PZC zeeland Leden heffen Delta Anders op Begeleiding voorkomt opgeven opleiding Ruudfans laten zich echt wel gek maken Dragline voor museum '53 Familieleden halen bewoners toch niet weg bij Den Berg Negatieve gevolgen containerterminal taboe in politiek Partij gaat op in GroenLinks Zes gewonden bij botsing in hagelbui mmmimmt zeeuwsè almanak Worst maandag 27 maart 2000 door Richard Hoving GOES - De politieke partij Del ta Ander» houdt na tien jaar op te bestaan. De leden gaan over Delta Anders en GroenLinks werkten al nauw samen in de Zeeuwse provinciale politiek. Sinds maart 1999 is klein links met een gezamenlijke fractie vertegenwoordigd in Provincia te Staten. De achterban van Delita Anders mocht zich de af gelopen weken schriftelijk uit spreken over de toekomst van. de paartiji. Qp> een bijeenkomst m wujikgetoouw die Pit in Goes maakte het bestuur zaterdag bekend dat een meerderheid Hid» kam vinden in opheffing van de partij) en aansluiting bij GroenJLimks. PPR Delta Andiers werd in de zomer van 1990) opgericht uit onvrede met het ontstaan van Groen Links. Een aantal leden van de PPR was niet gerust op de poli tieke koers van het samenwer kingsverband van meerdere kleine linkse partijen. Naast de PPR gmgen CPN. EVP en PSP op in de nieuwe groepering. De bezorgdheid van toen is voorbij stelde M Wiersma vast, nadat zaterdag de uitslag van de le- denraadpleging bekend was ge maakt. Wiersma was één van de Amokmakers keren zich tegen politie i DOMBl'RG - Tijdens een poli- I tiecontrole aan de Stations- f straat in Domburg is vrijdag- acht een steen door de ruit van ie politieauto gegooid. Toen de agenten de dader pro beerden te vinden, keerde een groep personen zich tegen de politie. Er moest een surveillan cehond worden ingezet om de rust te herstellen. Er zijn geen aanhoudingen verricht oprichters van de partij die soci ale en ecologische politiek wilde bedrijven binnen de provincie Zeeland. Een tweede reden voor het oprichten van Delta Anders was de onverenigbaarheid van karakters binnen GroenLinks Zeeland. Volgens Wiersma heeft GroenLinks de afgelopen tien jaar 'voldoende zelfreinigend vermogen aan de dag gelegd'. „De personen waar wij destijds moeite mee hadden, zijn uit de partij verdwenen." Delta Anders kwam na de ver kiezingen in 1991 met twee ze tels in Provinciale Staten. GroenLinks behaalde één zetel. Vier jaar later halveerde het aantal zetels van Delta Anders. GroenLinks bleef gelijk Tij- Gewonde bij vechtpartij Goes GOES - Bij een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Goes is een 23-jarige Goesenaar gewond geraakt. Drie mannen uit de gemeente Reimerswaal zijn aangehouden. De vechtpartij brak rond half zes uit op de Grote Markt. Een woordenwisseling tussen twee verschillende kampen liep uit op een handgemeen. De politie zette een politiehond in om de partijen te scheiden. De Goese naar liep verwondingen op aan zijn oor, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De man verklaarde een vuist slag in zijn gezicht te hebben ge kregen. waarop hij viel. Terwijl hij op de grond lag, schopten zijn belagers hem. Hij deed aan gifte van mishandeling. Twee aangehouden mannen zijn 29 jaar, de derde is 27 jaar. Twee uur eerder hield de politie, eveneens in het Goese centrum, een 21-jarige man uit Arnemui- den aan. Deze man hinderde, onder invloed van alcohol, het verkeer en gedroeg zich balda dig naar stappers en politie toe. Tegen hem is proces-verbaal op gemaakt. dens de jongste Statenverkie zingen sleepte GroenLinks/ Delta Anders vier zetels in de wacht. VLISSINGEN - Bij het we reldkampioenschap zwem mend redden in Sydney heb ben de Vlissingse leden van de nationale ploeg voor wereld records gezorgd. Zaterdag behaalde Sandra Temmerman op het estafette onderdeel redden met bal 2/2 met de Nederlandse dames- ploeg de eerste plaats in een nieuw wereldrecord van 0.25.62. In de series van de 100 meter redden met torpedo en zwem vliezen zwom ze naar een zes de plaats, in de finales werd Wereldrecord zwemmend redden voor Vlissingers Temmerman vierde. In de estafette 4x25 meter pop ver voeren zwommen de Neder landse damesploeg met daar in Sandra Temmerman en Maartje van Keulen naar de bronzen medaille. Jan Brink wist op de 200 me ter superlifesaver als achtste de finale te bereiken. Met de Nederlandse herenploeg zwom hij op de 4x25 meter popvervoeren naar een vijfde plaats. Ook de Nederlandse herenploeg behaalde op het onderdeel redden met bal 2/2 de eerste plaats in een nieuwe wereldrecortijd. Zondag, de laatste dag van de WK zwemmend redden, ston den de strandonderdelen op het programma. Sandra Tem merman werd zesde met de Nederlandse ploeg in de res cue-tube estafette. Jan Brink bereikte de halve finale met de herenploeg op de 4x90 meter beachsprint. door Edy de Witte KLOOSTERZANDE - Even lekker knuffe len, een foto met handtekening of zelf op de gevoelige plaat met Big Brother-Ruud. De ruim vijfhonderd bezoekers van Disco Love grepen de kans zaterdagnacht met beide handen aan. Ruud is hot, dat bleek wel bij zijn bezoek aan Kloosterzande. Een deel van de jeugdige fans was getooid met de pruik van blonde lokken en de rode pet, een creatie van Paul de Leeuw. „Het is nog steeds een gekkenhuis", vertelde Ruud Bernard voor hij omstreeks middernacht vooreen uurtje de kroeg indook. „Ikkan het zelf niet begrijpenAls je niet oppast wórd je geleefd. Daarom neem ik nu drie dagen per week geen enkele uitnodiging meer aan. Mijn vriendin Trudy en dochtertje Bibi krij gen dan de aandacht die ze verdienen. Tij dens Big Brother hebben ze me al ruim drie maanden moeten missen. Vanavond heb ik zelfs de thuiswedstrijd van mijn cluppie NAC tegen de Go Ahead Eagles laten schie ten om bij hen te zijn, voordat ik naar Kloos terzande afreisde." Big Brother heeft Ruud duidelijk geen windeieren gelegd. Naast zijn commerciële activiteiten heeft de blonde 'knuffelbeer' een cd op de markt gebracht met dertien nummers uit de jaren zeventig. Vanaf mei zit hij drie maanden lang aan tafel in het tv- programma Barend en Van Dorp. In Disco Love werd Ruud goed uit de wind gehouden door enkele bodyguards. „Als de druk in de massa te groot wordt, spring ik wel achter de tapkraan om te tappen. Die ervaring heb ik opgedaan in mijn Bredase stamkroeg." Met zijn 'Mensen laat je niet gek maken' nam Ruud na ruim een uur af scheid. foto Charles Strijd door Miriam van der Schot MIDDELBURG - Intensieve begeleiding van jongeren die voortijdig van school dreigen te gaan. is effectief en onmisbaar. Dat blijkt uit de evaluatie na zes maanden van het proefproject Trajectbegeleiding Risicoleer lingen op Walcheren. Twee zogenoemde trajectbege leiders hebben het afgelopen half jaar 63 leerlingen gesteund en geholpen die op het punt stonden hun opleiding op te ge ven. Het project is uitgevoerd met jongeren van vijftien, zes tien en zeventien jaar die op het Voorbereidend Beroeps Onder wijs. Speciaal Voortgezet On derwijs of het Regionaal Opleidings Centrum zijn inge schreven Het gaat om leerlingen die re gelmatig spijbelen, met meer naar school willen gaan, op de nominatie staan van school te worden verwijderd of die al van school verwijderd zijn. Bij deze jongeren spelen ook vaak de thuissituatie en de vrienden een belangrijke rol. De trajectbegeleider zorgt voor intensief contact met de school, maatschappelijk werker, ge zinsvoogd, jeugdhulpverlener en de leerplichtambtenaar of zorgt voor de inschakeling van het arbeidsbureau en werkge vers. Succesvol Bij minstens 45 jongeren is de inschakeling van begeleiders succesvol gebleken. Zij vervol gen nu hun opleiding, beginnen met een andere opleiding of hebbea werk gevonden. Van de anderen was het traject ten tijde van de evaluatie nog niet afgerond. Naar verwach ting zullen ook een aantal van hen het traject goed afsluiten. De scholen hebben inmiddels aangegeven dat de begeleiding van deze leerlingen een onmis bare schakel is in de zorg voor deze jongeren. Het project was een initiatief van het Regionaal Meld- en Co ördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten afdeling Wal cheren. Door de verscherpte toezicht op de leerplicht kwam een paar jaar geleden deze groep risico jongeren m beeld. De mogelijke schoolverlaters werden gemeld en geregistreerd. Vervolgens zette de leerplicht ambtenaar hen op een traject. Omdat bleek dat er intensievere hulp nodig was dan de ambte naar kon bieden, is dit project op poten gezet. Er werd veron dersteld dat er op Walcheren ze ker 150 jongeren waren die een dergelijke begeleiding nodig hebben. Daarop hebben de drie Walcherse gemeenten gezamen lijk een plan van aanpak ge maakt in overleg met de scho len. Behoedzaam werd zaterdag de oude dragline de caisson in geloodst. foto: Janne Wolterbeek door Sheila van Doorsselaer UZENDLJKE - Bij een frontale botsing tussen twee auto's, zon dagavond omstreeks 18.20 uur op de N61 bij IJzendijke. raak ten zes personen gewond. Zij zijn allen per ambulance naar ziekenhuis De Honte in Terneuzen gebracht. Over de ernst van hun verwondingen kon de politie gisteravond nog niets zeggen. De oorzaak van het ongeval is de plotselinge gladheid door een hagelbui. Beide automobilisten werden overvallen door een fikse hagel bui. Het hagelde zelfs zo hard dat er op de weg een laag van drie centimeter hagel bleef lig gen. Een auto met daarin vier perso nen op weg naar Terneuzen kwam in de hagelbui terecht. Voor de veiligheid had hij al flink vaart geminderd. Een te gemoetkomende auto met daar in twee peisonen was ook al langzamer gaan rijden maar raakte alsnog in een slib. De au to kwam op de linker weghelft terecht en botste frontaal op de andere wagen. foto Peter Nicolai door Piet Kleemans OUWERKERK - Sinds zater dag herbergt het toekomstige watersnoodmuseum in Ou- werkerk, de opening staat ge pland voor Pasen, twee histo rische voertuigen: een Ruston Bucyrus dragline en een Allis Chalmers bulldozer. Donder dag 6 juli mag het publiek er voor het eerst een blik op wer pen tijdens een open dag. In een rustige cadans staat de dieselmotor van het ooit in drukwekkende, maar nu in vergelijking met moderne soortgenoten bijna nietige draglinetje te hakkeploffen. Ad Petiet uit Middelburg be dient voorzichtig de hendels voor de aandrijving van de rupsbanden en manoeuvreert de machine van de dieplader. Zinkbakken Behoedzaam gaat het verder naar de uitnodigend open staande deuren van de ver bouwde caisson, één van de zinkbakken waarmee na de watersnoodramp van 1953 het gat in de dijk bij Ouwer- kerk gedicht werd. Een betere bestemming hadden de drag line en de bulldozer in de ogen van Petiet niet kunnen krij gen. „Verkopen? Nooit. Ze ho ren bij mijn levenswerk." Dat levenswerk van Petiet be staat uit het verzamelen van voertuigen en werktuigen die in 1953 werden ingezet bij het weer droog maken van het verdronken Schóuwse land. „Ik heb altijd interesse gehad in machines en werktuigen en later werd ik ook gefascineerd door de mensen die ze bedien den. Moet je bedenken hoe ze hier in '53 met deze machines hebben moeten martelen om Schouwen-Duiveland weer droog te krijgen." De herinnering aan die tijd le vend houden is precies wat de Stichting Caissons Ouwer- kerk wil. Stichtingsvoorzitter R. Geluk, die als zesjarig kind zag hoe het woeste water in de fatale februannacht in 1953 bezit nam van het eiland, is dan ook bijzonder in haar nopjes met de bijdrage van Petiet aan het watersnood museum. „Het mooie is ook dat die dingen hier ook echt gebruikt zijn", zegt ze wijzend op een foto in de buitenvitrine van het museum in wording. Op de foto is het zojuist naar binnen gereden kraantje te zien bij de aanleg van een zandzakkendam bij deNobel- poort in Zierikzee. De kraan en de bulldozer krij gen in de toekomst gezelschap van een spoortje met (zand jkiepkarretjes. dat destijds goede diensten bewees bij het herstellen van de dijken, en andere materiaal dat bij de wederopbouw werd gebruikt. Foto en film Verder wordt in het museum aan de hand van foto- en film materiaal een beeld geschetst van de watersnoodramp, de reddingsoperaties, de hulp uit de rest van Nederland én het buitenland en de wederopb- bouw van het eiland. Gas, wa terleiding en elektriciteit zijn reeds aangelegd, maar er moet nog heel wat gebeuren om van de betonnen kolos een muse um te maken. Het definitieve inrichtingsplan is naar ver wachting over enkele weken gereed. door Esme Soesman GOES - Het conflict tussen het Verband van Verontruste ou ders en Arduin nadert een ont knoping. Dit weekeinde hebben drieënveertig ouders en andere betrokkenen unaniem besloten hun verstandelijk gehandicapte kinderen en familieleden niet weg te halen bij locatie Den Berg in Goes. Wel wil het ver band een nadrukkelijke stem in het door haar gekozen traditio nele zorgmodel en in verdere toekomstige ontwikkelingen. Eerder dreigden de ouders hun kinderen bij Arduin weg te ha len, als de directie niet zou op stappen of als er geen loskoppe ling van Den Berg van Arduin zou komen. Bij het nemen van de 'moeilijke' beslissing om dit dreigement in te trekken heeft, schetst woordvoerder H. M. Co- nijn van het Verband van Ver ontruste ouders, het belang en de toekomst van de verstande lijk gehandicapte mensen voor op gestaan. Bewaren „We zijn erg gelukkig met het overgrote deel van het perso neel. Die mensen raak je kwijt als je Den Berg verlaat. De be woners wonen daar ook al ja renlang goed. Die woonsituatie en het personeel moet je zien te bewaren." Doorslaggevend is daarnaast het feit dat de Arduin-directie in de afgelopen week de hand in eigen boezem heeft gestoken. In een brief van de raad van toe zicht en de raad van bestuur van 21 maart staat letterlijk dat het management van Arduin zich ervan bewust is 'dat zij niet al tijd even gelukkig gecommuni ceerd en geopereerd heeft, wat zij ten zeerste betreurt. Zij heeft hieruit een les voor de toekomst getrokken'. Traditionele zorg Het verband, dat de belangen van zo'n veertig bewoners van Den Berg behartigt, kiest col lectief voor het model van tradi tionele zorg. Arduin, Klaver blad, Zorgkantoor en provincie boden vorige week, als oplos sing van het conflict, drie zorg plannen aan. Zorgvernieuwing volgens de Arduinvisie (wonen in de wijk), zorgvernieuwing in een laag tempo of traditionele zorg binnen Huize Den Berg. De betrokkenen kiezen er voor om hun familieleden op de oude lo catie te houden, maar staan niet bij voorbaat afwijzend tegen vernieuwing in de zorg. Mits dat, uiteraard, in overleg ge beurt. Directie en de raad van toezicht worden van dit besluit schrifte lijk op de hoogte gesteld. Zij krijgen de gelegenheid om het gekozen zorgmodel samen met het verband verder uit te wer ken. Het echtpaar H. M. en M. D. Co- nijn, J. M. Smits en mevrouw N. M. Joon zijn door de rest van de leden van het verband ge mandateerd om hierover over leg te voeren. Ook is het de be doeling dat dit clubje nauw betrokken zal zijn bij de nieuw aan te stellen manager. Deze persoon, die waarschijnlijk van buiten Zeeland wordt gerecruteerd, wordt speciaal voor de Goese locatie aange trokken. Arduindirecteur P. van den Bee- mt was zaterdag nog niet van de beslissing van het verband op de hoogte en wilde inhoudeli j k niet op de zaak vooruitlopen. „Maar als zij hiertoe hebben besloten, gaan we maandag enthousiast aan de slag." Kniebuiging Het slepende conflict tussen Ar duindirectie en ouders is de be trokkenen niet in de kouwe kle ren gaan zitten. „Als je niet bereid bent een stap terug te doen, kim je ook geen stap voor uit", beschrijft Conijn de knie buiging die het verband maakt. Toch is hij ervan overtuigd dat de nu gevolgde weg moest wor den afgelegd. „Wij denken na- melij k nog steeds dat het beter is als dit management zou ver trekken. Maar er zijn er zoveel door wie wij ons in de steek ge laten voelen. Bijvoorbeeld Ka merleden, de inspectie voor de volksgezondheid en gedepu teerde De Kok. Hij heeft zich eenzijdig laten leiden, slecht la ten informeren. Maar wij willen niet dat daardoor ook de ver standelijk gehandicapte men sen in de kou komen te staan." door Richard Hoving GOES - De Zeeuwse politiek heeft de aanleg van een nieuwe containerkade in Vlissingen- Oost kritiekloos omarmd. Dat verwijt maakte Statenlid M. Wiersma (GroenLinks) za terdag op een partijbijeenkomst in Goes. Volgens Wiersma is het not done om over de negatieve gevolgen van de Westerschelde Container Terminal te praten. Hij verzette zich daar zaterdag tegen in wijkgebouw de Pit. Het Statenlid is niet overtuigd van nut en noodzaak van de plannen van het Antwerpse overslagbedrijf Hessenatie. Te kostbaar .Als het alleen maar gaat om het op de kant zetten van ijzeren do zen die naar Duitsland of verder worden vervoerd, hoeft het voor ons niet. Daar is de Zeeuwse ruimte te kostbaar voor", sprak Wiersma. Of de containerterminal de voorspelde 1500 banen ople vert, waagde hij te betwijfelen. „Ik ben geen deskundige, maar het lijkt mij wel erg veel." Wiersma steunde het recente pleidooi van de Goese gemeen teraad om een spoortunnel aan te leggen. Met de komst van de Westerschelde Container Ter minal neemt het goederenver voer tussen Vlissingen-Oost en Bergen op Zoom fors toe. Om de geluidsoverlast en de drukte op de spoorovergangen in Goes te beperken moet er volgens de ge meenteraad een ondergrondse verbinding komen. Wiersma zag het al helemaal voor zich. „Als de Westerscheldetunnel in 2003 klaar is, kunnen de boor machines door naar Goes. De eerste zeeschepen worden over twee jaar al aan de nieuwe containerkade verwacht. Een meerderheid van de Staten van Zeeland is voor de aanleg. Milieu Of Hessenatie daadwerkelijk aan de slag kan is afhankelijk van een onderzoek naar de ge- volgen voor het milieu. Deze zo genoemde milieu-effectrappor tage wordt in de loop van het jaar afgerond. Wiersma sprak op de Zeeuwse dag van GroenLinks. Van tien tot half drie behandelden ge meenteraadsleden en Statenle den actuele thema's. Het ging over vliegveld Midden- Zeeland, vernieuwingen in het politieke bestel en de tweede brug over de Zandkreekdam. Tour de France Voorzitter van de Statenfractie F. van Kollem haakte in op de plannen om de Tour de France naar Zeeland te halen. Groen Links is tegen, zo bleek eerder dit jaar al. Mocht het er toch van komen, zo zei Van Kollem zater dag, dan moet het evenement aangegrepen worden om het fietsgebruik te stimuleren. „Ge koppeld aan de touretappe een autoloze dag. En voor iedereen die wil een toertocht." Al na de eerste hap sloeg bij die Middelburgse de twijfel toe. Vreemde bijsmaak had die worst, dacht ze. Net of ze een hap zeepsop genomen had. Zo hoort zelfs gegril leerde worst niet te smaken en dus toog ze met het over gebleven stuk naar de winkel om verhaal te halen. De vrouw van de vleeswaren hoorde het verhaal met over duidelijke scepsis aan Een vreemd smaakje", herhaalde ze wat afwezig, terwijl ze het worstje aandachtig bekeek. „Hmm.De vrouw pakte een mes, sneed een gulle plak af en stopte die in haar mond. „Hmm", zei ze met volle mond, „Smaakt anders best." Ze slikte, tuurde nog eens naar het gedecimeerde stukje vleeswaar en schoof het stompje over de toon bank terug naar de verbouwereer de klant. „Niks mis mee, mevrouw. Eet u dat maar rustig op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 7