t H t FAMILIE BERICHTEN GEBR. DOMINICUS BY Gedenkstenen met zorg uitgezocht GEEF EMFYSEEMPATIENTEN MEER LUCHT Astma Fonds 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 27 MAART 2000 l With the birds I'll share this lonely view Overleden is onze PETER (Snijk) Hij was 44 jaar. Ons hart breekt van verdriet. Luana Goetheer Micah, Shona Ma Snij kers Milly en Alex Colette Theo en Judith Winnie Fam. Goetheer 4381 AE Vlissingen, 23 maart 2000. Palingstraat 21 Peter is opgebaard in het uitvaartcentrum 'De Voor zorg'. Industrieweg 20 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen heden maandag 27 maart a.s. van 10.50-11.00 uur. Aansluitend is er een samenzijn om 11.00 uur in het uitvaartcentrum, waarna de begrafenis zal plaats hebben om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoe ten in café 'De Concurrent'. Groenewoud 70 te Vlis singen. Woorden schieten tekort.... Vriend en collega SNIJK is er niet meer. Met hem hebben we een bijzonder en uniek mens verloren. Wij wensen Luana. Micah. Shona en allen die in dit verlies delen de steun en warmte toe die nodig is in deze moeilijke tijd. Astrid van Belzen Margot Blaas Frederik Broekhuizen Rebecca de Bruijn Fauzya Deug Peter Diepeveen Roeland Hubregtse Petra Korstanje Willie Laanen Detty Meulenberg Max Pattiasina Yvonne de Rijke Bert en Petra Roodenburg Josette Sicilia Martha Verduyn Deborah Visser Maaike Westerbeke Sporen in het zand 't Tij dat keert PETER SNIJKERS Verdwenen voetstappen Blijvenderi herinneringen Wij zullen je hulp en steun missen. Namens alle bewoners van Het Witte Huis PETER SNIJK keep on rockin in a free world. Wij wensen Luana, Micah en Shona veel sterkte toe. Rik, Jolanda, Kevin en Delilah Lingier PETER Langzaam besef ik dat je weg bent, De leegte vul ik met herinneringen. Richard Sprakeloos en verdrietig zijn wij op school, na het bericht dat de vader van Micah en Shona is overle den. Wij zullen PETER missen als betrokken vader. Een vader die de school opluisterde met zijn muziek. Luana, Micah en Shona, we hopen er voor jullie te kunnen zijn. Kinderen, team, m.r. en o.r. van Het Vlot - binnenstad Je minzame lachje, wijl ik tierde. Een gemis. En met mij vele anderen. J. Betjes PETER met zoveel stemmen gesproken, en toch de mond gesnoerd, ik ben verbijsterd, dag maatje Bill Wolf leannine Narinx Broekhuizen, Limburg Vele fijne herinneringen Verzachten onze smart Voorgoed uit ons midden Maar altijd in ons hart Moegestreden is zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve dochter, onze lieve zus en tante MARTINA BRASSER (Mattie) in de leeftijd van 49 jaar. Koudekerke: Lein Brasser Dina Brasser-Janse f Koudekerke: Bart Brasser Ineke Brasser-Reynierse Diana en Elbert Vlissingen: Kees Brasser Gerda Brasser-Goossens Jeroen. Mandy Vlissingen: Ria van Belzen-Brasser Achille van Belzen Giuseppe, Savier Koudekerke: Anja Verbrugghe-Brasser Ron Verbrugghe Mike, Kim Koudekerke, 25 maart 2000. Correspondentieadres: Donker Curtiusstraat 13 4584 GG Vlissingen U kunt afscheid van Mattie nemen op woensdag 29 maart a.s. tussen 19.30 en 20.00 uur in het rouw- centrum aan de Industrieweg 20 te Vlissingen. De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 30 maart a.s. om 9.45 uur in bovengenoemd rouwcen- trum gevolgd door de begrafenis op de begraaf plaats te Koudekerke om 11.00 uur. Na afloop is er gelegenheid de familie te condole ren in de aula op de begraafplaats. Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, wilt u deze advertentie als zodanig beschouwen. Groot is de leegte die je achterlaat, maar mooi zijn de herinneringen die blijven. Geheel onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve, zorgzame moeder en oma JO HANNA KL1JMIJ-RITICO (Joke) in de leeftijd van 56 jaar. Oost-Souburg: Bert Klijmij Vlissingen: Mirjam Pleijte-Klijmij John Pleij te lorden 4388 RR Oost-Souburg, 24 maart 2000. Reggestraat 20 Gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 29 maart van 12.45 tot 13.15 uur in het uitvaartcen trum "De Voorzorg". Industrieweg 20 te Vlissin gen. Aansluitend zal om 14.00 uur de crematieplechtig heid plaatshebben in het crematorium aan de Wes telijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Liever geen bezoek aan huis. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Onverwacht is van ons heengegaan onze lieve col lega JOKE Wij wensen Bert en de kinderen veel sterkte toe met dit verlies. Je collega's van Gimbrère Met grote verslagenheid hebben wij moeten verne men dat onverwacht is overleden onze medewerk ster, mevrouw JOKE KLIJMIJ-RITICO Met respect denken wij aan de lange periode, waar in zij zich op zeer loyale en vakkundige wijze voor ons heeft ingezet. Wij wensen haar man en verdere familie veel kracht toe om dit verlies te kunnen dragen. Directie en medewerkers Gimbrère JOKE Zeg me dat het niet zo is... misschien is het niet waar gaat opeens de telefoon weer over en natuurlijk ben je daar. Bert. Mirjam, John, Jorden heel veel sterkte. annie Wondergem Het pad dat je gaat is het pad dat je kiest. De dag dat je aarzelt is de dag dat je verliest. Op 25 maart is na een lange strijd overleden mijn vrouw, onze moeder, oma en tante CORNELIA ADRIANA VAN HOOF-VIS in de leeftijd van 63 jaar. C. L. van Hoof Wil ma en Jan Jan en Marian Kees en Naomi Corry en Martin Rika en Rudi Jeannine en Karei Robbie Jan en Corry en kleinkinderen Vlissingen, 25 maart 2000. Correspondentieadres: Fam. Koopman, Westerscheldestraat 83, 4388 VE Oost-Souburg De overledene is opgebaard in rouwcentrum 'Mid delburg', Buitenhovelaan 1 Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 29 maan a.s. van 12.00 tot 12.30 uur, waarna aan sluitend de crematie om 13.00 uur zal plaatsvinden in het crematorium aan de Westelijke Oude Haven- dijk te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met de lente in 't verschiet is het moeilijk het leven los te laten... Na een waardevolle laatste tijd, vol gekoesterde momenten, geven wij U kennis dat heden is overle den onze lieve moeder en oma ERNA LOUISA GOEDBLOED-VADER weduwe van Pieter Goedbloed in de leeftijd van 70 jaar. Yvonne Roelse-Goedbloed Roland Roelse Vivian Sam Yolanda Amold-Goedbloed Machiel Arnold Nienke Eva 4382 AC Vlissingen. 25 maart 2000. Boulevard Bankert 138 Er is gelegenheid tot afscheid nemen, woensdag a.s. van 19.00-19.30 uur in het rouwcentrum Over toom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissin gen. De uitvaartdienst zal plaatshebben donderdag 30 maart om 10.30 uur in de O.L. Vrouwekerk, Singel te Vlissingen, gevolgd door de begrafenis om 12.00 uur op het r.k. gedeelte van de algemene begraaf plaats te Vlissingen. Na afloop is er gelegenheid de familie te condole ren in Hotel-Brasserie "de Leugenaar", Boulevard Bankert 132. Vertrek van huis om 10.15 uur. Bedroefd zijn wij dat na een moedige strijd van ons is weggenomen mijn lieve tweelingzus en onze lie ve tante ERNA LOUISA GOEDBLOED-VADER Lya Vader Lex en Didi Karin en kinderen Theo jr. Na veel verdriet, moed en wilskracht om bij haar dierbaren te blijven, hebben wij toch afscheid moe ten nemen van onze lieve schoonzus en tante ERNA GOEDBLOED-VADER Krimpen a/d IJssel: N. Goedbloed-Meyers Oost-Souburg: A. Leunis-Goedbloed C. R. Leunis Neven en Nichten Oost-Souburg, 25 maart 2000. Na een plezierig leven is op 25 maart plotseling overleden JO VOS 74 jaar Hij heeft tot het laatste moment genoten. Diny Vos-Viergever Marcel Vos René Vos Wil de Wit Yvonne Vos-Grijseels Evi, Annika 4384 HT Vlissingen. 25 maart 2000 M. L. Kingstraat 52 Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 29 maart a.s. van 10.00-10.30 uur in het uitvaartcen trum "De Voorzorg". Industrieweg 20 te Vlissin gen. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissin gen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemd uitvaartcentrum. Liever geen bezoek aan huis. Geen toespraken. Van het concert des lex'ens krijgt niemand een program Dankbaar voor wat hij voor mij heeft betekend, geef ik u kennis dat na een liefdevol en zorgzaam leven van mij is heengegaan mijn lieve man PIETER DE IONGE echtgenoot van Thea Gelok in de leeftijd van 76 jaar. T. de Jonge-Gelok 25 maart 2000. Middenstraat 1 4431 BS 's-Gravenpolder Woensdag 29 maart is er van 13.45-14.10 uur gele genheid tot afscheid nemen in het Rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. De crematieplechtigheid zal aansluitend om 15.00 uur plaatshebben in het crematorium te Middel burg. Westelijke Oude Havendijk 3. (Vertrek om 14.20 uur vanaf voornoemd Rouwcentrum). Na afloop van de plechtigheid is er in de ontvang kamer van het crematorium gelegenheid tot condo leren. Heden overleed mijn lieve broer en mijn zwager PIET DE JONGE echtgenoot van Thea Gelok A. Veerhoek-de Jonge J. Veerhoek Als je iemand diep in je hart bewaart, zal hij voor jou niet sterven. PIET DE JONGE Goes: D. de Jonge-Gelok Kapellen: Joop en Ineke de Jonge Leiden: Robert de Jonge Tilburg: Edwin de Jonge Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble ven, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante ANNIE WIJNANDS in de leeftijd van 79 jaar. De Meern: Ton en Jopie Wijnands Rijswijk: Arjen en Lisette, en kinderen Nieuwveen: Hanneke Utrecht: Walter Vleuten: Christi Terneuzen: Lily Rammeloo Terneuzen: Nicole Schalkhaar: Rob en Anja, en kinderen Goes, 25 maart 2000. Correspondentieadres: A. Wijnands, Oudenrijnsingel 20, 5454 BH De Meern Woensdag 29 maart is er vanaf 13.30 uur gelegen heid tot afscheid nemen in de Aula op de Algemene Begraafplaats aan -het Geldeloozepad te Goes, waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats aldaar. Na afloop van de begrafenis is er in de Aula gele genheid tot condoleren. De Heer is mijn herder Hij blijft mij nabij. Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma ADRIANA ALMEKINDERS-VAN SABBEN echtgenote van Gerard Almekinders in de leeftijd van 82 jaar. Borssele: G. Almekinders Oudelande: J. P. van Weele-Almekinders C. van Weele Diana en Joop Niels en Yvette Tholen: C. M. Almekinders M. Almekinders-Sinke Geert en Dalia Mare en Marcia 25 maart 2000. Oostsingel 1, 4454 AZ Borssele Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opge baard, gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dins dag 28 maart van 18.30-20.00 uur. Een dienst van Woord en Gebed voor familie en belangstellenden zal worden gehouden donderdag 30 maart om 14.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Borssele, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Borssele. Na afloop van de begrafenis is er in het Dorpshuis "Vijverzicht", gelegenheid tot condoleren. OM NOOIT TE VERGETEN., Uw gedachten over een uniek gedenkteken geven wij gestalte in natuursteen. Vraag naar het fotoboek met vele voorbeelden. Goes. 'De Goese Poort' k Rotonde Ringbaan-West Z A N D E E Telefoon ,'01131 216555 Qg «UUPER Middelburg: Arnesteinweg 40 Telefoon 10118) 612579 NATUURSTEEN Ie moeder blijft je moeder zo eigen en vertrouwd. Ie wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan. fe verstand zegt dat het goed is maar in je ogen blinkt een traan. Bedroefd geven wij kennis dat na een liefdevolle verzorging in "Zorgcentrum CederhoF', zacht en kalm is ingeslapen onze moeder en grootmoeder MAGDALENA PIETERNELLA WALHOUT weduwe van Jacobus Eversdijk in de leeftijd van 83 jaar. De Meern: Piet en Anja Eversdijk-van den Ban Amsterdam: Mariëlle en Roderik Delft: Marco Kapelle: Magda en Daan van Oosten- Eversdijk Edwin Manon Wilhelminadorp: Jan en Willemijn Eversdijk- Allewijn Roosmarijn Matthijs Kapelle, 24 maart 2000. Correspondentieadres: Oosthavendijk 5, 4475 AA Wilhelminadorp De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 29 maart om 11.00 uur vanuit de aula op de algemene begraaf plaats te Kapelle. Vooraf zal er een rouwdienst worden gehouden. In dien u de dienst wenst bij te wonen wordt u verzocht om 10.15 uur aanwezig te zijn. Van 10.00 tot 10.15 uur is er gelegenheid tot afscheid nemen. Na de begrafenis is er in de aula gelegenheid tot con doleren. Wij vinden het heel erg dat onze oma is gestorven. Wij hopen dat ze een Fijn leven krijgt bij God in de hemel. Roosmarijn en Matthijs Wij zullen je niet vergeten. Mariëlle Marco Edwin Manon Roosmarijn Matthijs Heden overleed in de ouderdom van 83 jaar onze geliefde schoonzuster MAGDA EVERSDIJK-WALHOUT Elst-Gld.: A. Eversdijk-de Klerk Nieuw en St. Joosland: C. Eversdijk-de Jager Kapelle: T. Eversdijk-Felius Kapelle: Joh. Eversdijk J. Eversdijk-v. d. Brink Kapelle: M. Eversdijk C. Eversdijk-van Overloop Goes: N. Eversdijk N. Eversdijk-Hollestelle Kapelle: Mevr. Mieras -de Bart Kapelle, 24 maart 2000. Op 23 maart 2000 overleed, 85 jaar oud, de heer ADRIAAN PIETER SMALLEGANGE Zijn kerkelijke betrokkenheid kwam tijdens zijn ac tieve leven tot uiting in zijn dienstbaarheid aan de Hervormde Kerk van Driewegen in meerdere func ties. Wij zijn dankbaar voor zijn toewijding en hopen dat zijn familie gesterkt mag worden in dit verlies. Gereformeerde Hervormde Kerkgemeenschap Driewegen/Ovezande Zijn stoel is leeg Zijn stem is stil Wij zeggen niets Het is Gods wil Bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven en na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Ter Schorre, geven wij u kennis dat de Heere op Zijn tijd tot Zich heeft genomen onze lieve vader, schoonvader en opa JAN JOHANNES KOPMELS weduwnaar van Johanna Bosselaar in de leeftijd van 87 jaar. Sluiskil: M. C. de Caluwé-Kopmels R. de Caluwé Aland en Petra Johnny en Karin, Samantha Mare en Astrid, Robbin, Martijn Axel: J. C. Ferket-Kopmels R. E. M. Ferket Esmeralda en Bram Mirella en Wesley Axel: S. Goossen-Kopmels J. Goossen Esther en Danny Marjolein en Pedro 25 maart 2000. Correspondentieadres: Calandstraat 12, 4571 BB Axel De rouwdienst, waarbij u bent uitgenodigd, wordt gehouden woensdag 29 maart om 14.00 uur in rouwcentrum "Terneuzen", Rooseveltlaan 6, Ter neuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Sluiskil. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het rouwcentrum. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Op zaterdag 25 maart is overleden onze lieve moe der, schoonmoeder en oma CORNELIA IOZINA STOUTJESDIJK sinds 1980 weduwe van Marinus Pieter Polderman *11-11-1908 t 25-3-2000 Oud-Vossemeer: P. Polderman A. Polderman-Aarnoutse Mirjam en John Marco en Gieta 's-Gravenzande: T. A. van Putte-Polderman W. J. van Putte Bert Joost Tholen, Ten Ankerflat 103. Correspondentieadres: Langeweg 1, 4698 PM Oud-Vossemeer. Geen bloemen De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 29 maart 2000 om 14.30 uur op de algemene begraaf plaats. Molenstraat te Oud-Vossemeer, voorafge gaan door een bijeenkomst in de aula. Prins Bern- hardstraat 1 te Tholen, aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop in bovenge noemde aula. Algemene kennisgeving Na een liefdevolle verzorging in "De Vliedberg", afdeling "Golfbreker" en "Keersluis", is plotseling uit onze familiekring weggenomen, onze broer, zwager en oom LEUNES BARENTSEN op de hoge leeftijd van 96 jaar. Ritthem: M. Barentsen Middelburg: P. Barentsen Middelburg: Fam. Dekker Oost-Souburg: Fam. M. A. Barentsen Oost-Souburg: Fam. P. Barentsen Koudekerke, 25 maart 2000. Correspondentieadres: Zandweg 46 4389 TH Ritthem Een korte rouwdienst zal worden gehouden dins dag 28 maart a.s. om 15.45 uur in de consistorie van de Ned. Herv. Kerk te Ritthem, waarna de be grafenis zal plaatshebben om 14.30 uur op de be graafplaats te Ritthem. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de consistorie van de kerk. Op de hoge leeftijd van 96 jaar is overleden onze zwager en oom LEUNES BARENTSEN die in onze herinnering voortleeft als een markante persoonlijkheid. S. Barentsen-Wijnia Corrie en Jaap Riet en Bas Rinus Barentsen en verdere familie Koudekerke, 25 maart 2000. In herinnering... ONZE LIEVE ALOUETTE- 27-03-1995 27-03-2000 Te zijn bij wie er niet meer zijn Heel diep in je gedachten Niet met woorden hard en luid Kan af en toe de stille pijn verzachten... Mam, Hans Bianca Heel aan het einde ging de herfststorm over in 't geruis van de zee MARINUS ADRIAAN HAGE 1 februari 1914 9 februari 2000 Vertrokken van de wereld van feiten en daden naar het rijk der herinnering. Ik bedank iedereen die er voor hem is geweest, elk op zijn manier: een kaart, een brief, een gesprek. Een grote troost te weten, dat Marinus zoveel vrien den had. Greetje Prinseweg 1 4357 RB Domburg De kinderen van het Jeugdkamp van Humanitas zijn heel blij met uw gift van 1100.00. Hulde aan Humanitas Walcheren voor de organisa- Specialist in gedenkstenen decoratie steenhouwerswerk Oude Zandweg 2 - 4361 SK Westkapelle - Tel. 0118- 571436 Zowel traditioneel als persoonlijk ontwerp VAN DE WALLE NATUURSTEEN STEUNPUNT VOOR 1.6 MILJOEN NEDERLANDERS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 8