Onderzoek gif in sloot Lamswaarde PZC Dominee Houwaart weg uit Cadzand Familieberichten Goede prestaties bij KNMF-wedstrijden zeeland maandag Tl maart 2000 z 10 CAI CAPPENDIJK TOYOTA Open dag Het mag weer van drie ministers: Biotechnologie in Wageningen Verontreiniging lekt van Cehave-terrein DELTA BALANS GEZONDHEIDSBEDDEN ARNESTEINWEG 48/E MIDDELBURG tel. 0118 - 616999 Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden TERNEUZEN Mr. F. J. Haarmanweg 58, 4538 AS Terneuzen Tel. 0115-617751 Na een moedig gedragen ziekbed is uit onze fami liekring weggenomen onze lieve zuster, schoonzus ter en tante JACOMINA VINA RAS weduwe van Jacob Abraham van Hee Oostburg: V. Wolfert-Ras A. Wolfert Groede: M. Wolfert-Ras R. Wolfert Groede: F. Elfrink-Ras J. Elfrink Neven en nichten 25 maart 2000. Bezoek op 1 april de Open Dag van Wageningen Universiteit Aanmelding 0317-484848 of via e-mail stuvo@alg.vl.wau.nl Een leven lang geleefd: trouw, oprecht en in alle eenvoud. Vredig is mijn Wim, onze vader en opa heengegaan W. GRUBEN 25 september 1913 t 25 maart 2000 Biervliet: A. E. Gruben-Willemsen Milaan: A. A. Riem Vis-Gruben F. J. Riem Vis IJzendijke: R. K. Gruben L. M. Gruben-van Haele Sofie Joost Biervliet, Oudestad 7 4521 BH De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal gehouden worden in het crematorium "Terneu zen", Bellamystraat 28c te Terneuzen op woensdag 29 maart 2000 om 11.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in „An- nelot ter Walle" te Biervliet. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend Nimmer klagend, altijd stil dragend moedig ging je door, steeds weer. Tot op het laatste moment het wilde niet meer. Voor ons toch nog onverwacht is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan mijn lieve vrouw, moeder en schoonmoeder WILHELMINA DE BRAAL echtgenote van Francois Willem van den Berge in de leeftijd van 68 jaar. Zaamslag: F. W. van den Berge Ian t Sandra en Pieter 26 maart 2000 Koepoortstraat 22, 4543 AP Zaamslag De dienst van Woord en Gebed zal plaatsvinden op donderdag 50 maart om 14.00 uur in de Hervorm de Kerk op het Plein te Zaamslag. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats. Na afloop van de begrafenis kunt u de familie con doleren in 'De Rank'. Zaagstraat 2 Woensdag 29 maart is er van 19.00-19.50 uur gele genheid om afscheid te nemen in het mortuarium van Verzorgingshuis "De Molenhof, Molenstraat 3 te Zaamslag. TOYOTA U Ook voor sportmensen is dit de ideale basis voor een gezonde en energie opbouwende nachtrust. De geavanceerde, meervoudig verende balans- steunen worden minstens 20 jaar gegarandeerd op hun effectieve werking. Q Delta Balans hanteert de voorwaarden die zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond. Naast vele andere oorzaken kan slecht slapen en rugpijn ook aan het bed liggen. Een goed bed is dus van essentieel belang. Daarom is uit jarenlange praktijk ervaring en aanbevelingen van fysiotherapeuten een ergonomisch verantwoord slaapsvsteem ontwikkeld. Het kan per persoon volledig worden afgestemd op de anatomische welving van het lichaam. Mede daardoor kan het een goede nachtrust bieden bij rug-, nek- of heuppijn Voor meer vrijblijvende informatie, deze advertentie in een gesloten envelop - zonder postzegel - sturen aan: Delta Balans, antwoordnr 620, 4330 WB Middelburg Dhr/Mevr.: Adres: Plaats: door Sheila van Doorsselaer LAMSWAARDE - Het water van een sloot aan de Frederik Hendrikstraat in Lamswaarde is vervuild met een nog onbe kende rode giftige stof. De vervuilig werd zaterdag ge constateerd door een omwonen de. die in zijn tuin een dode parelhoen en een dode duif aan trof. Een medewerker van wa- door Frank Gijsel SLUIS - Dominee Arie Hou- vvaart (50). predikant van de Hervormde Gemeente Zuid westhoek verlaat het landje van Cadzand. Binnenkort staat de verhuiswagen voor de deur met bestemming Veendam, waar hij een nieuwe uitdaging aangaat. Hiermee is Houvvaart toe aan zijn veertiende verhuizing. Toen de dominee acht jaar gele den in Sluis neerstreek lag er heel wat werk op hem te wach ten. De grootste klus die hij sa men met de kerkenraad moest aanpakken was de reorganisa tie van de gemeente. Die periode is nu achter de rug en een nieu we episode wacht. ,.Ik stond voor de keuze. Hier het werk verder afmaken of ver huizen naar elders. We hebben hier een aantal moeilijke beslis singen moeten nemen, die leid den tot een fusie van drie ker kenraden met vier kerken en het besluit tot verkoop van de Her vormde Kerk in Sluis. De uitda ging hier is om de ingeslagen weg goed voort te zetten." Maar die taak laat hij nu aan een ander over. Gisteren deed hij zijn laatste dienst in Cadzand. De verkoop van het kerkge bouw in Sluiswaar veel mensen aan gehecht waren, was ingrij pend, vertelt Houwaart. „Dat terschap Zeeuws-Vlaanderen heeft monsters genomen van het slootwater. Vermoedelijk gaat het om rode dieselolie, maar dat is nog niet zeker. De vervuiling spreidt zich uit over de watergang die naar De Vogel loopt Op het water van De Vogel zelf is de rode film niet te zien Waarschijnlijk is de ver vuiling afkomstig van de agra rische coöperatieve han delsmaatschappij Cehave West was geen makkelijke beslissing, maar we moesten wel. Het heeft geld opgeleverd dat we nodig hebben om de kerk in leven te houden. Dit besluit tot verkoop heeft helaas hier en daar wel wat scheuringen veroorzaakt." Houwaart is zeer te spreken over de oecumenische samen werking die hij in Zeeuws- Vlaanderen heeft kunnen op bouwen. „De tolerantie tussen gelovigen is daardoor toegeno men. Natuurlijk zijn er mensen die niet naar een dergelijke dienst komen, maar je mag je beleid niet aanpassen aan de af hakers." De predikant betreurt het dat de kerk in dit sterk vergrijzende gebied zo weinig band heeft met de jeugd. ..De jeugd trekt wegen zonder jongeren raakt een kerk gedeformeerd. Op dit gebied is er veel te doen, maar dat kost enorm veel energie. Mensen zijn helaas niet gemakkelijk te por ren." In Groningen treft Houwaart een werkgebied met meer moge lijkheden voor de jeugd. „Ik kom bij veel jonge gezinnen te recht. De stad Veendam heeft een slordige dertigduizend in woners en de kerkgemeenschap is veel groter. Ik zal met twee collega's gaan werken. Hier had ik jaren met wel honderd kerk diensten per jaar. Daar zal dat anderszijn." in Lamswaarde. De afvoerbuis waaruit de smurrie lekt, komt van dat terrein. Het waterschap heeft de tekeningen van het rio- lenstelsel nodig om precies te kunnen bepalen waar het lek zit. Bij Cehave was dit weekend echter niemand bereikbaar. Omwonende E Broekaart ont dekte de vervuiling in de sloot die achter zijn tuin loopt. Even verderop lagen de twee dode vo gels, die vermoedelijk van het water hebben gedronken. Broe kaart belde de Milieulijn waar ze hem het advies gaven contact op te nemen met het water schap. Medewerker A de Smet van het schap stond daarop prompt met zijn apparatuur voor de deur. De Smet heeft en kele monsters genomen die zijn opgestuurd naar een onafhan kelijk laboratorium in Deven ter. De uitslag wordt in de loop van deze week verwacht De Smet en Broekaart vermoe den dat de smurrie rode diesel olie is, brandstof die alleen gebruikt mag worden voor landbouwvoertuigen. De Smet: „Het water heeft een petroleu- machtige geur, maar dat wil niet zeggen dat onze vermoedens juist zijn. Het lijkt me namelijk zeer onwaarschijnlijk dat die vogels zomaar water drinken waar dat spul in zit. Je zou toch denken dat ze zoiets instinctief niet opdrinken." Een dierenarts zal moeten bepalen of de dieren ook daadwerkelijk door het drinken van het slootwater zijn gestorven. Politie snapt drankrijders SLUIS - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag diverse dronken automobilisten betrapt. In Sluis werd een 43-jarige Belg aangehouden vanwege een de fect dimlicht. Daarnaast bleek hij ruim drie maal te veel ge dronken te hebben. Hij kreeg een dagvaarding en een rijver bod van vijf uur. Een 48-jarige Oostburger werd betrapt op de Vaartwijk in Axel. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft gedaan en betekend, maar tevens dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is ge bleven. geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en opoe JACOMINA VINA RAS sinds 9 december 1989 weduwe van Jacob Abraham van Hee in de leeftijd van 81 jaar. Cadzand: P. C. van Hee C. A. van Hee-Gijs Cadzand: Ronnie en Ingeborg Nicky Cadzand, 25 maart 2000. Vijverstraat 31 Correspondentieadres: P. van Hee Ringdijk Noord 4 4506 HB Cadzand Onze moeder, oma en opoe. is opgebaard in het mortuarium van het Antonius Ziekenhuis te Oost burg. Gelegenheid tot afscheid nemen maandag van 19.00 tot 19.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 29 maart om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Cadzand. Samenkomst voor de familie om 13.30 uur in ge bouw ,,'t Zwin". Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in gebouw ..'t Zwin". Geen bezoek aan huis. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Bedroefd om het gemis, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heenge gaan, onze zorgzame vader en opa PIETER HARMS weduwnaar van Helena de Witte in de leeftijd van 85 jaar. Terneuzen: |an en Cathrien Harms-Meijer lan-Piet en Natasja Jeannette en Mark Terneuzen: Freddy en Jacqueline Harms- van Kerkvoort Astrid 's-Hertogenbosch: Pieter Harms Luuk Tïgthlaar 25 maart 2000. Correspondentieadres: Merwedelaan 4, 4535 ET Terneuzen. De samenkomst wordt gehouden op woensdag 29 maart om 11.00 uur in rouwcentrum "Terneuzen". Rooseveltlaan 6, Temeuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Zuiderbegraafplaats aan de Bellamystraat te Ter neuzen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het rouwcentrum. i Zij die geen rouwbrief hebben Yrefea ontvangen, gelieven deze adver- tentie als zodanig te beschouwen. - U kunt uw Kleintje of Zakenkleintje telefonisch opgeven van 08.00 uur tot 17.00 uur. Bel 0118-484321 door Hans Hollestelle MIDDELBURG - Er is uitste kend gemusiceerd tijdens de wedstrijden voor solisten en kleine ensembles die de afdeling Zeeland van de Koninklijke Ne derlandse Federatie van Mu ziekverenigingen (KNFM) zaterdag in de Concert- en Ge hoorzaal in Middelburg heeft gehouden. Op één na behaalden alle deel nemers een eerste prijs. Diana Gelderland van De Volharding uit Zaamslag behaalde de hoog ste score. Zij speelde op klarinet in de ere-afdeling 56 punten bij een en kreeg daarvoor een eerste prijs en een onderscheiding. Er werden bij de solisten wedstrij den geen bekers uitgereikt. De afdeling Zeeland wil in het na jaar nog een wedstrijd in Zeeuws-Vlaanderen houden. Resultaten De resultaten waren: ereafdeling: Kees de Klerk, Nw. en St. Joosland. 53,5 pt 1e pr„ Monirah Knoors, Ka- pelle, 54 pt, 1e pr en ondersch., Diana Gelderland, Zaamslag, 56 pt, VLIETSTRAAT 15, TERNEUZEN, TEL. 0115-614082 BIJ ZIEKENHUIS "DE HONTE" 2.0 Common Rail Turbodiesel (1.8 kW 110 pk) met intercooler Standaard met ABS Dubbele airbag Airco Op afstand bedienbare centrale portiervergrendeling De rommelmarkt van showband Kloort je neemt twee grote tenten, de berging en het clublokaal aan de Emmastraat in beslag. foto Charles Strijd 1e pr en ondersch. Eredivisie: Ed- 1 win van Vlierden, Kapelle, 50,5, 1e pr, Eddy Kaaisteker, Goes, 54 pt, 1e pr en ondersch., Arjen de Meul- meester, Westkapelle, 50,5 pt, 1e pr. Afdeling uitmuntendheid: Judith van Boven, Krabbendijke, 49 pt, 1e pr, Femke van Hoove, Hulst, 49,5pt, lepr, AnnemarieTotté, Hulst, 52 pt, 1e pr en promotie, Diana Gelder- land/Cindy Cerpentier, Hulst, 55 pt, 1e pr, prom. en ondersch. Uitmuntendheid divisie: Edwin van Vlierden/Roald Meijer, Kapelle, 49 pt, 1e pr. Eerste afdeling: Cindy en Kees de Klerk, Nw - en St. Joosland, 54 pt, 1 e pr, ondersch. en prom., Sandra van Vlierden, Kapelle, 54 pt, 1e pr en on dersch., Arnold Meijer, Yerseke, 52 pt, Ie pren prom. Tweede afdeling: Dagmar van Gef- fen,Zaamslag,51 pt, leprenprom., Emile Meliefste, Nw. en St. Joos land, 48,5 pt, 1e pr, Albert van Driel, St. Annaland, 53,5 pt, 1e pr en prom., Emile Meliefste/Carolien Bliek, Nw.- en,St. Joosland, 51,5 pt, 1e pren prom. Tweede divisie: Rudi van Vlierden- /Marcel Allewijn, Kapelle, 51 pt, 1e pren prom. Derde afdeling: Nanja Polderman, St. Annaland, 46,5 pt, 2e pr, Cinthia Quist, St. Annaland, 48 pt, 1e pr, Sandra Kouijzer, Hulst, 48 pt, 1e pr. 2.2 Turbodiesel motor (66 kW/90 pk) Standaard met ABS Dubbele airbag Op afstand bedienbare centrale portiervergrendeling In 6- en 7-persoonsuitvoermg verkrijgbaar door Edy de Witte KLOOSTERZANDE - De twee daagse rommelmarkt en fancy- fair van showband Kloortje uit Kloosterzande is al 27 jaar een begrip in de regio. Bij de ope ning om 10.00 uur zaterdagmor gen stonden er al zo'n vijfhon derd koopjesjagers voor de deur. „De bevolking steunt ons enorm", zegt voorzitter J. Nee- teson van Kloortje. „In het najaar beginnen we al met het verzamelen. De mensen bewa ren speciaal hun spulletjes voor Kloortje; na een belletje komen de leden het ophalen. Afgelopen week vergaarden we bij een op haalactie in de gemeente nog eens acht volle vrachtauto's met goederen." Tenten De voorraad tweedehands spul letjes stond in twee grote tenten, de berging en in het clublokaal aan de Emmastraat De meubelen, fietsen, elektri sche apparaten, het huisraad en snuisterijen waren geprijsd, zo dat afpingelen beperkt bleef. De bezoekers konden bij de fancyf- air met spelletjes prijzen win nen. Zaterdagavond liep het clubge bouw vol voor een bingo. Zon dagmorgen betraden twaalf deelnemers het podium voor een soundmix- en playbackshow. Vijf sterke punten van de Picnic Turbodiesel: De rommelmarkt en fancyfair bracht ook 's middags veel volk op de been. Met de trekking van de loterij werd de rommelmarkt afgeslo ten. Vijf sterke punten van de Avensis D4D: De Toyota Picnic. De zes-persoons sportwagen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 36