllllI Rechter stelt fans van \jax in het ongelijk Cohen maakt zich geen zorgen over kritiek Kamer op asielwet w 19° Funshoppen ja, gezellig 17 Campagne diëtisten tegen ondervoeding patiënten Salman Rushdie schrijft boekenweekgeschenk 2001 Woede in Ecuador over prijsstijgingen Kabinetscrisis in Italië Verbod op demonstratie in Den Bosch bevestigd ïonderden arrestaties )ij protest tegen IMF Begin herdenking bevrijding Zenuwen op de beursvloer Belgen beconcurreren aannemers D66-fractie pleit voor aftrekbaar maken van privé-computer Moegabe letreurt lood boer 4 WEKEN VOOR Lichaam van vermist kind gevonden PZC Z 4 Zonnige start Vooral vanmorgen zonnige perioden. Overwegend droog. Matige zuidenwind. Middagtemperatuur rond de 14 graden. ;43e jaargang no. 93 tinsdag 18 april 2000 losse nummers 1,85 i w van onze redactie binnenland DEN HAAG - De Nederland se Vereniging van Diëtisten begint vandaag een campag ne om mensen en medici be wust te maken van het ge vaar van ondervoeding in zorginstellingen. Als aftrap overhandigen art sen een brandbrief aan Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) om meer aandacht te vragen voor dit probleem. Het gaat om klinische onder voeding, een tekort aan bouwstoffen als vitamines, mineralen, eiwitten en vet ten. Dat kan ertoe leiden dat mensen zo verzwakken dat ze geen operatie kunnen on dergaan. Uit onderzoek is gebleken dat een op de drie patiënten in een zorginstelling onder voed is. In verpleeghuizen kampt dertig tot veertig pro cent van de patiënten met ondervoeding. Hetzelfde geldt voor de helft van de mensen die thuiszorg krijgen en voor meer dan de helft (zestig procent) van de zie kenhuispatiënten. ANP vergunning krijgt zijn de snelle procedures juist beter. De rech ten die asielzoekers met een tij delijke vergunning krijgen zijn een belangrijk punt voor PvdA en D66. Regeringspartijen PvdA en D66 verwijten WD op hun beurt dat deze asielzoekers die eigenlijk een tijdelijke vergunning moe ten krijgen, in de 'ontheemden- regeling' wil duwen. Die biedt niet. de rechten welke aan een tijdelijke vergunning verbon den zijn. De regeling is bedoeld voor oorlogsvluchtelingen en voor situaties waarin Neder land met een massale instroom van asielzoekers te maken krijgt. Deze mensen blijven bui ten de procedure en kunnen di rect terug als de situatie in het thuisland weer rustig is. Kamp en CDA'er Wijn willen dat er strengere regels komen voor asielzoekers die zonder pa- piei'en naar Nederland komen. Justitie moet hen kunnen dwin gen in de asielcentra te blijven tot duidelij k is waar zij vandaan komen, vindt de liberaal. Wijn wil hier zelfs de vreemdelingen bewaring voor uitbreiden. De PvdA vindt dat onbespreek baar. „Dan ontneem je die men sen hun vrijheid zonder dat er een strafbaar feit is gepleegd", aldus Middel (PvdA). De nieuwe Vreemdelingenwet moet 1 januari 2001 ingaan. In mei praat de Kamer verder over het wetsvoorstel. ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - Voor het eerst in de 65-jarige geschiedenis van de Boekenweek schrijft een buitenlandse auteur, Salman Rushdie, het boe kenweekgeschenk. Dat heeft volgend jaar als motto Het land van herkomst, verwij zend naar het multiculturele aspect in de literatuur. De in Bombay geboren schrijver Rushdie (1947) won in 1981 met Midder nachtskinderen de Booker- prize en in 1983 de Booker of Bookers, de prijs voor de bes te winnaar van 25 jaar Bookerprizes. In totaal schreef de in Groot-Britan- nië wonende Rushdie zes ro mans. De recentste is De grond onder haar voeten. Rushdie werd vooral bekend door De Duivelsverzen. Naar aanleiding daarvan vaardig de in 1989 de toenmalige geestelijke leider van Iran, ayatollah Khomeini, een fat wa (religieus doodvonnis) te gen hem uit. Rushdie zou in het boek de profeet Moham med hebben beledigd. Het manuscript voor het ge schenk wordt in het najaar van 2001 wereldwijd uitge bracht. Het motto van de boekenweek 2001, Het land van herkomst, is ontleend aan de titel van het boek van E. du Perron, geboren in Ne- derlands-Indië en lange tijd in Europa wonend. ANP QUITO - Studenten in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito zoeken in de stad. De studenten zijn woedend over de verhoging van de dekking voor traangasgranaten. De politie vuurde die gisteren tarieven voor het openbaar vervoer met 114 procent. af bij rellen voor het hoofdgebouw van de Centrale Universiteit foto Möretin Benetti/EPA ROME - De Italiaanse premier D'Alema leest een verklaring voor als hij het ontslag indient van zijn centrum-linkse kabi net. De zondag gehouden regionale verkiezingen hebben het land in een kabinetscrisis gestort als gevolg van de enorme winst die het verbond van centrum tot uiterst rechts behaal de. President Ciampi weigerde gisteren het ontslag te aan vaarden. Volgens hem moet eerst het parlement zich uitspre ken over het lot van D'Alema's coalitie. Die kan bogen op een kleine meerderheid in het parlement. foto Corrado Giambalvo/AP pagina 2: Italië terug bij af an onze redactie binnenland )EN BOSCH - De presi- lent van de rechtbank in )en Bosch, mr. W. Win- ield, vindt dat burge- jeester Rombouts van )en Bosch terecht een de monstratie van Ajax-aan- angers heeft verboden, lij bepaalde dat gisteren j een kort geding dat de upporters hadden aange- pannen. Die eisten dat et verbod ongedaan zou rorden gemaakt. Ie Onafhankelijke Fanclub jax, die niets te maken heeft iet de officiële supportersver- aiging, wilde morgen in Den osch voorafgaand aan de wed- irijd FC Den Bosch - Ajax de- ïonstreren tegen de combirege- ng. Supporters van FC (trecht, NAC en Feyenoord ebben laten weten dat ze ook aar Den Bosch willen komen, ombouts verbood de betoging it wees voor ernstige ongere mdheden. Hij is bang dat de be- iging ondanks de inzet van 530 lenten uitmondt in een veld- ag- 'reedzaam ijdens het geding betoogde mr. its namens de Ajax-fans dat at een vreedzame betoging zou jnmet niet meer dan 200 deel- ;mers. Een vergelijking met de it de hand gelopen betoging in Tilburg eerder dit jaar, waarbij de politie enkele honderden aanhoudingen verrichtte, gaat naar zijn mening volledig mank. De rechtbankpresident was het daar niet mee eens. Volgens Kits worden de suppor ters door het verbod dubbel ge pakt. „Door de combiregeling is er al sprake van een beperking van de bewegingsvrijheid. Het verbod gaat lijnrecht in tegen het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting", aldus de raadsman. De supporters wilden in een de monstratieve tocht van het NS- station naar het stadion trekken en daar hun actie voortzetten. Rombouts vreest dat het daar uit de hand loopt. Het stadion wordt verbouwd. Achter de doelen zijn nog geen tribunes. Alleen een paar zandhopen scheiden het stadion van de weg. Een 'denkbeeldig kruit vat', vond Rombouts. De recht bankpresident was het daarmee eens. Blokkade Rombouts vreesde dat de beto gers zouden proberen door te dringen in het stadion. De Am sterdammers ontkenden dat van plan te zijn. Volgens hen hebben de supporters van de an dere clubs inmiddels laten we ten dat ze niet zullen afreizen naar Den Bosch. Rombouts ge looft daar niet in, net zo min als de rechtbankpresident. De bur gemeester zei rekening te hou den met de komst van duizend demonstranten. De aanhang van Utrecht had aangekondigd de A2 te zullen blokkeren. Het is onduidelijk wat er nu vandaag gebeurt. Een aantal aanhangers van Ajax heeft op voorhand al laten weten dat ze bij een eventuele afwijzing van hun eis in Den Bosch een 'cultu rele stadswandeling' zullen ma ken. T. van Beek van de Onaf hankelijke Fanclub zei zich te zullen houden aan de uitspraak. Burgemeester Rombouts rea geerde verheugd op de uit spraak. „Vanwege de broeierige sfeer is de politie op alles voor bereid. Supporters die woens dag zonder kaartje in DenBosch vertoeven, worden aangehou den". ANP Vrouwen kijken naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Apeldoorn ter voorbe reiding van de herden king van de bijdrage die Canada leverde aan de bevrijding in 1945. De veteranen uit dat land komen dit jaar voor het laatst massaal naar de vieringen Handelaren op de effectenbeurs in Amsterdam keken gister middag om half vier gespannen naar de openingskoers van de Dow Jones. Toen de koersen daar wat opliepen zette ook op het Damrak de opgaande lijn door. Het was in Am sterdam een hectische dag, maar de gevreesde duike ling bleef uit. Aannemers klagen over oneerlijk concurrentie van Vlaamse bouwondernemers. Vooral in Oost-Zeeuws-Vlaanderen heb ben de Belgen voet aan de grond gekregen. Werkge vers en bonden eisen dat de Vlamingen strenger wor- I den gecontroleerd. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; financiën en economie: 7 en 8; gezondheid: 9; radio en televi sie: 11; zeeland: 13,14,15,17 en 19; sport: 20 en 21. an onze redactie buitenland 'ASHINGTON - De politie in b Amerikaanse hoofdstad fashington heeft gisteren op- ieuw honderden betogers te rn het beleid van het Interna- onaal Monetair Fonds (IMF) ;arresteerd. Agenten gebruik- in traangas en peperspray te- ïn de demonstranten die de iatste dag van de voorjaarsver- adering van het IMF en de We- ildbank wilde verstoren, e betogingen trokken gisteren aar schatting vijfduizend deel- smers. Een dag eerder was on weer hetzelfde aantal mensen straat op gegaan. Ook toen ad de politie met harde hand a. De autoriteiten wilden koste ARARE - De Zimbabwaanse resident Moegabe heeft giste- m gezegd de moord op een lanke boer afgelopen weckein- b te betreuren. Het bleek nau- elijks een geruststelling voor e blanken, die in de rij staan bij b Britse ambassade om een rits paspoort aan te vragen, e president verzekerde de be- alking de orde te zullen her ellen. Hij weigerde echter op roepen tot beëindiging van de ïzetting van boerderijen die de inleiding vormen tot het hui- ige conflict. Veteranen uit de aafhankelijkheidsoorlog en mhangers van Moegabe's par- j ZANU-PF houden al weken- mg land en boerderijen van lanken bezet om him eis tot ndhervormingen kracht bij te :tten. Moegabe gedoogt dit. e voorzitter van de boeren- md CFU, Tim Henwood, toon- i zich optimistisch over Moe- ibe's omwenteling. „Ik heb de idruk dat hij behoorlijk vast- ïsloten is de situatie zo snel ogelijk te normaliseren." Ex- irts verwachten echter dat ioegabe het conflict tot na de irlementsverkiezingen in mei at voortbestaan, omdat hij irwacht zo stemmen te kunnen innen. Alle festiviteiten voor twintigste verjaardag van imbabwe's onafhankelijkheid jn afgelast wegens het con- ict. RTR/AFP/DPA pagina 2: blanke Zuid-Afrikanen nerveus van onze redactie binnenland DEN HAAG - Mensen die privé een computer aanschaffen, moeten daarvoor 2000 gulden van hun belastbaar inkomen kunnen aftrekken. Volgens de D66-fractie in de Tweede Ka mer is dat nodig om het voor ie dereen mogelijk maken thuis over een eigen computer te be schikken. besteed. De Graafs voorstel ont moette gisteren op het symposi um overigens onmiddellijk kri tiek van oud-D66-ministerWij- ers van Economische Zaken. Volgens hem zitten eventuele blokkades voor de verdere groei van het gebruik van internet niet zozeer in de verspreiding van computers maar vooral in de verdere ontwikkeling van de mobiele telefonie. ANP wat het kost een herhaling zien te voorkomen van de straatge vechten die de Wereldhandels conferentie van vorig jaar de cember in Seattle ernstig verstoorden. De betogers van gisteren riepen slogans als „Meer Wereld, min der Bank". Zij menen dat het be leid van de internationale fi nanciële instellingen arme landen eerder schaadt dan helpt. De Amerikaanse autori teiten besloten de mensen die in de buurt van de gebouwen van IMF en Wereldbank werken, vrijaf te geven. Een dergelijk besluit in verband met een beto ging werd nooit eerder geno men. De instellingen vergaderden gisteren over schuldenverlich ting, handel en het gevecht te gen aids. Schuldverlichting voor de allerarmste landen zal 'met grotere daadkracht' wor den doorgevoerd. RTR/DPA D66-fractievoorzitter De Graaf maakte het voorstel gisteren be kend op een door zijn partij ge organiseerd symposium over de zogeheten nieuwe economie. De fractieleider waarschuwde tij dens die bijeenkomst voor het ontstaan van 'een digitale twee deling' in de samenleving. Hoe wel Nederland met ongeveer zes miljoen Internetgebruikers in middels tot de koplopers in Eu ropa behoort, gaat de ICT-revo- lutie nog grotendeels voorbij aan vijftigplussers en lagere in komensgroepen, zo stelde De Graaf. Miljard D66 wil dat het kabinet vanaf het komende jaar een miljard gulden uittrekt voor de belas tingmaatregel om de aanschaf van computers te stimuleren. Dat bedrag kan volgens de De mocraten worden betaald uit de inkomstenmeevallers waarover het kabinet deze zomer beslist en die deels aan lastenverlich ting en deels aan verlaging van de staatsschuld mogen worden (Advertentie) (eenmalig binnen zes maanden) Ja,ik wil: een proefabonnement van 4 we ken voor 16,70 en geef daarbij eenmalig toestemming voor auto matische incasso van onder staand rekeningnummer een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische incasso 36,70) per kwartaal met automatische incasso 100,-) (beëindiging van abonnementen uit sluitend schriftelijk, 1 maand vóór het einde van de betaalperiode) Naam: Voorletters:m/v Straat:nr Postcode: AMSTERDAM - Het 5-jarige jongetje Sofian Mekideche dat zaterdag door zijn vader van huis werd gehaald en daarna spoorloos verdween, is gisteren rond half vijf dood gevonden in een sloot bij de ringweg in Landsmeer. Het kind is om het leven gebracht. Toen het jongetje werd wegge haald bij het huis van zijn moe der in Amsterdam-Noord, is di rect groot alarm geslagen. Sofi an was suikerpatiënt. Gevreesd werd dat zijn vader niet in staat zou zijn voor heifi te zorgen. Naar de vader wordt nog ge zocht. ANP Woonplaats: Telefoon: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post) bankrek.-nr (handtekening) Stuur deze bon in een open enve loppe, zonder postzegel, naar: PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen. door Joyce Veekman DEN HAAG - Staatssecretaris Cohen van Justitie maakt zich geen zorgen over de enorme ver deeldheid onder de coalitie partners over de nieuwe Vreem delingenwet. Dit is bij uitstek een fase om kritiek te leveren, oordeelt hij. Alle fracties in de Tweede Kamer onderkennen echter het belang ervan, zo stel de hij gisteravond vast na ruim twaalf uur debatteren. Alle facties uitten gisteren forse kritiek op de nieuwe wet, die tot stand kwam na veelvuldig en in tensief overleg binnen de rege ringspartijen. Coalitiepartner WD verwijt Cohen zelfs aan af spraken in het regeerakkoord voorbij te gaan. Het liberale Ka merlid Kamp wil bijvoorbeeld dat erkende asielzoekers pas na vijf en niet na drie jaar eventu eel een vaste verblijfsvergun ning krijgen. Hij weet zich daar in gesteund door oppositiepartij CDA Volgens Kamp staat die afspraak in het regeerakkoord. In Cohens voorstellen krijgen alle toegelaten asielzoekers een tijdelijke vergunning die na drie jaar eventueel wordt omgezet in een permanente vergunning. Rechten WD en CDA vinden dat asiel zoekers met een tijdelijke ver gunning te veel rechten krijgen, zoals het recht op onderwijs, ar beid en huisvesting in 'gewone' woningen. Geen enkel ander Europees land biedt zulke voor zieningen. Dat trekt alleen maar mensen aan, vrezen de partijen. Cohen is het daarmee niet eens. Asielzoekers weten door de snellere procedures eerder waar zij aan toe zijn. 'Economische gelukszoekers' kunnen dus minder lang in Nederland blij ven hangen. Dat maakt Neder land voor hen minder aantrek kelijk, verwacht Cohen. Voor de twintig procent van de asielzoe kers die nu wel een tijdelijke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 1